Se dage skal komme?

Vi må finde den sunde fornuft og som er hos Gud!!...

          Se dage skal komme

- sådan lyder det fra HERRE HERREN "Jesus Kristus", da jeg sender hunger i landet, ikke efter brød, ikke tørst efter vand, men efter at høre HERREN`s ord.
Amos 8,11 ; Matt.4,10 ; 1.Sam.3,1 ; 1 Kong.12,28 ; Hos.8,5 ; Amao 5,5-7 ; Hos.4,15 ; 5.Mos.6,13 ; 10,20 Matt.16,23 ; Sl.37,1-3 ; Fil.2,9.


             Vil du fødes på ny?


Johannes Døberen siger: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. 
Joh.3,3.

At blive født på ny er ikke det samme som at blive født i moders skød, men genfødsel (reinkarnation) som er en slags sund fornuft. De mennesker, som skal arve Guds rige, må derfor fødes på ny som åndsvæsner. Et åndsvæsen er normalt usynligt for det menneskelige øje, med mindre det oplever "Jesus Kristi Inkarnation".

Apostlen Paulus siger i Ef.2,1: "Også jeg har han gjort levende (ved genfødsel), jer der var døde i jeres overtrædelser (syndig). Vil du bede bønnen om anger, så bliv frelst og se dig selv i et spejl som en ny skabning i Jesus Kristus?

"
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; idet han blev ikke født af blod, ej heller af legems vilje, ej heller mands vilje, men af Gud". (Joh.1,12-13). Frasen "født på ny" betyder bogstaveligt talt "født fra oven" eller nærmere betegnet genfødsel: 

NB!
 "En meget tidlig bevidnet tekstform i Septuaginta den græsk jødiske bibel, lyder teksten: Han blev ikke født o.s.v..
Joh.3,3 ; 1.Pet.1,21-23 :Jak.1,18 ; 1.Joh.3,1 ; Matt.18,3. Tit.3,5 ; Rom.3,20.28 ; 2.Tim.1,9 ; Ef.2,4 ff.; 5,26 ; Joh.3,5 ; Åb.14,1-4 ; 22,4
Fil.2,9 (Jesus Kristus):

Derfor har også Gud (Fader ABBA) højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i Himmelen og på jord og under jorden, og hvert tunge skal bekende til Gud "Faders ære" : at Jesus Kristus er Herre! og ikke bruge ordets forfalsket udtalelse "Jehova" som er jødernes Gud? Jehovas Vidner tilsidesætter overalt "Jesus Kristus" som HERREN Gud i deres egen bibel "Vagttårnet"og kalder Ham i stedet Gud Jehova? Jesus siger overalt i Ny Testamente og bruger kun sin Faders navn ABBA om Gud?

Jehovas vidner gør den samme fejl som jøderne og benægter, at Jesus er Frelser og Faderen Gud!!.....Evangelisterne nævner ikke nogen steder i Ny Testamente Jehova om Gud, men bruger ordet Faderen ABBA, som er et aramæisk ord? 
Jvf. Joh.10,29-38 
; Joh.14,1-2.10-13 ; Joh.17,20-21 ; NB! Joh.17,11 ; Gal.3,26-29 ; Ef.4,1 ff.

Jesu navn kommer af det græske ord: Ièsous, der igen kommer af det hebraiske navn Josva (Yehoshua) et navn, der betyder "Jahve er frelse". Moses ændrede Josva`s navn, som betyder "Herren giver sejr" og var således et forbillede på Jesus, som skulle komme og føre Guds folk til den endelige sejr i verden.
Haggaj 1,14

Og ham skal du give navnet Jesus; thi han skal frelse sit folk (jøderne) fra deres synder.
Matt.1,21 ; Sl.130,8 ; Luk.1,31 ; 2,21 ; Ap.G.4,12
Kom ordet dine tjener i hu, fordi du har ladet mig håbe.
Sl.119,49

Derfor har Gud (JHWH) ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Guds Faders (ABBA`s) ære.

Fil.2,9-11 ; Es.45,22-23 ; Fil.2,5,6-8

For de kristne ved Quamran blev Herren det navn, man gav Jesus for at tilkendegive hans guddommelighed.

Fil.2,9 ff. ; 1.Kor.8,5-13.

Da jødiske lærde (masoreter) fra det 7. til 10. århundrede e.Kr. indarbejdede et vokalsystem i Det Gamle Testamente (hebraiske) system i deres bibel, føjede man konsonanterne til fra Jahve (JHWH) vokalerne hentet fra Adonja, herved formen "Jehova" fremkom. I tidens løb gik den rette udtalelse i glemmebogen, og da nogle kristne lærde omsider begyndte at studere hebraisk og ikke græsk/latin i Septuaginte det græske Gamle Testamente, vidste de ikke besked med den rette udtalelse, men brugte den betegnelse, de forefandt, Jehova i jødernes hebraiske bibel. I den nuværende oversættelse af den græske bibel Septuaginta (Det Gamle Testamente) som Paulus brugte i Tyrkiet, Grækenland o.s.v. er ordet JHWH altid gengivet med store bogstaver, HERREN.
Indtil det 6. århundrede e.Kr. havde de hellige hebraiske skrifter kun været nedskrevet som kosonanttekst, vokalerne blev overleveret mundtlig: KRAFTEN står i Det Ny Testamente som omskrivning for Gud (JHWH), hvis navn man i senjødedommen undgik at nævne. Man ser heller ikke nogen kristen bevægelse som Jehovas Vider og præsterne, der drikker så meget vin og fråser i kød, uden at ænse at det er HERREN Jesu brød og blod de udgyder!!......

Matt.26,63-65 ; Mark.14,36-64 ; Luk.22,69  

- Er mennesket afmægtig? - Og hvorfor er Bibelen selvmodsigende Af Stefan Vøldan Naturhelbreder NY TID OG VI Nr.2 årgang 1951.

Kilde: af naturhelbreder Steffan og Julian Vøldan. På sit dødsleje giftede han sig med Julia Vøldan. Som ung blev han lam fra sit ca. 14-19 år og smed sine krykker og rulestolen ved at tro på Bibelen.

 

Hvor bor Gud?

