Den hellige Erasmus fra Rotterdam, har malet dette billede der viser, at vinden frembringer tarmkolik af infralyd og andre krampetilstande. Kraftig vind var som han sagde: et symbol på bugsmerter.

Den hellige Erasmus fra Rotterdam, har malet dette billede der viser, at vinden frembringer tarmkolik af infralyd og andre krampetilstande. Kraftig vind var som han sagde: et symbol på bugsmerter.

Vita Nyhed.dk

Livsvigtige Ioner

Kilde: G.N. klimatolog og relegionsforsker i kulturhistorie

Lige siden ansættelse i Scandion 1985 - 1996, har jeg G.N. fulgt Richard M Carlton dr. med næstformand, American Institut of Med. Climatologi der indleder rapporten med ordene: En af historiens upåagtede lærer er, at mange teknologiske fremskridt let kan gå hen og få alvorlige konsekvenser for hele menneskehedens sundhedstilstand, idet han nævner mange eksempler, da man i oldtidens Ægypten førte vand gennem kanalernes tøre egne til Giza pyramiden, førte man også epidemi af fåreflynderparasiter dertil.

Et andet eksempel er de mange ulykker, der opstod som følge af oplagring af fugtig korn i siloer f.eks. skimmelsvampen på det oplagrede korn, som resulterede i epidemier med hallucinationer (vrangforestilling), symptomer som LSD-lignende halucinogen af rugsvampen, der florerede i Middelalderen.

Problemerne med atmosfærens indeklima i dag er i en vis grad analog med de problemer, som forædlingen af kornet og oplageringen medførte. Man har frataget luften indendørs nogle af dens bestanddele som f.es. livsvigtige IONER; samtidig hermed har man lukket andre bestanddele ude, som f.eks visse naturlige omgivende elektromagnetiske spektra (jorden oprindelige frekvens), Schuman resonans der ligger på omkring 8-10 Hz. med meget lav amplitude på kun 40 dB (G-vægter) infralyd, som ikke kan høres og I mellemtiden er der blevet tilføjet nye skadelige bestandele, som f.eks. en lang række EM-spektra med frekvenser som ikke fandtes, mens menneskeheden udvikledes. Den udendørs og den indendørs luft er altså blevet "fordærvet" og "forstærket" (ødelagt) lige som kornet, uden at lægevidenskaben, politikere o.s.v. har bekymret sig om, hvad disse konsekvenser vil medføre: IONBALANCEN ødelægges og de livsvigtige ioner er forsvundet ud i den blå luft fra vore omgivelser!!......

I moderne, hermetiske lukkede bygninger "The sick bulding syndrome" er der blevet fundet livsvigtige iontal på helt ned til 200-800 ladninger/cm3. Yderst skadelige positive ioner dominerer bl.a. infralyd helt op og med en styrke på over 100 dB, ikke blot på grund af forurening, men også fordi infralyd og bygningsresonanser frembringer positive skadelige ioner "STATISK ELEKTRICITET" f.eks. i betonbygninger, ventilationskanaler af zinkrør, der fungerer som dræn for livsvigtige negative ioner "ILTEN".

Der findes et utal af raporter fortæller Richard M. Carlton, dr. med næstformand i American Institute of Mad. Climatologi (1985) om de udsædvanlige symptomer, som folk oplever i moderne, hermetiske lukkede bygninger. Det kaldes "The sick bulding syndrome". I nogle af tilfældene har man kunne føre problemerne tilbage til "udgasninger", betonbygninger, kulbrinter ligesom på Varme- Kræftværker eller som f.ek. formaldehyd; i andre tilfælde var årsagen en ion-uligevægt; og i andre tilfælde skyldes de afgivelser i de elektriske felter; undetiden har det drejet sig en kombination af disse årsager. 

Hvordan påvirkes mennesker af SMOG og statisk elektricitet

Forskere over hele verden har gennem de sidste 75 år arbejdet intens med udforskning af ionernes indvirkning på mennesker, dyr og planter - og der er blandt forskerne blevet enig om, at positive ioner fra solpletter, atmofæriske forstyrelser, SMOG, Infralyd og andre forureningskilder kan være skadelige for den menneskelige organisme. De positive ioner (opbrugt energi) kan angribe blodpladerne, hjerterytmen m.m. og således udløse  et "stresshormon" serotonin", som kan aflæses i urinen. For meget serotonin i organismen forårsager påvirkning af slimhinder (virusangreb), tørhed, næsekløe, forstoppelse af næsen, øjenkløe, åndedrætsbesvær, synkebesværligheder, hæshed, hovedpine, svimmelhed, kvalme, rystelser, irritablitet, nedtrykthed, søvnløshed o.m.a.. Reaumatisk patienter får mere ondt i ledene, migrænepatienter ofte hovedpine. Høfeberlidende og astmapatienter får det værre - alt sammen p.g.a. stresshormonet serotonin, som er udløst af de positive ioner (opbrugt energi) af luftens ekstreme lave frekvenser f.eks. infralyd, lavfrekvent støj og vibrationer i boligen.

Indeklimaet har så stor betydning for menneskets trivsel, at det kun kan måles med  meget fine og følsomme måle instrumenter og lydapparatur, som når ned i de ekstrem lave frekvenser på 0,5-5 hertz og opefter til 10, 16, 20, og 50 hertz.

I ren, udendørs landluft eller bjerghøjder, kan luften indeholde op til 1.500-2.000 negative ioner pr. cm3, og med stort set ligevægt mellem ladningerne og med et forhold mellem positive og negative ioner på 1,21.

Iutrolog mange af nutidens moderne, hermetiske lukkede bygninger med thermo ruder har man måtte undersøge p.g.a. udsædvanlige klager over sundheden, hvilket skyldes infralyd fra boligens installationer, bygningsresonanser - støj fra nærliggende industri, tung trafik, tomgangsstøj fra holdende busser ved stoppested, vindmøller o.s.v.

Der findes en særlig tilstand, der opnåes i det, der går under navnet ved "globale vinde": Når gigantiske luftmasser kaster sig frem mod kyst og havn, forårsages friktionen en front af positive ioner, og ekstrem lave frekvenser (0,5-16 Hz) lige som ved SMOG, der går forud for vindene (infralydens) faktiske ankomst. Der er nemlig fundet tal for positive ioner (elektricitet) på helt op til 8.500/cm3 lige som ved smog.

Der er nemlig en slående lighed mellem de symptomer, der opleves af de mennesker, der er følsomme overfor de tre miljøer, hvor der opstår et overskud af positive ioner: de omtalte "globale vinde" med infralyd og de hermetiske lukkede bygninger, hvor mennesker føler sig syge: og deeksperimenter, hvor det har været hensigten at frembringe positive ioner.

Det var amerikaneren A.P. Krùger og R.F. Smith, der først undersøgte virkningerne af luftionerne på slimhinderne i luftvejene på dyr og mennesker. Negative ioner (luftens bjerghøjde/vitaminer) har en positiv virkning. Begge videnskabsmænd, som blev udført uafhængig af hverandre viste, at ved indånding af negative ren luftioner, stiger partialtrykket af oxygen (ilten) f.eks. i lungerne, og der foregår samtidig en øget udånding af skadelig kuldioxid. Resultatet heraf er større modtagelighed af virus og bakterier, øget energiproduktion, modsat tobaksrygere som får alt for lidt oxygen (ilt)?

Iltmolekyllerne er derfor en af de livsvigtig for dyr og mennesker, og nyere forskning indenfor området har således påvist, at det ikke er ligegyldigt hvilke luftmolekyler, der bliver frembragt ved ionisering. Man kan kun nå en gunstig effekt, hvis de negative ioner forbinder sig til iltmolekyler af følgende struktur: H+= H2O. Derfor er det vigtigt at får målt indeklimaet for ekstemt lave frekvenser, bygningsvibrationer og infralyd. En måling som indeklimaekspert G.N. har foretaget flere af siden 2017.

Kontakt mig her?

Hippokrates lægernes stamfader

Klimatolog: Gerhard I Nielsen

Det var den franske læge (billede) og revoulutionsmand Jan Poul Marat, der først har påvist i Europa, at de forskellige vinde fører forskellige elektricitetsmængder og infralyd med sig.

Allerede i 1901 noterede Østrigeren Czemark, at den øgede føhnvind indeholder et stort overskud positivt ladede og skadelige luftioner, herunder infralyd. Under føhnvind stiger sygdomsfrekvensen, f.eks. flere selvmord og voldsforbrydelser, samt sænkning af velbefindende.

Også den græske læge Hippokrates fremsætter, at understøtte naturens kræfter og vindenes kræfter, vejrets omskiften. Siden oldtiden i det antikke Grækenland har de lærde fillosoffer altid vidst, at klimaets positive ioner, lavtryk og skiftende vejrfronter kunne gøre folk alvorlige syge med alverdens dårligdomme. Negative "luftioner" kølig briseende luft var helsebringende og de før omtalte "positive kationer" ondartet og dødbringende f.eks. infralyd frembragt af lavtryk (se øverste billede af tustegning).

