Livsvigtige "IONER" helbreder mennesket

Jean-Paul Marat (billede?

Jean-Paul Marat (billede?

Det var den franske læge og revolutionsmand Jean-Paul Marat, der beskrev, at de forskellige vinde fører meget forskellige elektricitets mængder med sig (statisk elektricitet) som gør folk syge. Allerede i slutningen af det 18. århundrede opdagede man f.eks., at de negative luftioner i bjerghøjder f.eks. Alperne var af vital betydning for luftkvaliteten, dyr (sæterdrift) og menneskers velbefindende og helbred. I 1901 noterede Østrigeren Czermark også at den øgede føhnvind indeholder "statisk elektricitet" med et stort overskud af skadelige positive luftjoner, flere selvmord og voldsforbrydelser forekom, desuden noterede han, et alment sænkning af velbefindende.

Tinnitus beskrives ofte som en fantomlyd, der kan høres af den lidende, men dett er nu bevist og helt forkert videnskabelig. Tinnitus er i øjeblikket ikke klassifikseret som en særskilt lidelse, men som et symptom fra hjernen (neuroner) med mange mulige årsager, som nedsat hørelse, støj, vejrskifte høj- og lavtryk) herunder infralyd, en lyd normale mennesker (ikke hører), herunder ekstrem lave frekvenser fra vindmøller, motorveje, indkøbscentre, ventilationsanlæg i boligkomplekser og på arbejdspladser m.m. som fører til sygdom og stress. Der har ikke tidligere været nogen pålidelig objektiv metode til diagnose af tinnitus. Forskere fra Karolinsk Institut i sverige 2020 viser, at hjerne stammeaulimetri kan bruges til at måle ændringer i hjernen EEG hos mennesker med konstant tinnitus. Studiet er publiceret i The Journal of Clinical Investigation. En hørenedsættelse er et fald af kognitiv svæggelse i ens evne til at høre, som begynder i de tidligste stadier af aldersrelateret høretab - når hørelsen stadig betragtes, som ikke helt normalt. Mildt til moderat høretab hos børn og ældre fører til ændringer i, hvordan hjernen behandler lyd, støj, lavtryk og infralyd, søvnforstyrelser (hormonelt). Nedsat hørelse kan føre til tinnitus. Hvis din hørelse forværes i alderdommen, øges risikoen for Stress, Alcheimer, Demens, Tinnitus og kognitiv tilbagegang. Covid-19 og vaccination har i mange tilfælde forværret tinnitus?

Lad ingen dømme jer med hensyn til højtid, nymåne og sabbat 1. Kol.2,16-17

Der hersker tvivl blandt lydfolk, om mennesket kan høre længere nede end 20 hertz. Delta lyd & Akustik har foretaget flere målinger der viser, at følsomme mennesker er i stand til at høre ca.16 Hz når de ligger i sengen eller færdes i deres boliger.

Der hersker tvivl blandt lydfolk, om mennesket kan høre længere nede end 20 hertz. Delta lyd & Akustik har foretaget flere målinger der viser, at følsomme mennesker er i stand til at høre ca.16 Hz når de ligger i sengen eller færdes i deres boliger.

Infralyds naturlige kilder er vind, torden, vulkaner, jordskælv , vandfald og bølger som eksempel tsunami, der bevæger sig ind mod land, havn og kyst. Infralyds naturlige kilder, som. f.eks. nordlys og vejrfronter kan variere fra 0,6 - 10 hertz i sekundet. Jordstråler er endnu ikke omfattet af infralyd, men er identisk og ligger langt under 20 Hz i nærheden af 10 hertz Schumann bølger.

Ifølge hindu-tradition fortælles det, at enhver ting i universet har sin egen naturlige skjulte hemmelige lyd. - Så alt, hvad vi opfatter sorm form, er i virkeligheden lyd - vibration eller stråling. Ved lydudbredelse i det fri dæmpes støjen (infralyd) af absorption i luften, terrændæmpning, eventuelt afbøjning og transmission inde i bygninger.

