Tro ikke på alt, men undersøg først tingenes sammensætning og normer?

For livet forståes baglæns, men må leves forlæns?
af Søren Kierkegaard

Søren Kierkegaard forudså, at vores eksistens er truet på livet af kirkens holdning til svineproduktion i landbruget?

Søren Kierkegaard forudså, at vores eksistens er truet på livet af kirkens holdning til svineproduktion i landbruget?

Filosoffen Søren Kirkegårds ord


Kristus var det levende Ord, Ånden og Lyset fra de fjerneste tider i evigheden!!..

Johannes Åbenbaring 22,6 ff. ; 19.8-13.

Ordet og Sakramenterne (bod, dåb, konfirmation osv.) er ikke tilfældige sammensætninger; men begreber, i hvilke det guddommelige og det menneskelige mødes, så de får deres specielle betydning ud fra inkarnationens tankegang.

Ordet og troen forudsætter gensidigt hinanden, og deres samvirken og vekselvirkningen er en nødvendig forudsætning for det kristne gode liv.

"Ordet blev kød som bibelen fortæller i det Ny Testamente (Kristus i mennesket) er at Han opslog sin bolig hos os". Kun Kristus har Ordet`s magt (logos), fordi han er det levende ord til os og "Ordet som var i begyndelsen". I det var der liv og mørket fik ikke bugt med det.

Johannes Evangeliet 1,1-6

Derfor er disciplin betegnelsen som erkendelsesteori, inden for hvilken man undersøger erkendelsens gyldighed, struktur, oprindelse og fundamentale forudsætninger. Disciplin (latin) fag, videnskabsgren; orden.  

Joh.1,1-14 ; 2.Pet.1,16-21

Hvad er tro?

af Søren Kierkegård

"Lad andre klage over, at Tiden er ond; jeg klager over, at den er for ussel til at være sandt; thi den er uden "Lidenskab" hos det enkelte individ. Menneskernes Tanker...ere for usel til at være syndige...deres Lyster er adstadige og dorkse, deres Lidenskaber søvnige; de gjøre deres Pligter, disse Kræmmersjæle; men tillader sig dog ligesom Jøderne at beklippe Mønten en lille Smule....Derfor vender min Sjæl altid tilbage til det Gamle Testamente og til Shekspeare. Der føler man dog, at det er mennesker, der taler; der hader man, der elsker man, myrder sin Fjende, forbander hans afkom gennem Slægter, der synder man".
                                                      

Søren Kirkegårds teologi var, at hvert individ lider af ubeslutsomhedens kvaler indtil han hun tager "troens spring" og forpligter sig til et bestemt valg. Kirkegård mente, at enhver person individuelt må træffe de valg som ligger til grund for hans eller hendes eksistens og ikke demokratiets flertal og normer? Kierkegård mener heri, at mennesket adskiller sig fra dyrene og planterne ved at have et "Selvet" - altså en bevidsthed, en Ånd. Denne bevidsthed har muligheden for at forholde sig til sig selv, men det gør spidsborgeren ikke. Denne person har endnu ikke set set sig selv og lever derfor i ligegyldig konformitet og vane.

Vi begynder alle som spidsborgere, dvs. vi identificerer os med andre menneskers værdier og normer. Spidsborgeren er den person i samfundet, der gør det, man gør som borge i det samfund, han lever i (demokrati). Han er den personificerede borger, som ikke tænker nærmere over sit liv, men kun gør, hvad andre gør. Det store problem ved spidsborgeren er, at han ikke forholder sig til sin eksisten.

Søren Kierkegaards "Eksistentialisme" er en forholdsvis moderne tankegang, der af mange anses for at være grundlagt af teologen og filosoffen Søren Kierkegaard og har fået stor indflydelse i det 20. århundrede. Eksistentialisterne betragter mennesker som subjekter i et ligegyldigt, dobbelttydigt og absurd univers, hvor ingen mening er givet. Meningen med tilværelsen kan kun skabes som følge af de valg, vi træffer. Det forhold, at der ikke eksisterer en objektiv sandhed eller mening med livet, gør folk bange og angste. Den eneste måde at overvinde den angst på er ved at vælge (tro), da man dermed skaber mening med sin tilværelse.

Kilde: Søren Kierkegaard

Sokrates, Nietzsche, Sartre og Cumus

Store tænkere Nietsche, Sartre og Camus, har bibeholdt ideer eller den opfattelse om personligt valg og ansvar (ironi), men kasserede den personlige forbindelse til Gud som et menneske med langt skæg?

I 1841 aflagde Søren Kirkegård en treårig intensiv studium om begrebet Ironi og det blev en kulminikation af den græske filosof Sokrates fra Xenofous, Aristofanes og Platons synsvinkel.

Sokrates skrev ikke selv. Kilderne til Sokrates liv og filosofi er først og fremmest filosofferne Platon og Aristotles, officeren Xenofon og komediedigteren Aristofanes.

For Platon var filosoffen Sokrates det gode menneske og den store lærer og underviser på universitetet. I 399 f.Kr. d.v.s. fire år før demokratiet blev genindført i Athen 403 f.Kr., blev den 70-årige Sokrates stillet for retten for blasfemi og for at forføre ungdommens ved at sige nedladende ting om demokratiet.

NB! Demokratiet i Grækenland gik sin "undergang i møde" og faldt fra hinanden efter kristendommens indførelse?

NB! Forsæt med at læse denne side først inden du trykker på dette link Apollon Templet i Delfi, som er vigtig i forståelsen af Søren Kierkegaard!!....                                    _______________________

Om Tro i Bibelen

Tro ikke, at jeg er kommen for at nedbryde loven (Moses) eller profeterne; jeg er kommen for at nedbryde, men for at fuldkomne:

Loven og profeterne havde deres tid, til Johannes Døberen kom; fra den tid forkyndes evangeliet om Guds rige, og alle og enhver forsøger at storme ind i det. Derfor regnes Johannes Døberen for en profet?

Da sagde Jesus til ham: "Hører I ikke Moses og profeterne (Johannes Døberen), så vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en opstod fra de døde (Jesus).

Luk.16,16-31 ; 1.Joh.4,13 ff.

Jeg mener hermed, siger apostlen Paulus til Galaterne: et testamente (Det Gamle) som forud af Gud er gjort retsgyldigt af Gud, kan loven, som blev til (430 f.Kr.) og "Jesu korsfæstelse" ikke gøres ugyldigt, så den skulle sætte forjættelsen ud af kræft (jødernes udvandring fra Ægypten).

Gal.3,17-29 ; Ap.G.7,6-7 ; 2.Mos.3,12 ; 12,42 ; 1.Mos.15,13.

Salt er en god ting; men når saltet selv mister sin kraft; hvordan skal det så få den igen?

Det dur hverken til jord(en) eller til gødning; man kaster det ud. Den, som har øren at høre med, han høre!!....
Luk.14,34-35 ; Matt.5,13-20 ; Rom,3,28-29 ; Matt.3,15 ; Åb.2,15-17 ; Åb.3.12-14.
 

Jesus ophæver derfor ikke Moselovene som mange kristne tro, men stadfæster den!!.....


                                      _______________________

Kierkegaard var enige med Sjællands biskop J. P. Mynster i, at statskirkens organisation burde bevares, når blot kirkens folk ville indrømme, at det var alt andet end kristendom, der blev praktiseret inden for denne kirke. Kierkegaard var ikke modstander af de faste rammer, men for at forhindre, at al kirkens væsen stivnede til tomme formularer som den også gør i dag, forlangte han, at den enkelte kirkegænger med hele sin person (sjælen) var til stede i kirken. Søren Kierkegaard sagde: Hvorfor er "Kraften" veget fra Guds Ords Forkyndelse? Thi efter min mening er det dog Guds Ord der høres rundt omkring i landet - Ulykken er blot, at vi ikke gøre derefter (lytter)?