De negative luftioner (ilten) var af stor betydning for vort velbefindene helsebringende, og det har heller ikke uden nogen grund været bedre viden, at mange mennesker med hovedpine, hortons problem skal have iltapparat ved sengen, idet man også placerede de allerstørste bygningsværker, og templer på Athens bjergskråninger Akropolis.

UDEN ILT INTET LIV!!.....

Den verdenskendte forsker og videnskabsmand indenfor ionvidenskab A.F. Krùger og professor R.F.Schmidt undersøgte virkningen af luftioner på slimhinderne i luftvejene hops dyr og mennesker. De fandt at positive ioner SMOG og luftforurening i meget væsentlig grad reducerede aktiviteten af flimmerrepitelet, hvormed også slimsektionen og slimbevægelser blev stærkt reduiceret. Negative ioner, ren luft ILTEN havde en modsat virkning. Det blev også påvist, at ved indånding af negative luftioner (ren luft) stiger partialtrykket af oxygen i lungerne, og der foregår samtidig en øget udskillelse af kuldioxid. 

Ved menneskets vejrtrækning - respiration, bringes ved hver ind- og udånding ca 0,5 liter luft, hvoraf 0,15 liter ikke når ned i lungerne. Da respirationsfrekvensen er af størrelsesorden 12-14 pr. min.., vil den totale udskiftede luftmængde andreage 6-7 litter i minuttet eller pr. døgn 8600 - 10.100 liter. Ved fysisk arbejde vil de nævnte minutværdier blive netydelig større, kortere perioder således op til 16 gange. Hvis man således har Covid-19 maske på, vil luftskiftet blive katastrofalt hos de fleste eller syge mennesker som kan forværre deres sygdom. Det var årsagen til at mange astmatiske patienter, bronkitis og lunge syge mennesker fik det utrolig dårlig og blev angrebet af Covid-19 i Wuhan provinsen, der i mange årtier havde voldsom Smog problemer. Biltrafik, skorstens udslip kunne ikke slippe ud af atmosfæren, så pandemien blev ekstrem høj og det er måske også det, som er ved at ske i Danmark med endnu flere udbrud, hvor man har begrænset indåndingsluften ved at bære mundbind?

Nye undersøgelser med anvendelse af radioaktiv sporstof har påvist, at slimvandringshastigheden i den forreste trediedel af de to næsehalvdele er afhængig af luftens relative fugtighedsprocent, som bliver tilbageholdt når man går med maske eller mundbind. Den almindelige tendens var, at jo lavere luftfugtighed desto langsommere slimbevægelsehastighed, der "forstærker" at bakterier, virus etc. kommer i kontakt med den egentlige legemsoverflade.

Det er blevet påvist hos personer i luft omkring 21 - 25,5 grades celsius, at slimtransporthastigheden er ca. 9 mm i minuttet ved relativ luftfugtigheder større end 30%, og ca. 6 minutter ved relativ luftfugtighed mellem 15-30%. Ved indånding af luft med et bestemt absolut vanddampindhold, vil fordampningen fra de øvrige luftveje således blive større, når luften er varm, end når den er kold, hvorfor enhver forhøjelse af lufttemperaturen uden en tilsvarende forhøjelse af vanddamindhold øger kravene til de øvre luftvejes befugtningsmekanismer.

Hvis f.eks. mange mennesker er stuvet sammen i et værelse eller rum, hvor der ikke er tilstrækkelig luftskifte eller fyldt med tobaksrøg, sterinlys er tændt, kan luften efterhånden blive fuldstændig fordærvet på grund af manglende oxygenioner. Dette skyldes dels, at såmegen af luftens ilt medgår til sparsom mængde ilt tilbage til de mennesker, der skal opholde sig i værelset eller rummet; men endnu højere grad beror det på, at rummet lidt efter lidt fyldes med livsfarlige positive ioner (opbrugt energi) som f.eks. kulilte eller flere virus eller Covid-19 fra personer, som er blevet smittet og som overfører dem til andre o.s.v.

I støvfyldte rum afgiver de let bevægelige små negative ioner (ilten) meget hurtigt deres ladning til støvpartiklerne og bakterier og virus. Også dette medfører nedsættelse af den for levende organismer nyttige elektriske ladede tilstandsform for luftens oxyge. Derfor er det meget vigtigt ved sygdom som f.eks. Covid-19 hos personer, at lave gennemtræk i boligen, der reducere smittespredning.

Kilde: G.N. klimatolog, ionforsker, ansat hos det nordiske firma  Scandion 1985-1996

Hovedpine fremkaldt af lavtryk (infralyd) og tåget vejr?

Kilde: Helge Hammer fra medlemsbladet Hovedpineforeningen april 2000

Helge Hammer har arbejdet som radiotelegrafist i Holsteinsborg i Vestgrønland i en periode på 13 år, herunder som metrologisk observatør, og der var her jeg første gang så en sammenhæng mellem vejret (lavtryk og tåge) og min hovedpine. Vejret i Grønland er meget mere stabilt end her i Danmark, d.v.s lange perioder med ens vejr afbrudt af fronter med (som regel) tilhørende dårligt vejr. En front er den grænseflade der adskiller varm og koldt luft. Hver gang en sådan front passerer forbi, fik jeg hovedpine (p.g.a. lavtryk/infralyd).

Ud fra Holsteinsborg og nordpå ligger ismasser, Vestisen, som kommer nordfra og føres med strømmen sydover på Canadasiden. Modsat, på den Grønlandske side, kommer en arm af Golfstrømmen, der fører varmt vand nordpå. Der hvor det kolde og det varme mødes, dannes der tåge, som ligger i dage - ja i ugevis ud fra Grønlands kyst. Når denne tåge blæste mod land med (infralyd) og positive ioner. D.v.s. at jeg kunne p.g.a. hovedpine forudsige hvornår der skulle passere en front eller hvornår, der ville komme tåge. Det var meget let at iagtage disse fænomener og sammenkoble dem med mine smerter.

Helge Hammer

 

Velkommen til min personlige hjemmeside vitanyhed.dk

Hvert 11 år sker der en indvirkning på de elektromagnetiske fænomener på jorden, at vi overalt kan spore effekten af solens cyklus. Jorden modtager uafbrudt et bombardement af enorme energimængder af "positive ioner". Størstedelen af den elektromagnetiske energi kommer fra Solen og stjernerne.

Forholdet mellem solpletternes maksimale aktivitet har i perioder faldet sammen med, at ismasserne ved polerne smeltede og vandstanden i havene steg, og det fik en overraskende betydning for de forsvundne kulturer som f.eks. Atlantis, Keops-pyramiden o.s.v.. Disse cyrkler har altid haft den fælles betydning, man tillagde solmyterne (Isis, Mitra og Kristus)?

At forudsige sol- og måneformørkelser, især de totale, er ikke desto mindre kendt af kaldæerne i Bibelen under navnet Saros. De havde ialt registreret 41 solformørkelser heriblandt den vigtigste "Kristi komme".

Den Kaldæiske 7 stjerne var kong "Salomos Segl"! Kaldæa i de babyloniske kulturfelt blev i Bibelens verden kaldæer betegnelsen for astrolog og vismand (julehistorien). Se f.eks. Det Gamle Testamentes Daniels Bog kap. 1,14; 2,2-21 og Paulus 1. Kor. 2,6 ff.. Også ordet mager - hvoraf magi - brugtes; det er f.eks. anvendt i græske bibels Septuagenta om de vise mænd fra Østerland. Oprindelig var mager persiske, mediske præster. I hellenistisk græsk tid blev en astrolog også kaldt for mathematicus. Ifølge Bibelens første Evangelium var Matthæus oprindelig tolder, på græsk Matthaios, som kommer af Mathema, Mathematos, der betyder videnskab. Dette ord har givet os Mathesis, matheseos, studium, kundskab, af verbet manthhamein; lære og studere bibelen?

I følge den græske mytologi er Ailos sat af Zeus som vogter af alle vinde

Kilde: klimatolog G.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

Vindens vej

Hvis du ikke kender vindenes vej eller fostret i moders liv, så kender du ej heller Guds virke, ham, som virker over alt i naturen.

Prædikernes Bog 11,5 

Man kan måske undrer sig over, om ikke Det Ny Testamentes skribenter levner henvisninger hertil? Jesus siger: vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører dens "infrasus". Paulus betegner "Eurakvilo" som en heftig storm fra nordøst i Apostlernes Gerninger 27,10-14. Vindens mægtige magter står omtalt overalt i Johannes Åbenbaring 7,1 ; Ap.G 4 og Johannes Evangeliet 3,8 o.s.v.

Et søfarende folk som grækerne, "POSEDION" og havet, vidste af god erfaring, at vindene var mægtige magter, også omtalt i Det Ny Testamente, og den homeriske sanger personificerede vindene i menneskeskikkelse, der opfattes som værende af guddommelige oprindelse. Odysseus, der på sin omfakken over havet har vakt Posedion har - pisket op fra alle verdenshjørner, så himmel og hav står i et. Vindene står her tilsyneladende i hans magt. 

Visdommens Gud er Jesus Kristus vor HERRE

Bibelens kundskab og visdom

- og den moderne kemi, bygger på hetitternes IONVIDENSKAB, er nævnt i Bibelen Det gamle Testamente, som stammer fra Miletus på Thales tid ca. 500 f.Kf.