Infralyd/lavfrekvent støj kan komme enten fra svingninger i luften eller fra vibrationer som følge af faste legemer i bevægelse (bygninger), sammenstyrtning, transportmidler, ventilationsanlæg i bygninger m.m. Alexander Dumas skriver i sin rejseskitser fra Sydfrankrig, at der i 1407 blev hørt sælsomme lyde, deriblandt klokkeringning, lige før den gamle bro over floden Rhòne styrtede sammen af vindstød.

I Frankrig findes omtalt den såkaldte mistralvind (infralyd), kold og tør vind omkring NNV ved den franske sydkyst, der i heftige stød trænger ned gennem især Rhòne-dalen som gør alvorlig skade på vinmarkerne. Den verdensberømte franske søvn- og drømmeforsker Pierre Flùchaire fremhæver, at megen søvnløshed i middelhavslandene skyldes Mistralen og Sciroccoen, for disse to vinde fylder luften med infrasus med frekvenser langt under det hørbare område. Føhnvinden er måske den mest omtalte af dem alle fra fortiden, d.v.a. en meget tør og varm bjergvind, der især dannes på læsiden af Alperne. På hospitalerne i Mùnchen undgår man i den udstrækning det er muligt, at operere i perioden med føhnvind, dels med tanke på patientens blodtryk og hjertefrekvens, dels med tanke på lægernes mindskende koncentrationsevne. Mennesket har i tusinde af år været påvirket af vejret - for nogles vedkommende så stærkt, at det kaldes vejr- og lydfølsomhed.

Man kan måske undre sig om ikke bibelens tænkere levner henvisninger hertil om vindene? Apostlen Paulus omtaler i Bibelen Ny Testamente, at et søfarende folk som grækerne vidste af erfaring, at vindene var mægtige magter, og den homeriske sanger og digter bruger ofte i sine beskrivelser og sammenligner de personificerede vinde, der opfattes som værende af guddommelige oprindelse...     Joh. 3,8 ; ApG. 27,10-14 ; Åb. 7,1 ; Præd. 11,5

Det var den franske læge og revolutions mand Marat, der for første gang beskriver, at de forskellige vinde fører meget forskellige elektricitets mængder med sig. Allerede i slutningen af det 18. århundrede opdagede man f.eks., at de negative luftioner i bjerghøjder i Alperne var af vital betydning for luftkvaliteten og menneskers helbred.  I 1901 noterede Østrigeren Czermark at den øgede føhnvind foruden infralyd indeholder et stort overskud af positivt skadelige luftjoner (opbrugt energi) støvpartikler m.m.. Under Føhnvind stiger sygdomsfrekvensen, flere selvmord og voldsforbrydelser forekommer, desuden noterede, et alment sænkning af velbefindende. Vindmøller sender buldrende infralyd og luft/elektricitet helt op til 30-50 km og forstyrer hele atmosfæren med positive ioner i nærheden af boliger.

En tåget historie fra Grønland

Kilde: Hovedpineforeningens medlemsblad april år 2.000

af klimatolog G.N. Scandion 1985 - 1996 og økolog siden 1976

Hovedpine, tinnitus, lavtryk og infralyd m.m.

Jeg har arbejdet som radiotelegrafist i Holsteinborg i Vestgrønland i en periode på 13 år, herunder som metrologisk observatør, og der var her jeg første gang så sammenhæng mellem vejret (lavtryk og tåge) og hovedpine.

Vejret i Grønland er meget mere stabilt end her i Danmark, dvs. lange perioder med ens vejr afbrudt af fronter med (som regel) tilhørende dårligt vejr. En front er den grænseflade der adskiller varme og kold luft. Hver gang en front passerer forbi, fik jeg hovedpine fortæller telegrafisten.

Ud fra Holsteinsborg og nordpå ligger der ismasser, Vestenvinden (omtalt i græsk mytologi), som kommer nordfra og føres med strømmen sydover på Canada siden. Modsat på den Grønlandske side, kommer en arm af Golfstrømmen, der fører varmt vand nordpå. Der hvor det kolde og det varme vand mødes dannes der tåge, som ligger i dage- ja ugevis udenfor Grønlands kyst. Når denne tåge blæste mod land med infralyd (skadelige positive ioner), fik jeg som radiotelegrafist hovedpine, jo værre desto mere nærmere tågen var på land. D.v.s. at jeg kunne p.g.a. hovedpine forudsige hvornår der skulle passere en front eller hvornår, der ville komme tåge? Det var meget let at iagtage disse fænomener og sammenkoble dem med smerte, fortæller telegrafisten.

