Word (Ordet)
fra begyndelsen?

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud (Jesus). I det var liv, og livets var menneskenes lys. Der fremstod et menneske, udsendt fra Gud; hans navn var Johannes (ikke Jesus)?

Joh. 1,1-18 ; 1.Mos. 1,1 ; Joh.8,58 ; 10,30 ; 17,5 ; 1. Joh.1,1 ;

Åb.19,13 ; 2. Mos.33,46 ; Matt.11,27 ; Joh. 6,46 ; 1. Tim 6,16 ; 1. Joh.4,12.

Da kaldte Moses alle Israels ældste sammen og sagde til dem: "Gå ud og hent eders småkvæg til eders familier og slagt påskeofferet, men ved kristendommens begyndelse blev påskeofferet (lammet) afskaffet, men symbolet på Jesus Kristus?
2.Mos.12,1-15 ; 1.Kor.11,23-24 og 2.Mos.12,21
Hebr.11,28 ; 1.Kor.10,10.

______________
 

I Herren Jesu navn skal vi forsamles i påsken, I og min ånd, med vor Herre Jesu kraft!!...
Matt.26,64-65
Matt.16,19 ; 18,18-19 ; Ap.G.15,28-29 ; 5,29-32 ; Joh.15,25-27.

og blive overgivet til Satan, så hans kød (legeme) kan gå til grunde, for at ånden kan frelse jer på Herrens dag, sonedag (1. Påskedag - søndag). Jesus var det sidste slagtoffer (lammet) i Jerusalem, fordi Han har "opfyldt loven".....hvad dette betyder og angår, siger Jesus selv: Barmhjertighed (hjælpe de syge) det ønsker jeg,
ikke slagtoffer efter jødisk skikkelse mere, men hjælpe de syge med at opfordre dem til at spise: 
"VEGETARKOST"?

____________________________

  Som der står i Daniels Bog, at ved endens tid

skal kundskaben blive stor?
Dan.12,4-13.

Under fangenskabet i Babel (Babylon) opdrages Daniel og hans venner til at træde i Nebukadnezars tjeneste (Dan.1,7). Tro mod Guds lov og i tillid til hans hjælp (Dan.1,12), hvor han fastholder de midt i hedenskabet "ikke at spise urent" d.v.s. kød, men kun grøntsager, og Gud lader det på underfuld måde lykkedes (Dan.1,6-8). Til løn for deres troskab her, skænker Gud dem i kongens tjeneste visdom og evnen til at tyde drømme langt ud over, hvad de hedenske drømmetyder formår:
 (Dan.1,17-20, Ap.G.10,9-15, Rom.14,1-2.11, Tit.1,15, Tess.4,7,).
Herom har vi meget at sige, og det er svært at forklare, da I er blevet sløve til at høre:
Hebr.5,8-14 ; 1.Kor.14,21 ff. 1.Kor.10,1-6.
1.Kor.11,17-24, 12,1-9.

Hvilken holdepunkt har du og din familie med livet i behold?

I Johannesevangeliet kapitel 15,1 ff. finder du svaret: Her taler Jesus et billedsprog, som de fleste kristne ikke kender og forstår: Han taler om det sande vin træ og om sine disciple som træets grene, der også kan symbolisere os mennesker.

"Bliv i mig, og jeg bliver i jer (inkarnation). "Den, som bliver i mig og jeg i ham, han bærer megen frugt (visdom). Uden mig kan I slet intet gøre. Som Faderen (Gud) har elsket mig, har også jeg elsket jer - bliv i min kærlighed (og tro på livet). Derved er min Fader (ABBA) herliggjort, at I bærer megen frugt (visdom) og bliver mine disciple. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders bud (Moses) og bliver i hans kærlighed. Derfor elsk din næste som dig selv og som du vil have de skal gøre mod dig!!...

Joh.15,1 ff.

Og nu, Fader (Gud)! Jesus, herliggør du mig hos dig selv med den herlighed (moralsk renhed, som hører med til Guds væsen), som jeg havde hos dig, før verden blev til.

Joh.15,5.

Arbejd ikke for den mad, som er forgængelig, men for den mad, som varer til evigt liv; thi ham har Faderen, Gud (Jesus) selv, sat sit segl på.  

Joh.6,27-35.

Vore fædre spiste manna i ørkenen, som der er skrevet hos profeterne: "Brød fra Himmelen gav han dem at spise", men jøderne elskede kød og det blev deres synd?

4. Mos. 11,4 ; Joh.6,31 ; 2.Mos.16,4 ff. ; Sl.78,24

Den bibelske historie om Valentinos

Hvornår blev Jesus født?

Hvad Jesu fødsel angår, får vi at vide, at den fandt sted år 4 f.Kr. ifølge Mattæus og i år 6 e.v.t. hos Lukas, må vi sætte et spørgsmålstegn? I Mattæus 2,3 tidfæstes Jesus fødsel til Kong Herodes regeringstid i Judæa. Evangelisten nævner Arkelaus som kongesøn (Mat.2,22), og deraf ved vi, at den omtalte konge, må have været Herodes den første, som var en jødisk konge der reagerede det nuværende Palæstina fra 37 f.Kr. da han var 25 år til hans død år 4. f.Kr. I løbet af sin regeringstid fik han bl.a. udryddet flere af de sidste Makkabærer, som var i familie med Jesus brødre. Evangelierne referere til Herodes Den Store og Herodes Arkelos, som er de ganske enkelt var en og samme person "Herodes". Efterfølgende Herodes Antipas Galila, Agrippa I i Judæa, Argippa II og Kalkis alle sammen Herodes.

Sandheden fra Dødehavsrullerne

Når døde mænd står op og råber fra gravene!!......

Var der tale om et oprør fra den døde Jesus Kristus i graven, Davids søns, Abrahams søns stamtavle?

Mattæus 1,1 fortæller, at Abraham blev fader til Isak, Isak til Jakob og Jakob til Josef, Marias mand. Af hende fødtes Jesus, som var papfar til Josef og som blev kaldt Jesus Kristus!!...Blev Jesus virkelig født for tidlig på Davids tid?

Mattæus - Evangeliet 1,1-17

Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet.

Matthæus 12,32

Historien om Aleksanders den Store

Den græske tid, 333-141 f.Kr.

Efter at makedonernes Aleksander den Store, Filips søn, var draget ud fra Kyperns land og havde overvundet persernes og medernes konge Darius (Dan.9,1), blev han konge i hans sted; tidligere havde han kun hersket over Grækenland.
                                       1. Makkabærebog 1,1-7.


Da Aleksander den Store af Makedonien (336-323) i løbet af en halv snes år erobrede alt land fra Indiens grænse til vest for Ægypten, grundlagde han ikke blot det største verdensrige, der endnu var set, men en helt ny kultur, hellenismen, denne ejendommelige sammenblanding af græsk og orintalsk kultur. Efter at have overvundet perserne kom han i 333 til Judæa, som han fik uden kamp, og jøderne var nu gennem næsten 200 år under græsk herredømme. Efter Aleksanders død deltes riget og hans embedsmænd overtog magten, hver på sit sted. De lod sig alle krone til konger, og øvede meget ondt på jorden.

På den femtende dag i måneden kislev i året 168 f.Kr. opførte de "ødelæggelsens vederstykkelighed" på brændofferaltret rundt omkring i byerne i Judæa opførte de afgudsaltre.
                                 1. Makk. 1,54 ; Matt. 24,15 ; Mark.13,14.

Fra dem skød et syndigt rodskud op, idet den store krise kom, da Antiokus Epifanes ( kong Antiokus søn) blev konge i Syrien (175-164) og derpå også i Palæstina, som på den tid stod under syrisk herredømme.  Denne grusomme mand kom - særligt gennem Danielsbogen kap.11 og 12) - for alle tider til at stå som typen på verdensmagten i dens oprør mod Gud.

Ikke længe før kong Antifanes død, sendte han en gammel atheninser (græker) afsted, der skulle tvinge jøderne til at falde fra deres love og ikke mere tilbede Guds lov (Jahve); han skulle også vanhellige templet i Jerusalem og indvide det til den olympiske Zeus, og på samme måde templet på Garizim til Zeus, efter som beboerne der på stedet var meget gæstfri. Der var en stignng i ondskaben, som selv for menigmand var trykkende og uuholdig.
        2. Makkabærebog 6,1-2 ; 1. Makk.1,44-54 ; Dan. 9,27 ; 11,31.


Da Antiokus Epifanes "blev konge i året (175-164) opførte han efter hedensk skik på Jerusalem bjergskråninger Zion en bygning (Stadion) til legemsøvelser; diskoskastere og og springere, idet han svigtede den hellige pagt. Jøderne skaffede sig atter forhud på penis og gik sammen i trop med hedningerne
og solgte sig selv til at gøre det onde. Efter at Jason straks havde indført græske sædvaner hos sine landsmænd (græker), var beklædningen i overensstemmelse med det olympiske forbillede optrådte idrætsmændene fuldstændig nøgne. Legemet måtte kun være "dækket" af et tyndt lag olivenolie. Alene denne nøgenhed måtte de stærkt troende i Juda anse for en udfordring. De havde fra ungdommen af fået indprentet troen på menneskenaturens fordærvelse og legemets syndighed i modsætning til grækernes overalt nøgne statuer ved Zeus og Apollon - templerne i Grækenland. Ifølge overleveringer fra den jødiske historieskriver Flavius Josephus, lod yperstepræsten Jason et Stadion anlægge midt i Jerusalem ved randen af tempelbjerget, i dalen.
Det varede ikke længe, før jødiske idrætsmænd gjorde sig skyldig i en alvorlig overtrædelse af loven, idet de ikke overholdt omskærelsen længere ("de skaffede sig atter forhud", 1.Makk.1,15-16), som senere blev afskaffet ved kristendommens begyndelse: 
          (Rom.2,29; Fill.3,3; Ap.G.14,11-15; 1.Kor.7,18-19; 2.Kor.6,14).