Thales betragtede vand som det primære stof, og fordi "thai" er det føniske ord for fugt, kan hans navn have afledt af denne omstændighed.

Milètos (græsk/latinsk) Miletus fortæller om naturlige objekter og fænomener ved teorier og hypoteser, i en forløber for i dag moderne videnskab. Næsten alle de andre præ-sokratiske filosoffer, som også er nævnt i Bibelens Ny Testamente, fulgte grækerne Thales bl.a. apostlen Paulus rejse til Grækenland og Tyrkiet, idet Thales dengang han levede forklarer naturens indretning som stammer fra en enhed af alt baseret på eksistensen af en enkelt ultimative stof (fludium/ion), istedet for at bruge mytologiske forklaringer om græske sagn, helte og guder som Zeus og Apolon m.m.

Thales fra Miletus var en græsk matematiker, astronom og præ-sokratisk filosof fra Miletus i Ionien, Lilleasien. Han var en af de første vismænd i Grækenland, samt atomfysiker som havde sat tal på de første atomer bl.a. vand, jern, magnesium m.m. og som man den dag i dag anvender i skalaen m.m.

Mange, især Aristotles, betragtede Thales som den første filosof i den græske tradition og blev historisk anerkendt, som den første person i den vestlige civillisation for at have underholdt og engageret videnskabelig filosofi.

Thales er anerkendt for at bryde brugen af mytologi, senere lige som apostlen Paulus, som vandrede på sine rejser til Grækenland, Tyrkiet og Lilleasien og prædigede Kristus som Guds Søn, her beskrevet om naturens hemmeligheder i den lukkede bog Bibelen. Thales forklarede tydeligt lige som apostlens retorik, verdens og universet indretning (Kristus) i stedet for mytologi!!......

Det antages, at Thales på et tidspunkt besøgte Egypten, hvor han lærte giometri og dens videnskab lige som Moses, hvilket er beskrevet i Apostlernes Gerning om Moses, der var den levende Gud og Aron hans bror som profet?

Diagonisten Laeritus (præst) skrev, at Thales identificeres Miletus, som athenske kolonister (hetitterne). Den ioniske skole i Miletus var centret af pre-sokratiske filosofi i det sjete århundrede f. Kr. og omegnen var en blomstrende merkant smeltedigel af aktuelt kultur ideer af tiden. Den ioniske skole omfatter hettitisk, græsk/latinsk sprog fra vedaskrifterne, som er mere end 10.000 år gamel og med den første filosof Thales, Anaximander, Anaximenes, Heraclitus, Anaxagoras og Archelaus. Denne gruppe kollektive affinitet blev først anerkendt af Aristoles, som kaldte den physiologi, hvilket betyder den, der talte om naturen og dens indretning. IONVIDENSKABEN blev senere indpoet af apostlen Paulus i Kristendommen og han taler også om i Ny Testamente, at han på vejen blev blindet af Kristus (lyset) fra himmelen?

Antikke Grækenland 600 f.Kr.

Allerede i det antikke GRÆKENLAND vidste Thales det fænomen, at et stykke RAV, når det blev gnedet med f.eks. uld, tiltrak støv, uldfibre og andre lette småting. RAVèt blev nemlig det vi kalder statisk elektrisk. Og vi kalder det elektrisk, fordi RAV på Græsk hedder ELEKTRON.

Som nævnt har menneskeheden kendt til statisk elektricitet  i mere end 2.500 år, men ikke mindst i vor tid med tørt indeklima og med anvendelse af en lang række plast- og andre syntetiske stoffer, kan statisk elektricitet være særdeles generende fordi personer kan trække gnister helt op til 6.000 volt på sig. Det skete på Københavns Universitet Amager, Psykologisk Institut, hvor mere end 100 medarbejder følte sig generet af alle mulige former for sygdom, nogle måtte forlade jobbet.

Den store betonklods, som den blev kaldt af psykologer rystede så meget af de to store Herkules ventilatorer på taget, at de kilometerlange ventilationsrør afgav skadelige positive ioner (elektrisk) stød op til 5-6.000 volt med stød på håndtag og tissekummen. Det var målt et højt indhold af Infralyd i visse lokaler, som gav rigtig mange spændingshovedpine, en følelse af jernring omkring hjernen som forsvandt, når medarbejderne forlod bygningen. 

"Alt er luft"

Kilde : billede - buste af den græsk naturfilosof Anaximenes fra Milet (585 f.Kr. - 525 f.Kr.)

Han påstod af elementet luft er en sammensætning af gasser, partikler og dampe som udgør Jordens atmosfære. Med dets varierende indhold, dets universale tilstedeværelse, dvs. vage associationer med fænomenet liv og død, som er kilden til alt som eksisterer.

"Ligesom vores sjæl, som består af luft og holder os sammen, ligeså omslutter vejrtrækningen og luft hele verden"

Det der får de fire ioniske miletiske naturfilosoffer Thales, Anaximander, Heralkit og Anaximenes til at stå sammen ud over det naturgenstridige er, at det teoetiske menneske er blevet en realitet. Denne tankegang har sin grundlæggende form bevæget sig væk fra den mytologiske tænkning og ind i den teoretiske tænkning. Med denne tanke kan man nu nærme sig alt i universet. De fire ioniske filosoffer har især influeret den græske pythagoræiske skole i Athen og den græsk joniske (hettiske) kulturarv op gennem middelalderen til vore dages atomfysik.

Fundet af Dødehavsrullerne i 1949, hvor der pludselig dukker en ukendte skrifter og en ukendt sekt frem af gemte krukker, som stammeren helt tilbage på Jesu tid "Essæerne", som fortæller om deres måde at leve på, minder meget om den sunde, naturlige del af de store græske filosoffer og Pythagoras lære: De gik klædt i hvide linedklæder som Jesus og Johannes Døberen, fordømte alle blodoffer og smagte aldrig kød eller stærke drikke og vin. De var velbevandrende i de okkulte videnskaber Thales, Heralkit m.m., og havde kundskab til astrologi, magi, teurgi (gudelære) og tallenes symbolik.

Kilde: G.I.N, religionsforsker i kulturhistorie, filosofi, klimatolog og økolog siden 1976.

POSEDION OG HAVET

Posedion var kendt som "Jordrysteren" eller jordskælv. Han var en hævngerig gud.. Odyssen fortæller om, hvordan helten Odysseus blev forfulgt af Persidons vrede, efter at han havde blindet hans søn, en kyklop ved navn Polyfemos. Nogle mente, at det jordskælv, der ødelagde byen Sparta i 464 f. Kr., var forårsaget af Posedion som hævn, fordi spartanerne havde dræbt nogle af dem, der tilbad ham.

POSEDION TEMPLET ligger på Kap Sunion, et forbjerg i nærheden af Athen. Der holdt man vagt over alle de skibe, der nærmede sig byen. Havguden Posedion var sammen med Athene en af Athenes største guder og desuden en vigtig gud for hele middelhavsområdet, det IONISKE HAV, hvor så megen handel og så mange rejser foregik til søs bl.a. Apostlen Paulus fra Bibelen. Posedion kunne enten holde havet i ro (vinden) eller rejse storme og uvejr, der kunne drukne selv den bedste sømand.

Ap.G. 27,10-14

Vinden Boreas er født i den klare luft i nord, af Eos, morgenrødens gudinde, men sin barske natur har han måske fra sin fader titanen Astraios. Det er Bores, der pisker den iskolde snestorm frem, og den kan være strid, man kan ikke stå på benene for dens vindstød. Hans broder vestenvinden Zefyros, der kaldes ondtstorme med infralyd, er med til at tårne bølgerne op om Odysseus, sammen med østenvinden Euros og søndenvinden Notes. Ved andre lejligheder er Zyfryos dog en venlig vind, en frisk brise som Athene hjælper Odysseus med. I den tidligere kunst genvindes vindene som vingende væsner i løb, med svingende arme og ben i "knæløb". På medaljoner har kunstnerne yderligere anbragt en hare som symbolet på hurtighed.