Indgangen til det evige liv
                        
Tror du på Gud den Almægtige Himmelen og Jordens Skaber? Det gør Djævlen også! Troen er ikke bare indgangen til Guds rige og til at blive en Jesus discipel. Tro er en livsstil for en Jesus discipel ifølge Paulus brev til Hebræerne 11,6-13. I Jesus undervisning er "omvendelse" og "bekendelse" af sine synder indgangen til det evige liv, hvor Helligånden bliver tildelt mennesket og ikke ved en barnedåb. Det mennesket bliver frelst til, er en helt ny start i livet (tro, håb, nåde og kærlighed). Derfor siger Jesus også i Johannes Evangeliet 3,5: "Den, der ikke bliver født på ny (af vand + ånd) og med tro eller kundskab (visdom), kan ikke komme ind i Guds rige". Jesus siger også i Markus Evangeliet 16,16-18: "Den, der tror og bliver døbt i mit navn skal frelses; men den, der ikke tror, skal fordømmes? Og disse tegn "som kommer ned fra himmelen" skal følge dem, som tror; I mit navn skal de uddrive "dæmoner", de skal tale med nye tunger (visdom).....de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske".
Dåben er oprindelig en "dødsatest" og ikke en barne- dåbs atest? Her begraver man din syndiges fortid, idet man opstår som et nyt menneske på lige fod med Jesus siger Paulus til Kolosserne 2,12: "idet I blev begravet med ham i dåben, og i den blev I også sammen med ham oprejst sammen med ham ved troen på Guds virkekraft (inkarnation og helbredelse). Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til syndernes forladelse, så skal I få Helligånden (Kraft)  dvs. healing som gave. Mennesket indeholder en selvhelbredende kraft, idet kroppen for det meste er i stand til at helbrede sig selv ved fornuftig kost og livsførelse. Selv sår kan hele og antistoffer kan gå til angreb på virus (Covid-19) og bakterier ved hjælp af denne energi (vegetarkost)?  Tryk på linket:  Immunsystemet
Ap.G.2,38.

En af Helligåndens opgaver er at minde os om Jesus bud, idet Jesus siger om Helligånden: "Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, "han skal lære jer om alt" og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer d.v.s. visdom!!....Nogle påstår, at Helligånden falder før dåben, men da Jesus steg op af vandet, kom Helligånden over ham. Matt.3,16-17.

Nadveren og det levende brød?

Jesus vidste, at han skulle dø. Så Jesus og hans disciple samles og spiste for sidste gang. Det måltid fandt sted ved jødernes højtid, påske og kaldes "den sidste nadver". I Herren Jesu navn skal vi forsamles, I og min ånd, med vor Herre Jesu kraft (Helligånden).
1. Kor.5,4.
Kommuion betyder fællesskab og et andet ord er eukaristi som betyder taksigelse. Takken til Gud for Jesu Kristi offer og nærværelse for os, når brødet og vinen forvandles til Jesu legeme og blod. Ikke alene bliver det nærværende for os, vi drages også med ind i det store mysterium (Helligånden), der sker for vore øjne og vore hjerter, når den bliver Åben/baret d.v.s. tildelt som et glædeligt budskab!!..
Thi Helligånden og vi har besluttet ingen yderligere byrde at lægge på jer ud over det nødvendige, at afholde jer fra afgudsofferkød og fra og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Når I afholder jer derfra, handler I ret. "Lev vel!".
Ap.G.15,28-29 : Matt.16,19
Men vogt jer også, at jeres hjerter ikke nogen sinde sløves af svir og drukkenskab og timelig bekymringer, så den dag kommer pludselig over jer. Lad os vandre sømmeligt som ved dag, ikke i svir og druk, ikke i utugt og løsagtighed, ikke i kiv og "misundelse
". Så lad os da ikke sove som de andre (sløvhed), men lad os våge og vær ædru! Thi de, der sover, sover om natten, og de, der beruser sig, er berusede om natten. Alle tings ende er nær; vær derfor besindig og ædru, så I kan bede.
Luk.21,34 : Rom.13,13 : Ef.5,18 : 1. Tes.5,6-7 : 1. Pet.4,7 : Ordsp. 20,1 : Ordsp. 31,4-5 : Es. 5,22 : Es 28,7. Luk.1,15.
                                  _________________________   

Grundtvig var en gudsforladt salmedigter

Kierkegård først og så Grundtvig?

Kirkegaards angreb på Grundtvig og grundtvigianismen var "Antikrist" og forblev for en stor del i skrivebordsskuffen og som følge af Kierkegaards alt for tidelig død 42 år gammel af tuberkulose, så Grundtvig kunne af gode grunde ikke tage til gemæle (modstand).
Forskellen mellem Kirkegaard og Grundtvig er, at Grundtvig her udtrykker i en nødeskal af dæmoner; med den samme forskel som mellem Johannes Døberen og Jesus og som til alle tider vil bestå mellem de rette sandhedsvidner, og det kommer af, at nogle lægger mere vægt på loven, andre på evangeliets budskab om nåde, slutter Grundtvig. "Hvem er så de rette Sandheds Vidner" spørger Grundtvig, for det er bestem ikke lige som de nye religiøse bevægelser, der opstod midt i det 18. årh. Jehovas Vidner, Adventisterne, senere Indre Mission og Mormonerne (republikanerne) i U.S.A., der er ved at ødelægge Obamas hjælp til de 50 millioner fattige som lever under eksistensgrænsen!!.....
Grundtvig sammenligner sin nutid med Kristi egen tid, hvor folk kom og hverken åd eller drak og man sagde, at han var besat (sindsyg). Menneskesønnen kommer og æder og drikker "som de fleste kristne i dag", og derfor siger man om ham: "se, hvilken Frådser og Vindranker! Toldere og Synders Ven!"
Når verden altså hverken ville regne Johannes Døberen oprindelig som den "Kristus" eller "Messias", der kom til os eller den rette sandhedsvidne med "det levende vand", mens de levede, hvordan skulle så nogen af os kunne nyde den lykke "da vi, som Guds-Ordets rette Tjenere (Søren Kierkegaard) med sin eksisten, alle må se op til Johannes Døberen som var blevet inkarneret af "Kristus Jesus" eller Messias?
Johannes Døberen siger selv, at hans skobånd er vi ikke værdig til at løsne, men i Jesu Kristi Fredsvangelie står hele "Sandhedens og Vorherre Jesu Kristi Ånd", at vi mennesker er søn af Gud, og som Johannes Markus også udtrykker det i Åbenbaringens bog? Det er den selv samme person som har skrevet Johannes Åbenbaring, hvori det hedder, at hvert tusinde år og nu for anden gang 2018?,  skal Jesus komme igen og dømme de levende og døde som er i gravene?
Derfor er det forsat Grundtvigs uvidenhed, som Søren Kierkegaard hentyder til og eftertanke, der bærer hele landbrugets skyld og miljøsvineri med CO2 udslip af metangas, gyllepest, MRS bakterier i kødet og danskernes ædegilde på naturens bekostning, ja bøndernes rovdrift uden eftertanke!!......
Det mest mærkelige ved den Grundtvigs Folkehøjskole var, at den egentlig "ikke førte til noget andet" end at bønderne blev mere og mere rige med enevælden til følge!!...Den dag i dag undrer det gæster fra Amerika, Rusland, Frankrig og England m.fl., at det var muligt at få så mange unge mennesker dengang til at melde sig til ca. et halvt års skolegang (efteruddannelse), der ikke slutter med en slags afgangsprøve, og et papir der gav dem ret til et eller andet.
De unge kommer virkelig bare for at blive guddommelig "oplyst", og for at være sammen med andre unge. Grundtvigs højskole var og er tænkt som en friskole og efteruddannelse, og for bønder var højskolen en gave sendt direkte fra Gud mente man gennem "inkarnation" fra selveste Grundtvig og som af Søren Kierkegaard blev betragtet som "Antikrist"?
På den tid Grundtvig levede, stod Danmark midt i den store landbrugskrise lige som i dag "svineproduktionen", men til et fremskridt i stedet ved dengang at lægge hele den danske landbrugsproduktion om, fordi vor gamle vare "forædling af kornet" og salg, var slået ud af det billige korn fra USA, Rusland og de andre nye kornprodukter. Men vor slægtsled af bønder var  vågne på Grundtvigs taler på den ukristne talerstol i kirken som præsten Grundtvig; de lagde om til den "forædlede vare" nemlig æg, og soflæsk (svineproduktionen) og smør i stor stil i stedet for. Bønderne organiserede sig med andelsbevægelsen de Forenede Danske Brugsforeninger som nu heder Coop og i dag støtter de fleste kunder den tidligere enevældekoncern og ejer af A.P.Møller som fik fodfæste i det meste af  Danmarks lavpriskæder Bilka, Føtex og Netto, samt den danske undergrund med Dong, Shell m.fl. som enehersker. I dag har A.P. Møller solgt sine supermarkeder til den rige Saling Gruppen, så vi må håbe at koncernen må få et helt nyt sortiment af udelukkende sunde varer, fri for sprøjtegifte, tilsætningsstoffer o.m.a.