Symptomer i forbindelse med globale vinde, lavtryk og tåge

Disse symptomer spænder sig lige fra de alvorligste stresssymptomer, irritablitet, høreproblemer, tinnitus, drepression og utilpashed til aggrasivitet og direkte voldelighed.  For eksempel findes der rapporter om stigninger i overfald og biluheld under vinde med infralyd, der kaldes "Santaana" (sydvestlige U.S.A.) og føhnvinden i Centraleuropa.. Under mere ekstreme betingelser er der forøvrigt forekomst af blodtørkning og blødninger, Der findes rapporter om, at alt undtagen hasteoperationer bliver aflyst p.g.a. lægernes koncentration og sikkerhed i det sydlige Tyskland (1980èrne). Det er også blevet bekræftet, at den vind i Israel, der kaldes "Sharav", kan forårsage dødsfald af binyreblødning, chok og kolaps (hjertekrampe). Det vides, at også andre vinde kan forårsage humør- og adfærdsforstyrrelser, det drejer sig om vindene med infralyd "Chinok", "Scirocco", "Zonda" o.s.v.

Den første som fandt ud af luftionernes infralyd påvirkning 1979 af stresshormonet serotonin (dyreforsøg) var professor A. Krùger U.S.A. og nogle år senere på mennesker professor Fillip Sullman, Herbraisk Universitet Jerusalem.

På sporet af tinnitus, minires og kræft m.m. af vejr- forandringer

I begyndelsen af 1980 skrev den franske ingeniør, søvn og drømmeforsker Pierre Fluchaire opdageren fra hele verden emnet om søvn og drømme. Han afholdt med stor succes i Paris den første store offentlig søvn- og drommekongres i 1950èrne med deltagelse af læger, psykriater, nturlæger og biloger.

Han fremsatte, at elektrisk lys, støj herunder særdeles infralyd fra trafik og temperatur (åbne vinduer) spiller alle en vigtig og afgørende rolle for, hvor godt du sover.

Det er vigtigt at finde den rette søvnbalance, idet at have fundet tre nervecentre i hjernen, der er ansvarlig for henholdsvis vågentilstand, NREM- og REM-søvn. Cellerne i disse centre udskiller forskellige stoffer, der påvirker hjernen forskelligt: nordadrenalin som holder en vågen, stresshormonet serotonin fremkaldte NREM- søvn d.v. sige påvirkning af støj (infralyd) fra atmosfærens omgivelser herunder lavtryk og infralyd fra bl.a. trafikstøj, tekniske instalationer i bygninger. Nordadrenalinet og acetylkolin er årsag til den paradoksale REM-søvn, hvor hjertet er aktiv, men musklerne lammet ved støj. De tre centres formodede beliggenhed i hjernestammen er vist på tegningen eller billedet.

NREM som er navnet, betyder lidt eller ingen øjenbevægelse under søvnstadiet. Det er også relativt nemt at vægge nogen mens de er i NREM-fasen eller også under påvirkning af trafik støj, særlig infralyd kilder.

Fase 3-4 REM og Slow-wave-søvn (øjebevægelser: NREM er her kroppen udfører vigtige reparationer. Hjernen er fuld af aktivitet, og dette stadie fremmer alt lige fra muskelafslapning til celle reparation, hormonfrigivelse, neuroner og udrensning af giftstoffer/toksiner i hjernen.

Her er den helt rigtige infralyd og vibrationsmåling med C-vægtning som arbejdstilsynet bruger i kontor- og fabrikslokaler!!.....

Tryk på linket: Dr. Martin Pall og få svaret om årsag til calsium og tinnitus m.m.

Miljøstyrelsen Industrikontoret Jørgen Jacobsen

kilde: G.N. klimatolog Scandion 1985-1996