Gennem alle tider har mennesket alt efter deres begreber og forestillinger om det guddommelige søgt at skabe en så fuldkommen som muligt ydre rammer eller bolig for deres guder eller Gud. De har bygget altre, templer, kirker og himmelstræbende dogmer og smykket dem med pragt og glimmer til guddommens forherliggørelse og ære. Og den dag i dag kalder vi kirkebygningerne for "Guds hus".

Men så taler den hellige skrift:
"Gud, som har gjort verden og alle ting i den. Han, som er himlens og jordens herre bor ikke i templer, gjort med hænder."

Ap.G. 17,24-25


Med rene ord siges det, at netop i kirkebygninger, templer, Jehovas Rigssale eller moskèrer er Han ikke. Alle andre muligheder lades åbne, men under de kolde kirkehvælvinger skal Han i hvert fald ikke søges. Det vil naturligvis ikke sige, at vi ikke skal bygge kirker og gøre dem så smukke som muligt for borgernes penge (kirkeskat)? Det er kun naturligt, at mennesker samles om det f.eks. i Jehovas Rigssal, kirken som de er fælles om, og at de også søger at skabe så smukt en ydre ramme derom som muligt. Man må blot vogte sig for at gøre samlingsstedet til det væsentlige og ikke til afgudernes hus.

Den kristne tro er nemlig ikke en tro på, at Gud eksisterer uden for os selv, men at vi skal tro på hans ord, på budskabet der bliver sendt og kommer til os. De fleste kristne har nemlig den opfattelse og tilbeder en Gud uden for dem selv lige som Jehovas Vidner og jøderne, og når de så endelig har brug for ham i nødens stund og beder om hjælp og frelse ved sygdom, ja så når hjælpen ikke frem til den rette person. Det var netop det Paulus stod op og underviste og råbte højt om på talerstolen uden for bygningen direkte på Aregapos domhus i Athen og i Rom: "Kend dig selv".
Rom.1,18 ff. ; Ap.G.17,22-28.

 

Den levende Gud er ikke langt fra os?

Jeg læste for nogle år siden på Internettet om  et nyt liv i 1. lektion af et brevkursus fra en kristen sekt således; at Gud er usynlig, og evig og kan ikke ses med vores øjne, men Hans gerninger viser os at han er Gud. Desværre har mennesket mistet sin forståelse og forstand af den levende Gud  (mennesket), og har tilbedt afguder lige som jøderne i form af skulpturer som ligner mennesker, dyr og fugle som i Babylon og Athen, men Gud hader denne form for synd, ugudelighed og afgudsdyrkelse.

I 2. Kongebog i Det Gamle Testamente kommer vi Gud nær: Bøj nu dit øre, HERRE, og lyt, åbn dine øjne, HERRE, og se! Læg mærke til de ord; Sankerib har sendt dig for at spotte den levende Gud.

2. Kong.19,4-10 ; 18,28 ff.

Thi således har Herren (Jesus Kristus) befalet os: "Jeg har sat jer "Paulus og Barnabas" til hedningelys, at at I skal blive til frelse indtil jordens ende".

Ap.G.13,47-52

Men da skarerne så, hvad Hvad Paulus havde gjort, idet han bar på "stigmata" og gjort mirakler, løftede skaren af mennesker i Lystra deres røst og sagde på Lykaonisk: "Guderne er i menneskeskikkelse steget ned til os".

Jos. 3,3,10-12 ; Ap.G. 4,11 ; (Ap.G.28,5) ; Mark.16,18 ; Luk.10,7,8,19 ; Sl.91,9-13 ; 5.Mos.8,15-17 ; 2. Mos.16,ff.

Barnabas kaldte de for Zeus, som er navnet på grækernes øverste gud (gudernes fader), og Paulus kaldte de for Hermes, som hos grækerne var navnet på veltalenhed (forkyndelse) og forretningslivest guddom, der tillige betragtes som gudernes sendebud og tjener, fordi det var Paulus som førte ordet;

Men da apostlen Barnabas og Paulus hørte høje råb, sønderrev de deres klæder og sprang ind i folkeskaren, råbte og sagde: Mænd, hvad er det dog, I gør? Vi er også mennesker under samme kår (fattige) som I, og I skal vende jer fra disse tomme afguder (statuer i Grækenland og Tyrkiet) til den levende gud (som bor i mennesket), Gud som har skabt (Ordet) himmelen og jorden og havet og alt, hvad der deri er (fornuft)?

Ap.G.14,11-15 ; 10.26 ; 1. Tess.1,9 Åb.14,7 og SL.146,6

 

"Ved I ikke at jeres legeme er et tempel for "Helligånden", som er i jer (tanker, fornuft o.s.v), og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv. I er jo købt og prisen betalt (Jesus på korset). Ær (dyrk) derfor Gud i jeres legeme!

1.Kor.6,19-20 ; Gal.3,13 ; Hebr.9,12 ; Åb.5,9.

 

Josua, Moses medhjælper, Nuns søn siger det samme: "Derpå skal I kende, at der er èn levende Gud iblandt eder, og at han vil drive kanaànærerne, hetitterne, hivvitterne osv. borte foran eder. Josua siger også i 2. kapitel: Thi HERREN eders Gud er Gud oppe i Himmelen, men også nede på jorden "den levende Gud".

Josua bog.2,11.24 ;  Josua bog.3,10-11 og Josua bog.5,1 ; 5. Mos.4,29-39 ; Sl.135,6.

Så Gav hun HERREN, der havde talt til hende navnet: Du er èn levende Gud, som ser; thi hun sagde: "Har jeg virkelig her set et glimt af ham, som ser mig?".

1. Mos.16,13.

Men den Gud, som holder din livsånde i sin hånd, og råder over alle dine veje, ham ærede du ikke siger Daniel om den levende Gud.

Dan. 5,23 ; Ezikel.36.25-28.

"Thi han er den levende Gud og bliver i evighed; hans rige kan ikke forgå, og hans herredømme er uden ende.

Daniels Bog 6,27.

" Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i eder?
(1. Kor.3,16).