På Grundtvigs tid i begyndelsen af det 18 århundrede blev bønderne deres egen grosserer med oprettelsen af andelsbevægelsen F.D.B som i 1930érne og efter 2. verdenskrig voksede i takt med industrien. Bag det hele lå Grundtvigs egen kristen budskab og igen det smæld over nakken, som Dybøl nederlaget i 1864 og som havde givet Danmark Grundtvig troen tilbage, idet bønderne svarede igen med bedre avl af dyr og planter, bedre sorter, bedre jordbehandling, dræning, udtørring af lavvandede søer og vige, hedesagen, og alt hvad der kunne lade sig gøre. Bag det hele stod højskolen som blev planlagt af Grundtvigs egen dæmoniske kristendom, der førte ham på vildsporet som en "Antikrist", hvor Søren Kierkegaard til dels var vågen modstander af farlig svineavl!!...Den for produktion af svineavl menete han, hørte ikke til forkyndelse af kristendommens budskab, idet han ud fra Det nye og Gamle Testamente så, at grisen var et urent eller forurenet dyr?
3.Mos.11,7 ; 5.Mos.14,8 ; 2.Mak.6,18-19 ; Hebr.11,35.

Byldesvin
af Lillian Andersen

Jeg var engang på besøg hos nogle bekendte, som med mellemrum fik en gris fra landet og fik den skåret op lige til frysning.
Vi skulle så have flæskesteg, og den stod jo der og så indbydende ud. Der blev skåret skiver af stegen ved bordet, og pludselig bredte der sig en uhyggelig vammel stank, og det flød ud med materie (staffelykokker) fra en byld midt inde i stegen.
Flere af os for op og åbnede døre, maden strøg lige ud i skraldespanden med stegen, og konen kastede helt vildt det op. Hele middagsbordet blev ryddet, ingen havde nogen appetit over hovedet efter den oplevelse.
Det tog lang tid, inden stanken var ude af huset.
Kilde: Samvirke maj 2012.


Grundtvigs højskole gav bønderne selvtilid og magt oven på den alvorlige kornkrise i det 18 århundrede, istedet forvandlede Grundtvig kornet "symbolet på den sidste nadver" til usundt soflæsk og grisebesætning i stor stil lige som i dag, hvor landmændene ikke kan få nok og samtidig forurener vores drikkevand fyldt med sprøjtegifte, gylle og farlig bioaske, der i takt med årerne siver ned til grundvandet SAMTIDIG VED STADIG BRUG AF FARLIGE SPRØJTEGIFTE I LANDBRUGET!!...  


Bibelen Det Gamle og Nye Testamente er derfor mere aktuelt end nogen sinde i dag, idet den handler om menneskets forurening af vore tanker, omgivelser, planter, dyr og vores drikkevand!!....

Johannes Åbenbaring 7,3 ; 9,4 ; 1.Pet.4,17-19 ; Jakobs Brev 4,7-8 ; Esajas 1,16-17 ; Mark 5,11-16 ; 2.Pet.2,22 ; Åb.22,1-17.

Johannes Døberen var iført Jesu klæder og inkarneret af Kristus Jesus, som hævdes af flere teologer og Søren Kierkegaard

Johannes Døberen var iført Jesu klæder og inkarneret af Kristus Jesus, som hævdes af flere teologer og Søren Kierkegaard

Grundtvigs Højskole

Erik Henningesen malede det klassiske maleri af Askov Højskole i 1902. Her står Ludvig Scrøder og taler i den gamle festsal til bønderne. Den gamle herre med kalotter er folkelivsforsker H.F. Feilberg og bag hans ansigt Poul La Cour. Stående Jacob Appel, siddende foran ham Nutshon. De to kvinder er fru Schrøder og hendes datter, fru Appel. På vægen hænger de nordiske flag, og bag Agnes Slott - Møllers farve relief

Erik Henningesen malede det klassiske maleri af Askov Højskole i 1902. Her står Ludvig Scrøder og taler i den gamle festsal til bønderne. Den gamle herre med kalotter er folkelivsforsker H.F. Feilberg og bag hans ansigt Poul La Cour. Stående Jacob Appel, siddende foran ham Nutshon. De to kvinder er fru Schrøder og hendes datter, fru Appel. På vægen hænger de nordiske flag, og bag Agnes Slott - Møllers farve relief "Dronning Dagmars Død". Maleriet hænger i dag på Frederiksborg Slot. Men som reproduktion har det hængt i tusinde af hjem og forsamlingshuse i Danmark, og der hænger en del stadig på landet, hvor bønderne samles og diskuterer landbrugets problemer?

Et glimt af Gud?


Grundtvig var meget optaget af sammenhæng mellem kultur og kristendom, idet han mente kulturen er et vindue, hvorigennem vi ser det mysterium det stadig er, at Gud blev menneske i Jesus Kristus. Al kultur, hvert folk og hver tid har sit bidrag med udfoldelse af inkarnations mysterium - og sine blinde vinkler.

Vor oprindelige tro på kristendommen var "Gnosticisme"

Vor tro tilhører oprindelig den kristne "Gnosticisme", der lige som baptister, Jehovas Vidner, mormoner m.fl., fornægter og tager skarpt afstand fra den katolske indstiftelse af konfirmation, som senere er overgået i arv til den protestantiske kirke sakramente.

Bibelen Det Ny Testamente fortæller ikke et eneste sted i kapitlerne om "konfirmation" d.v.s bekræftelse af dåben, men derimod fortæller bibelen at man skal omvende sig, i det øjeblik man bliver døbt (voksendåb), her modtager vi subjektiv "Helligånden", hvorefter man bliver frelst fra syndernes forladelse og derefter opstår vi og derigennem får mennesket tildelt et nyt og evigt liv i Jesu Kristi navn.
Nogen egentlig "sakramente" angående konfirmation, fandtes ikke i den første kristne menighed". Vi kan godt tale om hellig handlinger som dåb og nadver, som begge havde en stor plads i begyndelsen af vor tidsregning, men konfirmation er en stor katolsk løgn!!....
En af de ældste historie-skriver Heussi fortæller: "Dåben gjaldt som begyndelsen, hvad menighedslivet angår". Det var kun de som tog imod Ordet "omvendelse", hvori fasten indgår (Ap.g.6,3-6 ; 13,24) som blev døbt.
Dette viser Bibelen også i Ap.G. kap.2,41 ; 8,12 ; 8,37 ; 18,8 ; 22,16. Dåben var ikke en engangsforestilling eller et ritual, men en omvendelses til frelse, fri for sygdom o.s.v..
Heussi siger om det 3.-4. årh.: Også for de som blev født i de kristelige familier, blev voksendåb "omvendelse og faste" anvendt endnu i lang tid." Siden det 6. århundrede kom lidt efter lidt barnedåb til herredømme!"
Den lutherske professor Holmquist siger under omtalen af 3. årh.: Ved siden af voksendåb, trådte mere og mere barnedåb frem, men nogle bekæmpede den dog!" Så vidt mig bekendt findes ikke en eneste kirkehistorisk eller profanhistorisk forsker eller videnskabelig teolog af betydning, som virkelig og for alvor mener at kunne bevise barnedåbens eksistens i de første århundrede, ej heller Bibelens fortællinger.
Foresten har spørgsmålet "barnedåb og voksendåb" hverken dogmatisk eller historisk nogen berettigelse. For den apostoliske tid kendtes kun èn dåb nemlig (Ef.4,5): Vi som ovenfor, af dem som tog imod evangeliet og lod sig frelse, enten det var oldinger, barn eller ungdom, bare den personlige (subjektiv) tro var til stede, men nogen spædbarnsdåb er der ikke den ringeste antydning til kilderne fra den tid. Vi har heller ikke nogen sinde set så mange syge mennesker blive frelst på èn gang i dag som dengang for 2000 år siden. Idet Lindholm taler om den magiske sakramentlære, siger han. "Det var et stort, ulykkelig fejlgreb, da oldkirken på sin nyelig indførte barnedåben omkring år 200 overførte de nytestamentlige udsagn om de urkristelige dåb og de erfaringer de voksne og troende kristne gjorde ved sin dåb, lige til den religiøse ekstase og dens følelse af total nyskabelse, at blive frelst fra sin sygdom!!....
Men i stedet stod man der overfor det vanskelige problem om barna, og tiden var fluld af magiske forestillinger som var smeltet sammen med de religiøse. Og så gik det som det gik: Barnedåben fik sin senere triumf og indgang i kirkerne for at erobe folket med taler fra prædikestolen og opsigtsvækkende orgel og kirketoner.

