FENG SHUI

Det symbolske tegn for Yang og Ying er, som symbol for komplementteorien, anvendt på fysikeren Niels Bohr våbenskjold, der hænger på Frederiksborg Slot i Hillerød.

Det symbolske tegn for Yang og Ying er, som symbol for komplementteorien, anvendt på fysikeren Niels Bohr våbenskjold, der hænger på Frederiksborg Slot i Hillerød.

- er en 4.000 år gammel filosofisk teori der blev udviklet og tilføjet den kinesiske filosofi Taoìsterne som en fornuftig og kløgtig fortolkning af naturens orden. Den handler om omgivelserne og universets energier, infralyd og dette kan enten være gavnligt eller skadeligt. Også i andre religioner har man kendt tilsvarende skaberværk bl.a. helt tilbage til det gamle Babylon f.eks. om astrologien. I 1. Adams Bog og i bibelen havde man forståelse om naturen gennem astrologien hos hetitterne, og de kristne essæerne, som var en ukendt jødisk omvandringe folkestamme på kristi tid, hvor der opstod konflikt ved Kristendommens begyndelse bl.a. om "Gnosisme" som betyder visdom ifølge Det Gamle Testamente Aprokryffer, men denne læresætning gik hurtig i glemmebogen af den katolske kirke gennem ordstrid.

Ifølge Taoismen "vejen" har hver sin ting sin orden og funktion i naturen, og måske var dette ideen, at bringe himmel, jord, menneske og natur i harmoni med hinanden, som afdøde atomfysiker og kræftforsker på Rigshospitalet Niels Borh hentyder til ifølge komplementteorien Ying & Yang, idet han opdagede stoffet Radium som stråleenergi i kræftforskning? F.eks. opfører negativ ladede ion-elektroner omkring atomkernen sig forskelligt, alt efter den påvirkning, som de udsættes for for f.eks. gnidning, varme, kulde magnetisk stråling, skimmelsvampe, kræft, råd og mugsporer o.m.a..

Derfor har vor egen verdensberømte atomfysiker Niels Bohr engang i 1960`erne udtalt følgende: - Visse ting unddrager sig, den menneskelige forstand siger han? Jeg er ude af stand til at forklare, hvorfor atomerne herunder elektronerne skifter bane, bliver til en "positiv" eller "negativ" ION - Ying eller hvis jeg erstatter Petersen med Jensen Yang ved let tryk på håndtaget, der driver atomreaktoren på Risø`s Atomforsøgsstation i Roskilde. Men den skifter bane, siger han. Selvom Niels Bohrs model blev fortrængt af andres model, så er dens underlæggende principper stadig gældende.

 

IONSTRÅLING & TIDSÅND

I den ældgamle kinesiske lægekunst har man i mere end 4.000 år vidst, at alt i universet styres af en "TIDSÅND" Qi er en bevægelig positiv eller negativ livskraft, der spiller en væsentlig rolle i feng shui - Yang & Ying og Polaritet udtrykket i feng shui som ying og yang. I kristendommen betegnes denne tidsånd som "Kristus" energien". Det vil sige, der er to dele både i feng shui og kristendommen: en, der skaber en anstrengelse, og en, der modtager anstrengelsen. Viderudviklingen af denne teori og dens følge, femfaseteori (de fem elementer) har begge været forbundet med astronomiske observationer af solplet og kræfter (wu xing): De fem faser er ild (sol), vand, Træ, metal eller guld og jord.

Hos Taoisterne var Yang den maskuline positive kraftvarme; aktiv, kold, passiv, eftergivende, mystisk, uklar og omskiftelig. Det evige mellem disse to kræfter, positive og negative ioner skabte himlen, som først og fremmest Yang, og jorden Chi, som overvejende Ying.