Da Antiokus nu så sit herredømme befæstet, kom han på den tanke, at ville være konge også i Ægypten for således at blive konge over to riger, idet han angreb ægypterkongen Ptolemus. De befæstede byer i Ægypten blev indtaget og landelt udplyndret. Efter at have overvundet Ægypen vendte Antiokus i året 143 f. Kr. tilbage, drog op imod Israel og kom til Jerusalem med en vældig hær.
                                                     1. Makkebærebog 1,15-24.

Frækt gik han ind i helligdommen, tog det gyldne røgelsealter, lysestagen tillige med alt dens tilbehør m.m. med sig. Derpå udplyndrede han byen, stak ild på den og nedbrød dens huse og murene omkring den; kvinder og børn blev bortført som fanger, kvæget taget. Dens helligdom blev øde som en ørken, dens højtider vendtes til sorg, dens sabbater til spot, den ære til foragt.
Kongen sendte da til Jerusalem og byerne i Judæa sendebud med forskrifter om, at man skulle følge skikke, som var fremmede i landet.
                                                          1. Makkabærebog 1,44
                                                                        2. Makkabærebog 6,1

Man skulle afskaffe brændoffer, slagtoffer og drikoffer i helligdommen, vanhellige sabbater og højtider (påsken m.m.), besmitte helligdom og hellige, opføre hedensk altre, offer helligdome og afgudshuse, ofre "svinekød og urene dyr", lade drengebørnne være uomskårne og besmitte sig selv med alskens urent og vanhelligt, så man glemte loven og kom bort fra alle dens bestemmelser.; og enhver, som ikke handlede efter kongens befaling, skulle miste livet. Alle disse bestemmelser stod i den skrivelse, som han lod udgå til hele sit rige. Tillige indsatte han tilsynsmænd over hele det jødiske folk og påbød, at byerne i Judæa skulle ofre by for by. Da sluttede mange af folket sig til dem, enhver nemlig, som ville forlade loven (Moses); og de for hårdt frem i landet og nødte israelitterne til at søge skjul, hvor som helst de kunne finde et tilflugtssted.
På den femte dag i december måned 168 f.Kr. opførte Antiokus Epfanes ødelæggelsens vederstykkelighed(ifølge Dan.9,27; 11,31; 12,11; Mark.13,14) på brændofferaltret rundt omkring i byerne for de frem mod Israel i Judæa og opførte afgudsaltre (Matt.24,15).Mattatias og hans sønner sørger over Jerusalems fald.

Mattatias (Luk.3,25-26)?

 På den tid trådte Makkabæren, Mattatias frem; han var søn af Johanness, simons søn, og præst af Jojaribs slægt fra Jerusalem, men boede i Modien. Han havde fem sønner: Johannes med tilnavn Gaddis, Simon kaldet Tassi, Judas kaldet Makkabæer, lezar kaldet Auaan og Jonatan kalet Apfus.

                                                       1. Makkabærebog 2,1-5.

Derpå udråbte Mattathias med høj røst i byen: "Enver, som er nidkær for loven, og som vil holde pagten og loven, skal følge med mig og drage bort herfra!"

Mattathias betragtes som initativtager til jødernes tortur aktive modstand mod selvstyret og den hellenistiske besættelsesmagt. Mattathias havde som sagt fem sønner, heriblandt Judas Makkabæren, hvis syriske ord maqqaba betyder hammer, der gav ham navnet for sin anderkendelse og hårdhed på slagmarken. Han rekrutterede soldater til at gøre oprør, men desværre var de så få, at de ikke kunne starte krigen, men istedet førte det til guerillakrig. Mettathias og hans sønner flygtede ud i bjergene og lod alt, hvad de ejde, blive tilbage i byen.

Da samlede der sig om dem en skare hasidærer (essæer), tapre kriger i Israel som alle var villige til at ofre sig for loven; det var de jøder som havde Juda Makkabæren til fører, og som holdt krigen stadig gående, idet de fremkalder oprør og tillader ikke riget at falde til ro. Hasidæerne vender sig bort i afsky, idet de brød med Jerualems præsteskab og afholdt sig fra at deltge i gudsdyrkelen og ofringerne i templet. De bryder både med embedet, med templets præster og dermed med staten. De er formendtlig identisk med essæerne, som udvandrede fra Jerusalem og senere indrettede deres klosterlignende center Qumran Massada ved Det døde hav. Hasidæerne (essæerne) var allerede forud, da de sluttede sig til  Mattathis aktive oprørsgruppe mod Menelaos syriske regime, før Makkabæreropstanden tog sin begyndelse. Allerede på Daniels tid (ca.165 f.Kr.) var der dem, der ventede Syrernes fjendtlige folkeslags totale nederlag og Gudsrigets komme. Essæerne (hasidæerne) var iøvrit lovtro lige som farisæerne, hvem de lignede i mangt og meget, lå under for hellenistisk (græsk) påvirkning og antog læren om sjælens udødelighed. 

Tryk på linket: Qumran                      

25 december 167 f.Kr. "Lysets dag"

Året efter i 167 f.Kr. nedhuggede den gamle præst  Mattatias i byen Modein, nordvest for Jerusalem, en jødisk afgudsdyrker, og dermed begyndte opstanden for alvor. Slægtens navn var "hasmonæerne", men oftes kaldes de makkabæern (rimeligt afledt af ordet "hammeren"). Mattatias og hans venner drog omkring og nedbrød afgudsaltrene, ja de forfulgte de frække fjener, og således havde foretagendet god fremgang under deres ledelse; de værnede om Moses love over hedningernes angreb og over for kongens angreb, og de tillod ikke synderne at være store på det. Men da tiden nærmede sig, at Mattatias skulle dø, sagde han til sine sønner: "Nu hersker frækhed og hjemsøgelse, ødelæggelstid og heftig vrede. Så vær da nidkær for loven, børn, og sæt livet ind for vore fædres pagt; husk på vore fædres bedrifter, så skal også I få stor berømmelse og eig navnkundighed.
                                                      1.Makkabærebog 2,52 - 70.

Da Mattatias døde året efter i 166 f.Kr., overtog hans søn Judas Makkabærus ledelsen og søgte sammen med en halv snes andre ud i ørkenen, hvor han med sine ledsagere fristede livet på samme måde som de vilde dyr mellem bjergene; de levede hele tiden af planteføde for ikke at pådrage sig besmittelse som de andre.
                                    1.Makk.2,4; 3,1; 2,27 og Hebr.11,32-37:

Hvorfor sige mere? Tiden vil jo ikke slå til, hvis jeg skal fortælle om profeterne, som i kraft af deres tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik forjættelser opfyldt, stoppede løvers gab, slukkede ilds magt, undflyvede sværds od, fik styrke efter svaghed, blev helte i krig, slog fjenden på fugt. (Hebræerne 11,32-34): Kvinder fik ved deres opstandelse deres døde igen. Andre blev lagt på pinebænk og tog ikke imod befrielse, for således at opnå en bedre opstandelse.
En af de ypperste skriftlærde ved navn Eleazar, hvis betydning på hebraisk "Gud har hjulpet", en mand, der allerede var i en fremrykket alder og havde ualmindelig kønne ansigtstræk, skule med magt tvinges til at lukke munden op og spise svinekød.
2.Makk.6,18-19; 3.Mos.11,7; Ap.G.1o,14 Hebr.10,3-18; Rom.14,14-21; 1.Kor.8,7-13; Tim.4,3-5; Tit.1,15-16. 

Men da han foretrak en ærefuld død fremfor et liv i skændsel, spyttede han først kødet ud og gik derpå frivilligt hen til pinebænken. I lovtavlen ove den gamle fromme Eleazar, der lider martyrdøden under Antiokus Epifanes, samlignes Eleazar med Isak. Han var præst, der ledsgede Ezra fra Bablon (Ezr.8,3), og søn af Mattathias og bror til Judas Makkabæreren kap.2,5 og 6,4.