Her er ikke stedet for en nærmere dogmatisk udredning af dåbens væsen og indhold; kun så meget bør siges af dette beroede hverken på nogen magisk-sakramental kraft i vandet eller dåbsformelen - som man senere antog - men udelukkende på dåbskandidatens tros-indstilling, hvad også kommer klart frem i de citerede ord af prof. Linderholm.
Nogen ord om dåbens form vil vi dog tilføje: Først lidt om det græske "baptisma" (dåb) og "baptisdo" som betyder døpe hvis hovedbetydning er: "neddyppelse", "neddyppe", "nedsænke". Samlign Paulus brev til Romerne kap.6,4: "Vi blev altså begravet med Ham i dåben". Professor O. Hallesby, vor kirkes fremmeste dogmatiker siger herom, at den dåbsform som anvendtes i den første kristentid var neddyppelse i vand. Selv reformator Martin Luther hævdede dette til dels meget stærkt idet han byggede både på etymologiske, eksegetiske og historiske beviser.
"De tolv apostles lære (Didachè) forfattet ca 120 e.Kr. og altså meget gammelt, gir et klart vidnesbyrd om dåbsmåden. Der fremholdes kun som en nødvendighed at overøse, altså i særlige tilfælde hvor man var ude af stand til virkelig at døbe af mangel på vand, i sygdomstilfælde, ved dødslejet o.s.v.,,,,,,,,,,,,,,, men regelen og den almindelige menighedspraksis var nedsænkning i vand (en gang) ligesom man "begraver" en gang, og den sker i "Faderen, ABBA, Sønnen og den Hellige Ånds navn", som kan læses i Matthæus 28,19-20 og når det var sket, modtog det enkelte menneske først "Helligånden" og ikke før!!.....Det var en "Kraft" som blev tildelt det enkelte menneske fra Herren Jesus Kristus, som blev et menneske fra Gud?

Salvning står for Helligånden

Og I har en salvelse fra den Hellige og har alle (som blev døbt) indsigt. 1. Joh.2,20.
Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbage til Galilære, og rygtet om han kom ud i hele omegnen, Luk.4,14:
det om Jesus fra Nazaret, hvordan Gud salvede ham med Helligånd og kraft, ham, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle dem, der var overvældet af Djævlen, thi Gud var med ham; Ap.G.10,38.
Og den, der knytter os såvel som jer fast til Kristus, og som salvede os, er Gud, 2.Kor.21-22.
der også har sat sit "segl" på os og givet os "Ånden" som pant i vore hjerter!!.......
I nytestamentlig tid blev derfor DEN SALVEDE betegnelsen for Messias (Kristus), og det hedder i Ap.G.4,27 ; 10,38 at Gud (ved dåben) salvede Jesus og således meddelte ham "Helligånden". I 1.Joh.2.20.27 står SALVELSE som betegnelse for selve Helligånden. Med andre ord, er barnedåben en katolsk løgn, der blev givet af Djævlen. Satans snigende sjakler, præsterne, der ikke kunne tæmme sygdomme, glemte at meddele mennesket, at det er til for Gud skyld og ikke omvendt. Præsterne også nogle Læger virker som engle, men de er Satans engle med al deres kemiske præparater, der forgifter mennesket med farlig medicin. Læs bivirkninger på alle indpakninger og indlægssedlen i pilleæsken?
Til de mennesker der tror på Gud, vil jeg gerne fortælle mere om "Helligånden", men desværre står Djævlen - Satan på lur lige som han også gjorde det for 2000 år siden overfor Jesus i ørkenen Matt.4,1 ff. 

"Øjeblikket" af Søren Kierkegaard?

Under sit oprør mod den danske folkekirke og Grundtvig, udgav Søren Kierkegaard i 1855 sit eget flyveblad. Navnet "Øjeblikket" spiller på to nævnte betydninger, men betoner tillige tre, nemlig det rette øjeblik, der opstår, når tiden er inde og moden, og den rette person siger, hvad der bør siges "ytingsfrihed":
Søren Kierkegaard var efter den teologiske virkemåde 165 år forud for sin tid i forhold til i dag, idet han oplevede Koleraepidemien i 1855 i København, hvor der blev anmeldt og registreret 7.219 tilfælde af kolera, hvor af 4.737 døde.
Søren Kierkegaard var stærkt utilfreds med det skidende postevand som han udtalte: kloarksystemmet, og Københavns drikkevandsforsyning, idet vandsystemet var udhulet egetræ træstammer, der løb side om side med kloarksystemmet i rendestenen.
På grund af sin store arv, tillod Søren Kierkegaard at få sit klare drikkevand hentet på flasker (kildevand) med Kgl. Post fra Hellig Kors Kilde i Roskilde. Han så med skræk koleraepidemien og den gudsforladte salmedigter Grundtvig og reformationen "kirken" som den store Antikrist, fordi Grundtvig som præst omlagde dyrkning af korn til fordel for svineproduktionen fra sin talerstol i Guds hus?
Kierkegaard hentede sin inspiration fra det Nye og Gamle Testamente og læste herfra, at svinet var et urent og smitsomt dyr, uegnet til menneskeføde der samtidig forurener vores  små vandløb, brønde og kilder til med sin afføring og pis!!....
Siger det os om noget i dag, hvor landbruget med sine store svinebesætninger på op til 29.000 grise er ved at forurene hele naturen, luften, gylle på markererne, små vandløb, brøndboringer, årer og søer eller tillige kildevæld og ikke mindst os mennesker med sprøjtegifte, antibiotika eller smitsomme sygdomme, der i øjeblikket af lægerne ikke kan bekæmpe på hospitalerne mere med antibiotika?

Kilde: Kiwi, religionsforsker i natutvidenskab,
klimatolog og økolog siden 1976

Tryk på linket: Forurenet drikkevand

Hvor findes Gud?

Menneskets genforening med Gud! Selv Søren Kierkegaard fortæller dette i sin værker!!....

Al religion er søgen efter Gud. Og ordet religion betyder egentlig genforening med dig, om Gud i mennesket selv, uden at vi ved det? Mennesket har nemlig i sådan en grad, som ingen anden kender, gjort livets skabninger isoleret. Det har så at sige afkastet alle broer og løsrevet sig fra den store sammenhæng, og forstår ikke sin gudsbestemte plads i denne sammenhæng "Kend dig selv"!!....

Vores personlige begærs væsen, der er umættelig i sine krav, kræver efterhånden mere og mere tilfredsstillelse på bekostning af et alt og alle fører mennesket og menneskeheden længere og længere borte fra Gud, - ud til afgrunden og stadig voldsomme kampe, indtil det store sammenbrud uværgelige følger af sygdom, stress, nervesammenbrud, arbejdsløshed og til sidst mangel på mad, bolig og livets opretsholdelse. Vi må derfor tilbage til at erkende livets absolutte enhed - Guds bestemte plads i livsformens udviklingskæde, der stiger op af havenes og jordens dyb og strækker sig mod himlen, hvor "Jesus bor". Der skal ringen sluttes, når mennesket en gang har nået, hvad der er udviklingsbestemt til at nå. 

Min søgen efter Gud?

Efter mange års sygdom og kamp og søgen efter gud, som jeg desværre ikke kunne finde hos mange af mine tidligere trosfæller adventisterne, mormonerne, Jehovas Vidner og muslimer m.fl. fandt jeg til sidst "den levende gud" som er i mennesket selv og som apostlen, Paulus udtrykker det i 1. Korienter Brev kap. 3,16: Din gud er ikke den jødiske gud (Jhwh) eller Jehova, men derimod Josua Christos (græsk/latin) Guds Søn Frelseren, som er i Faderens (ABBA) favn (Joh.1,18) og som efter sin personlige skikkelse (Fil.2,6-11) her på jorden blev salvet (1. Joh.2,20) ved dåben (Joh.1,26) og blev meddelt ham den Hellige Ånd og Kraft (Ap.G.1,8 ; 4,27 ; 10,34-48). Jesus siger også til dem: "Min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig, og fuldbyrde hans gerninger dvs. "vegetarkost"
(Joh. 4,34-42 jvf. vers 2 ff.).
 

Mytologi og ikke religion?