Chi, er en fin strøm af elektriske og elektromagnetiske, felter der forbinder alt i universet, samt tyngdefeltet her på jorden. Energien har mange navne. I Kina kaldes den Chi, i Japan Ki (Qi) og i Indien heder den Prana.  I Grækenland opfattes den som "atmosfærisk" livsvigtige negative ioner "livskraft" og ånd lige som i kristendommen

Når Himlens chi-energi når Jorden, den "STATISKE feltstyrke", bliver dens strømning påvirket af lanskabet og ioniseret ved "bakketop, bjerge og floder", vegetationen (træer, afgrøder, græs, planter og buske) og selve jordoverfladen (sten, ler (radon), muld og kridt m.m.. Det samme gælder bygninger i en by. Højhuse, skyskraber, bygninger med spidse tage, kirker, kubler og Allèer med træer, veje floder, jernbaner, kontorbygninger, fabrikker, villaer, kirker, kirkegårde og hospitaler påvirkes af Chi-energien.

Egenskaber ved de umiddelbare omgivelser, som f.eks. vand og vejr, baggrundsstøj herunder infralyd, er yderligere bestemmende for den type chi-energi, der strømmer ind og ud gennem bygningens tag, døre og vinduer. Lettes passerer den gennem døre, og i mindre grad gennem tag og vinduer, men nogen chi kan passere gennem væggene og mure.

Hvis chi-energien "FENG SHUI" passerer et skarpt hjørne fra et møbel, bøjet ventilationsrør, begynder den at snurre og hvirvle og danne turbulens (infralyd) lige som en hurtigt vandfald eller krafig sprigvand eller pumpe, der passerer en skarp drejning. Fænomenet kaldes skærende chi-energi og kan indtræde såvel udendørs som indendørs i soveværelset. Det kan bringe din egen chi (negative ioner) i oprør, hvilket kan gøre dig desorienteret og med tiden være skadelig for helbredet i det lange løb.

Derfor valfarter tusindvis af danskere hver dag til alternative behandler, kloge mænd og koner, helsekostforretninger o.s.v. i håbet om, at blive befriet for sine lidelser og dæmoniske kræfter som f.eks. kræft, astma, allergi, hudsysdomme, øresmerter, tinnitus, maveonde, hovedpine, ledsmerter, vandladningstrang (børn tisser i sengen) o.s.v.

Ved at forstå de fine energistrømme på ydresiden af kraniet, der passerer gennem din krop, kosten og gennem alt i universet, kan du ændre de omgivelser, du bor og arbejder i, og på den måde hjælpe og befri dig for skavanker for sygdom og disse mål er Feng Shui i dag. Det kræver præcise målinger i boligen med meget fine audiodetektor lyd/måleinstrumenter bl.a. ved infralyd og vibrationer i huse og boliger herunder "bygningsresonanser" som kaldes STRUKTURLYD, i det den opstår af kræfter som vind, vand og vejr gennem  feng shui og hvordan man eleminerer den f.eks. når der er "JORDSTRÅLING"?

LIVSVIGTIGE IONER & CHI ENERGI

Kilde: G.N. klimatolog for Scandion 1985 -1996 og økolog siden 1976

Richard M. Carlton, dr. med. næstformand, American Institut of Medicinsk Climatologi indleder en rapport fra begyndelsen af 1980ène med ordene: En af historiens upåagtede lærer er, at mange teknologiske fremskridt let kan gå hen og få alvorlige konsekvenser for hele menneskehedens fremtid og sundhedstilstand (Covid-19 i 2020), idet han nævner eksempeler, da man i oldtidens Ægypten førte vand gennem kanalernes tørre egne, førte man også en pandemi af fåreflynderparasitter dertil, så byggeriet med Keops Pyramiden nærmest gik i stå?

Et andet eksempel er de mange ulykker, der opstår som følge af oplagring af korn i siloer f.eks. skimmelsvampen på det oplagrede korn, som resulterede i epidemier med hallucinationer til følge (vrangforestilling) symptomer som LSD-lignende hallucinogen af rugsvampen, der florerede i Middelalderen.