Højdeklima adskiller sig fra klimaet ved havoverfladen

Kilde: G.I.N, religionsforsker i kulturhistorie, filosofi, klimatologi og økolog siden 1976 

NB! Billedet viser Grækenlands Akropolis som er et symbol på moderne videnskab, her de joniske søjler

I millioner af år, har mennesket udviklet sig i en natur med renere og "iltrigere" luft og vand end i dag. Luft har så at sige den aller vigtigste biologisk betydning og funktion for mennesker og dyr, at vi til stadighed må forny vores krop med "frisk luft" på landet og ikke ophold i tobaksfyldte stuer eller i store byer med udstødningsgasser fra busser, lastbiler, diseltog, motorveje, lufthavne, og forsile brændstoffer som f.eks. buller fra Varme- Kraftværker eller hvor man spreder gylleudledning (metangas) ud på marker tæt på naboer i landsbyer. Ophold indendørs ved menneskers uhensigtsmæssige brug af skadelig tobaksrygning, er de mest farlige luftpartikler som kan tænkes i form af frie "iltradikaler" og som går under betegnelsen skadelige positive ioner? De opstår også, hvor der er infralyd i bygninger opstået ved kraftige luftmolekyller i rotation fra ventilationsanlæg og vindmøller, hvor luften bliver omdannet til kraftige vibrationer i husets tag/konstruktion, betonbygninger m.m. og som forsætter indtil lyden bliver til "STRUKTURLYD" i bygningen helt ned i 1-5 hertz? Det er ikke infralyd eller lavfrekvens som sådan, der ryster bygninge, men infralyd som omdannes ud fra vibration, som strukture i bygningens bjælkelag, beton o.s.v., noget Sundhedsstyrelse og Miljøstyrelsen allerede diskuterede i 1996 sammen med professor Henrik Møller Aalborg Universitet for Lyd & Akustik. Det var et emne jeg også fremsatte i rigtig mange breve tilsendt Miljøstyrelsen, industrikontoret Jørgen Jacobsen (læs brevet) undet linket. Det samme voldsomme luftmolekyller (infralyd sker også fra tung trafik, tog, motorveje og lufthavne, bygninger af beton især kraftig ventilationsanlæg, som sætter gang i bygningen i form af rystelser m.m.. Det var årsagen til, at mere end 50 medarbejder på Københavns Universitet Amager, Psykologisk Laboratorium blev syge ved udflytningen fra indre by i 1974 til 1990 på Amager, hvor jeg for første gang opdagede lavfrekvent lyd fra 5 - 16 Hz (infralyd)? Ventilationssystemet havde skylden, idet luften som blev suget langtfra ind i bygningen udviklede turbulens lyd og som skulle forny indeholdt, men i stedet opstod betydelig mængder skadelige positive ioner dvs. opbrugt energi (statisk elektricitet) i bygningen op til 5.000 volt, så man fik stød ved berøring på håndtag, tissekummen m.m.!!... 

Tryk på linket og læs notatet fra Sundhedsstyrelsen først? 

www.ft.dk/samling/2011/almde/suu/bilag/318/1147588.pdf 

Ved vandfald, hav, skov- og bjergområder, hvor luften endnu er frisk og livgivende findes de livsvigtige negative luftionerne i stort antal, derfor adskiller højdeklima sig ved  "Akropolis Ioniske Templer og Athen bjergskråninger" fra klimaet ved havoverfladen med lavere lufttryk, infralyd og skadelige positive luftioner, herunder forurening.

Derfor har det har vist sig, at højdeklima har utrolig gavnlig indflydelse på plantevækst, kvæghold (sætterdrift), og især planter de især steder hver der dyrkes helseprodukter, som bliver fremstillet bl.a. Schweiz bjergalper, hvor dr. Vogel har etableret økologiske marker og store medicinalvirksomheder af økologiske produkter. Men det er ikke kun etabelering af sundhedsfabrikker på bjergalper som er fremme i øjeblikket, men også hos mennesker med f.eks. lungesygdom, tuberkulose og astma bl.a. i Norges fjelde et undergørende helseophold!!...

Kursteder anlægges derfor det meste i 900-1800 meter over havet. Når astmapatienter kommer op i bjergluft, oplever de en væsentlig forbedring af vejrtrækningen. Den rene bjergluft er nemlig fuld af "negativladede" luftioner med en "energikraft" lige som økologiske urter, en luft der hurtigt går tabt i by og industriområder, langs motorveje og trafikårer, da denne luft skal bruges i rensningsprocessen. I forurenet byluft reduceres "ionindholdet" ofte helt ned omkring 50-200 pr. kubikcentimeter, hvor det normalt i bjerghøjder ligger på omkring 1500-4000.

Kilde: G.N. religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976.

                         __________________________________________________

Allerede i begyndelsen af det 19. årh. noterede naturvidenskabsmanden  Østrigeren Czemark i sin dagbog, at den tiltagende føhnvind med infrasus, som også er omtalt i Bibelen Johannes Evangeliet kap. 3,5-8,  som beskrives indeholder et stort overskud af skadelige positive ioner d.v.s. tabt energi for mennesket? Når luften får fejlagtig positiv ionbalance, bliver den syg og kan ikke længere rense sig selv og danne ilt. Mikroorganismer som f.eks. mølsporer, svampe, vira, bakterier og utøj trives nu i hast, hvilket kan udløser alvorlige sygdomme hos mennesker, dyr og planter.

Naturlig luft eller infralyd (vibrationer) er vind, torden, jordskælv, vulkaner, vandfald og bølger bl.a. tsunami (jap. tsu= havn og nami= bølge), der bevæger sig ind imod kyster og havne. Infralyd har meget lave frekvenser fra 1- ca.16 hz og er jordskælv, vulkaner, torden og tsunami.

Der fortælles mange legender om kirkeklokker, der har ringet (inteferer), uden at nogen har rørt ved dem.
Alex Dumas skriver i sine rejsebeskrivelser fra Sydfrankrig, at der i 1407 blev hørt sælsomme lyde, deriblandt klokkeringning, lige før den gamle bro over en flod ved Rhøne styrtede sammen (vindstød) med meget Lave frekvenser.
I Frankrig findes omtalt den såkaldte mistralvind, kold og tør vind omkring Nord - Nord Vest ved den franske sydkyst, der i heftige stød trænger ned gennem især Rhøne-dalen med positive ioner, som kan gøre alvorlige skader på vinmarker.

Der findes en særlig tilstand, der opnåes i det, der går under navnet "globale vinde": Når gigantiske luftmasser kaster sig frem, forårsages friktion (gnidning) med en front af skadelige positive ioner og ekstem lave frekvenser, der går forud for vindenes faktiske ankomst. Der er blevet målt og fundet tal af positive ioner på helt op til 8.500 pr. kubikcentimeter, nok til at gøre et menneske alvorligt syg med depresion og selvmord til følge. På de egne hvor føhnvinden blæser særlig meget, har man gennem generationer lagt mærke til, at blæsten med frekvenser infralyd (1-16 Hz), fremkalder kolosale humørsvingninger i den lokale befolkning. Man mener især, at føhn kan medføre raserianfald og depressioner og man mener endog, at føhnen er skyld i utilstrækkelige selvmord, agressive overfald og endog mord.

På Malta har man fundet en gammel lov fra middelalderen der fortæller, at man ikke kan dømme en mand til døden under føhnenvind. Det er nok den mest omtalte vind af dem alle, d.v.s. en meget tør og varm bjergluft, der især dannes på læsiden af Alperne. På hospitaler i Mùnchen undgår man i den udstrækning det er muligt at operere i perioden med føhnvind, dels med tanke på patientens blodtryk og hjertefrekvens, dels med tanke på lægens mindskende koncentrationevne. Vejrforskydningen bunder måske ud i forandringen i hormonproduktionen. Stigende lufttryk har også vist sig, at kunne virke bremsende på naturlige fødsler.

Titus Flavius Clemens, bedre kendt som Clemens af Alexandria

I Peters Første brev 1,1 i Ny Testamente, er brevet stilet til blandt andet menigheden i Kappadokien, et område i Tyrkiet Vest for byen Kayseri. I oldtiden var Kappadokien et kongerige, der opstod i kølvandet af Alaxander den Store.

Under kejser Septinirus Severens kristenforføgelse i 202-203 e.Kr., måtte den kristne teolog Titus Flavius Clemens, undervise og apologet, som betyder forsvare sig under angreb og bruges som kristen trosforsvar. Apologetisk (græsk) har rødder helt tilbage til Det Nye Testamente (1. Pet.2,9-12), idet Paulus også holder forsvarstale i sin sag foran Agrippa i Caesarea ved Middelhavet Ap.G. 26,2 og ligeledes da han i Filliperbrevet forsvarer og underbygger evangeliet.

Fil. 1,7.17. 

Apologisk forsvarstale er særlig kendt ved 1. Peters brev 3,14-15, hvor de troende formanes til altid at være rede til forsvar for troen på Herren Jesus Kristus, som helliger i vore hjerter: Vær altid rede til forsvar over for enhver, der kræver regnskab af jer for det håb, som er i jer, dog med sagmodighed, og frugt og med god samvittighed, så de der håner jeres gode færd i Kristus, må blive til skamme, når de bagtaler jer.

I årerne 150 e.Kr. blev den apostolske trosbekendelse anvendt og den første kristne skole grundlagt af Titus Flavivus Clemens i Alexandria i Ægypten. Og i 160 e.Kr. blev alle sine skrifter går Clemens til kamp og angreb mod umådeholdenhed, kødspisning og fordømmer det hvide brød, som efter hans mening er både skadelig og særdeles dårligt næringsmiddel.

Også apostlen Paulus går til angreb mod kødspisning: Alt er rent for de rene (vegetar), for de besmittede og vantro (farisæerne) er derimod intet rent, men hos dem er både forstand og samvittighed besmittet. De rene næringsmidler befordrer lov og sundhed, de urene sygdom og for tidlig død.

. Titus 1,15 ; Rom. 14,14 og 20-21 ; 1. Korianter 8,7 ; Kol. 2,16 ; Ap.G 10,15

Slug elektroner og bliv rask?