Den kristne mystik er eukaristisk forståes kun af få mennesker og skal findes i os selv, og som Paulus beskriver  til Filipperne kap. 2,6-11:
Han som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være Gud lig, men han gav "afkald på det", tog en tjeners skikkelse på "Logos" og blev "mennesker lig "; og da han trådte frem som et menneske (ind i verden) som et skinlegeme eller åndsvæsen, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden. Derfor bar Gud højt ophøjet ham og skænkede ham navnet over alle navne (Yahweh, Eloim, Adijoni og ABBA), for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden ( dødens helvede), og hver tunge skal bekende og "bede", at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders æere.
Den kristne mystik er derfor deltagelse i det mysterium, som Paulus også tilkendegiver i brevet til Rom 6,3-5: Ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Jesus Kristus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet med ham ved dåben til døden (opstandelsen), for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst (oprør) fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Dåben d.v.s. "åndsdåben" fører os ind i et eukaristisk liv (Fil. 2,6-11).
At leve eukaristisk vil sige, uafbrudt at modtage sig selv fra Gud og med hele vor person og styrke, at overgive os til ham. Det at leve dynamisk "økologisk", i en stadig forvanling, indtil vi kan sige "Nu er det ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig" (inkarnation). Derfor er det uhyre alvorligt at modtage den hellige kommun ion - hellige nadver. At modtage Kristus, når vi spiser vort daglige brød "økologisk" uden at ville forvandles af og til ham med det "kemiske brød" er en selvmodsigelse, idet vi begår selvmord hvis vi ikke spiser med rigtige mel i posen? Guds væren skal ikke bare forkyndes, men også synliggøres og det gør Jesus i "Den sidste nadver", når han tildeler den "Hellige Ånd". Jeg kan derfor ikke finde nogen bibelsk argumentation om, at Eukaristien (måltid) er et ritual (sakramente), som kræver kirker og mæling kun ved en præst ud fra hvad der står skevet i bibelen: Gå ud i verden og gør alle folkeslag til mine disciple og forkynd evangeliet for de svage og syge o.s.v.?
Jesus gav nemlig afkald på at være Gud lig (Yahweh) og tog en tjeners skikkelse på og blev menneske lige som os!!...

Dogmatik og Mystikcitisme?

Meget af kristendommens klassiske dogmatik blev til mystik og blev udformet af Tertullian (f. 160 - 225 e.Kr.), idet han blev regnet for den første, en af oldtidens mest betydningsfulde teologer og kirkefædre lige som biskop Irænus, der levede på samme tid.
Tertullian bidrog lige som Irenus til Bibelens kannondannelse og formulerede den første treenighedslære.
Tertullian var kritiker lige som biskop Irenæus og afviste gnosticismen og markionismen fra antikkens græskinspirerede fillosofi og religion bl.a. oversættelsen af Det Gamle Testamente "Septuaginta". Han var fortaler for fastholdelsen af kristendommens  jødiske ophav Torak, den jødiske Tanakh, herunder den aramæiske del af skriftsamlingen af Det Gamle Testamente (Moseloven m.m.). Derfor regnes Tertullian blandt Apolon (geterne) som den første kristne trosforsvar.

Kætteri

Er angivelse fra en officiel religions læresætning som den blev til bl.a. "Treenighedslære". I senmiddelalderen blev millioner anklaget eller straffet for kætteri og halshugget eller brændt på bålet. Markion som antageligt levede 85-160 e.Kr. blev anklaget for kætter af Tertullian. Kendskabet til Markions teologi har vi gennem hans modstanders skrifter bl.a. fem bøger mod Markion: Adversus Marcionene.
Markion (ion) fra Sinope ved Sortehavet, forkastede de gamle jødiske skrifter "den aramæiske Tanakh" fra Det Gamle Testamente. Markion forkynder, at den højeste sande gud og menneskenes verden (Treenigheden) har intet med hinanden at gøre?
Markion var gnostiker og skelnede skarpt mellem loven i Det Gamle Testamente (Tanakh) og evangelierne i Det Nye Testamente, idet han rensede Paulus og Lukas for jødiske referancer (tredje mand): Markion forfattede derfor en ny skriftsamling, der bestod af ti breve af apostlen Paulus, samt et renset oversat Lukas-evangelie. Udeladt af Paulus var Pastoralbrevene (første og andet brev til Timoteus og brevet til Titus), som er en fælles betegnelse eller breve i Det Nye Testamente. Det er stadig i dag omdiskuteret, om disse breve virkelig er skrevet af Paulus pen, til de personer som er opgivet som addresater? Pastoralbrevene er ikke tidligere nævnt i andre kilder før kanon Muratori i den tidligste liste over Det Nye Testamentes bøger fra den tid biskop Irenæus var til fra ca. 180 e.Kr. Flere træk i brevene tyder på en senere oprindelse end 180 e. vt., og forfattet af senere efterfølger af Paulus. Brevene er heller ikke med i det ældste kendte Paulus manuskript fra begyndelsen af 200-tallet.
Den skarpe skelnen mellem lov (Det Gamle Testamentes Tanakh) og evangelierne som Markion mente at kunne læse hos Paulus (ca. 100 e.Kr.), følger de kristne ikke længere de jødiske ritual- eller ceremonialelove (Mosesloven eller Yahweh), men skelner disse og morallovene som stadig gælder for kristne. Markions opfattelse af loven, der ikke skulle gælde for kristne kaldes antinomianisme, der betyder en tros oprindelse alene, og ikke mod religiøs lov (antimystik), der er nødvendig for frelse?

Markion nutidens profet?

Markion anser verden og dens skuen som en ond verden, der er skabt af en gudsfjentelig magt. Mennesket forståes som et ulykkeligt væsen i "eksiel" i verden og i "fængsel" i legemet. Den højeste og sande gud og menneskenes verden har intet med hinanden at gøre. Markion henviser til Johannes - Evangeliet kap. 8,39-47 hvor Jesus siger til jøderne, at de har Djævlen til fader og for Paulus vedkommende i 2. Korienter Brev kap. 4,4 hvor "denne verdens gud" skulle være Satan og ikke Gud Fader (ABBA). Markions doketiske afvigelse: Kristus er ikke både sand Gud og sand menneske, blev senere afvist på Kalkedon mødet i Lilleasien af samtlige pastriakker i år 451 e.Kr. ved fastlæggelsen af tonaturlæren på det Økumenisk koncil. Tonaturlæren er den lære, at Jesus er 100% gud og 100% menneske (human). Men den menneskelige vil i det væsentlige og det gælder også i dag, kun leve uden Gud, og vil derfor aldrig være i stand til at sone synden uden ved Jesus Kristi soneoffer.

Markion var ikke jøde som Paulus
Markion ser nemlig en sammenhæng mellem jødernes nederlag i Bar Kokba - opstanden i Rom 132-135 e.vt. og fremvæksten af gnosticismen som Markion tilhørte i tiden herefter, da "jødeguden" i Det Gamle Testamente - blev fremstillet som en ond og tåbelig guddom, fra hvem alle tænksomme mennesker med visdom måtte tage afstand fra. Markions og gnostisk teologi sætter det jødiske folk udenfor hos de glubske ulve. Herved tog gnosticismen del i tidens almindelig antisemitisme og på den baggrund tog den romerske menighed (katolske) straks afstand fra gnosticismen og Markions og hans lære og forfattede af den kristne Gud var en og den samme Gud i Det Gamle Testamentes Tonakh, og ikke den græske bibel Septuaginta, der oversatte Gud (Yahwe) med HERREN ABBA fader (Jesus)= Lyset? Oprindelig betyder navnet Yahweh Skaberen. I dette navn ligger der også den opfattelse: Gud som et væsen "mennesket" (1. Mos. 1,27 ; Matt.19,4-5 ; 1. Kor. 11,7 ; Ef. 4,20-24 ; 1. Mos. 5,1 ; Luk. 3,8-9 og Joh. 8,39): De svarede og sagde til ham: "Vor fader er Abraham. "Jesus sagde til dem: "Hvis I er Abrahams børn, gør så Abrahams gerninger. Overalt i Bibelen siger Jesus og udtaler Gud med ordene Faderen ABBA, der er et hebraiske navn for Faderen, når man ikke må udtale Guds navn (Yahwe)?
Som kvæg, der går ned i dalen, snublede du ikke. Dem ledte " HERRENS ÅND " . Således ledte du dit folk for at vinde dig et herligt navn."
Sku ned fra Himlen, se ud fra din hellige, herlige bolig! Hvor er din nidkærhed og vælde, dit svumlende hjerte, din medynk? Hold dig ikke tilbage, du, som dog er vor Fader : Thi Abraham ved ej af os, Israel kendes ej ved os, men du er vor Fader , HERREN, "vor Genløser" hed du fra evighed. Vi er dem, du aldrig har styret, over hvem dit navn je er nævnt.
ES.63,14-19.
Men du, o HERRE, er dog vor Fader, vi er leret, og du har dannet os, værk af din hånd er vi alle.
Esajas 64,7 ; Rom 9.20 ; 9,29:
"Havde ikke HERREN Zeabot (den Almægtige) levnet os afkom, da var vi blevet som Sodoma, havde lignet Gomora.
Es.1,9-11 ;
Se, den løn, I har forholdt arbejderne, der høster jeres marker, den råber højt, og høstfolkenes skrig er nået frem til HERREN Zebaots øren.
Jak.5,4-16.
HERREN Zebaot er et hebraisk ord, som egentlig betyder hærskare, der hersker over engleskarerne. I den græske oversættelse af Det Gamle Testamente gengives Zebaot ved "den Almægtige"
(jfr. 2. Kor.6,18 ; Åb.1,8 ; 4,8 ; 11,17 ; 15,3 ; 16,7 ; 21,22 ; 3.Mos.19,14 ; 5.Mos.27,18 ; 1.Mos.18,29 ff. ; 2.Mos.2-14 Åb.1,4.8. ; Joh.8,23-24 ; Joh.3,31 ; 18,36 ; 6,14-15.