Nidkær for sit folk og sit folks Gud og udrustet med militær genialitet nåede Judas Makkabæere gennem en række eventyrlige sejre at genopbygge Jerusalem. I hans sted trådte Mattatias søn Judas kaldet Makkabærer frem. Ganske uventet kom han over byer og landsbyer og stak dem i brand; og ved at sætte sig fast i gunstige stillinger lykkedes det ham at slå ikke få af fjenderne på flugt, indtil han belejrede Jeusalem 163 f.Kr.
                                                           2.Makk.8,6; Heb.11,34 

Fra alle landsbyer rundt okring i Judæa kom der nu folk til, som angreb fjnden fra ale sider, så de vendte sig imod hverandre; og alle falt for sværd, udn at en eneste af dem blev tilbage; man udplyndrede dem og fratog dem deres bytte; Nikanos hoved afhuggede man tillige med hans højre hånd, som han i sin frækhed havde udstrakt, bragt begge dele til Jerusalem og hængte dem op der. Såleds fik Juda land ro en kort tid.
                                                                
1.Makk.7,46-50

Efter Judas` død rejste de lovløse hovedet overalt inden for Israels område, og alle, som øved uret, havde fremgang; samtidig indtrådte der en meget stor hungersnød, idet jorden var troløs lige så vel som dens beboer.
Således herskede der i Israel stor trængsel, så stor som der ikke havde været siden den dag, da en profet for sidte gang viste sig iblandt dem.
Da samledes alle Judas venner og sagde til Jonatan: "Efter at din broder er død, findes der ikke mere nogen mand, der som han kan drage ud mod fjenderne, mod Bakkides og imod dem, der nærer fjendskab mod vort folk. Dog vælger vi nu dig til i hans sted at være anfører og leder til at føre vor kamp. Såleds fik Jonatan på dettte tispunkt ledelsen, og han trådte i sin broders Judas sted. 
                                                            1.Makkabærebog 9,27-31.

Nogen tid efter denne tildragelse var det så blevet medelt til Jontan og han broder Simon, at ambritterne fejede et stort bryllup, og at de nu var ved at føre bruden, en datter af en af de fornemste kana`næriske stormæd, hjem fra Nadabat med stort følge.
Da mindedes de deres broder Johannes og drog hen og lagde sig på lur i bjergene. Da de nu opløftede deres øne og så sig omking, kom der til syne en larmende skare med stor oppakning; det var brudgommen, som med sine venner og slægtninge drog ud for at møde budefølget med pauker og andre musikintrumenter og mange våben.
                           1. Makk.9,37-42 ; Mat.9,15 : 25,1 ff. Dom.14,11

Da kastede de sig over dem fra bagholdet og dræbte dem; mange flydt med dødelige sår, og resten flygtede til bjergene; og de plyndrede dem for alt, hvad de havde. Da blev brudefærden forvandlet til sorg og musikkens toner til klagesang. Således tog Judæerne hævn for deres broders blod og vendte derpå tilbage til sumpene ved Jordan og krigene forsatte mod judæerne.

Da Simon, Jonatans bror hørte, at Thyfon havde samlet en stor hær på 40.00 mand for at drage ind i Judæa land og til Jerusalem og lægge det øde, råbte de med høj røst: "Du Simon skal være vor fører i Judas og di boders sted, efter han er blevet myrde. Du skal føre kamp, og alt, hvad du siger, vil vi gøre. Han samlede derpå i hast Jerusalms mure og gjorde dem færdige og befæstede byen til alle sider.
                                                          1. Makkabærebg 13,1-10.

Det var i 141 f.Kr. at Simon blev valgt til ypperstepræst, hærfører og hersker efter hans bror Jonatans død. Dermed var landet uafhængigt, sel om det ganske vst til støtte hvde en farlig fobundsfæller i romerne, som Judas havde sluttet forbun med. Roms princip og var nemlig at søtte den svageste part - indtil det øjeblik kom, da man opslugte dem med kigsmagt (63 f.Kr.). Makkabærertiden endte med krige, ikke blot mod ydre fjender, men mellem makkabæiske brødre, og de stridende brødre sendte bud om hjælp til den romerske feltherre Pompejus, som dengang var i nærheden.  Romerne var mere end villig til at hjælpe, men ganske vist på den måde, at makkabæerherredømmet var forbi, genopstod de i en mere modrat skikkelse som saddukæerne  "de fromme" og da Pompejus i 63 f. Kr. erobrede Jerusalem, var Israels rige forbi som selvstændig stat for bestandig  eller indtil 1948!

Det ydre religiøse synspunkt - dobbeltheden for judæerne var templet i Jerusalem og synagoerne  (gudstjenester). Tempeltjeneten blev det altoverskyggende i kulturlivet: Derpå kaldte Jakob (ifølge G.T.) sin sønner til sig og sagde: Saml eder, så vil jeg forkynde eder, hvad der skal hændes i de sidste dage, lyt til eders fader Israel:
                                                1.Mos.49,1-2 ; 8-10:

Juda, dig skal dine brødre prise, din hånd skal gribe dine fjender i nakken, din faders sønner skal bøje sig for dig. En løveunge er Juda. Fra rov stiger du op, min søn! Han ligger og strækker sig som en løve, ja, som en løvinde, hvem tør vække ham! Ikke viger kongespir fra Juda, ej herskerstav fra hans fødder, til ham skal folken lyde.
                                                                1.Mos.49,8-10

I landflygtighed, hvor tempeltjnester i Jerusalem og ofringer var udlukket, havde folket lært at samle sig på friere måde, og dette blev en nødvendighed både i den egentlige dispora - adspredelsen (Joh.7,35.) og i de landsdele, der ikke lå i templets umidelbare nærhed. Templet betød det særlige midtpunkt, de store fester som f.eks. påske og nationale samling. Synagoen blev det daglige midtpunkt, og fra tjenesten dèr nedstammer fra den kristne gudstjeneste. Templet med sine frie former havde muligheder for en pofetisk fokyndelse  - jfr. at Jesus talte i synagoerne (Luk.4,16 ff.; Joh.6,59, og Palus begyndte overalt med at tale i dem. 
    
                                                

Det nye Jerusalem kom ned fra Himmelen.

Opholdt Johannes Døberen sig i ørkenen forklædt som Jesus i hvid kjortel med læderbælte?

Da kom Guds ord til Johannes, Zakarias søn, i ørkenen. Og han gik ud i hele egnen omkring Jordan og prædikede omvendelse til syndernes om-forladelse, som der står skrevet i bogen med profeten Esaja´ taler: "Der er en røst af en, som råber i ørkenen: "Ban Herrens vej, gør hans stier jævne; hver dal skal fyldes og hvert bjerg og høj sænkes, og det krogede skal rettes ud og de knurende veje jævnes; og alt kød (mennesket) skal se Guds frelse.

Lukas 3,2-7 : Luk.2,29-38.

I Mattæus Evangeliet kap.3,1 fremtår Johannes Døber og prædiker i Judæas ørken og siger: "Der er en røst af èn, som råber i ørkenen: "Ban Herrns vej, gør hans stier jævne!"

Profeten Esajas

Johannes havde klæder af kamelhår og læderbælte om livet; hans føde var græshopper og vilde biers honning (lynghonning). En stor oversættelsesfejl af reformator Martin Luther, som skrev græshopper i stedet for grønt (vegetar)?

Overalt i Bibelen finder vi Jesus Kristus som Menneskesøn, idet han var søn af Davids, Abrahams søns stamtavle. Josef kendte ikke jomfru Maria, førend hun havde født en søn; ham gav han (Josef) navnet Jesus (Immanuel). Hør hele historien om stjernen på himmelen i "jomfruens tegn", der fødte en søn, og hvordan krigene slog sig løs fra Juda: assyerkongen!" Esajs.7,14-17. Es.9,6; Es.11,1-2; Es. 1,1; 1.Kong.12,16; 2.Kong.8,12;  2.Kog.15,29; 16,9.

Pilgrimsrejse!!......
I katolsk tologi og protestantisk digtning fremstilles jordelivet som en piglrimsfærd mod det himmelske Jerusalem (jf.Hebr.11 kap. og Matt.13. ff):
Thi hans uynlige væsen, både Hans evige kraft og guddommelighed (Jesus), har man kunne skue fra verdens skabelse af, idet det forstås af Hans gerninger, så at de have ingen udskyldninger. Jeg og Faderen, vi er et!!......

Joh.10,30; Jo.14,9-18; Joh.17,9-10:

Din ret skal folkene skue og alle konger din ære. Et nyt navn giver man dig, som Herrns mund skal nævne (Jesus,Kristus, Guds, Søn, Frelseren).

Esajas 65,15-17; Åb.21,1; 2. Pet.3,13; Esajas 66,22.  

Dette er Johannes vidnesbyrd?

JOHANNES EVANGELIET

Her er Johannes Døberens vidnesforklaring dengang jøderne sendte præster og levitterne ud til ham fra Jerusalem i ørkenen, for at de skulle spørge ham: "Hvem er du?"
Joh.1,19.

Alle levitterne i den hellige by Jerusalem udgjorde nemlig 284. Af dørvogterne: Akkub, Talmon og deres brødre, der holdt vagt ved portene, 172. Resten af israelliterne "lægfolket", præsterne og levitterne boede i alle de andre byer i Juda, hver på sin ejendom.
NEHIMS BOG 11,18-20 f.f.

Da sagde Johannes rent ud til Levitterne og nægtede ikke, han sagde oprigtigt: "Jeg er ikke Kristus": Jeg døber kun med vand; midt iblandt jer står en som I ikke kender, han som er kommet efter mig (Jesus), og hvis skorem jeg ikke er værdig at løse." Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes opholdt sig og døbte. Det sande lys (Jesus), som oplyser hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden er blevet til ved ham (THE WORD) ved hjælp af "Ordfødsel", men verden kendte ham ikke?  Han kom til sit eget (Logos), skriver Johannes Døberen, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham (Ordet), gav han magt til at blive Guds børn, dem som tror på hans navn "JESUS KRISTUS GUD SØN" Frelseren!!.....