Problemerne med atmosfærens indeklima i dag og pandemi er i en vis grad analog med de problemer, som forædlingen af kornet og oplageringen medfører. Man har frataget luften indendørs i mange hjem og boliger nogle af den bestandele som f.eks livsvigtig Chi- energi og IONER, samtidig hermed har man lukket andre alvorlige bestanddele ude, som f.eks. visse natulige omgivende elektromagnetiske spektra (jordens oprindelige Schuman frekvens), der ligger på ca. 10 Hz. I mellemtiden er der blevet tilføjet nye yderst skadelige bestandele, som f.eks en lang række EM-spektra ELF ekstreme lave frekvenser med infralyd fra motorer, ventilationsanlæg, olie fyringsanlæg, jord og varmepumper, vindmøller o.m.a., som ikke fandtes, mens menneskeheden udvikles. Den udendørs og den indendørs luft er altså blevet "fordærvet" med iltmangel og "forstærket" lige som kornet, uden at bygningsingeniører har bekymret sig om, hvad disse konsekvenser vil medføre: IONBALANCEN ødelægges og de livsvigtige ioner heriblandt Chi-energi er forsvundet fra vores omgivelser!!....

Grundlaget for Feng Shui og Chi

Chi er livskraft, der strømmer gennem alle levende ting i naturen. På kinesisk kan dette ord oversættes til "ånde", "luft" (infralyd) eller "energi" som f.eks. ILT der er vigtig for menneskets eksistens. Når man forstår denne Chi energi, dens natur og hvad, der påvirker den (infralyd) er man rigtig godt på vej til at forstå hvad Feng Shui drejer sig om. Alt i universet består af IONER og Chi energi som ioniseres af infralyd og vibrerende genstande ved forskellige frekvenser ved lyd og vibration udbredelse o.s.v.. Vestlig kultur omtaler Chi som elektromagnetisk" eller "bioenergi". De af os med en stærk chi har også en stærk livskraft, men her gælder det om at udelukke en masse ting i tilværelsen f.eks. forskellige kostelementer der går under SYRE/BASE BALANCEN?

Allerede i 1901 noterede Østrigeren Czermark, at den øgede føhnvinde indeholder et stort overskud af skadelige positiv ladede luftioner (infralyd). Under føhnvind stiger sygdomsfrekvensen, og med manglende Chi energi, flere selvmord og voldsforbrydelser forekommer, desuden noterede et alment sænkning af velbefindende. Den luftelektriske balance som Feng Shui er kan også ske af andre årsager end vind og vand. Luftforurening ude og indendørs, nye materialer af plastik, EDB-anlæg, kopimaskiner, ventilationsanlæg og luftkanaler, centrifugerende op/vaskemaskiner, kompressor (køleskabe), bygningslyd og resonanser, herunder tung trafik, busstoppested, motorveje, industrilarm, vindmøller m.m. ved huse og boligblokke, er udsat for det så der opstår vibrationer og STRUKTURLYD og dyb brummende lyde i tag, murværk, loftbjælker og gulv i beboelseshuse. Det skaber et dårligt indeklima med en gnidningsmodstand op til 12.000 volt pr. kubikcentimeter, som forstyrer ionbalancen og Chi energien og folks helbred:

Britisch Medical Journal

I 1986 året efter, at G.N. blev indeklimakonsulent for Scandion 1985 til 1996 offentliggjorde man en fem år lang undersøgelse i et af verdens mest anerkendte lægetidsskrift "Britisch Medical Journal" og det vidner om, at lægevidenskaben nu tager ion/indeklimaet alvorligt: Atmosfæren, barometerstanden, lufttrykket, nymåne, infralyd og mange andre vejrfænomener har vist sig som en helt ny lægevidenskab, at have direkte forbindelse med helbredet. Når et uvejr er i anmarch, luftens fugtighed øges og lufttrykket falder med ekstreme lave frekvenser (ELF), kommer der overskud af farlige positive ioner, specielt ved infralyd. Det mærkes tydeligt i Middelhavslandene, hvor befolkningen med rette frygter Alpernes føhnvind, Italiens Scirosdo og den israelske Shamsvind. Mennesker går amok, bliver deprimeret og begår langt hyppigere selvmord. Disse symptomer i forbindelse med globale vinde og infralyd spænder sig lige fra alvorlige stresssymptomer, irriblitet, depression og til utilpashed til aggressivitet og direkte voldelig adfærd, søvnløshed, øre- og hovedpine m.m. For eksempel findes der rapporter om stigninger i overfald og biluheld under vinde med infralyd, der kaldes "Santaana" (sydvestlige U.S.A.) og føhnvinden (Central Europa). Under mere ekstreme betingelser er der forøget forekomst af blodstørkning (blodprop) og blødninger. Der findes rapporter om, at alt undtagen hasteoperationer (1986) bliver aflyst p.g.a. lægernes koncentration og sikkerhed i det sydlige Tyskland. Det er også blevet bekræftet, at den vind i Israel, der kaldes "Sharav", kan forårsage dødsfald af binyreblødning, chok og kolaps (hjertekrampe). Det vides, at også andre vinde kan forårsage humør- og adfærdsforstyrrelser (børn), det drejer sig om vindene med infralyd "Chinok", Scirocco", "Zonda" o.s.v.