Ren luft, rent vand og økologisk kostelementer med indhold af negative ioner har vist sig, at have stor indflydelse på en lan række sygdomme lige fra kræft, astma, gigt, allergi, migræne, hovedpine forhøjet blodtryk, forkalkning, dårligt syn, mave- tarmsygdomme o.s.v. Det som her er tale om, kaldes ionbytning.

Det har været kendt 500 før vores tidsregning. Ionbytning har været fundet anvendelse inden for medicinen i de sidste 100 år. Patienter, som ikke tåler den mængde salt, som normalt findes i fødevare, kan spise ionbytter og som har været kendt de sidste 50 år inden for alternativ behandling for kræft- og gigtpatienter ved at spise bestemte rå og kogte grøntsager. Denne vil i maven erstatte saltets natrium-ioner med uskadeligt brintioner. Visse former for migræne skyldes overskud af natrium (positive) ioner og underskud af kalium (negative) ioner i organismen. Ved hjælp af gode kostråd, syre base-balancen kan visse sygdomme rette balancens genskabes.

Allerede i slutningen af 1800 tallet opdagede man, at negative ioner var af vital betydning for luftkvaliteten. I 1902 noterede Østrigeren Czermark, at den tiltagende føhnvind indeholder et stort overskud af farlige positiv ladede luftioner. Under føhnvind stiger sygdomsfrekvensen, flere selvmord og voldsforbrydelser forekommer, desuden noterede han et alment sænkning af velbefindende. Føhnvind optræder som regel under urolige vejrforhold med voldsom lavtryk. Det er også årsagen til, at mennesker føler sig ofte utilpas lige før et tordenvejr med vejrsyge; hovedpine, irritation, slaphed, smerter i led o.s.v. Luften kendes trykkende, fordi den har et stort overskud af positive ioner. Når tordenvejr er over og regnen kommer med et brag og renser luften føles den behagelig let og frisk og de fleste ubehag forsvinder.

Kilde: G.I.N., religionsforsker i kulturhistorie, chlimatolog og økolog siden 1976.

Den kendte græske filosof Aneximenes fra Milet (585 f.Kr- til 525) kendte til vedaskrifterne og det Indo-europæiske sprogs betydning.

 Tilbage til naturen

Kilde: G.I.N., religionsforsker i kulturhistorie, klimatologi og økolog siden 1976

Livsvigtige negative ioner i den luft vi indånder, sol, vand, og den jord du lever af f.eks. sunde planter, urter og frugt, bestemmer dit liv og helbred?

- det har de skriftkloge, filosoffer og profeterne vidst i Biblens 6000 år historie, og som kirkens repræsentanter, præsterne, paven og lægerne har fortiet og tilbageholdt som hemmeligt helt tilbage til vor Ur tid, idet patriakken Abraham blev gode venner med sit broderfolk - den jødiske folkestamme "Hetitterne" også kaldt "IONERNE"?

Siden oldtiden har man vidst, at luftens "elektroner" eller "ioner" i den kost man indtager og spiser, klimaet både udenfor og indendørs er af stor betydning for vort velbefindende og din sundhed, og det er heller ikke uden nogen grund, at man som græsk filosof opkaldte de store templer langs Akropolis bjergskråninger ved Athen i Grækenland og gav det sine navne efter luftens vitale betydning. Det var ord her, som stammer fra det græsk/latinske ord over det indoeuropæiske sprog, skrifter til Bibelens retorik og som går helt tilbage til 4.000 år f.Kr., navne opkaldt efter den omvandrende hettiske folkestamme "Ionerne", heraf navne på templerner: Erechteion, Eleusinion, Askepleion, Pandrosion, Stadion, Olympion, Heraklion templet for dyrkelse af Herakles: oldgræsk sagnhelt, søn af Zeus den græske Gud Appolion o.s.v.

Over Apollon templets hovedindgang, står der også med stor bogstaver: "Kend dig selv"?


Overalt finder vi den vandrende folkestamme hetitterne også kaldt "ionerne", omtalt og beskrevet i Det Gamle og Nye Terstamente, og i Grækenlands forhistorie helt tilbage fra oldtidens gamle ruiner og nutidens tekniske fagsprog?

Det Indo-europæiske græsk/latinske talende sprogs betydning i Europa, har derfor været kendt og genstand for reformator Martin Luthers oversættelse af Bibelen fra latin til sit modersmål tysk i det 15. århundrede. Nogle steder kom Martin Luther ved en fejltagelse til, at snuple over ordene og ved flere fejl oversatte han bibelen forkert
, så mange misforståelser opstod for den kommende generation. Han var ikke helt belært i den oprindelige retorik, indhold og betydning  af bl.a. "Jesus lignelser", som flere steder er forkert fortolket af Martin Luther.  Bibelen er derfor delvis opbygget af retorik, den mest betydningsfulde bog i verden med fortolkning af budskabet: frelse ved hjælp af tankens kraft??..... 

Præsterne og lægerne som skulle have været menneskets vejleder og rådgiver på sygdoms området, glemte at meddele mennesket, at vi er til for Guds skyld og ikke omvendt. Jesus disciple havde derfor et vigtigt budskab til os gennem den sidste nadver "kommunion", at leve sundt for at undgå sygdomme, men i stedet valgte de fleste mennesker op gennem middelalderen, at leve et farligt og usundt liv, som gjorde dem syge med døden til følge?

Forureningen  af vort "daglige brød" og det "vand" vi skal drikke og leve af?? Det bliver mere og mere en mangelvare på jorden, så det er her og nu, at vi skal handle og  sætte alle vores resurser ind på at bekæmpe "heksen" som hedder forureningen!!.......

I det 18 og 19. årh. industrialiserede samfund kom græsk/latin ind i "kemien" og frem i søgelyset igen i sin rette betydning og forståelse:
Information, kontemplation (gruplen og overvejelse, nærmere et katolsk udtryk for meditation), inkarnation, reinkarnation, reaktion, kommunion, manifestation, kontemplation, defikation, reflektion, impulsation, aktion, kombination, komminikation, sensation, diskussion, koncentration, inspiration, vision, impulsion, impression, sugesation,  emotion, motion, isolation, klassifikation, transpiration, reaktion, relation,  konfirmation, religion o.s.v af værdier er bygget op på vores "demokratiske" system og kan ikke undværes?

Hele vores tekniske videnskab er opbygget omkring forståelsen af  ionerne, som er en del af det industrialiserede samfund behov for udvikling f.eks. fusion (latin): sammenlægning eller smelte sammen: I atomfysik betegnelsen for lette atomkerners sammenslutning til tungere f.eks. brint til helium ved hjælp af ioner, men det kræver betydelig energitilførsel (høj temperatur). Et eksempel skete ved dannelse af dioxin i Seveso ved opvarmning af PCB og naturkatastrofen i Fushima i Japan, hvor radioaktive stoffer slipper ud i den omgivende natur og atmosfæren!!.....

Cirkulation: kredsløb, omløb d.v.s. elektroner kredser om atomkernen, og hvis de slynges ud af omløbet blever det til en positiv ion (manglende energi)? Ved tilført elektron til atomkernen, bliver den til en negativ ion (energirig)?
Ion (græsk) elektrisk ladet atom/molekyle. Hvis en elektron tabes fra atomet/molekylet, opstår der som førnævnt en positiv ladning (positiv ion), hvorimod der opstår en negativ ion (energi), hvis der vindes en elektron.
Oxidat ion: Iltning eller kemisk proces, hvor skadelige frie radikaler "positive ioner" som har mistet sin energi går i forbindelse med ilt. Typisk eksempel er luftens forurening fra atmosfæren. Harskning af fedtstoffer i cellerne er et typisk eksempel, derfor er det nødvendig med antioxidanter.

Antioxidation: forhindrer eller svækker ødelæggende iltning (oxidant), hvilket f.eks. sker ved enzymer eller i organisk molekyler fra planteriget; frugt, grønt, plankton, olivenolie eller organiske mineraler, der modvirker skadelige virkning og iltning i levende væv og celler.
Motion: Legemlig sport, gymnastik, dans, rytmisk lege for børn m.m.
Friktion (latin): gnidning mellem to legmer f.eks. plastik, kattehår, hvor der opstår magnetisme d.v.s. tiltrækning af ioner (elektroner): Statisk elektricitet opfundet af naturvidenskabsmanden Thales i det 5. årh. f.Kr. 
Infuktion (latin): uddragning af "Kraften" d.v.s spalte (ionisere) i tørrede plantedele ved hjælp af kogende vand. Herved frigøres de aktive stoffer. Er blevet omtalt ved herioglyffer på søjler i Theben og Ægyptiske gravmæler.
Eksplotion (latin): pludselig frigørelse af store energimængder fra et lille område. Krudtet blev opfundet af kineserne flere tusinde år f.Kr.
Det endiopæiske sprog  (latin) er kun en lille del af de mange ord  hvor der forekommer ordets betydning og med endelsen ion!!..
Ordination: en læges receptudskrivnin på medicin eller indvielse af præsteløfte til et kirkeligt embede, for nonner og munke. Folkekirkens præsteløfte stammer kun fra 1870, hvor det blev afløst af det gamle latinske præsteed af 1685 (Kirkeritualet). Folkekirkens Ritualbog lyder således: Jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ordt rent og purt, således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter!!.. (og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes "symbolske bøger", med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse, og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirkens gældende forskrifter.
Operation : Videnskablig drift, kirugi eller i sprog, der repræsenterer en funktion (eller instruktion). I parapsykologi påstande eller betegnelse for en bred katagori af paranomale effekter.
Kommunion: afledt af latin, communis (fællesskab), især fællesskab om "Herrens bord" (eukaristi) f.eks., nadver, der betegner oprindelig Jesu takkebøn over brød og vin (druesaft), som han ved den sidste nadver  aften før sin korsfæstelse rakte apostlene som sit legeme og blod. Maria Magdalen som gik i Jesu fodspor (sammen med Jesus), advarede apostlene efter vat de er på vej ned ad oliebjerget (Gestemane have) om ikke, at blive fristet ved og drikke vin?
Mark.14,33-41. 