Fillip finder Natanael og siger til ham: "Ham, som Moses i loven og ligeså profeterne har skrevet om, ham har vi fundet,  Josef søn, fra Nazaret.

Og han siger til ham: "Sandelig (retfærdig), sandelig siger jeg jer: I skal se Himmelen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.

Johannes Evangeliet 1,46-51 ; 1.Mos.28,12 ; Matt.4,11 ; Luk.22,43 ; 1.Mos.22,18 ; Es.7,14 ; 53,1 ff. ; Jer.23,5 Ez 34,23 ; Mikka 5,1. 

Tidsangivelsen på Jesus fødsel er forkert!!..

Når vi forsøger og få klarlagt Jesu fødsel er det vigtigt, at få orden på evangeliernes kronologi, så man kan se og forstå, hvilken Herodes, der referes til på et givet tidspunkt? Et godt ekempel på, hvordan evangelierne afviger fra hinanden i deres beretning, møder man helt fra begyndelsen i fødselstællingen, som to af evangelierne har fælles. Markus referer ikke til disse begiveheder, og i modsætning til Mattæusevangeliet og Lukas Evangeliet rummer Markus slet ikke nogen historie til Jesu fødsel og Johannes hentyder kun til fødselstælling i forbigående og ganske kort. Emnet dækkes kun fyldestgørende hos Mattæus og Lukas, men deres tidsskemaer er også her helt forskelligt. Ifølge Matthæus kap. 2. var det Herods der stod bag barnemordet i Rama og Bethlehem i forsøget på at udrydde Jesus, da han havde hørt rygter om en ny konge "den udvalgte" fødsel. Herodes var en grusom tyran, der angiveligt lod sin kone Mariane henrette og siden tre af sin sønner på grund af mistanke om sammensværgelse. Foruden hans kongepalads i Jeriko, anlagde han den store dybvands havneby Caesaren Maritima i det nordlige Judæa, foruden Massada ca. år 37 f.Kr. ved Dødehavet i nærheden af Qumran.

Herodes den Store (37-4 f.Kr.) og hans slægt var en fremragende hersker, men tillige et fuldkomment samvittighedsløst menneske, som imidletid havde en sjældent evne til at vinde dem, han ville vinde i krig. Han befæstede sin magt ved at dræbe de sidste mandlige makkabærer (Jesu tilhænger) og 45 medlemmer af det jødiske råd og domstol. Halvjøde som denne mær var, søttede han jøderne i adspredelsen (dispora) f.eks. Alexandria og Attika i Lilleasien og Grækenland, hvor den senere oprindelige kristendom kom fra. Han genopbyggede Jerusalems Tempel, så det blev fraregnet den romerske ørn, som var sat over indgangen.

 

Verdens største bibelfund ved det Døde Hav

Historien om Israel og kristendommens begyndelse og Biblioteket i Alexandria?

Der findes et hav af henvisninger til Det gamle Testamente, til senjødiske historie gennem Qumran sekten håndskriftfund i 1947 af den ældste bog Dødehavsrullerne med henvisninger til bl.a. Makkabærerbøgerne, Esajas, Daniels Bog og Jesus historie, som danner grundlag for forståelse af hvad der egentllig skete lige før Jesus blev korsfæstet død og begravet? Man taler om opstandelse fra de døde, men hentydningen drejer sig mere om oprøret fra de døde, som fandt sted ved Qumran, Masada klippen i Juda ørkenen o.m.a.

Følg historien ved at dreje med hjulet på musen og læs Dødehavsrullerne længere nede på siden

Fundet af Dødehavsrullerne forsæller om et politisk oprør af de kristne mod jøderne!!...

Habbakukkommentarerne i Dødehavsteksterne adskiller sig i ordlyd fra Habbakukkomentarerne i den hebraiske jødiske bibel Det Gamle Testamente fra vores tidsregning og som blev fundet som fragtment i 1948 ved Qumran?
Tryk på linket: Qumran

Habakuk var en profet på Daniels tid, der reddede Daniel fra løvekulen og kom med vegetarmad til ham.
Tilføjelser til Daniels Bog kap. III 31-40. Apokryfisk skrift (skjulte), der ikke står skrevet i de gamle bibeler. 

Farisæerne har rettet i den hebraiske bibel Habakuk`s bog, idet de ikke kunne tyde Daniels drømme, og at Jerusalem skulle gå sin undergang i møde år. 70 e.Kr.? Krigsoptegnelserne er ikke med i den hebraisk jødiske bibel, som er skrevet før 1950èrne herhjemme!!....
 

Juleaften prædikes teksten fra Lukas 2,14:

"Ære være Gud i det højeste, Jesus Kristus! og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag og god vilje! "Velsignet være Kongen, han, som kommer, i Herrens navn! Fred i Himmelen, og ære i det højeste".

Lukas. 19,38 

Efter at Gud fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrerne ved profeterne, har han nu ved dagens ende (solnedgang) talt til os ved sin Søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er hans afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord (Logos). Majestætens højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vore synder. Og han er blevet så meget mere ophøjet end engelene, som det navn, han har arvet, er over deres.

Thi til hvem af englene har Gud nogensinde sagt: "Du er min Søn, jeg har født dig i dag?" og et andet sted "Jeg vil være ham en Fader, og han skal være mig en Søn?

Hebræerne 1,1-5. ; Davids Salme 2,7 ; 89,27-30 ; Ap.G. 13,32-39 ; Sl.16,10 ; Ap.G. 2,25-36 ; Joh.4,19-24 ; Matt.5,3.

Søndag i advent, lysets dag skal bane vej til forståelsen af kristendommen, som er gået i glemmebogen?

Advent søndag?

Som de fleste kristne sikkert ved, betyder ordet advent (fra latin: adventus Domini) "HERREN" Jesu Kristi ankomst - Frelseren vor tidsånd, fire søndage før jul. Mere præcist søndagen op til 25. december, hvor lyset skal bryde igennem som Bibelen har forudsagt.
1. Mose Bog 1,1-4 ; 2.Kor.4,6-7 ; Joh.1,5-6.

Adventstiden er en forberedelsestid til Jesus fødsel (julen), hvilket også afspejler sig i Davids salme 23 om Guds løfte til mennesker om en frelser, der markerer forventningen om Jesu genkomst?

Davids salme 23,1:

Herren Jesus Kristus er min hyrde (Gud), jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det krystalklare kildevand. Her giver han mig kraft på ny i min sjæl, han fører mig ad rette veje for sit navns skyld.

Selv om jeg vandrer i mørkets dal, frygter jeg ej ondt; thi du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig af sund mad for øjn

Allevegne afspejles Jesus Kristus frelserværk i levende og døde ting!!...

Bogen om Dyrernes Visdom fortæller om Løven, at når den går i bjergene eller skoven og der får fært af jægeren, som er på jagt efter den, da udsletter den sporerne efter sig, idet den fejer dem bort med sin hale, som var den en kost. På samme måde udslettede Kristus sporerne af sin guddommelighed, da han fra sin faders side ABBA nedsteg til jorden og blev menneske som i en lille barns skikkelse.. Og når løven sover, har den øjnene åbne, som Kristus hang død på korset, men hans guddom vågede ved faderens højre hånd (hvorfra han skal komme og dømme levende og døde). Jesus er som løvinden føder sine unger døde, men på den tredje dag efter deres fødsel kommer hanløven og ånder på dem og vækker dem derved til live. Således vækker også Guds åndepust os til livet. Hele den Jødiske historie og Jesus korstfæstelse død og opvågning (oprørsgruppe), starter med Dødehavsrullerne og fundet i 1947 ved Qumran ved Dødehavet!!..... 

Det er svært og forstå, at vi kan få adgang til Gud og det evige liv ved at tro på Jesus Kristus? Pauls som skrev mange breve i Bibelen, siger om tro sådan: "Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke kan se. 
                                                            Hebræerbrevet 1,13.
Det mest tydelige eksempel på tro, får vi gennem Naderen. Det centrale i den aller tidligste kristendoms begyndelse var ikke bibellæsning, men troen på eukaristi - betegnelsen for den hellige nadvers sakramente. Eukaristi kommer fra græsk/latin og betyder "taksigelse". Udtrykket har sin oprindelse i Jesus takkebøn, da han aften før sin død indstiftede nadveren det vegetariske "aftenmåltidet", som er en handling baseret på Jesu Kristi sidste måltid med disciplene før korsfæstelsen.
De ord af Jesus der danner grundlaget for nadveren, findes i Det nye Testamente - Mattæusevangeliet, Markus og Lukasevangeliet, samt i Paulus første brev til korienterne. Det er kun Lukas og Paulus der nævner nadveren, at det er til minde om Jesus.....Gør dette til ihukommelse af mig.....Og det er kun Mattæus, der kæder det sammen med syndernes forladelse......thi dette er mit blod, pagtsblodet, som udgydes for mange til syndernes forladelse?    Matt.26,28 

Thi synder vi med vilje efter at have lært sandheden at kende, gives der ikke mere noget offer for vore synder, men en frygtelig forventning og dom og en nidkærheds brand, som skal fortære de genstridige.      Hebr.10,26-27.