Derfor er stresshormonet "serotonin" blevet velkendt som "vejrstress" for at påvirke humør og velbefindende. Analyser af indholdet på serotonin i spinalvædsken (hjernen og epifysen), anses derfor, at være en god indikator på psykisk balance. Psykologiske tester på mennesker giver samme resultater under dage, når Scharavinden med positive ioner/infralyd (Israel), Føhnvinden i Tyskland og Sveits.

Den første som fandt ud af luftionernes påvirkning af stresshormonet serotonin (

ved dyreforsøg var professor A. Krueger U.S.A. og nogle år senere i 1979 på mennesker professor Fillip Sullman Hebraisk Universitet Israel i Jerusalem.

Ref. Prof. Kornbleuh, Universitet of Pennsylvania.

Ref. M. Assal, Talbiech Psychiatrice Hospital, Israel

Ref. (dyreforsøg) Bachman, Syracause Universitet New York

Ref. Dr. Eichmeier, Tecnische Hochsule Munchen 

BRISTOL-HUME STØJEN OG INFRALYDENS INVATION

I England kaldes den dybe brummelyd "Bristol Hume", byen der ligger i syd England, hvor der findes store varme- kraftværker, industriområder eller fabrikker der fremstiller bristolkarton.

I 1995-96 vandt og gennemførte det danske lyddæmperfirma Silentor Novum en EU-Lecitation for et af Londons store Varme- Kræftværker, "Citing Power Station", der var så præget af ekstreme lavfrekvent støjproblem, at nærliggende bygninger bogstavlig talt kom i bygningsresonans (1-150 Hz), så tagsten lå og klappede i takt med den lavfrekvente støj fra de store gasgeneratorer. I samarbejde med Harald Topsøe A/S fik Silentor Novoum nedbragt støjen - et projekt, de efterfølgende har høstet international og blandt den danske fiskerflåde, lyddæmpet dieselmotor og generatorer, fortæller direktør Lars Frederiksen i en pressemeddelse.

I begyndelsen af 1960èrne fik Sundhed- og Miljøstyrelsen øjnene op for den stadig stigende trafikstøj i det Københavnske område, infralyd der forplantede sig som vibrationer i beton og havregrynshusene på Bellahøj og i boligkvarterety omkring den nye motorvej og Folehaven i Valby 1971. Der blev lavet statestik over psykiske syge mennesker og indberetninger af læger til Sundhedsstyrelsen, som blev skrevet om i Valby Bladet. Det viste et merkant flertal af indlæggelser på psykiratisk hospital i forhold til de rige kommuner i Gentofte o.s.v.

Over hele verden findes rapporter om ansatte, der bliver utilpas og syge, når de færdes eller opholder sig i bygninger nær hurtigkørende, tung trafik, lufthavne, industri og kontorbygninger med ventilationsanlæg eller tekniske instalationer, siger Richard M. Carlton, dr. næstformand i American Institute of Medical Climatologi U.S.A. i en rapport fra 1985 til Scandion. 

I dag 37 år efter er trafikstøj og baggrundsstøj i boliger generelt blevet så katastrofalt i alle storbyer og langs motorvejsstrækninger, at flere og flere boliger ligefrem er sundhedsskadelige, siger en svensk lydforsker i 1970èrne. Dækene fra biler og specielt lastvogne samt aquaplæning, kaster lydbølger ind i boliger med stor fart, så de står og buldre med infralyd, men det er kun de færeste mennesker som lægger mærle til infralyden, der bliver kraftigere og kraftigere fra år til år.