Moses med stentavlerne, men hvad bar han på hjertet?

Helt nye arkæologiske fund, åbner døren til Guds rige?

 

Jøderne adlød ikke Moses i ørkenen, derfor blev kristendommen indført!!...

Jøderne adlød ikke Moses i ørkenen, derfor blev kristendommen indført!!...

Gud meddelte Moses, at israelitterne skulle leve vegetarisk, men da de ikke adlød ham, slog han tavlerne i stykker for anden gang?

Moses
2. Mos.1,1 ff.

Israels folk var i sin tid taget til Ægypten for at overleve en stor hungersnød, men inden længe blev det til, at ægypterne udnyttede sine gæstearbejder og slaveri var dagens orden. Der var store bygningsarbejder igang bl.a. pyramider, og israelitterne skulle forarbejde og lave teglsten i forbindelse med arbejdet. Det hele blev til sidst et umenneskeligt arbejde, og der var kun èn udvej, at Gud hjalp dem væk derfra på en tilfældig måde.
Samtidig med det hårde arbejde så man israelitterne blive talrige og til sidst udgjorde de nu en stor fare for Ægyptens kong Farao. Han besluttede, at man simpelhen måtte dræbe alle nyfødte drengebørn, som de israelitiske mødre fik. Senere beordrede soldaterne til at kaste de små uskyldige væsner af drengebørn i Nilen. Heldigvis var der èt hjem, som blev skånet for denne ulykke takket være en mors lyse ide, hendes mod og stærke tro på Gud.
I Amrams og Jokebeds hjem fødtes der en lille dreng, og det lykkedes forældrene at skjule ham i tre måneder. Kun moderens dybe kærlighed for barnet vovede det, som kom til at betyde livet for den lille søn. Der blev flettet en lille kurv, den blev gjort  vandtæt, og den lille yndige dreng blev sat ud blandt sivene ved Nielens bred. Datteren Miriam, som var jødeinde blev sat til at holde vagt.
Snart kom Faraos datter ned til Nilen for at bade og fik øje på en kiste mellem sivene og sendte sin stuepige hen for at hente den og da hun åbnede den opdagede hun barnet. Hun ynkedes over ham og ønskede  at beholde ham. Miriam skaffede en amme til prinsessens "søn", nemlig barnets egen mor.
Men da drengen var blevet stor, bragte hun ham til Faraos datter og denne antog ham som sin søn og gav ham navnet Moses, for som prinsessen sagde, "jeg har trukket ham op af vandet (Moses betyder "trukket op").
2.Mos.2,1-10.
På den tid da Moses imidlertid var blevet voksen, gik han ud til sine landsmænd og så på deres trællearbejde. Og han så en ægypter slå en hebræer, en af hans landsmænd ihjel.
2.Mos.1,11 ; Ap.G.7,23 ff ; Hebr.11,24.
Da så han sig om til alle sider, og efter at have forvisset sig om, at der ingen var i nærheden, slog han ægypteren ihjel og gravede ham ned i sandet.
Da Farao fik nys derom, søgte han at komme Moses til livs, men Moses flygtede for Faraos og tyede til Midjans land, og blev gift.
Således gik der lang tid hen, og imidlertid døde ægypterkongen. Men israelitterne stønnede og klagede under deres trældom, og deres skrig over trældommen nåede Gud. Den bibelske beretning fortæller, at jøderne boede i Ægypten gennem flere hundrede år, og at de blev trælle dèr og byggede forrådskamre (pyramider) for farao, Pi-Thom og Ramses. Men Herren lod plager falde over Ægypten for at befri Israels folk, og vi husker fra søndags eller skolen, hvorledes jøderne under Moses lederskab gik tøtskoede igennem "Det Røde Hav" og vandrede 40 år i ørkenen, inden de gik ind i Palæstine som nu kaldes Israel.

Tilbageblik

Ved denne tid sagde HERREN til Moses: "Tilhug dig to stentavler ligesom de forrige og stig op til mig på bjerget, lav dig også en ark (til opbevaring af tavlerne) til næste generation (kristendommen)?
5. Mos.10,1 ff. ; 2. Mos.34,1-7.

Så vil jeg på tavlerne omskrive de ord, der stod på de forrige tavler, som du knuste, og du skal lægge dem ned i arken. Og i arken skal du nedlægge vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.
2.Mos.25,16.21-22.

Og Aron gjorde, som HERREN havde pålagt Moses, og han stillede den foran vidnesbyrdet om Guds vilje på lovens tavler.
2. Mos.16,34.

Thi der er tre, som vidner: Ånden, vandet og blodet; og de tre stemmer overens. Hvem kan sejre over verden, uden den, som tror, at Jesus er Guds Søn.

Han er den, som kom med vand og blod: Jesus Kristus; ikke med vandet alene, men med vandet og med blodet; og det er Ånden, som vidner, fordi Ånden er sandheden.

1. Joh. 5,3-15

Da han var i guddomsskikkelse holdt han det ej for et røvet bytte at være Gud lig. Derfor har også Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i Himmelen og på jord og under jorden, og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre "NATUREN"!

2. Fillip 2,5-16.

Thi David siger med tanken på ham: "Jeg havde altid Herren (Jesus Kristus) for øje; thi han er ved min højre, at jeg ikke skal rokkes.

A.pG. 2,25 ; Sl.16,8-11.

Denne, Jesus, har Gud ladet opstå; derom er vi alle vidner. Efter at han nu ved Guds højre hånd er ophøjet og af Faderen (ABBA) har fået Helligånden, som var forjættet os (jøderne), har han udgydt den, således som I både ser og hører.

Thi David er ikke faret op til Himmelen; men han siger selv: Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre hånd, til jeg får lagt dine fjender som skammel for dine fødder.`Så skal da hele Israels hus vide for vist (kundskab), at den Jesus, som I korsføstede, ham har Gud gjort både til Herre og Kristus.

A.pG. 2,25-38 ; A.pG. 5,3032 ; ; Joh.15,25-27.

Hvad stod der på de første tavler Moses slog i stykker?

"Moses, den største i Israels historie, tillod i første omgang vor forfædre at spise kødet af rene dyr og forbød kun kødet af urene dyr. Hvorfor vil Du (Jesus) da forbyde os at spise kødet af alle dyr? Hvilken lov kommer fra Gud? Moses lov eller Din?

Kilde: Jesu Kristi Fredsevangelie skrevet 
af evangelisten Johannes Markus.

Tryk på linket: Munke og lægeurter 

Paulus 1. brev til Korinterne

10,1: Jeg vil nemlig ikke, brødre, at I skal være uvidende om, at vore forfædre alle var under skyen og alle gik gennem havet (v/1)
og alle blev døbt til Moses i skyen og i havet (v/2) og alle spiste den samme åndelige mad (manna) i 40 år, som var vegetarisk?

2. Mos.16,16 ; Sl.78,24 ; 105,40.

og alle drak den samme åndelige drik, thi de drak af en åndelig klippe, som fulgte med; og den klippe var Kristus.

2. Mos.17,6.

Dog, de fleste af dem fandt Gud ikke behag i; de blev slået ned i ørkenen af Gud, fordi de spiste kød (vagtler) som var forgiftet p.g.a. at de havde spist skarntyde frø, gift der blev overført til menneskene?

4 Mos.14,33 ; Hebr.3,17.

I dette er de blevet eksempler til advarsel for os, for at vi ikke skal begære, hvad ondt er (kød), således som de gjorde.

4 Mos.14,21-27 ; Sl.106,24-26  ; Sl.78,17-32 , 4 Mos.10,29-36
og 4 Mos.11,1-17:

Så vil jeg (Gud) stige ned fra bjerget og tale med dig der, og jeg vil tage noget af den Ånd, der er over dig, og lade den komme over dem, for at de kan hjælpe dig med at bære folkets byrde, så du ikke ene skal bære den:

Men til folket skal du sige: Helliger eder til i morgen, så skal I få kød at spise! I har jo grædt højlydt for HERREN og sagt: Kunne vi dog få kød at spise! Vi havde det jo bedre i Ægypten! Derfor vil HERREN give eder kød at spise;

2 Mos.19,10.

og ikke blot èn eller to eller fem eller ti eller tyve dage skal I spise det, men en hel måned igennem, indtil det står eder ud af næsen, og I væmmes derved (forgiftet vagtler), der havde I (israelitterne) ringeagtet HERREN (Jesus), der er i deres midte, og grædt for hans åsyn og sagt: Hvorfor drog vi dog ud af Ægypten!"