I dig selv er Gud at finde, siger skriften. Himlens og jordens almægtige skaber, alt livs opretholder og fornyer, Guds ånd, bor i os selv. Og så skulle mennesket være afmægtigt, evneløst uden mulighed for at ændre noget som helst hverken i sit eget eller verdens liv! Der må være noget helt forkert i en teologi, der kan komme til et sådant resultat:

Sandheden er den, at vi som mennesker er skabt i Guds billede, har fået både evne og kraft til at ændre alt, når blot vi vil søge bistand, hvor den er at finde og vel at mærke adlyde Jesus Kristus, d.v.s. opfylde betingelserne for at komme i forbindelse med åndsverden.

1. Mos.1,27-29 ; 9,3-4 ; Ap.G.15,20 ; 3.Mos.3,17 ; 5.Mos.12,16.

"Een Gud, alles Fader (ABBA), som er over alle, gennem alle og i alle"
Ef.4,6.

Gud og verden er to forskellige størrelser (dualisme), fordi der er åbenlyst er stor forskel på alle de lidelser mennesker gennemlever i verden. Derfor hersker der en fundamental dualisme (ondt og godt) i den kristne tradition, og denne er en kendsgerning, og er bekræftet i Det Nye Testamente, for overalt møder man de gode og onde kræfter, der virker som henholdsvis fremdrift, og friktion, evolution og involition.


                     "Guds rige er inden i jer"
                              (Luk. 17,20-21)Guds ånd bor nemlig i mennesket. Den er genfødslens livskærne og mulighed. Den er kilden til de store forjættelser til mennesket om oplevelse af paradiselivet under en ny himmel og på en ny jord. Den er pantet på opfyldelsen af de rige løfter, som er tilsagt "den, som sejrer", løfterne om genrejsning af fornedrelsen, om frelse, forløsningen og forsoningen, om syndernes forladelse, kødets opstandelse (fra de døde) og det evige liv.
Frelse, forsoning og forløsning - mellem hvem? - Mellem de to store modsætningskræfter, som vi er i hvert eneste menneske og kæmper om dets sjæl, nemlig ånd og stof (dualisme), åndens stræben efter at højne, lutre og forædle mod kødets stræben efter at drage stadig dybere nedad mod afgrunden under stofkræfternes herredømme, materialismen.
Forvandlingen af mennesket er kun muligt gennem genfødsel, - for den er - genfødslen. Den er også det, som er ment med ordet omvendelse. Men der er vist ikke mange ord, der er blevet så misforstået og misbrugt som netop det. Omvendelse betyder at give hele det menneskelige liv en ny retning, fra stof imod ånd, fra død til liv. Derfor betyder omvendelse kamp og opgør med de kræfter i os selv, som har draget os nedad og nu binder os til stofkræfterne og fortiden. Her vil ernæringsvanerne (mad, kødkost, skadelige drikke, stoffer m.m.) vise sig at være de ikke mindst vanskelige at sejre over for.

Der er ikke frelse i nogen anden end Jesus?

             "Herren er frelse"

Jesus er ifølge den gammeltestamentlige græske Septuaginta, det bibelske navn og udtalelse af ordet Joshua, som egentlig betyder: "Herren er frelse", den levende Gud og ikke Jehova, som er jødernes Gud!!....?

JOSUABOGEN 3,10-13. 

I den gammeltestamentlige græske oversættelse, finder vi ikke nogen steder ordet Jehova, så det er helt misvisende, når Jehovas Vidnerne kalder Gud "HERREN" for Jehova og samtidig forsøger, at overbevise andre en ordforklaring der ikke passer!!..... Paulus brugte på sin rejse den gammeltestamentlige græske oversættelse, da han som missionær drog af sted fra Jerusalem til Ioniens kulturcentrum Tyrkiet og Grækenland? Der fandtes nemlig to af bibelen Det Gammel Testamente (aramæiske) for jøder og den nye græske opdateret oversættelse af Septuaginta som blev udarbejdet af 72 jøder og oversat til Det nye Testamente?

Kilde: Matt.1,21-23 ; jvf. Salme 130,8 ; Ap.G. 4,11-12 ; Esajas. 28, 12-16 ; Rom. 9,33; 10,11 ; Ef.2,20 ; 1. Pet. 2,6 ;  Matt. 21,42 ff.

Denne Jesus er "stenen, som blev agtet for intet" af jer bygmester, men som, er blevet hovedhjørnestenen.
Og der er ikke frelse i nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, "Jesus" hvorved vi kan frelses."

Ap.G.4,11-12 ; Luk.1,21 : 2,21 ; Sl.130,1-8 ; Dan.9,9-14. Åb.16,5-7 ; Åb.19,2-6 :
Halleluja som betyder lovpris "HERREN".

Vi ved, at Guds Søn er kommen, og han har givet os forstand og Ånd til at kende den sande; og vi er i den sande, i hans Søn (reinkarnation), Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv.

1. Joh.5,20

Og dette er det evige liv, at de kender dig, de eneste sande Gud og ham, som du har sendt, Jesus Kristus: Således talte Jesus. Og han opløftede sine øjne mod Himmelen og sagde: "Fader! timen er kommet; herliggør din Søn, så Sønnen kan herliggør dig (Gud) Jesus?

Joh.17,1-3 ; Joh.12,23 ; Joh.13,1

Thomas svarede og sagde til Jesus: "Min Herre og min Gud!" Jesus siger til ham: "Fordi du har set mig (som Herren Gud); retfærdig er de, som ikke har set og dog tror.

Joh.20,28-31.

HERREN Jesus Kristus er vores mellemmand (tolk) til at forstå tingene mellem Gud (naturen) og mennesket. Gud kommer ikke til os mennesker som en gammel mand med langt skæg, men det er menneskets pligt som kristne, at komme til Ham ved at læse bibelen og forstå dens lignelser som blev fremsat af Jesus.

kilde: Joh.1,18 ; 2.Mos.33,20 ; Matt.11,27-28 ; Joh.6,46 ; 1.Tim.6,16 ; 1.Joh.4,12.

Jesus fuld af ånd og visdom.

Ap.G.13,2: Medens de nu holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden: "Udtag mig Barnebas og Sauls (Paulus) til den gerning, jeg har kaldet dem til
Ap.G.9,15. ; Rom.1,1. ; Gal. 1,15. 1 Tim. 2,7. ; 2 Tim.1,11. 