Luk.24,30:
Og det skete, da han havde sat sig til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnede deres øjne, (v. 45: Da åbnede han deres sind, så de forstod skrifterne) og de kendte ham; men så blev Jesus "usynlig" for dem (v. 31). Og de sagde til hinanden. "Brændte ikke vort hjerte i os, mens han talte til os på vejen og lukkede skrifterne op for os?" (vers32). Luk.24,27: Og idet han gik ud fra Moes og alle profeterne Det gamle Testamente), udlagde han for dem, hvad der i alle skrifterne handlede om Jesus. "Herren er virkelig
opstanden og set af Simon!...(vers 34). 1. Kor.15,3-5:
Jeg overgav jer nemlig som noget af det føste, hvad jeg selv modtog: at Kristus døde for vores synder, efter skrifterne (Det gamle Testamente),
og at han blev begravet; og at han er opstået på den tredje dag (påskesøndag), efter skrifterne!....
Salme 15,10: Thi Dødsriget giver du ikke min sjæl, lader ikke din hellige skue graven (forrådnelse). jvf. Ap.G.13,35-37: Derfor siger han også i en anden salme: Du skal ikke lade din Hellige se forrådnelse. David sov jo hen, efter at han i sit slægtled havde tjent Guds frelseplan, og han blev lagt hos sine fædre og så forrådnelse; men den, som Gud har opvagt (Jesus), så ikke forrådnelse.
                                                                                     Ap.G.13,32-39.

Da han var opstanden tidlig om morgenen på den først dag i ugen (påskesøndag), viste han sig først for Maria Magdalene, af hvem han havde uddervet syv onde ånder. Da hun gik hen og fortalte det til dem, der havde været med ham, og som nu sørgede og græd. Men da de hørte, at han levede og var set af hende, mødte de det med vantro. Derefter viste han sig i en "anden skikkelse" for to af dem undervejs, mens de gik ud på landet. Siden viste han sig for "de elleve" selv, mens de sad til bods, og han bebrejde dem deres "vantro og hårdhjertethed", fordi de ikke havde troet dem, som havde set ham optanden!!....
Jesus er Ånd og ikke et menneske!!.....
       
Lukas 24,14-16; 1.Kor.15,3-8. Joh.20,19 ff. Joh.21,
Helligånden er livets ånd!!....... Rom.8,2-14.

Helligånden skaber liv!!.........1. Tim.1,6-7.

Og han sagde til dem: Gå ud i al verden og forkynd
  evangeliet for al skabningen!!.......Mark. 16,9-15 ; Ap.G. 1,8.16-17 og Matt.27,3-6:

Thomas Evangeliet

Opøv dine sanser til at skelne mellem godt og ondt?

Paulus brev til Hebræerne 5,14-26 ; 12,4-13 ; Ordsp. 4,26

 

Dette er de hemmelige ord, som den levende Gud (Jesus udtalte), og som tvillingen Judas  og Thomas skrev ned:

1. Og han sagde: Den, der finder forklaringen på disse ord, vil ikke smage døden.

2. Jesus sagde: Lad den, der søger, blive ved at søge, indtil han finder, og når han finder, vil han blive forviret, og når han er blevet forviret, vil han undre sig, og han vil herske over alt.

3. Jesus sagde: Hvis de, der leder jer, siger til jer: "Se, riget er i himmelen", så vil himlens fugle komme før jer. Hvis de siger til jer "Det er i havet", så vil fiskene komme før jer. Men riget er inden i jer, og det er ikke uden for jer. Hvis I kender jer selv, da vil I blive kendt, og I vil vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, dvæler I i fattigdom, og I er fatigdom, fordi I ikke tror!!...
13. Jesus sagde til sine disciple: Samlign mig med et eller andet, og fortæl mig, hvad jeg ligner? Simon også kaldet Peter siger til ham: Du ligner en retfædig engel. Mattæus sagde til ham: Du ligner en vis filosof og Thomas sagde til ham: Mester, min mund er ganske ude af stand til at sige, hvem du ligner. Jesus siger videre, jeg er ikke din mester. Fordi du har drukket, er du blevet beruset af den boblende kilde (vin).
Johannes Evangeliet 20,26: Otte dage efter var hans disciple atter derinde, og Thomas sammen med dem. Da kommer Jesus, mens dørene var lukket; og han stod midt iblandt dem og sagde: "Fred være med eder!"
Derefter siger han til Thomas: "Ræk din finger frem, se, her er mine hænder; og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende!".
Thomas svarede og sagde til ham: "Min Herre og min Gud!"
Jesus siger til ham: "Fordi du har set mig, tror du; retfærdige er de, som ikke har set og dog tror."
Endnu mange andre tegn, som ikke er nedskrevet i denne bog (Bibelen), gjorde Jesus for øjnene af sine disciple. Men disse er nedskrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, når I tror, skal have livet i hans navn (og ikke Jehova), som er jødernes Gud?
Thomas Evangeliet login 77 indeholder en freddelt hymnisk, hvor Jesus beskriver sig selv som lyset, der er over alle, som altet, hvorfra alt er udgået og kommet tilbage og som allestedsnærværende:
Jesus sagde: "Jeg er lyset, som er over alle. Jeg er alt (også i dig). Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet; jeg er der; løft stenen op, og I skal finde mig dèr".
For den, der finder mig (visdom), finder livet og opnår Herrens velbehag. Men den, der begår fejl, af mig, skader sig selv, alle, der hadder mig "naturen", elsker døden (Ordsp.8,35-36).
Udsagnet tredje led: "Kløv træet; jeg er dèr; løft stenen op, og I skal finde mig der", ligger tæt op ad forestillingen om visdommen (livets træ), der som en ren og bevægelig ånd er over alt (Visdommens Bog kap.7,22 ff.): En uudtømmelig skat er visdommen for mennesker som finder den, og hvis de udnytter den, erhverver de sig venskab med Gud, vel anskrevne, som de er, ved de gaver, lærdommen skænker (Visdommens Bog kap. 7,16).
Nag Hammadi skrifterne 52 skriftruller blev i 1945 fundet i det øvre Ægypten. Her er blandt det berømte Thomas og Maria Evangelium.
Jesus sagde: "Guds rige er i dig og omkring dig.. ikke i bygninger af træ og sten (kirker) - kløv et træ eller løft en sten og jeg vil være der". Dette er de glemte ord, som Jesus udtalte for 2000 år siden.
Vatikanet har nægtet at anerkende Dødehavsrullerne og beskriver dem som sagn. Den katolske kirke føler sig uden tvivl truet, fordi den mener, at frelsen kun kan ske gennem kirken og præsterne. NB! Læs mine eksempler på hele min hjemmeside. Jeg har aldrig gået i kirke siden jeg blev konfirmeret? Det var dengang jeg ikke forstod et kuk af det hele, men med en undtagelse forstod jeg salmedigtern B.S. Ingemann som min far og jeg er opkaldt efter.
Den katolske kirke i Rom brændte tusindvis af naturlæger, jordmødre, kloge koner og mænd på bålet, som bekendte sig til den gamle religion "gnosicmen". Katharerne i det sydlige Frankrig der bestod af virkelig kristne mennesker ca. 3,5 millioner, blev overalt næsten totalt udrydet pga. deres tro på Johannes Evangeliet og den måde han leve på som vegetarer, heraf udspringer navnet katharerne!!...De mente, at Mattæus, Markus og Lukas Evangelierne var falske og ikke skrevet af forfatteren? Illuminati

Mennesket ved godt hvad der skidt og kanel, men vi tør ikke gøre oprør eller når livet truer vores eksistens, som Søren Kierkegaard fortæller? 

Kilde: Kiwi, religionsforsker i græsk- jødisk kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

I Johannesevangeliet begynder Jesus historie med Logos som en hymne (jomfrufødsel) og med The Word (Ordet) som er guddommelig og forsætter som en første henvisning i Lukasevangeliet.
Joh.1,1-18 ; Luk.1,2

Derfor bør en af de mænd skriver Lukas i Ap.G.1,21-22, som fulgte med os i hele den tid, da Herren Jesus gik ind og ud, lige fra Johannes dåb indtil den dag, da han blev optaget fra os (inkarnation) - en af dem bør sammen med os være vidne om hans opstandelse.
Hebr.2,2 ; Ap.G.2,32-36 ; Ap.G.3,13-15 ; Ap.G.4,33 ; Ap.G.5,29-32.

Augustin af Heppo fandt således vers i den græske bibel Septuaginta (Det Gamle Testamentes) tekster med både Logoer og pneuma (livsånde), tro og visdom f.eks. Davids Salme 33,6 som relaterer direkte med The Word (Ordet) helt fra begyndelsen  af skabelsen og til os menneske, ordet Adam som betyder menneske?
1.Mos.1,1-3 ; 2,1-10 ; 1.Joh.1,1-5 ; Joh,1,1-14.18 ; Job.33,4 ;

Daniels bøn!!...