4 Mos.21,5 ff. ; 20,3 ff. 1.Kor.10,9 ff.

Tryk på linket: ER GUD GRØN?

Gå ind ad den snæver port?

Gå ind ad den snæver port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelse, og mange er de, der går ind ad den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den.

Gå ind ad den snæver port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelse, og mange er de, der går ind ad den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den.

Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting. man ikke ser. Hebræerne 11,1.

Hvad betydder ABBA?

Ordet ABBA er det aramæiske kælenavn for far i den Hebraiske Bibel, som Jesus kalder sin Gud. Selve ordet illustrerer det nye forhold imellem Gud og mennesker i Det Nye Testamente, og gælder det samme forhold mellem hans disciple og sine tilhænger de trofaste kristne som fik "kraft" til at udføre sine gerninger.
 Og han gik et lille stykke videre, faldt ned med ansigtet mod jorden, bad og sagde: "Min Fader"! er det muligt, så lad denne kalk (vinen) gå mig forbi (afholdenhed); dog ikke, som jeg vil, men som du vil.
Joh.6,38 Hebr.5,7.
Han gik atter bort og bad for anden gang og sagde: "Min Fader! hvis denne kalk ikke kan gå mig forbi, men jeg skal drikke vinen, så ske min vilje! Matt.6,9,10-15.
Så lod han dem være og gik igen bort og bad tredje gang og sagde de samme ord: "Min Fader" (ABBA)?   Matt.26,44.
Hvis vi studerer Mat.26,42,  Markus.4,25, Luk.22,42 - så vil man opdage, at Jesus ligefrem fraråder sine disciple om at drikke vin, som er et dårligt nydelsesmiddel?
Luk.22,42 ff: "Fader, om du vil, så tag denne kalk (vinen) fra mig! dog ske ikke min vilje, men din!"

Men Jesus understreger tydeligt, at vi ikke skal kalde nogen på jorden "fader" eller Gud (Jehova), men Kristus jvf. Mathæus 23,9-10 ; Mark. 14,36 ; Rom. 8,15 og Gal. 4,6
.

Det store spørgsmål om Treenighed?

Det første og største stridighed i kristendommens historie mellem de troende foregik i år 325 e. Kr. om treenighedens dogme Faderen, Sønnen og Hellig Åndens navn?
Udformningen af læren skyldes den centrale tro på monoteismen (èn Gud), samtidig med at der findes mange antydninger i Bibelen om, at Jesus til en vis grad også den Hellige Ånd er Gud ligesom Gud Fader? Læren sigter til, at de er tre individuelle personer eksempelvis kun er et væsen?
Autoriteterne (kirken) erkender dog at forståelsen af dette er et mysterium, der aldrig fuldt ud kan fattes!!....

I min 35 år søgen efter den tredje person (Hellig Ånden) er jeg kommet til den beslutning, at Guds ånd" er lig med menneskets opfattelse og "viljekraft", idet Gud er hellig, så er hans ånd også en "hellig ånd" livets ånd, der skaber liv j.v.f. Rom. 8,2-14 og Tim. 1,6-7. Altså med andre ord, har mennesket mere end et liv lige som en kat har 7 liv?
af G.I.N www.VitaNyhed.dk  

Hvad er Guds navn?

Er det kærlighed, bamhjertighed, skønhed, godhed eller ABBA? Alle disse ting er Guds, ja Gud selv, men skal vi finde en fælles nævner for Guds væsen i stedet for som nogen tilhører en bestemt kristen organisation "Jehova", så står der jo skrevet "Guds navn må være Ånd". "Du vor Fader, som er i Himlene. Lad dit navn blive helliget. Helliget vorde Dit navn bliver altså: Helligt vorde Din ånd. Det vil sige: Din ånd "Jesus" i os. Er der hold og hanke i spørgsmålet om, at Faderen, Sønnen og Helligånden er tre i èn (Gud)?

Stræb ikke efter Gud med langt skæg iført klædedragt?

Jesus siger, at vi skal tilbede i ånd (Joh. 4,20-24) og Rom 8,2 ; Rom. 6,11-18 ; Gal. 5,1-26 og ikke stræbe og se ham med langt hår, skæg og i klædedragt!!...Han er en fader for os, og ikke lig med Gud?
Hvis Jesus var en af personerne i den treenige Guddom, ville han så ikke altid være fyldt af Helligånden, den tredje person? Desværre blev Jesus også fyldt af Helligånden: "Det skete da Jesus blev døbt, og straks steg op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due kommer over sig" (Matt 3:16).

Efter at jeg har erfaret, at de to personer i treenigheden "Faderen og Sønnen" er mere lige end den tredje (Hellige Ånd), har jeg lige som en anden teolog foretaget en undersøgelse omkring den tredje person, "Helligånden", og nu støder jeg på en episode, som fik mig til at undre mig - det er i Ap.G: 1-7: Fik I Helligånden, da I kom til tro (på Kristus)? De svarede: Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd. Paulus spurgte: Hvilken dåb blev I da døbt med? De svarede: Med Johannes` dåb. Så sagde Paulus: Johannes døbte med omvendelsens dåb og sagde til folket, at de skulle tro på ham, der fulgte efter, det vil sige Jesus. Da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesu navn (lige som præsterne gør ved barnedåb i dag?), og da Paulus lagde hænderne på dem, kom den "Hellige Ånd" over dem, og de talte i tunger og profeterede (og alle blev helbredt). Hvordan kan et lille barn modtage Helligånden, når det ikke har tro (forstand, åndsfornuft m.m)? Hvor mange gudmoder eller gudfædre fortæller børnene om Jesus, inden de selv skal bekræfter dåben ved sin konfirmation?

Var Johannes Døberen Elias ånd?

Kendte Johannes Døberen slet ikke den tredje person i treenigheden (Helligånden), for det er faktisk ret underligt, hvis det er tilfældet, for hvis vi læser den den danske bibeloversættelse fra 1992, blev Johannes Døberen allerede fra moders liv fyldt med "Helligånden" (Luk. 1,15)? 
"Jeg (Johannes Døberen) så Ånden dale ned fra himlen som en due og komme over ham (Jesus)." (Joh. 1:32).
"Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer." - oven i købet i Jesu navn - og i Ap.G. 2:32-33 ser jeg, at Jesus har fået Helligånden fra Gud: "Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånds kraft (Hellig Ånd) og har fra Faderen fået Helligånden som lovet...." Ja, og Johannes Døber siger, at Jesus skal døbe med Helligånden, Mark 1:8: "Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden".
Dette er et tydeligt bevis på, at den tredje person ikke bliver behandlet lige som Faderen og Sønnen; F.eks. sender Faderen Helligånden i Sønnen`s navn. Faderen har også lovet, at Sønnen skal få Helligånden, og at han skal døbe med Helligånden - så det virker ret forvirende og begynder nu at vakle for oldkirkens pastiakker (paver af den katolske kirke) og grundteksten i den græske bibel som udtrykker "den hellige ånd" (bestemt) og "hellige ånd" (ubestemt); men begge steder oversættes der i vor danske Bibel til "Helligånden" med stort H - ja, det kunne godt virke, som om man bevidst ønsker, at det skal forstås som en person (treenigheden), og ikke som en energi, elektricitet (Helligion) som kraft, som det fremgår af Luk 1:35.
Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer. 1.Kor.3,16.
Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv (modtag helligånden).
1. Kor.6,19

I er jo købt og prisen betalt (Jesus korsfæstelse); ær derfor Gud i jeres legeme!!..
1. Kor.6,20
i ham bliver også I sammen med os opbygget til en Guds bolig i Ånden.
Ef.2,23
I Herren Jesu navn skal vi forsamles, I og min ånd, Med vor Herre Jesu kraft.
1. Kor.5,4
Derfor holder jeg på, at man ikke skal gøre det forvanskeligt. ApG.15,19-20.
Thi Helligånden og vi har besluttet ingen yderligere byrde at lægge på jer ud over det nødvendige, at afholde jer fra afgudsofferkød og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Når I holder jer derfra, handler I ret, Lev vel!...

ApG.15,28-29
Derfor vidste Jesus, at han skulle være det sidste offedyr "lammet", at han skulle dø for vores synder. Så Jesus og hans disciple samledes og spiste for sidste gang . Det måltid fandt sted ved jødernes højtid, påske og kaldes "den sidste nadver".
Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej, da I jo er usyrede (fyldt med kraft); thi også vort påskelam er "slagtet", nemlig Kristus.