Så fastede de og bad og lagde hænderne på dem og lod dem drage afted.          
Ap.G.13,2. ; Ap.G.6,6. ; 14,23.

Find derfor, brødre iblandt jer syv (hellige) mænd, som har godt lov og er fuld af ånd og visdom/sprog; dem vil vi så indsætte til denne gerning.          
Ap.G.6,3-6.

Og de forkyndte evangeliet "udlagde skrifterne" (i Septuaginta ud fra den græske bibel)  for dem i denne by (Derber i Tyrkiet Ap.G. v/21) og vandt talrige disciple. Derefter vendte de tilbage til Lystra og Ikonium og Antiokia og "kendte disciplenes sjæle" og påmindde dem om at bliv i troen, idet de sagde: "Vi må igennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige.
 ApG.14,21.  att.15,11. ; Luk.11,41. ; Ap.G.10,15. Rom 14,14.20.

Jesus svarede og sagde til Nikodemus: "Retfærdig, sandelig siger jeg dig; ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny." Ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og Ånd (inkarnation). Hvad der er født af kødet, er kød; og hvad der er født af Ånden, er Ånd. Du må ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører dens susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen; sådan er det med enver, som er født af Ånden.                                             
Johannes Evangeliet 3,1-13.

Ved I ikke, at uretfærdige skal ikke arve Guds rige? Korinterbrev 6,9. Far ikke vild hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd der ligger i med mænd, v/10 eller tyve eller griske mennesker, ingen mænd, der er  drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige. v/11 Sådan var nogle af jer engang, men I blev "vasket rene", I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved vor Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd".

Det hedder i Galaterbrevet 5,19: Kødets gerninger er velkendte som utugt, urenhed, udsvævelse, v/20 afgudsdyrkelse, troldom (Simon mager - Bar Jesus), fjendskab, kiv, misundlse, hidsighed, selviskhed, splid, klier, v/21 nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags, skal ikke arve Guds rige.
v/22 Men Åndens "frugt" er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, barmhjertighed, venlighed, godhed, trofasthed, v/23 mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! v/24 De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet (for dyder) sammen med lidenskaberne og begæringen, som er de syv dødssynder.

Johannes Evangelit 12,44: Jesus råbte: "Den som tror på mig, tror ikke på mig, men ham (Faderen Gud) "helligånden", som sendte mig. v/45 Og den,der ser mig, ser ham (helligånden) Gud, som har sendt mig. v/46 Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. v/47 Og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke; for jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. v/48 Den, der forkaster mig "helligånden" (som er Gud) og ikke tager imod mine ord, har mødt sin dommer: Det ord, jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag. v/49 For jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen Gud ABBA (helligånden), som har sendt mig, han har påbudt mig, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale. v/50 Og jeg ved, at hans bud er evigt liv. Så når jeg taler, taler jeg sådan, som Faderen har sagt til mig.

Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelse mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. "De vil ikke høre Guds kald, de lukker deres øre for hvad Gud og hans ord siger, og bekæmper kristendommen både i ord og gerning!!........

Tryk på linket I er jordens salt: Vitaminer A.B.C.

Hvad betyder påsken for de kristne?

Den store højtidelighed for de kristne

Påsken er en af Israels største højtideligheder; en fest, som hvert år sendte jøderne på pilgrimsrejse til Jerusalem.
I det Gamle Testamente finder vi valfartssange, der blev sunget, når man drog op til Jerusalem.
Sl.130-134.

Påsken var for 2000 år siden den tid, hvor Jesus skulle dræbes af jøderne og romerne i et oprør mod den nye religion, hvilket skete før og under den jødiske fest, idet han skal sone menneskenes synder, her skal der være solformørkelse, men også at han skal opstå for øjnene af hans vidner, og en lang række profetier skal opfyldes som Daniel siger; at ved endens tid (år 0-4) skal kundskaben blive stor?
Dan.12,1-4:

Til den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste, som værner sit folks sønner, og trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin mage (år 70 Jerusalems fald), sålænge der var folkeslag til. Men på den tid skal dit folk frelses, alle, der er optegnet i bogen.
Es.4,1-6 ; Dan.10,10-11 ; 9,23-27 ; Matt.24,13-31.37-39.

Mikael nævnes ved navn to steder i Bibelen, i Daniels Bog og i Johanne`s Åbenbaring 12,7:
Og der blev kamp i Himmelen: Mikael og hans engle stred mod dragen (Satan/Djævlen), og dragen og dens engle stred mod dem.
Men de kunne ikke stå sig, og der fandtes ikke længere plads for dem i Himmelen.
Så blev den store drage nedstyrtet, den gamle slange (som i paradiset), der kaldes Djælen/Satan, hele verdens forfører; han blev nedstyrtet på jorden,og hans engle (Lucifer) blev nedstyrtet sammen med ham.
(vers 9) ; 1.Mos,3,1 ff. ; Luk.10,18-19 ; Joh.12,31-32 ; Åb.12,3-12.

Tryk på linker: ER GUD GRØN?

Jesus helbreder mange syge mennesker!!....

En mand kommer hen til Jesus, og falder på knæ for ham og siger: "Herre! forbarm dig over min søn; thi han har månesyge (epilepsi) og lider meget; ofte falder han i ild og ofte i vand; og jeg er kommet med ham til dine disciple, men de kunne ikke helbrede ham." 
Matt.17,14-16.

Da svarede Jesus og sagde: "Åh, du vantro og forvildede slægt! hvor længe skal jeg værre hos jer, hvor længe skal jeg tåle jer? Før ham herhen til mig!" 
Matt.17,17.

Og Jesus talte strengt til ham (om faste), og den onde ånd fo`r ud af ham, og drengen blev helbredt fra den samme time.   
Matt.17,18.

Siden, da de var ene, gik disciplene til Jesus og sagde: "Hvorfor kunne vi ikke uddrive den? Han svarede dem: "Fordi I har så lidt tro (forstand); thi sandelig siger jeg jer eder; hvis I har tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg:"Flyt dig herfra og derhen, "så skal det flytte sig; og inet vil være umuligt for jer.
Den slags farer kun ud ved bøn og faste.