Transfiguration : er en stor ændring eller forvandling f.eks. transfiguration Jesus Kristi; en metamorfose. En ændring, der ophøjer Ham eller herliggør (glorifisere).
Indifikation : I Ny Testamente et ubekendt identifikation af bjerget, hvor Jesus gennemgik hans Transfiguration.
Mount of transfirguration: I Ny Testamente et ubekendt identifikation, hvor Jesus gennemgik hans Transfiguration.    
Tradition
: f.eks. kristen tradition, en proces som gentager sig igen og igen uden afslutning i forhold til Alfa og Omega i Bibelen (begyndelsen og afslutning). Tradition er en proces fra generation til generation, år efter år f.eks. i Danmark, hvor man anskaffer sig et juletræ i løbet af december måned og evt. danser om det, uden egentlig art kende sin oprindelige betydning?
Diskussion: Debat om forskellige synspunkter f.eks. om Jesus eksistens, liv, død og opstandelse. Diskussion er et afgørende del af et frit og demokratisk samfund om ytringsfrihed, hvor der opstår eller afløser konflikter og vold. Det gælder om, at deltageren lytter, overvejer eller styrker sine synspunkter.
Transmission : er at vidregive handling på et andet sted:

I det 9. århundrede f.Kr. overtog grækerne bogstaverne i vort alfabet fra Kanaans land (Palæstina).
Ud fra bibelen ved man, at Simon var en af de 12 apostle Kanaanæren, idet Lukas gengiver ham ved græsk Zeolotes: den nidkære som blev missundelig, da Jesus helbredte de syge og gjorde dem raske bl.a. med "Ionterapi"? 

En fønisk by Byblos stod således fader til det græske ord for "bog"  og dannede "biblion" vor biblel, der kommer af ordet bibliotek ("samling af bøger"), hvilket har været kendt i 2000 år og som er vores vugge til to ting og med sandhed har haft virkning ud over hele verden: Bibel ordet "Alfa og Omega" (begyndelsen og slutning) vort alfabet "græsk/latin". Det er afledt af det indoeuropæiske sprog, og blev kendt og udnyttet allerede fra det 500 årh. f.Kr. af den indoeuropæiske folkestamme hetitterne også kaldt Ionerne.

I oldgræsk mytologi var Ion stamfader til ionerne; det oldgræsk indoeuropæiske folk. Det var på den græske ø Delos ved Klykaderne, som var midtpunkt for "ionerne" der trængte ind i Grækenland ca. 2000 f.Kr., og boede i historisk tid i Attika, Euboi, og på Ionien Lilleasiens vestkyst ud for det store "Ioniske" hav. De kom dragende østfra og slog sig ned i det østlige Lilleasien også kaldet Ionien, senere Tyrkiet. De havde livlig forbindelse (ca. 1400-1200 f.Kr.) med Mesopotanien og Ægypten, hvorfra hentede de mange kulturtræk bl.a. naturvidenskab, kirurogi (fundet på ægyptiske væge i pyramiden og på søjler bl.a. hieroglyfferne) og herfra "Ionterapi", sidstnævnt gik totalt i glemmebogen af de kristne katolikker år 325 e.Kr., og til sidst af Martin Luther. Mange nykristne bevægelser kender slet ikke kendskabet til græsk/latin tilblivelse i det 500 årh. f.Kr.
Ionerne drog herefter fra Lilleasiens kyst og nord - vest på til Troja Ilion. Det var herom den græske blinde digter Homer tilskrev Iliaden (Ilion), et af verdenslitteraturens største digterværker. der omfatter 24 sange, besynger kampene om den Lilleasiatiske by Troja.
Ionerne (hetitterne) var det første folk, der vides at have anvendt jern, bl.a. til våben mod Troja, og dette i forbindelse med brugen af heste foran stridsvogne. De var også blandt det første folk som opfandt, hjulet og det gjorde dem til en stormagt i Forasien.
På rester af søjler i Delfi som de også havde magt over, har man fundet genstande, som symboliserer det samme ved Trelleborg herhjemme med en cirkel (hjulet), der symboliserer et kristen kors.

I en græsk hyme til "verdens moder" som man også finder i "Fredens Evangelium" verdens ældste bibel heder det f.eks.: I solens skikkelse holder han "Jesus" alt i live og giver det kraft af sin kraft.
Solhjulet - Helios (græsk) skabelsens symbol på "energi" til mennesket, er det mest udbredte på hele jordkloden. På den store stenbakke mellem Allinge og Sandvig på Bornholm, finder man de samme symboler "solhjulet", helt tilbage til stenalderen.
Fra det 5. århundrede f.Kr. blev den joniske kultur og dialekt "åndsrig" af fin dannelse den sejrende. Det var videnskabsmanden Thales fra byen Milet (ca. 625-545 f.Kr.) som blev den første og mest ansete filosof nogen sinde og grundlæggeren af den ioniske naturfilosofi; den aller første af De 7 vise!!.. Han var græsk og latinsk (hettitisk) sprogforsker, der besad en videnskab om atomfysikken, idet han allerede var i besiddelse af opfindelsen af de fem første grundstoffer og gav dem navne bl.a. magnesium og vand H2`O. Den anden af de ioniske naturfilosoffer var Anneximenes, der opdagede luftens særlige betydning (ilt).
Hipokrates som er lægernes stamfader som også var en af de 7 vise, tilhørte en anset lægeslægt på den græske ø Kos. Han har således beskrevet (ca.375 f.Kr.) hvordan forskellige vinde havde særlig betydning og indvirkning på vort velbefindende. Han sørgede for at få de syge patienter anbragt bag Asklepion Templets Østlige liggehal tholes med en brise af vind p.g.a. den hellige "rundbygning", hvor det var bedst at modtage de vitale negative "luftioner". Det blev en nats drømmesøvn og åbenbaring fra den græske gud Apollion for visdom, sang, musik, dans og digtning.
Således skriver den græske læge Hippokrates, hvordan forskellige vinde havde særlig indvirkning på menneskets velbefindende. Kendt er Føhn og Sirocco-vinden, som hos disponerende kan fremkalde hovedpine, spændinger i muskulaturen i nakken og skulderne.
Selv Paulus beskriver "Eurakvilo" som en heftig hvirvelvind af stormstyrke og kendte til faren ved sejlads (Ap.G. 27,10-44 : 2. Mos. 1,13).
Som du ikke kender vindens vej eller fostret i moders liv, så kender du ej heller Guds virke, han, som virker alt. (Præd. 11,5).

Visdommen er Guds Ord fra begyndelsen og med henvisning til Johannes Evangeliet kap. 1,1-18. 

Græsk Mytologi ind i kristendommen af apostlen Paulus

Siden den græske oldtid har man vidst, at infralyd og klimaet var af stor betydning for vort velbefindende og immunforsvaret, virus og bakterier. Kendt er Føhnvinden og Siroccoen, som hos disponerede kan fremkalde hovedpine, spændinger i muskulaturen i nakke og skulder m.m.

Det var den franske læge og revolutionsmand Marat, der først har vist, at de forskellige vinde fører meget forskellige elektricitetsmængder og infralyd med sig. Allerede i 1901 noterede Østrigeren Czermark, at den øgede føhnvind indeholder et stort overskud af positivt ladet skadelige luftjoner. Under føhnvind stiger sygdomsfrekvensen, f.eks. flere selvmord og voldsforbrydelser, sænkning af alment velbefindende.

Symptomer i forbindelse med de globale vinde med "infralyd" spænder sig lige fra irritablitet, depressioner og utilpashed til aggrasivitet og direkte voldelighed. For eksempel findes der raporter om stigninger i overfald og biluheld under de vinde, der kaldes "Santaana" (sydvestlige U.S.A.) og føhn (central europa) bl.a. alperne. Hos disponerede personer er det kendt, at Føhn og Sirocconen med infrasus på 0,6 hz med styrke op til 50 dB kan fremkalde hovedpine, spændinger i muskulaturen, forstemthed og andre ubehagelige symptomer.