En fremtrædende læge og lydforsker i Sverige Kerstin Persson Way Gøtteborg Universitets Hospital, som har skrevet en doktorafhandling vedrørende lavfrekvent lyd, fortæller, at det er rigtigt, at folk kan føle sig yderst generet af lyden og få alvorlig søvnbesvær, hovedpine, svimmelhed o.s.v., og man har meget svært ved at vænne sig til trafikstøj og lavfrekvente lyde. Man kommer hurtigt ind i en ond cirkel, fordi man konstant føler sig kronisk træt.

Trafiklarm kan være farligt: Op til 500 herhjemme dør for tidligt på grund af vejstøj. Det viser estimering fra Miljøstyrelsen. "Hvis man bliver udst for vejstøj.så har man en forøget risiko for at få en blodprop i hjertet, diabetes, blodprop i hjernen og muligvis også nogle typer af kræft", siger Mette Sørensen, seniorforsker, Kræftens Bekæmpelse til TV2 Østjylland 2018.  

BI-POLARITETSPRINCIPPET FENG SHUI OG CHI?

kilde: Gerhard I Nielsen klimatolog Scandion 1985 - 1996

Elektrisk-Magnetiske Kræfter Feng Shui

I foråret 1797 udgav den unge tyske filosof Friedrich Wilhelm von Schiling - i en alder af 24 år sit berømte værk: "Ideen zu einer Philosophie der Natuer als Einleting in das Studium dieser Wissenschaft".

I Schillings skrifter opstillede han "Dualismen" mellem lys og mørke eller de af evig modsatte polariteter for første gang i Europa med klar bevidsthed som Naturens Grundprincip også kaldet Chi på kinesisk. Han ser de strømmende, aldrig hvilende livsprocesser som et samspil mellem to sæt kræfter Yang og Ying - Feng Shui med en modsat polaritet lige som et batteri eller magnet, som snart tiltrækker, snart frastøder hinanden og kun forenes rent udvortes eller rent momentant for i næste øjeblik at opretholde hver sin uforanderlige polaritet - en uophørlig proces, der skaber fænomenernes uendelige mangfoldighed.

Ved "Verdenssjælen" forstår Schilling blot syntesen, den højere enhed og naturfænomen af disse modsatte polariteter - men samvirkende - kræfter, hvis uovervindelige forudsætning er at holde hele Verdensmaskineriet i gang.

Schillings polaritetsprincip bliver pure afvist og kvalt af ethvert videnskabeligt fremskridt med den fanatisme, der plejer at råde i trosanliggender, som man kan strides om  til dagen ende med evigt negativ udbytte. 

Kildemateriale: Bog Min Atomlære 1938 af dr. pihl Emiel Rasmussen 

Hvad er ionisering?

I almindelig atmosfærisk luft vil der altid være IONER (elektroner), som oftest er knyttet til et vekslende antal VAND-molekyler. Der vil hovedsageligt være tale om POSITIVT ladede AMMONIUM- og BRINT vandioner samt NEGATIVT ladede ILT- og KULDIOXID-ioner i luft.

Det store luftskifte ved det STATISKE FELT, der finder sted især i den øverste IONOSFÆREN og jordlag, medbringer utallige ioner til afladning ved jordoverfladen. Ved dette ustandselige bombardement med ioner fra atmosfæren sker der samtidig en tilsvarende ion-INDFANGNING i selve jordoverfladen. Når de elektriske ladninger, der er bundne i luftioner, udlignes ved sammenstød med jorden, sker dette enten ved, at der AFGIVES eller MODTAGES elektroner og som i Middelalderen blev nævnt og kaldt "jordstråler" med frekvenser på 1-10 Hz. Uanset om det ene eller andet er tilstede, vil der altid være tale om en påvirkning af jordoverfladens spænding i forhold til atmosfæren, mennesker og planter. Luftens ioner kan i denne forbindelse let overses som værende skadelig på omgivelserne. De mange ændringer, der finder sted i jordbunden, skyldes ion-reaktioner.