Matt.17,19-21.

Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller med hensyn til højtid, nymåne (epilepsi) eller sabat.
3. Mos. 11,2ff. Rom.14,1-3 Gal.4,10.
Rom. 14,6: Og den der afholder sig fra at spise, gør det for Herren og siger Gud tak.             
1. Kor.11,23-34. 1. Kor.8,9:

Men agt vel på, at jeres frihed ikke skal bringe de skrøbelige til fald.
Rom.14,1-4.

I de fleste af verdens kulturer (hinduisme, budhisme, islam, kristendommen m.fl.) indgår årtusinde gamle traditioner for anvendelse af faste som led i åndelige og/eller legemlige renselsprocesser.
Oprindelig betød faste total afholdenhed fra mad og drikke - senere at afgive afkald på alt andet end vand og brød. Omkring 1100 tallet slog den mildere form for faste "fyrmen" igennem, hvor det var tilladt at spise fisk og grøntsager, men man måtte afholde sig fra kød, fjerkræ og alkoholiske drikke. Fastelavn (opr. farvel til kødet) indledte "langfasten", der skulle påminde om Kristi egen faste i ørkenen - de fyrre dage før påske. Og da han havde fastet fyrretyve dage og fyrretyve nætter, led han til sidst sult, idet han levede iblandt de vilde dyr, men englene tjente ham.
 Matt.4,2.

Hvad er faste?
Rie Møller, Kostkonsulent i 1970èrne skriver: Faste er lige så gammelt som mennesket selv. Det er en renselse af krop og ånd, der giver den enkelte mulighed for at gå på en personlig indre rejse. Fasten - kan i dette forløb blive en vej til at arbejde med sin egen personlige udvikling. Gennem fasten kan man arbejde med dybdepsykologi, drømme og drømmetydning, astrologi, reinkarnation, urter og urtemedicin, planter, bevægelser, meditation, syre/basebalancen og psyke m.m.

Bibelen nævner om drømmetydning i Daniels Bog kap.2,1. Og Daniel fremsiger Messias og Jesus komme, totusinde år før Hans tidsregnings begyndelse. Da blev hemmeligheden åbenbaret Daniel i et nattesyn; og Daniel priste Himmelens Gud, tog til orde og sagde: "Lovet være Guds navn fra evighed og til evighed, thi ham tilhører visdom og styrke!"
Dan.2,19-20.

Siden kristendommens begyndelse og Danielbogen tilblivelse i det gamle Babylon (Bagdad), hvor Babeltårnet stod som en pyramide, har også store filosoffer som f.eks. Aritestoles og Platon beskrevet, at man kan få voldsomme drømme, nærmest marridt blandt børn og voksne, når man spiser kød og blod. Filosoffen Platon nævner disse drømme, som at være i underverden (helvede). I Det Nye Testamente Bibelen, bliver mennesket advaret om, at kød og blod er sjælen og det må du ikke spise. (Ap.g.15,13-21, 1. Kor.10,14-20. Åb.2.14-22. 1. Mos.9,4 - 3. Mosebog 17,11.

Det var også forbudt for en muslim, at spise blod, hvilket Muhammed har overført til Koranen fra Det Gamle Testamente. For muslimer gælder, at kun hvis dyret i levende live har fået skåret halsen over og har fået velsignelse i Allahs navn kan kødet erklæres for hallal. Derfor er det vigtigt for muslimer, at kødet er uden blod? Det er dog vanskeligt, da kødetts røde farve netop hidrører fra dets blod, som meget nemt kan inficeres af jordbakterier listeria m.m., som forbliver i alt kød hvis det opvarmes på en forkert måde f.eks. grill, blandet med grøntsager o.s.v....Ved uhensigtsmæssig opbevaring f.eks. varme lande, hvor det hænger frit på åben gade i 40 grades varme, bliver kødet nemt inficeret af fluer m.m.

I Daniel bog kap.4,19 og som fik navnet Beltsazzar, var drømmetyder i hvem han vidste, at hellige guders ånd er (kap.4,9), fortæller at kong Nebukanezzar af Babylon, skal udstødes af menneskernes samfund (kap4.25), bo blandt markens dyr, og æde græs som kvæget, og hans legeme vædes af himmelens dug (og fik sundhed), til hans hår blev langt som ørnefjer og hans negle som fugleklør., idet han fik sin forstand igen ved "ikke at spise kød"?

Dan.4,34-3

Kongen tog nemlig først til orde og spurgte Daniel (kap.2,26), som havde fået navnet Beltsazar: "Er du i stand til at kundgøre mig den drøm, jeg har haft, og tyde den?"

Men i samme stund viste der sig fingre af en menneskehånd, som skrev på væggenes kalk i kongens palads over for lysestagen, og kongen så hånden, som skrev (kap.5,5-6):
Da skiftede kongen farve, hans tanker forfærdede ham, hans hofters ledemod slappedes, og hans knæ slog imod hinanden.
Og kongen råbte med høj røst, at man skulle føre manerne, kaldæerne (Matt.1,1-15) og stjernetyderne ind; og kongen tog til orde og sagde til Babels vismænd: "Enhver, som kan læse denne skrift og tyde mig den, skal klædes i purpur, guldkæden skal hænges om hans hals, og han skal være den tredje mægtigste i riget.

(Dan.5,5-9).

Så kom drømmetyderne, manerne, kaldæerne og stjernetyderne ind, og jeg sagde dem drømmen, men de kunne ikke tyde mig den
(Dan.4,7).
Men til sidst trådte Daniel, som spiste sunde grøntsager (dan.1,8-17) og som havde fået navnet Beltsazzar efter min guds navn, og i hvem hellige guders ånd er, frem for mig, og jeg sagde ham drømmen.
(Dan.4,8-17):
Beltsazzar, du øverste for drømmetyderne, i hvem jeg ved, at hellige guders ånd er, og hvem ingen hemmeligheder er for svar! Hør, hvad jeg så i drømme, og tyd mig det! (Ez.31.1-18): Dette var mit hoveds syner på mit leje: jeg skuede, og se, et træ stod midt på jorden (livets træ: KABALAHA), og det var såre højt.
Træet voksede og blev vældigt, dets top nåede himmelen, og det sås til jordens ende;
dets løv var fagert, dets frugter mange, så der var føde til alle derpå; under det fandt markens dyr skygge, i dets grene boede himmelens fugle, og alt kød fik næring deraf. O videre skuede jeg i mit hoveds syner på mit leje, og se, en vægter (engel) en hellig, kom ned fra Himmelen. Han råbte med høj røst: "Fæld træet, hug grene af (Matt.7,16-20), afriv løvet og spred frugterne; dyrene skal fly fra deres bo, derunder og fuglene fra dets grene!