I Darius, Ahasverus`s søns, første regeringsår, han, som var af medisk byrd og var blevet konge over kaldæernes (stjernetydernes) rige, i hans første regeringsår lagde jeg, Daniel, i skrifterne mærke til det år mål (457 f.Kr. - 27 e.Kr.), i hvilket Jerusalem efter Herrens ord til profeten Jeremias (Jer.25,11 ; 29,10) skulle ligge i grus, halvfjerdsindstyve år (Dan.9,1-27): og pagten skal ophæves for de mange i èn uge, og i ugens sidste halvdel skal slagtoffer og afgrødeoffer ophøre, og ødelæggelsens vederstyggelighed skal sættes på det hellige sted, indtil den fastsatte undergang udløser sig over ødelæggeren.

1. Makkabærebog 1,57 Matt.24,1-15.

Daniel som blev smidt i løvekulen af kongen, men blev befriet på mystisk vis levede af grøntsager (vegetarmad)?

Tilføjelse til Daniels bog kap. 1,1 ff. findes kun som apokryffer?

Daniel var en af de største og mest ansete profeter i Det Gamle Testamente!!........

 

Arbejd ikke for den mad, som er forfængeligt (usundt og pyntet), men for den mad, som varer til evigt liv, den, som Menneskesønnen vil give jer; thi ham har Faderen, Gud selv, sat sit segl (vidnesbyrd) på." Joh.6,27-58
Da sagde de til ham: "hvad skal vi gøre for at udføre Guds gerninger?"
Jesus svarede og sagde til dem: "Dette er Guds gerninger, at I tror på den, han har sendt." (Altså må det være Johannes Døberen).
Joh.1,19-32 : Joh.4,1-2. Joh.3.22-27. Joh.1,12-16. 1.Joh. brev 3,23-24.

Johannes havde klæder af kamelhår og et læderbølte om livet; hans føde var ikke græshopper, men "hvedegræs", hvilket er en oversættelses fejl, som er begået af den tyske munk og reformator Martin Luther!!...Johannes levede også af vilde "biers honning" hentet fra lyng og kendte til himmelbrød (manna, hvedegræs m.m.)?

Matt.3,1-17 ; Jvf. Dan.4,31-37 ; Luk.1,51 ; 1.Pet.5,5 f.

Da sagde de til ham: "Hvilke tegn gør du så, for at vi kan se det og tro dig? "Hvilke gerninger gør du?

Matt.12,38 : Joh.6,30: Altså kun tre dage fra fredag til søndag, hvor han opstod fra de døde? Matt.16,1-4. Joh.2,18-21. 1. Kor.22-24.

"Efter endnu en gang at have sagt, at han var "livets brød" forsatte Jesus og sagde: "Jeg er det levende brød som er kommet ned fra Himmelen; om nogen spiser af det brød (manna), han skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød (vegetarisk), til liv for verden."

Joh.3,10-13 ff. Joh.6,61-63 ff.

Jesus var altså den sande, livgivende manna fra himmelen. Dette symbolske og livgivende brød (vegetarkost), sagde han, var kans kød (naturen) som vi skal leve af for at få et forlænget liv, og ikke kødkost som forrådner legemet til død!!..Hermed mente Jesus og hentydede til de jøder der på Moses tid udelukkende spiste manna i ørkenen, var et forbillede på menneskeverdenen i Kristi og hans herliggjorte menigheds nu totusindeårsrige, der skal komme?
"Paulus svarer også i 1. Korianterbrev 10,1-3: Jeg vil nemlig ikke, brødre, at I skal være uvidende om, at vore forfædre alle var under skyen og alle gik gennem havet?
2.Mos.16,15 ; Salm.78,24 ; 105,40 ; 2.Mos.14,21 ; 2.Mos.10,12-15 ; Joel.1,1-5 ; Sl.78,46 ; 105,34-35

Thi "alt kød" (jeres legeme) er som græs, og al dets herlighed som græsset blomster; græsset visner (jeres legeme), og blomsterne falder;
men Herren Jesus ord bliver evindelig." Og dette er det ord, der er blevet forkyndt jer  i evangeliet.

1.Pet.1,22-25.  Matt.24,35 f.f. ; Rom.10,8-11 (Es.28,16) ; Es.29,4-9; 1.Pet. 2,1 f.f. ; 1.Pet.1,3-10 ; Es.29,10-16 ; Es.44,24-25 ; Es.45,5-6 ; Es.65,1-9 ; Es.28,5-16 ; Salm.118,19-29 ; Matt.7,13-15 ; Matt.24,42 ; Ap.G.4,11-12 ;

Vi ser også i dag, hvordan vegetarismen og økologi florer som en steppebrand over hele europa, som førhen var et kødædende folk?

Tryk på linket Kødspiser får kræft 

Gå ind ad den snæver port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelse, og mange er de, der går ind ad den;
og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de der finder den.
Matt.7,13-13.

Gå ind ad den snæver port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelse, og mange er de, der går ind ad den;
og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de der finder den.
Matt.7,13-13.

Da Jesus havde forladt helligdommen og gik bort, kom hans disciple hen til ham pegede på helligdommens bygninger i Jerusalem. Og han tog til orde og sagde til dem: "Ser I ikke alt dette? Sandelig (retfærdig) siger jeg jer: her skal ikke lades sten på sten tilbage, alt skal nedbrydes.
Matt.24,1-42,

Men når I hører krigslarm og krigsrygter, så lad jer ikke skramme, thi det må komme således. Dog, det er endnu ikke enden.
Mark.13,1 ff.

Men når I ser Jerusalem omringet af krigshære (Herodes), så skal I vide, at dens ødelæggelse er nær.
Luk.21,20:
Da skal de, der er i Judaørkenen (ved Qumran Det Døde Hav), flygte op i bjergene (Masada); og de, der er inde i byen, skal drage ud af dens (belejring); og de, der er på landet, skal ikke ty (liste) ind i den. Thi der er straffens dage (farisæerne), da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse.
Men nogle farisæere, som var med i folkeskaren, sagde til ham: Mester! Sæt dog dine disciple til rette!" Da svarede han og sagde til dem: "Jeg siger jer: hvis disse tier (zeloterne), skal stenene råbe."


Faste en trossag?

Faste er lige så gammelt som mennesket selv. Det er en renselse af krop og ånd, der giver den enkelte mulighed for at gå på en personlig indre rejse.
Jesus henviser til fasten som et asketisk (afholdenhed) som et middel i kampen mod dæmonerne:
Så fastede de og bad og lagde hænderne på dem og lod dem drage af sted. Ap.G.13,3 :

Find derfor, brødre iblandt jer syv mænd, som har godt lovindsigt og er fuld af Ånd og visdom; dem vil vi så indsætte til denne gerning. Ap.G.6,3.
De valgte Stefanus, en mand med fuld af tro og Helligånd, han bad og lagde hænderne på dem. Ap.G.6,6.
De udvalgte derpå igen "ældste" for dem i hver enkelt menighed og overgav dem under bøn og faste til den Herren, som de var kommet til tro på. Ap.G.14,23. : Luk.2,37. : Mark.2,18. : Matt.9,14. : Ap.G.10,30-31. 2. Kor.11,27 (2. Kor.6,1-7). 

I senjødedommen opfattedes dæmonerne urenheder og som levende, usynlige, men personlige åndevæsner, der fremkaldte sygdom og ulykke.
I Ny Testamente (Matt.12) tænkes de under Djævlen (Satan) anførsel at udgør en hel hær, der bekriger Kristus og hans rige, men nævnes sædvanligvis kun for at fremhæve Kristi sejr over Djævlen bl.a. Matt.4,1-11.

Med faste i bogstavelig forstand, dog ikke ensbetydende med sult, blev foreskrevet allerede i Det Gamle testamente, i 2. Mosebog i forbindelse med den store forsoningsdag. "Den tiende dag i den syvende måned skal i faste og afholde eder fra al slags arbejde, både den indfødte og den fremmede, der bor iblandt jer. Thi den dag skaffes der eder soning til eders renselse, fra alle eders  synder renses I for Herrens åsyn. Det skal være eder en fuldkommen hviledag, og I skal faste, det skal være en evig gyldig anordning. 

En sund sjæl i et sundt legeme (latin): Mens sana in corpore sano. Dette var kendt hos romerne. Også hos os findes sådanne talemåder, som f.eks.: "Mennesket er, hvad det spiser. derfor er sygdom urenheds - det onde - syndens - frugt, d.v.s. følgen af synd imod den af Gud i mennesket nedlagte livslov, hvilket gælder næsten alle religioner.
Urenhed og sygdom kommer altså ikke fra Gud, men er tværtimod ugræsset, hvorom der tales, og som livets fjende (Djævlen - Satan) har sået i vore ager (mennesket). Det virkelige kristen religiøse menneske er opfyldt af stræben efter renhed (faste), i tanke, såvel som i følelseslivet - sjæl og legeme.

I gamle dage var karneval- og fastelavnstradition optakt til fasten. I dag er det religiøse islæt helt væk, og fastelavn er nu mest en lejlighed til at klæde sig ud og slå sig løs bag en maske.

Hvorfor lade masken falde?