Israels befolkning lider af Sharavinden. Det er blev allerede bekræftet i 1963 ved iagtagelser af Sulman-gruppen ved Hebraisk Universitet i Jerusalem, at den vind i Israel, der kaldes "sharav" af vejrsensative individer kan mærke vinden allerede 12-48 timer inden den begynder, som kan forårsage dødsfald af binyreblødning, chok og kolaps og som er et alvorligt sundhedsproblem. I flere af disse undersøgelser har man også bevist, at variationerne i luftens sammensætning af infralyd, positive og nagative ioner har indflydelse på organismens immunforsvar og hormoner, idet navnlig stresshormonet f.eks. Serotonin (i hjernen), adrenalin og 17-ketosteroider (nyrerne), påvirkes i nogen grad, og det samme gælder for irritationshormonerne oxytosin. Ændringen i disse hormonforekomster blev målt på et tidspunkt, hvor der fandt en typisk vejrforandring sted. 

Græsk filosofi flettet ind i kristendommen

Marcus Tullius Ciceros f. 7. december 43 f.Kr., blev myrdet 106 f.Kr. og var en romersk filosof, statsmand, advokat, politisk teoriker. Kom fra en kristen rytter orden og blev betragtet som en af Roms største mænd.

Cicero blev uddannet i læren af den antikke græske filosoffer, digtere og historiker lige som vor Søren Kierkegaard, der udformede eksistentialisme. Også vor egen Troels Kløvedal og Kim Larsen var stærkt optaget af græsk filosofi, Odysseus m.m.og hentede inspiration herfra.

Filosoffen Marcus Tullius Cicero blev uddannet i læren af den antikke græske filosoffer, digtere og historikere. Brugte sin viden om den græske af de mange teoretiske begreber i den græske verden til latin. I 79 f.Kr. forlod Cicero Grækenland, Lilleasien og rejste til Athen og besøgte hellige steder bl.a. Apollon templet i Delfi, læste om filosoffers orientering om naturen, retorik (talerkunst), som hele Det Nye Testamente vidner om.

Viden og mening

Et udgangspunkt for Platons filosofi er menneskets indsigt i sit eget væsen, det sokratiske "Kend dig selv", som også hentydes til i kristendommen, der både har et teoretisk og et praktisk indhold og perspektiv: Erkendelse og menneskelig fuldkommenhed, d.v.s. dyd (græsk arete) og for at handle rigtigt, må man vide, hvad dyd er.

At vide (visdom) er at vide, hvad det er, og ikke, hvordan det syntes at være. Platon kritiserede sofisterne, som også omtales i Det Ny Testamente, deres subjektivistiske opfattelse af virkeligheden.

Platon etablerede et sted mellem viden (episterne), der er nødvendigvis er sand, og mening (doka), der kan være sand og falsk. Et krav til viden er, at man sagligt kan gøre rede for den enten direkte ved beviser eller indirekte gennem at tilbagevise modsatte opfattelser (dialektrisk, som i samtalen): Form for viden forudsætter forudgående sanseerfaring, men er underordnet fornuften (nous) intutive forståelse af det almene. Foreningen af episterne og nous hedder hos Aristoles sofia, visdaom. Hos stoikerne betegner episterne slutstadiet af fornuftens bearbejdning af sanseindtryk. Episterne er sikker viden.

 

Kirkefaderen Augustin (354-430 e.Kr.)

"Søg ikke ude, vend tilbage ind i dig selv for i det indre menneske bor sandheden". 

Giv den syge Power - bibelsk ordsprog


Vita (latin); betyder liv lige som vitaminer, og aminer betyder enheder f.eks. livenheder. Hemmeligheden ved Vitalitet: V er lig P. minus O (obstruktion) d.v.s. Vita er lig med Power (Ion/kraft) minus gnidningsmodstand (Obstruktion):

Den maskine eller mennesket, der har ringe gnidningsmodstand af opbrugt energi (positive ioner), er en fin maskine. Den krop, hvis led, muskler, hjerte, nerver, blod o.s.v. har ingen eller ringe gnidningsmodstand af fremmedstoffer (positive ioner) eller ikke får tilført gifte, og hvis blod er "rent", er en fin maskine (organisme), som har udholdenhed og kraft, der grænser til det himmelske Paradis (ifølge bibelen). Dette er livets formel i praksis., idet liv er lig med "kraft" minus gnidningsmodstand!!....

For at forstå hvor vigtigt det er med rent luft må vi indse, at vi går på bunden af et lufthav, der stadig øver et lufttryk på os. Og betragter vi vort legeme bygget således - og - især lungerne - som en svampeagtig elastisk konstruktion kaldet kød og væv. Da vil vi se, at lufthavet (atmosfæren) øver et stadigt tryk på vort legeme og dette igen et modtryk. Tænk på dit åndedræt. Tænk på en ny, ren tør svamp. Øv et let tryk på den og den giver atter et modtryk. Derfor blæste Gud Ånde (luft og ilt) i menneskets mund og lunger, og disse udvidede sig. Tænk på det nyfødte barns skrig. Det er indåndingen og det helt nye modtryk, som barnet ikke har været ude for før. Tænk på et oliefyr, gasovn eller et sterinlys, hvis det ikke får ilt? Denne ustandselige pumpen lufttrykkets pres og atmofærisk tryk på oliefyret, lyset og på lungerne og deres modtryk, er livet!!....Derfor er lungerne vort allervigtigste organ til liv, hvis vi ikke udsætter det fra affaldsforbrændingers røgpartikler, bilos, diselbilers udstødningsgasser og værst af indendørs cigaretrygning eller stegt branket mad eller grill m.m.?

Tænk Dem nu et sygt menneske overfyldt af slim, tobakdunster og syre fra forskellige ting f.eks; sodavand, coca cola, der indeholder den samme kulsyre som vi normalt skal af med, fjernet fra lungerne bl.a. CO2?
Se mennesket foran dig med astma, bronchitis, cystisk fibrose med de udvidede overslimmede lungeblærer, oversæt dette i praksis til, hvad du ser med den gamle snavsede, slimede svamp (lungerne), der aldrig er blevet renset eller tøret. Dette er formlen for sygdom og død. Slim og syre og atter slim og syre i maden, cigaretter, og syreholdige drikke og helt forkert mad er årsag til sygdom, at det ofte ender med døden.
Vidste du, at fisk, æg, kød og melspiser uden undtagelse, altid har mindst 5 kg fortættet slim i lunger, mave- tarmregionen og resten af kroppen, hvilket er årsag til gigt, forkalkning eller andre alvorlige lidelser.


Overgangskost fra gammeldags kødspiser til  vegetarmad, frugt og råkost med faste om søndagen, er med til at reducere enhver lidelse, såvel kræft som mave- tarmsygdomme o.m.a.. Det kræver derfor en god diatist, hvis man skal gøre sig håbet om at blive rask. Mange forsøger på egen hånd, at skifte kød (liggifte) ud til vegetarkost, men det kan være farligt for helbredet, hvis det ikke håndteres rigtigt?

Det gælder for alle uanset om det er børn eller voksne, at man får tilført den rigtige mængde æggehvidestoffer f.eks. soja, linser, bønner, æg og mælkeprodukter m.m, men også livsvigtig fedt fra mælk og fløde, kulhydrater og den rigtige vitamin og mieralsammensætning, foruden frisk luft, vand og motion, er med til at hole maskineriet i gang, hvis vi skal overleve!!... 
  
Åndedræt   

I mennesket foregår forbrændingen ved hjælp af åndedrættet, idet der suges oxygenrig luft (ilt) ind i lungerne og og derefter pustes carbondioxidrig luft (CO2) ud. Derfor er det uhensigtsmæssig, at tilføre kroppen mere CO2 i form af skadelig sodavand der består af kulsyre, hvilket ødelægger noget af forbrændingen i maven og blodet? Istedet bør man drikke vand, idet væsken består af H2O d.v.s. to brintatomer og en iltatom. Hver gang vi drikker et glas vand, får vi masser af ilt og brint til at ilte cellerne og skylle organismen ren. Vi kunne blive mange sygdomme kvit bare det at drikke rent vand, men det skal gøres rigtigt f.eks. et glas ½ time før indtagelse af mad og 1½ time efter. Den mekanisme der bringer oxygen (ilt) ind i organismen og fører carbondioxid ud, kaldes åndedrættet. Og som der står i Bibelen, at Gud Herren blæste livsånde i hans næsebor, så at mennesket blev et levende væsen (1.Mos.2,7) og guddommeligt?
Tryk på linket: Jesus og mirakler