(Joh.15,1-14).
Dog skal I lade stubben med rødderne blive i jorden, men bunden med en kæde af jern og kobber i markens græs; af himmelens dug skan han (Nebukadnezer) vædes, og som dyrene skal han æde markens urter;
hans menneskehjerte skal fratages ham og et dyrehjerte gives ham (som sit lod) og det skal gå hen over ham.

(Dan.4,11-17 ; Åb.12,10-17).

Til den tid skal englen Mikael stå frem, den stor fyrste, som værner dit folks sønner, og en trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin mage, så længe der var folkeslag til. Men på den tid skal dit folk frelses, alle, der er optegnet i bogen (Bibelen).

(Matt.24,21-27 ff.).
Og mange af dem, der sover under mulde, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til skam, til evigt afsky.
(Dan.12,2 ; Joh,5,29 ; Åbenbaring.20,15 ; Matt.25,31-46 ; Joh.5,27-29).
 www.vitanyhed.dk/12158281

Den slags farer kun ud ved bøn og faste: Matt.17,21!..

Bøn og faste:

Overalt i Bibelen det Nye og Gamle Testamente er bøn knyttet sammen med faste dagen d. 26. februar, hvilket faktisk betyder at man afholder sig fra at spise kød og drikke vin i en bestemt periode (se f.eks. Esters Bog kap. 4,16 og Mattæus 4,2-16): Fra da af begyndte Jesus at prædike og sige: "Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nær". På jeres vandring skal I prædike og sige: "Himmeriget er kommet nær!" Helbred syge, opvæk døde, rens spedalskhed, uddriv onde ånder! I har fået det for intet, giv det for intet!

Matt.10,6-7:

Da svarede Jesus og sagde til dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser:
blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige"; og retfærdig er den, som ikke forages på mig."

Matt.11,4-5; Es.29,18 f.; 35,5 f.; 61,1. Luk.4,18.


Da de nu gik bort, gav Jesus sig til kende og talte til folkeskarerne om Johannes (inkarnation): "Hvorfor gik I ud i ørkenen? for at se et rør, som svajer hid og did for vinden?
Nej, hvorfor gik I ud? for at se et menneske (Johannes), klædt i bløde klæder? Se, de, som går med bløde klæder, er i jeres slotte (Kend dig selv)?
Nej hvorfor gik I ud? for at se en profet? Ja, jeg siger jer, endog mere end en profet (Gud i mennesket)!!.......
Han er den, om hvem der står skrevet: "Se, jeg sender min engel (Johannes) for dit åsyn (i ånden), han skal bane din vej foran dig".                                   

Malakias Bog 3,18; 4,1.8; Mark.1,1-8.

Sandelig siger jeg eder; blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes (Døber); men den mindste i Himmeriget er større end ham.
Og fra Johannes Døbers dage indtil nu tages Himmeriget med storm, og de, der stormer det, river det til sig (troen på ham).
Thi alle profeterne og loven har profeteret indtil Johannes. Og - om I vil tage imod det - han er Elias, som skulle komme (i Jesu ånd).

Malakias bog 4,5 Matt.11,14; Mark.9,11; Luk.1,16 ff. NB! Læs resten af kapitlet?

Ud over de fire evangelier i Bibelen Det Ny Testamente, har en ungarsk læge i 1923, fundet yderligere et evangelium i bibliotekets kælder i Monte Cassio-klostret, der omring år 500 blev grundlagt af munken Sankt Benedictus. Dele af denne gamle bibel (hebraiske fragtmenter) udgør første del af "Fredensevangelie" som også er nævnt af Paulus i hans breve til apostlene. En tilsvarende bibel som hedder "Essæernes Fredsvangelium", skrevet af Johannes Døberen, findes desuden i en slavisk version i Habsburgernes bibliotek i Wien, bragt hertil af nestorianske præster på flugt fra Djengis Khans horder.

Tryk på linket: Munke og lægeurter 

Hvordan skal vi som kristne bede?

Om at bede eller faste:

"Der var to mænd, som gik op til helligdommen (kirken) for at bede; den ene var en farisær (præst), og den anden en tolder.

Farisæren eller præsten som godt kan sammenlignes med en katolik eller protestant, trådte frem og bad ved sig selv: "Gud jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker, røver, uretfærdige, ægteskabsbryder, og heller ikke som en tolder.
Jeg faster to gange om ugen, jeg giver tiende af hele min indtægt". Tolderen derimod stod langt borte og ville ikke engang løfte sine øjne mod Himmelen (eller altret i kirken for at tilbede Gud), men slog sig for sit bryst og sagde: Gud! vær mig synder nådig (tilgivelse).
Luk.18,10-13 ; Ezaras Bog 9,8:

Ved aften afgrøde offerets tid rejste jeg mig af min selvydmygelse, og idet, jeg sønderrev min kjortel og min kappe, kastede jeg mig på knæ og udbredte hænderne (ikke folde dem) til Herren min Gud og sagde: 

"Min Gud, jeg skammer mig og blues ved at løfte mit ansigt til dig, min Gud, thi vore misgerninger er vokset os over hovedet, og vor skyld er så stor, at den rækker til himmelen!