Vi bryder os ikke om, at andre skal kende den fulde sandhed om os, derfor tager vi masken på, ja, vi taler endda om at holde masken. Sådan er det over for mennesker, sådan er det også over for Gud. Maskerne er forskellige:

Der er en, der heddder undskyldninger. Den tages på, når kaldet lyder til afgørelse og omvendelse. Jeg har ikke tid, jeg ville gerne, men i øjeblikket er det mig umuligt:

En anden maske er uskyldighed. Når Guds ord fælder dom, stempler synden, lyder det: Vi forstår ikke den tale til os. Jeg har ikke stjålet, jeg har ikke været min kone utro. Det har måske knebet lidt med det andet bud, men stort set er det i orden med mig.

Ligegyldighed er en tredje maske. Hvad kommer det mig ved, at kirkeklokkerne ringer "FASTEN" ind søndag, at der indbydes her til møde. Jeg er ligeglad med Gud, men er vi det!!... Hvorfor ikke kende sig selv?

Der er også en maske der hedder fromhed, måske den uhyggeligste af dem alle, som kristne munke brugte. Det ydre er i orden, fromme ord, stærke ord, rigtige ord, men aligevel et spil for galleriet, et tomt liv med en falsk etikette.

Til hele denne maskerade siger vor bibel: Der kommer en midnatstime, hvor livets karneval og karusel er forbi og alle masker falder. Da skal det kendes: hvad der var bag masken. Og det, der åbenbares, er det vi dømmes efter af den hellige Gud, der kender alt i os selv.

Derfor beder vi hver dag: "Forlad os vor skyld, som vi også forlader vores skyldnere". Matt.6,12.

Vi ved fra beretningen om Adam og Eva, at syndefaldet også betød, at nu begyndte mennesker at undskylde deres synder over for Gud og kastede skylden på hinanden og anklagede hinanden. men når et menneske kommer til tro på Jesus (som en ånd) og får Helligånden i sit hjerte, da bliver det anderledes. Guds Ånd overbeviser os nemnlig hver dag om vores synd, så vi kun har èn ting at sige, når vi træder frem for Gud: "Giv os i dag vor daglige brød og forlad os vor skyld!".

Eleusis Mysteri-kult
Det fortælles, at Maria Magdalne er den mest femtrædende skikkelse i gnostisk literatur. Hun var Jesus ledsager og den dicipel der både var til stede ved Jesus korstfæstelse og begravelse og vidner til den tomme grav. Hun var samtidig den første Jesus åbenbarede sig for efter sin død, med det budskab om evigt liv.
Navnet Maria kommer muligis af ægyptisk M`ry den elskede, idet hun var smuk og løsagtige kvinde, som en heks og en skøge. Hun beskyldes for at  angre og føres til Kristus, som uddriver syv onde ånder. Hun var apostlenes apostel, en mester i sig selv. Hun vaskede Jesus fødder og salvede hans hoved med en kosbar olier. Maria var ifølge bibelen søster til Lazau og Martha, og nogle mener, at hun  var den same som Maria Magdalene. Hun var tilhænger af de gnostiske eleusinske mysterier. Maria Magdalene kan samenlignes med grækernes Demeter for (korn og frugtbarhedens-gudinde); og som sådan blev hun æret overalt i Grækenland. Men hun havde samtidig et tempel i Eleusis "Samothrake for visdom" ca. 20 km. nodvest for Athen, hvor hendes kult fik helt andre dimensioner. Det var en kult, som var streng hemmelig, en såkaldt mysterie-kult; idet man skulle indvis i den. De, der fik adgang (ikke alle), fik loving på et rigere liv, og på at det skulle gå dem bedre efter døden - hvad det så ellers indebar.?  denne form for visdom, beskrives menesket som et halvt himmelsk og halvt djævelsk menneske, således havde mordere ikke adgang til indvielse, idet der udkæpes en kontant kamp mellem dets indre uranus - elementerne (det himmelske) og Titan - elementerne (de djævelske). "Legemet (soma) er sjælens grav (sema). Det indikerer, at det fysiske legemes krav og ønsker er en hindring for et højere åndeligt liv. Gnostiske sekter viede en stor del af dere opærksomhed til fortolkninger af de græske digtere og musiker, især Homer. Blandt deres fortrukne filosoffer var Pythagoas, Platon og stoikerne, som tror på et flydene "Flidium", af ganse usædvanlig Finhed, der gennemtrænger ethvert legeme og vitaliserer hele den menneskelige organisme "chakra". Det er Verdens store sjæl.
Det var Maria Magdalene der kom til middag i Simeon (Peters) hus med en alabast krukke, hvor af hun salvede hoved og fødder på Jesus - Kristu (Mark.14,3 Jo.11,2; 12,8). Det var den mest kostbareste parfume, fremstillet af den rene nardus. I Thomas Evngeliet supleres teksten og handlingen med, at Maria Magdalne "hjalp" med til at forberede Jesus Kritus til sin jodefærd (begravelse)", hvilket var en praksis i Ægyten, især mysteriets center af Iunu, der var en oldtids by (solens tilbedele). På græsk hed den Heliopolis, hera navnet Helios. Det var her solens hovedtempel Iunu lå. De første pyramider "Keops" ligger alle på steder med god udsigt til Iunu. Det var her en videnskab opstod af "ritual" med særlige salver og olie (balsamering af de døde), det der hjalp ånderne af sande konger til at passere gennem de syv slør i underverden ved deres begravelse. Disse syv er medtaget to gange syv i bibelen. Vi ser Maria Mgdalene i den efterlevende historie, èn gang  i Simons hus, hvor hun også bærer en krukke med salvelse om mogenen til graven efter Jesu Kriti opstandelsen.
Hvorfor har de fleste kristne ignoreret det faktum, at ordet "Kristus" oprindlig betyder "den salvede", og har således skubbet den kvindelige førstedame Maria Magdalene i dette ritual helt ud i mørket?

Vi hører om mange helbredelser i Det ny Testamente, ja af skare af syge og trængende, der modtog Jesus mirakelkur, idet Han helbredte Maria Magdalene for syv onde ånder (dæmoner) i Markus Evangeliet 16,9; Luk.8,2. Kun hos Maria Magdalene, hører vi at syv dæmoner bliver bortvist fra en person. Normale mennesker i Bibelen har kun en dæmon der skal fjernes? Antallet syv giver et fingerpeg om et anderledes synspunkt. Siden den græske oldtid opstod som åndelig videnskab, har mennesket forstået at vi har syv energi - center gennem kroppen. Disse "hjul af energi" kaldes på herbraisk "Kabbalah" for chakra. Man kan spore denne forståelse fra de tidligste lære i Indien fra sanskrit gennem veda skrifterne i Indien, til kulturbyen Babylon og Syrien, derefter ind i kulturen i Ægypten. Derfra kom den gennem traditioner til hebræerne, hvor man kan se mange henvisninger til syv gange syv strukturer i den åndelige verdner fra hebraisk skrifter og hvor de samles op fra deres captivites i Babylon og Ægypten. Maria Magdalene besad denne forståelse, idet hun bar rundt med alabastkrukken hvor hun havde salve og helbredende urteplanter til de syv chakra: "Maria Magdalene"

Jesus bjergprædiken

Da han så folkeskarerne, gik han op i bjergene; der satte han sig, og hans disciple kom hen til ham. Så tog han til ordet, lærte dem og sagde:

"Retfærdige er de fattige i ånden (som mangler visdom og forståelse), thi Himmeriget er deres. Salige (retfærdige) er de, som søger, thi de skal trøstes. De, som sår med gråd, skal høste med frydesang; de går deres gang med gråd, når de udstrør sæden, med frydesang kommer de hjem, bærende med neg.
(Herrens velsignelse kommer i rigt mål over hans venner) Sl.126 og Matt.5,4.

Retfærdig er de sagtmodige, de fryder sig ved megen fred, der elsker din lov, og intet bliver til anstød for andre. De skal arve jorden. 
Matt. 5,4 : Sl.37,11 : Sl.119,165.

Retfærdige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, thi de skal mættes.
Matt. 5,6 : Es.55,1 : Luk.1,53 : Joh.6,35

Retfærdige er de barmhjertige, thi dem skal der vises barmhjertighed.
Matt. 5,7 : Jak. 2,13.

Salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud.
Matt. 5,8 : Sl.11,7; 24,4; 51,12; 73,1 Ordsp.22,11 : 1. Joh.3,2-3

Retfærdige er de, som stifter fred, thi de skal kaldes Guds børn:
Ef.6.14-16 ff. Jak.3,17-18 : Hebr.12,14.

www.vitanyhed.dk betyder livetsnyhed  

Jesus var det livgivende brød (kød) for verden!!......