Det er den elektro-magnetiske bølgestråling fra IONOSFÆREN og fra Jordens indre, der ioniserer de jordnære Chi luftlag, og der bliver følgelig her tale om balance mellem ion-DANNEDE og ion-UDSLETTENDE effekter. Disse eftekter vil sammen med de samlede omgivelser ustandseligt vekslende, elektriske spændingsforhold spille en rolle i mikroorganismers, planter, dyr og MENNESKERS TRIVSEL og LIV. 

Jordens elektrofelt har ændret sig på 100 år

Vi er alle omgivet af et svagt pulserende jordmagnetfelt med en svingnings eller frekvens det man kalder "Schuman resonans" på 8-10 hertz, men siden 2. Verdenskrig er jordens elektromagnetiske felt forrykket sig så meget, at det påvirker søvnen; stresshormonet serotonin, adrenalinet, cortisol, melatonin m.m.

Udgår der en baggrunds-, normal, omgivende elektromagnetisk stråling fra jorden? Mange europæiske og amerikanske videnskabsmænd hævder, at dette er tilfældet og at menneskeskabte elektromagnetiske spektra forvrænger og ødelægger den f.eks. elektronisk udstyr, højspændingsledninger, motorer, ventilationsanlæg, varmepumper, varmeveksler, varme- kræftværker, motorveje, jernbaner, lufthavne, vindmøller o.s.v. De hævder, at jordens oprindelige og naturlige baggrundsfelt fra tidernes morgen har en frekvens (naturlig svingning) på 8-10 hertz, som de kalder for Schuman resonans, og som falder sammen med det forhold, at 8-10 Hz båndet i det menneskelige elektroencefalograf hjernebølgerne (EEG) normalt forbindes med rolighed og agtpågivenhed, der ikke må forstyres om natten. Det kan være umagen værd at nævne den, siger Richard M. Carlton dr. med næstformand i American of Medical Climatologi (AIMC).

Kilde: G.N. Klimatolog Scandion 1985 - 1996

I betonhuse er mennesket et bindeled mellem visse himelske og telluriste kræfter (jordstråler. Den megen omtale jordstråler har skabt igennem årtusinde, har intet på sig i forhold til luftelektricitetens kendskab i dag. Vi kan ikke bare neutraliserer Chi- energien ved at stikke et jordstråleapparat i en stikkontak og neutralisere eller normalisere Chi-energien, luftens livsvigtige "negative ioner" som påvirker ILT og åndedrættet?

Både den lodrette feltstyrke og luftens ledningsevne på 400.000 volt, bliver nemlig opretholdt af et tilstrækkeligt antal positive og livsvigtige negativejoner (billede). Af det totale antal ioner dannes ca. 60 pct. negativ Chi- energi som følge af jordstrålingen. Her frembringes de såkaldte telluriske overflade strømme, der reagerer på det kosmiske felt ved jordens overlade, som renser luften ved lyn, torden og regn?

Den elektriske "feltstyrke" udendørs kan ikke blive virksomt indendørs, da næsten alle bygningsmaterialer så som beton, skiffertag, baggrundsstøj fra trafik (infralyd) o.s.v., har en større ledningsevne (elektrisk feltlinjer) end luft med tætte vinduer, murværk, tag og derfor vil aflade feltstyrken (se billede)?

Tryk på linket her og læs om: Schuman resonans

500 dør hvert år i Danmark p.g.a. trafiklarm og vejstøj

Trafiklarm kan være farligt: Op til 500 dør for tideligt på grund af vejstøj. Det viser estimering fra Miljøstyrelden. "Hvis man bliver udsat for vejstøj, så har man en forøget risiko for at få en blodprop i hjertet, diabetes, blodprop i hjernen og muligvis også nogle typer af kræft", siger Mette Sørensen, seniorforsker, Kræftens Bekæmpelse til TV2 ØSTJYLLAND i 2018 og igen til Hvidovre Avis 2022, hvilket sker i forbindelse og offentliggjort af trafikstøj og to motorveje, som skærer igennem Hvidovre.