Ezaras Bog 9,1-6

I Mattæus Evangeliet kap. 6 siger Jesus: "Når i beder, skal I ikke være som hyklerne; farisæerne, præsterne og menigheden, thi de holder af og beder i synagoerne eller i kirken og på gadehjørner (grædemuren lige som jøderne) for at blive set af mennesker; sandelig siger jeg jer; de har allerede fået deres løn udbetalt (kirkeskat, tiende, kolekt). Men du "syndige menneske", når du beder, så gå ind i dit kammer "soveværelset" og luk din dør og bed til din Fader (ved at læse i Bibelen), som er i det skjulte (Ordets betydning, inspiration af lignelser m.m.), og din Fader som ser i det skjulte (opblæser dine tanker), skal betale dig. 
Matt.6,5-6

Men (husk) når I beder, må I ikke lade munden løbe, som hedningerne gør; thi de mener, de bliver bønhørt for deres mange ord. Dem må I derfor ikke ligne; thi jeres Fader (Gud som bor i jer selv) ved, hvad I trænger til (faste), før I beder ham.
Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i Himmelen! Helliget vorde dit navn;
komme dit rige; ske din vilje på joren, som den sker i Himmelen; giv os i dag vort daglige brød ( ikke kød og blod ):

Tryk på linket: Forebyg kræftsygdom.

Og så forlader vi os vor skyld, som også "vi forlader vore skyldnere";
og led os ikke ind i fristelse (begæret); men fri os fra det onde; thi dit er Riget og magten og æren (til dig og mig) i evighed! Amen.
Thi tilgiver I menneskene deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader (ABBA) også tilgive jer!!....
Matt.6,9-14. Prædikernes Bog 5,1:

Gå ind ad den snæver port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelse, og mange er de, der går ind ad den;
og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den.                                 Matt.7,13-15:

Vogt jer for de falske profeter "præsterne og lægerne", som kommer til jer i fåreklæder, men i deres indre er glubske ulve.    
Matt.7,15-24 ff.

Vær varsom med din fod, når du går ind i Guds hus! At komme for at høre er bedre, end at dårer bringer slagtoffer, thi de har ikke forstand på andet end at gøre ondt. Lad derfor ikke din mund løbe eller dit hjerte haste med at udtale et ord for Guds åsyn; thi Gud (Jesus Kristus) er i Himmelen og du på jorden, derfor skal dine ord være få, når du taler (fra prædikestolen).
Præd.5,1-2. Jak.1,19:

Af egen fri vilje fødte Jesus os ved sandhedens ord til at være en førstegrøde af hans skabninger (Adam og Eva), altså som vegetar og som det var fra begyndelsen!!....
Det ved I, mine elskede brødre. Enhver skal være snar til at høre, sen til at tale, sen til vrede;
thi et menneskes vrede virker ikke det, som er ret for Gud.
Aflæg derfor al urenhed (og bliv vegetar) og alle de mange udslag af ondskab, og tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som har magt til at frelse jeres sjæle (ved faste).
Og vær ordets gøre, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv.
Thi hvis nogen er ordets hører og ikke dets gøre, så ligner han en mand, der betragter sit eget ansigt i et spejl: når han har betragtet sig selv, går han bort og glemmer straks, hvordan han så ud.
Men den, som skuer ind i frihedens fuldkomne lov og bliver dermed, så han ikke er en glemsom hører, men en gerningens gøre, han skal være retfærdig i sin gerning.
Jakob.1,18-25.

HERREN er gudløse fjern, men hører retfærdiges bøn.
Joh.9,31.

Manden svarede og sagde til dem: Det er da underligt, at I ikke ved, hvor han er fra; han har dog åbnet mine øjne (som før var  forblindet).
Vi ved, at syndere bønhører Gud ikke; men hvis nogen er gudfrygtig og gør hans vilje, så hører han ham.
Job.27,9; 35,13. Sl.66,18. Ordsp. 15,29. Esajas. 1,15.

Aldrig nogen sinde er det hørt, at nogen har åbnet øjnene på en blindfødt, ( idet vi skal fødes påny)?                                      
Joh.9,32. Joh.3,2-3.

Lider nogen iblandt jer ondt, skal han bede; er nogen vel til mode, skal han synge (eller læse Davids) lovsange.
Jak.5,15 ; Matt.9,17 ; Sl.50,15 ; Ef.5,19.

Er nogen iblandt jer syg, skal han kalde menighedens ældste til sig, og de skal bede over ham, efter at de i HERRENS navn har salvet ham med olie.
Jak. 5,14 ; Mark. 6,13; 16,18.

Så vil troens bøn frelse den syge, og Herren skal rejse ham fra sygeljet, og har han begået synder, skal det tilgives ham.                                           
Jak. 5,15 ; Sl.30,30

Bekend derfor jeres (dine) synder for hverandre, og bed for hverandre, for at I må blive helbredt; en retfærdigs bøn (omvendelse) har en mægtig virkende kaft!!...                                                
Jak.5,16

En mand holder al sin færd for ren, men Herren vejer ånder og hjerter.                         
Ordsp.16,2; 21,2.

Menneskets ånd er en Herrens lampe, den ransager alle hans indres kamre; hjertet, lunger, kirtler o.s.v.            
Ordsp.20,27.

Når du sidder til bords hos en stormand, mærk dig da nøje, hvem du har for dig,
og sæt dig en kniv på struben, ifald du er alt for sulten.
Attrå (stræb) ikke efter hans lækre retter, thi det er svigefuld kost.
Spis ej den misundeliges brød, og stræb ikke efter hans lækre retter;
thi han sidder med karrige tanker; han siger til dig: "Spis og drik!" men hans hjerte er ikke med dig.
Den bid, du har spist, må du udspy (spytter det ud), du spilder dine fagre ord.
Ordsp.23,1-8

Den, der vender sig fra loven, endog hans bøn er en gru (rædselsfuld).
Vi ved, at syndere bønhører Gud ikke, men hvis nogen er gudfrygtig og gør hans vilje, så hører han ham.
                      
Joh.9,31 , Job.27,9; 35,13. Sl.66,18. Es.1,15.

Da trådte Peter frem på pinsedagen sammen med de elleve, opløftede sin røst og talte til dem:

Disse mænd er ikke berusede (disciplene), sådan som I mener; det er jo kun den tredje time på dagen (kl.9 morgen). Nej, her opfyldes det, der er talt ved profeten Joel:

Ap.G.2,15-35.