En af Danmarks mest berømte naturlæger fra 1950-76 har engang udtalt følgende, at efter år 2000 vil slagtedyr være så forgiftet af medicinrester, sprøjtegifte, og dybfrost blive til rådent kød o.s.v., at selv en kanibalist ikke ønsker at fortære det? For i løbet af vores udvikling har mennesket mistet evnen til at fordøje kødernæringen rigtigt. I 1960èrne fortalte han allerede, at kød huserer et utal af medicinrester, hormoner, kemiske stoffer, ja selv snylter gæster kødet bl.a. orme og bakterier. Vores mavesafter er heller ikke stærke nok til, at opløse kødets væv d.v.s. kødets ufordøjelige væv bliver liggende så længe i mavesækken og tarmene, til det går i forrådnelse og forsager derved et utal af sygdomme heriblandt kræft.
De fleste kristne mennesker har altid haft den forkerte opfattelse, at "kød giver kød"! Dyrekroppe kan overhovedet ikke danne "æggehvidestoffer", men får dem direkte eller indirekte fra planteriget gennem ernæringen, hvilket også gælder for rovdyr som spiser planteædende kadaver eller deres offer. Alt død og alt, hvad der har begyndt at opløse sig, er urent og besmittet og egner sig ikke til menneskeføde. Kødet af dræbte dyr begynder straks at opløse sig, hvorved der udvikles gifte som kreatin og læukemi (kvælstofholdige forbindelser), det er derfor altid urent og skadeligt for vor sundhed.
Kreatin er et stof som findes i muskler og som er meget omdiskuteret blandt læger og naturhelbreder som kosttilskud, idet nogle mennesker kan få en vægtforøgelse på 1-7 kg over anvendelsesperioden. Kreatin lagres i skeletmuskulaturen hos dyr og mennesker, hvor det bidrager til en mere effektiv anarob energiomsætning. Ordet betyder "ikke iltkrævende" og som lever i miljøer hos mennesket, hvor der mangler ilt (negative ioner)? Anarob respiration er en ufuldstændig forbrænding i organismen som kan være en medvirkende årsag til sygdommen (læukemi) blodkræft p.g.a. manglende knoglemarv?
Hermed er spørgsmålet om kødernæringen principelt allerede afgjort, fordi man har set rigtig mange syge patienter blive raske af vegetarkost. Udelukkende planter som f.eks. soya, bønner, kikærter, hirse, linser, fuldkorns ris, fuldkornprodukter m.m. er i stand til at danne æggehvidestoffer (proteiner). Æggehvidestoffer hos dyerne er altså ikke oprindelige, men tjener kun til forbrug sålænge dyret lever, er altså ved dyrets død forbrugt. De indeholder derfor ingen oprindelig opadgående og opgyggende livsstoffer.........
Tager man ganske nøgtern på spørgsmålet og stryger alle spekulationer, vil den rent positive viden, vi allerede i øjeblikket sidder inde med, lære os, at den daglige kost ikke behøver at blive i nogen måde mindre nærende eller kraftig, fordi kødet fuldstændig udelades, i særdeleshed hvis man vedbliver med brugen af sådanne dyriske produkter som mælk, smør og æg.


Et menneske, der ønsker at udvikle sig i fremadskridende retning også ved sygdom, skal helt undgå at spise kød og fisk. Et rent åndsliv kan kun herske  i et rent legeme, og høje og ædle følelser og tanker hidrører ikke fra slagtehuse. Ethvert menneske, der iøvrigt endnu tror på Bibelen og det er meget få, har den skønneste lovsang til frugtspisning og råkosternæring, samt urteafkog på Bibelens første blad samt i Daniels Bog.
Dan.1,1-10 ; Åbenbaring 22,14 ; 7,14.
Selv Paulus skriver til Romerne, at det er rigtigt at afholde sig fra at spise kød.......
Derfor, hvis mad kan bringe min broder til fald (sygdom), vil jeg aldrig i evighed spise kød, for at jeg ikke skal bringe min broder til fald.
1.Kor.8,13 ; Rom.14,14 ; 1.Tim.14,20 ; 1.Tim.4,4 ; Tit.1,15 ; Luk.11,41 ; Luk.1212,32 (Se 9. Trinitatis)= 2.Tim.1,6-14.

NY FORSKNING SPIS MINDRE KØD

En ny undersøgelse sår tvivl ved antagelsen om, at proteiner slanker mere end kulhydrater, oplyser Kræftens Bekæmpelse.
- Vi er godt klr over, at det kan virke forvirende. Men selv om vi har fået kostråd om, at vi skal spise flere proteiner, så er det slet ikke afklaret, at det er godt for os (helbredet).
Undersøgelser omfatter 373.803 personer. Forskerne har undersøgt sammenhæng mellem deltagernes kostvaner og vægt over fem år.
Resultatet er, at personer, som fik mest energi fra proteiner, tog mest på i vægt.

Hvis vi skal undgå alle de bivirkninger dyriske proteiner har, skal vi helt undlade kød og i stedet spise vegetariske proteiner f.eks. soya og avokado, der helbreder slidegigt:
Veldokumenteret forskning viser, at Avosol som findes i soya og avokado har vist sig og lindre ledproblemer, som er forårsaget af slidgigt. Ekstrakterne af avokado og soya, som Avosol indgår i produkter i f.eks. Frankrig, hvor det har været brugt mod slidgigt i mere end 25 år.
Veldokumenteret klinisk forskning af ASU har vist sig at stimulere opbygningen af ny brusk og mindsker samtidig nedbrydningen af eksisterende brusk. De aktive stoffer har endog vist sig at kunne bremse udviklingen af yderligere brusknedbrydning også ved svær slidgigt. Det gælder både kollagnet, som er ansvarlig for "skelettet" og de store proteoglykan molekyler, som giver brusken sin stødabsorberende friktionsfrie egenskaber.
I 1976 skippede jeg kød og begyndte at spise soya p.g.a. mine hofter og ryg (ledkapsler) begyndte at skrige af smerter. Min kiropraktor anbefalede mig, at se på mine kostvaner og i stedet for at svælge mig i kød tog jeg konsekvensen og undgik alt kød fra dyr. Efter 3 måneder var jeg smertefri og har været det i 37 år. Alt det kød jeg før havde spist, var ophobet som syre i kroppen, hvilket åd mine knogler og ledkapsler.
Kilde: Indehaver af denne hjemmeside

720 millioner vegetarer

Vidste du, at i Indien lever 720 millioner mensker som vegetarer? De hævder, at kød forværer det åndelige og har indvirkning på karma (årsag og virkning) på et højere stadie. Man når til erkendelse på et højere stadie ved renhed!!....
Derfor levede 4 af The Beatle efter indisk religion som vegetarer allerede i 1967 og jorde det indtil John Lennon og George Harrison døde.
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158277

Vi dansker har verdnsrekord i kødspisning og usunde spisevaner. I gennemsnit spiser vi 400 g kød om dagen. Kræftens Bekæmpelse anbefaler kun ca. 400 g kød om ugen? Spis mindre kød - det vil glæde pengepungen, sundheden og CO2 regnskaberne.Kødbranchen er blevet råddent!!...

EU`s hestekødsskandale har bredt sig som en steppebrand i hele Europa og her opfordrer jeg de kristne  til at blive vegetarer,hvis de skal undgå folkesygdommen som kræft.
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158287  

I marts 2006 afslører DR`s forbrugermagasin Kontant omfattende salg af fordærvet kød fra firmaet Thulin Kød Engros i Roskilde. Firmaet har solgt tonsvis af rådent ligifte kød til spisesteder, cafeterier, restauranter, pizzarier og fusket med datomærkningen. Ejeren lukker firmaet og melder sig selv til myndighederne efter afsløringen.

                                    ------------------------------------------

Også firmaet Ekko Fisk kommer i søgelyset, efter Kontant afslører, at firmaet har solgt alt for gamle rejer, som desuden indeholdt plastikstykker og ledningsrester. Ekko Fisk får en bøde på kun 15.000 kroner?

                                     ------------------------------------------

I september 2009 afslører DR`s Kontant omfattende snyd med datomærkningen i en række supermarkeder. Ved en stikprøvekontrol i 20 supermarkeder med eget slagteri (udskæring af kød) var der fusk med halvdelen af datomærkningerne. I Kwickly fandt Kontant fisk og kamsteg der havde fået ny dato, mens der var ommærket kød i otte ud af 12 Superbest butikker. Ledelsen i Superbest tog konsekvensen af snyderiet og fyrede efterfølgende syv af deres slagtermester. Måneden efter følger historien om, at slagter i Superbest og Magasins Mad & Vin afdeling har solgt hakket lammekød iblandet med svinekød i.

                                    -------------------------------------------

I oktober 2010 afslører BT, og DR`s Kontant, at Vakka Kød i Slagelse systematisk snyder med kødets oprindelse. Danske forbruger foretrækker dansk kød, og derfor ompakker firmaet kød fra udlandet og sælger det som dansk kød. Sagen ender med en politianmeldelse fra Fødevarekontrollen.

                                 ----------------------------------------------

Senest har en omfattende skandale om svindel med mærkning af kød i 2013 ramt de europæiske frysediske. Der er fundet hestekød i dybfrossent oksekødsprodukter i Storbritanien, Irland, Frankrig, Sverige og Danmark. Der er sølgt frossen lasagne med hestekød i danske  supermarkeds butikker. Kødet stammer angiveligt fra Rumænien.

                                 ----------------------------------------------

Seneste nyt: En dansk slagtermester har i årevis solgt hestekød til pizzariaer - en blanding af okse-  og hestekød uden at gøre ejere opmærksom med snyderiet. Slagteren udtaler, at han har gjort opmærksom på blandingens indhold, mens pizzarierne har opfattet det som rent oksekød uden varedeklartion.

                                 ----------------------------------------------