Hver enkelt celle i mennesket stiller de samme krav som hele organismen: føde (plantekost), vand og luft (oxygen) ilt. Organismens ånding er en iltningsproces. I efektiviteten af oxygen (ilt), er der udviklet specielle bærestoffer, som består af organiske molekyller - transportformstoffet "hæmoglobin), der indeholder metalioner "jern" eller kobber. Der findes kun få grundstoffer som virker iltende på organimen f.eks. jern, cobolt (B-12 vitamin) i visse urter, lithium, zink, seelen, sølv, mangan, aktiv kul og ilt (oxygen). Stabiliserende er magnesium.
De røde blodlgemer indeholder store mægder hæmoglobin, et protein, der er af stor betydning som bærer af oxygen og carbondioxid. "Det er oplagt, at den røde farve helt skyldes de luftpartikler, som kommer ind i blodet, idet blodet kun bliver rødt i lungerne ved dirkte og intim kontakt mellem blodlegemerne og luftpartiklerne. Det er derfor tobaksrøg har en skadelig virkning på blodet, idet transporten af røde blodlegemer formindsker ilten (oxygen) til cellerne.
Oxygent bruges til at frigøre energi fra organiske molekyler i legemets celler. I de prcesser, hvor energien frigøres, fraspaltes carbondioxid (CO2) fra de organiske molekyler som et biprodukt. Denne spores på celleniveau, hvor oxygen bruges, og energi og carbondioxid frigøres kaldes ånding. Hvis der stilles større krav til organismens aktivitet, kræves der også større forsyning af oxygen- ioner".
Mellem blodet i lungerne og luften vi indtager, foregår der en meget livlig udveksling af stoffer. Det viser nemlig, at blodet, når det kommer ud i legemet, er fyldt med en giftig luftart, carbondioxid (kulsyre) som også bruges til sodavandsfremstillingen. Kulsyren (carbondioxid) der er dannet ved livsvirksomheden i legemets væv og straks opsuges i blodet, fører den bort med sig. Og i lungerne bliver nu legemet skilt af med dette giftige affaldsstof (kulsyre). Heri består med andre ord blodets rensning i lungerne. Det bliver befriet for den giftige kulsyre, og bliver til gengæld lastet med en frisk forsyning af livgivende ilt (oxygen).
Den ilt som i lungerne bliver optaget med blodet, føres med ud i alle legemets organer og væv. Der raser med andre ord i vort legeme en ustandselig forbrænding, men en forbrænding uden lurer. På billioner af små arnesteder, i samtlige levende celler, brænder Ilten væk af os. Der dannes som tidligere nævnt kulsyre, og da denne er en gift, hvis hovedvirkning består i at hæmme eller standse forbrændingen, udskilles den straks af cellerne og kommer ud i blodet. Med dette føres den som tidligere beskrevet til lungerne, hvor den afgives og under udånding bliver fjernet!!....   
Den maksimale iltoptagelses størrelse og forandring med alderen, synes at have en stor interesse ved forskning af gerontologi (aldersbetinget sygdomme). Fra 20  års alderen falder den maksimale iltoptagelse og i 75 års alderen ca. 50% af, hvad den var i 20 års alderen.
Menneskers levealder er betinget af de ligvsvigtige "negative ioner", som der findes mest af i bjerghøjder (luftens ilt), vegetarkost m.m. I en litter blod fra et menneske kan der optages ca. 60 gange så mget oxygen som i en litter vand. De positive ioner i maden, herunder indtagelse af kød og forådnelse i mave-tarmsystemt, er derfor direkte årsag til iltmangel til cellerne og sygdommenes opståen som f.eks. kræft, hjertesvaghed og for tidelig død m.m.
Tarmenes affaldsprodukter som har ligget forlænge og dannet forrådnelse i op til flere uger, hober sig massivt op og forgifter visse dele af kroppens organer, som føres med blodet ud til organer, celler m.m.. Nogle af affaldsprodukterne er lipotosksiner, som i hjertemuskulaturen kan ophobe sig i indtil 30 procent af hjertets muskulatur med hjertesvaghed og død til følge.

Bibelen henviser til ovenståened liv og død: Munke og lægeurter


Eastwood og Hamilton såvel som Kritchevsky og Story, påviste i 1970èrne, at grundstoffet kalium f.eks. i plantefibre, er det mest gavmildt og almindeligst forekommende af alle mineraler, der kræves for at opbygge vore legeme. Råfiberne i panter "kalium" og den såkaldte cellulose, lignin, hemicellulose, slimstofferne, d.v.s. pentosanserne og pektinstofferne, griber ind i steroidhusholdningen både hos mennesker og dyr, idet de binder galdesyrer og hindrer deres retur-resporption fra tarmene samt øger udskilsen. De derved opstået tab af galdesyrer formindsker en nysyntese af kolesterol i leveren og fremkalder derved en sænkning af serum-kolosterol-spejlet. Dersom man ikke indtager den nødvendige mængde plantefibre med selve ernæringen af fuldkornsbrød, fuldkornspasta, fuddkornsris eller fuldkorns pizza (fremmes sygdom), idet der efterhånden kommer en alt for langsom og forsinket fordøjelsesrytme med alle dens ubehagelige følger som f.eks. forstoppelse, fedme og for megen mavesyre og tilbøjelighd til mave-tarmsygdomme inklusive risiko for kræftsygdomme, siger forskerne. Den kolesterolsænkende virkning af vegetariske kostformer, som F.J. Stare og Kellog, opfinderen af kornfleks produkter allerede i 1950èrne påpegede, må i det væsentlige tilskrives deres rigdom på plantefibre og kalium. Kalium hjælper med at lede fødens næringsstoffer hurtigt gennem tarmne og ud i blodomløbet til cellerne. Kalium medvirker ved omsætningen af fedt, protein og kulhydrater og er livsnødvendig for nyrefunktionen og for oprettelsen af syre/-basebalancen.

"I er jordens salt", men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med? (Matt.5,13). Og noget faldt i god jord (mineraler) , og et voksede op og bar hundrede fold frugt "Da han havde sagt det, råbte han: Mennesket er født med smag til - 

salt, men i dag er vi rige nok til at bruge alt for store mængder af dette yderst skadeligt krydderi. Spar på salet og bliv sundere og kønnere, sådan skrev vore egen landsholdsspiller i fodbold, lægen Knud Lundberg i en stor avisartikel i et københavnsk dagblad i 1978. Selv om alle kappes om at gi os masser af salt i maden f.eks. gennem fast food, chips o.lign., så har det en skadelig virkning på blodtrykket! I 1970èrne satte Japanerne saltkonsumet ned med 1/3 - det var meget højt i forevejen - faldt den høje dødelighed af hjerneblødning med godt 15 procent. Australske forsker lavede dengang et tilsvarende eksperiment, og kunne konstatere, at urinens saltindhold (syre/base) blev tilsvarende. De australske forsker mener, at man kunne komme civilisationssygdommene til livs, hvis bare alle sammen halverede vores saltforbrug. Og det skulle kunne lade sig gøre, især hvis vi også satte saltudskillelsen i vejret i sved og urin ved motion, sport eller sauna. Og i urinen ved at drikke meget mere vand end vi gør - især tynd grøn tee, som i sig selv virker vandrivende og meget gavnligt p.g.a. det store indhold af antioxidanter.
Balancen mellem salt og kalium spiller en uhyre rolle,  forbindelse med forskellige kræftsygdomme m.m. Friske celler indeholder rigeligt med kalium-ioner inde i cellens kerne, men dette kalium erstattes ofte af skadelig natrium, hvis man spiser bordsalt, konsumerede dåsemad af saltlage eller saltet røget madvarer o.s.v., som er meget skadeligt og medvirkende til mavesår, kræft og meget andet.

Allerede i 1800 tallet påviste man gennem forsøg, at der skulle være ligevægt mellem natrium, kalium og kalcium. Natrium (kogsalt) har stor indflydelse på syre- basebalancen og  er et undværlig mineral, men som vi får alt for meget af, idet det via osmosisk tryk sørger for vandoverførsel til cellerne. For meget bordsalt kan føre til vædskeophobning. Desværre er det ikke vand vi skal have for meget af i cellerne, men tilførsel af ilt (oxygen)! For meget natrium i kosten, så som køkkensalt, henkogt dåsemad o.s.v., giver forhøjet blodtryk, dårligt hjerte og nyrer.

I folkemedicinen anser man kalium for at være det vigtigste mineral, og "nøglen" til de forskellige kombinationer af natrium, kalcium o.s.v.. Kalium er så livsvigtig et mineral, at uden det i "plantekost" kan livet slet ikke oprettes. Det er derfor heste så ofte står og gnaver i træværkets hestebokse i stalden, fordi træet indeholder kalium.

Naturen har spredt det livsvigtige kalium omkring os med en sådan ødselhed, at man kan sige, at det er det mest gavmildt og almindeligt forekommende af alle mineraler, der kræves for at opbygge vore legme. Men selv om mineralsk kalium forekommer over hele jorden, finder man det aldrig frit, men altid i forbindelse med en syre f.eks. jordbundens syre/basebalance, i planter og mennesket. I haven er kalium (Dolomit) nødvendig, for at planterne kan producere de stoffer, der giver dem faste stængler (plantefibre), de styrker deres modstandskraft overfor stærk blæst, regn og sygdom lige som mennesket. Hvis der er mangel på kalium, vil planten standse sin vækst og udvikling på et tidligt stadium, nødagtig lige som mennesket vil dø.

I landbruget bruger man stråforkorter Raundop for at standse væksten i kornet således for, at stænglen ikke knækker?

Tryk på linket her og læs hvad Raundop gør på mennesker: Biers død opklaret               

Så galt stod det til i Sundhedsstyrelsen også i 1975

Den slappe Sundhedsstyrelse

er kommet i gabestokken?

Velkommen til hjemmesiden VitaNyhed.dk

TRyk på linket: C- vitamin og helse