Patriakken David forudså, at Kristus skulle opstå, og talte derom og sagde, at hverken skulle han lades tilbage i Dødsriget, ej heller skulle hans kød (Jesus) se forrådnelse?

Denne, Jesus, har Gud ladet opstå (ud fra de profetiske skrifter); derom er vi alle vidner (1.Kor.15,1 ff.).

Thi David er ikke faret op til Himmelen (Gud); men han siger selv: "HERREN (Gud/Jesus) sagde til min herre: Sæt dig ved min højere hånd, thi jeg får lagt dine fjender som skammel for dine fødder (Jorden)".

Så skal da hele Israels hus vide for vist (i deres tankerne), at denne Jesus, som I korsfæstede, ham har Gud gjort både til Herre og Kristus (Gud)?

Da svarede Peter og de andre apostle og sagde: "Man bør adlyde Gud mere end mennesker. Vore fædres Gud har opvagt Jesus, som I tog af dage ved at hænge ham på et træ. Ham har Gud (selv) med sin højre hånd ophøje til fører og frelser for at give Israel omvendelse og syndernes forladelse.

Og vidner om disse ting er vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham ( Ap.G.5,29-33 ; Joh.15,1 ff).

Da Israeliterne hørte, at Gud havde gjort Jesus til både Herre og Kristus (vores Gud), stak det dem i hjertet, og de sagde til Peter og de øvrige apostle: "Brødre! hvad skal vi gøre?"

Peter sagde til dem: Omvend jer og lad jer døbe hver især i Jesus Kristi navn til syndernes forladelse, så skal I få Helligånden som gave (profetien)!!.....

Thi jer gælder forjættelsen, jer og jeres børn og alle dem, som er langt borte (fra Sandheden), så mange som Herren vor Gud vil kalde."

Ap.G. 2,24-39.

Solen skal vendes til mørke og månen til blod (naturkatastrofer), før Herrens dag kommer, den store herlige. Og det skal ske, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.

Ap.G.2,17-21 ; Matt.24,29 ; Åb.6.12. Rom.10,13. 

 

 

 

Herren er min frelse

Og HERREN sagde: "Kald ham Ikke-
 mit-Folk; thi I er ikke mit folk,
og jeg er ikke (jødernes) Gud."

Men israelitternes tal skal blive som
sandet ved havet, der ikke kan må-
les eller tælles. Og i stedet for "I er
ikke mit folk" skal de kaldes "Den
levende Guds Børn".

Hos.1,7-10. 5.Mos.5,8. 1.Mos.13,16.
Hos.13,4-6. Hos.2,13-23. Hos.13,4-6
Hos.7.10-13. Rom.9,25. 1.Pet.2,10.

Hvorfor holder vi Pinse?

Da pinsedagen var kommet, var de allesammen samlede med hverandre. Da lød der med et fra Himmelen en susen som et vældigt åndepust (glædeligt budskab), og den fyldte hele huset, hvor de sad?

Kender du ham? Rul med musen og læs videre!!....

Slå op på Google under den sovende profet og læs artiklen fra Kristelig Dagblad 2001!!.....

Slå op på Google under den sovende profet og læs artiklen fra Kristelig Dagblad 2001!!.....

Den sovende profet Edgar Cayce

På en sofa ligger en spinkel kristen mand og sover. I søvne (eller snarer trance) som er en slags drømmeverden, begynder den liggende healer at tale mens han sover. Ved siden af sofaen sidder hans sekretær klar til at notere ned, hvad clairvoyanten vil sige i søvne. Den sovende profet er Edgar Cayce, som er verdensberømt healer, beskrevet i bogen af samme navn "Den sovende profet". Han gik ud af den amerikanske folkeskoles ældste klasser uden at tage nogen afgangseksamen. Over hele Amerika har læger og terapeuter nu med held begyndt, at efterligne og bruge hans henvisninger, at helbrede ledegigt, psoriasis, underlivssygdomme og utallige andre sygdomme herunder kræft.. Ved at følge de råd, han fremkom med under de mange tusinde seancer, hvor han i trancetilstand (drømmetydning) ad clairvoyant vej ydede førstehjælp og vejledning til syge og sindslidende af alle katogorier, er hans bøger blevet berømt over hele verden og står på bibliotekerernes hylder.
Den sovende profet Edgar Cayce får stillet en række spørgsmål af sin sekretær: "Det drejer sig om en femårige pige. Hun kan ikke gå. Edgar Caye fortæller, at årsagen sidder i rygsøjlen. Derefter beskriver han, at ryghvivlerne er forskubbet sig og har forårsaget sygdommen, så at pigen ikke kan gå.
 

Ifølge Miljøstyrelsen forstyrer giftstoffer bl.a. "dioxin" hormonbalancen i kroppen og optagelsen af A-vitamin og K2 (folinsyre), et vigtigt kostelement til opbyggelse af kalk til knogler, slimhindernes funktion m.m.  

Pigen Edgar Cayce havde i sin behandling af clairvoyanten, fik efter al sandsynlighed en kostvejledning bestående af vegetarmad, manglende sollys (D-vitamin), supleret med med masser af gulerødder, grønkål og andre urter som er godt for helbredet og opbyggelse af knoglerne, herunder mineralet silicium og B-2vitaminet som findes rigeligt af  i f.eks. biodynamiske kartoflelskræller, skummetmælkspulver, og som opbygger brusken i ryggens knogleled, men samtidig skal man også afholder sig fra at spise kød, som Det Nye Testamente anbefaler!!....

Jesus beskriver den samme behandling ved en pige i Det Nye Testamente og den lamme mand, som heller ikke kunne gå?

Tryk på linket: Halleluja 

Det var ikke helt ved siden af hvad Moses skrev på tavlerne da han kom ned fra bjerget og som Israel ikke overholdte? 3. Mose Bog 11,2: Af følgende dyr må I ikke spise? Ap.G.15,29: Men kød med blodet det er sjælen, må I ikke spise?

Det var ikke helt ved siden af hvad Moses skrev på tavlerne da han kom ned fra bjerget og som Israel ikke overholdte? 3. Mose Bog 11,2: Af følgende dyr må I ikke spise? Ap.G.15,29: Men kød med blodet det er sjælen, må I ikke spise?