Gud er føde og drikke for alle
De ord, jeg taler til jer, er ånd og liv (vita). Den ukyndige er den, som begærer kød af dyr, ligeledes i blodsudgydelse og død. Men sagkyndige er de, som forstår. Se kornet, hvorledes det vokser og modnes, bliver mejet og malet og i ilden bagt til brød. Af dette brød lever mit legeme (Jesus), som i har hørt i lignelser
(Ez. 4,1-16)
Jeg ernærer mig kun af træernes frugter og planter. Disse forvandles af ånden til mit kød og blod (og ikke af døde dyrekroppe). I, som tror på mig (Menneskesønnen) er mine disciple. I skal også kunne ernære jer af denne og lignende føde (kraft), for gennem den giver ånden (sjælen) menneskene liv (vita, helbredelse og sundhed. Retfærdige siger jer, i begyndelsen ernærede alle Guds skabninger heriblandt mennesket sig kun af al jordens planter og frugter, indtil de af Gud blev jaget ud  af Edens Have pga. synd og jorden frøs til iskrystaller.
1. Adams Bog

Det græske ord for "kraft" er dynamis?

Det kan betyde henholdsvis: kraft, magt, styrke, undergerninger og hærskare (engle). Den åndskraft, som Gud omgiver sig med, er en usynlig kraft (dualisme: lys og mørke). Man kan se virkningen, men ikke selve kraften - det måske er i retning af elektricitet eller ionernes iboende kraft. Vi så i Luk 1:35, at Helligånden (hellig ånd) er den Højeste kraft, - Luk 24,49.


Gud - vores himmelske far?
Jesus siger til jøderne JEG ER (og han var til før Abraham), så hvordan kan Jesus være Gud og menneske på en gang, når han har været til fra begyndelsen!!.....
Hvordan kan Jesus både være Søn og Gud, det er jo blasfemisk at sige at Gud har haft et seksuelt forhold til Maria og dermed fået en Søn, og at Gud har en moder. Ingen af disse 2 udsagn er korekte, der har aldrig været noget seksuelt forhold mellem Gud og Maria er ikke Jesus moder?
Læser vi bibelen vil man ofte se, at Gud iklæder sig forskellige skikkelser (Fil.2,6-11). Abraham så Gud i Menneske skikkelse (1. Mosebog). Moses så Gud iform af en brændende tornebusk (2. Mosebog). Josva så Gud iform af en kriger (Josvas bog). Helligånden iklædte sig skikkelse som en due (Matt evangeliet).
Hvis vi læser bibelen om hvad Jesus selv sagde om sig selv (Se Johannes Ev. 8,58) At han var til før Abraham, er det helt tydeligt at se, at Jesus iklædte sig et spædbarns skikkelse og som voksede op og blev en mand. Det vil sige, at Han ikke var som os, da Han ikke havde nogen jordisk far. Han iklædte sig selv en skikkelse som et spædbarn men eksisterede allerede før spædbarnet blev skabt. Måske kan vi allerede kalde det en opstandelse, nøjagtig som Paulus siger i alle sine breve til de græske jøder som var i eksiel d.v.s. udenfor landets grænser (Israel) despora:

Opstandelse

Efter Jesus død på korset langfredag opstod han igen fra graven, men dette passer ikke for graven var tom og alle ledte efter ham? Jesus opstod nemlig som den første forud for alle dem der tror på ham.
I Matt.3,17 kommer det til udtryk, at Jesus sendte sine desciple ud med visdom om den hemmelige "opstandelse", som de gamle profeter og som Paulus støttede sig til i sin forkyndelse, idet han længes efter at høre, men fik det ikke at se, idet han var blevet blindet på vejen af Kristi lys. Et liv i Kristus er kærlighed til at tage Kristi ord i Bibelen til sig og søge sandheden om Guds kærlighed i ånd - som Gud har ladet tage bolig i os "inkarnation" eller ved at leve i overensstemmelse med Kristi ord.
Gud dømmer ingen, men vi dømmer os selv med det ord, Kristus har talt.
Det evige liv er beskrevet i Paulus 2. Kor.5,2 således: Vi ved nemlig, at hvis det telt (menneskekroppen), som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget med hænder (skelettet), men et evigt, i himlene. For mens vi er her, sukker vi af længsel efter at iklæde den bolig, vi har fra himlen (Jesus). Derfor er det vigtigt, at vågne op, inden det er for sent, idet enhver er sin egen lykkesmed. Lidelse opstår ved den måde, vi forholder os til livet på og det naturlige, så husk at der altid er et håb forude, ja selv for en inkarneret tilhænger af Paulus og Kristus. Ingen bliver frelst ved kærlighedens gerninger, men alene ved Guds nåde ved troen på Jesus Kristus død på korset og opstandelse. Jesus opstod legemligt som et åndsvæsen (metafor eller skinlegeme) sådan, at desciplene også kunne gendkende ham ud fra skrifterne, og det der stod fortalt i Det Gamle Testamente om Ham. (2.Kor.4,10 : 1.Kor.1,21-22) :
 
Esajas 3,1: Thi se, Herren, Hærskarens Herre, fratager Jerusalems og Judas støtte og brødstav (som bageren bruger, når han tager brød ud af ovnen)?

Og du skal sige: "Så siger Herren: "Således skal israelitterne have urent brød (kød) til føde blandt de folk, jeg udstøder dem til! 
Videre sagde han til mig: Menneskesøn! Se, jeg bryder (ødelægger) brødets støttestav (træpalet) i Jerusalem; brød skal de spise efter vægt og i angst.
Ez.4,13-16.
Og som bygkager skal du spise det og bage det ved menneskeskarn i deres påsyn.

Ligesom den levende Fader udsendte mig, og jeg lever i kraft af Faderen, således skal den, der æder mig (planteføde), leve i kraft af mig.
dette er det brød, som er kommet ned fra Himmelen; ikke det, jeres fædre spiste (kød og blod), og de døde dog. Den, som æder dette brød, skal leve til evig tid . Joh.6,57-58 ; Matt.13,33.

Herrens ord kom til mig således: Menneskesøn, spis brød i angst og drik vand i frygt og bæven .
Ezikel 12,17-17.
Skuebrødene var i den jødiske religion en del af det daglige offer. De kaldtes "skuebrød" fordi de stadig var foran Herrens ansigt (Jesus). De skulle tilkendegive, at menneskene er afhængig af Gud (naturen) både med hensyn til timelig og åndelig føde, og at denne kun modtages ved Kristi medtjeneste midlertig.
Matt.12,1-4 Mark.2,26 jvf. 1. Sam.21,6 (Matt.12,3 og Luk 6.3).

Hele menneskehedens uvidenhed og selviskhed forledte mange af dem til at frafalde de skikke, som Jahve havde give dem, og de indførte nye, som brød med disse. Men - som derf står skrevet hos alle profeterne, de skal vende tilbage til den naturlige føde eller når de 2 x tusinde år er gået, altså efter dette år 2001 ifølge Johannes Åbenbaring 20,13 ; 6,7 ; 13,15.
Alt dette er opstandelsens mening i følge Det Nye Testamente (oprør fra de døde) d-v.s. opstandelse som er proklameret:
Kilde: Dødehavsrullerne, De elve + tolv hellige og Fredens Evangelium.

Da trådte Peter frem sammen med de elve, opløftede sin røst (vrede) og talte til dem: "Jødiske mænd og alle I, som bor her i Jerusalem"? Det skal I vide, og mærk jer mine ord: Disse mænd er ikke berusede, sådan som I mener; det er jo kun den tredje time på dagen (Mat.20,3).
Nej, her opfyldes det, der er talt ved profeten Joel:
Joel 3,1.
"Og det skal ske i de sidste dage (efter år 2000), siger Gud, at jeg vil udgyde min Ånd over alt kød; og jeres sønner og jeres døtre skal profetere, og jeres unge skal se syner, og jeres gamle skal drømme drømme!!..
Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være mine vidner både i Jerusalem og Samaria, ja, indtil verden ende.
 

Hvad betyder økologi?

Tilbage til naturen med økologi? 

Denne opdatering fandt sted d.10. juni 2012

Ordet økologi består af det græske ord oikos, der betyder hus eller bolig og det kristne ord logos, der betyder diskussion, drøftelse eller samtale. I moderne forstand er økologi studiet af organismen som helhed i realation til dens omgivelser eller miljø.

Lægerne og præsterne der ikke kunne tæmme sygdomme har glemt at meddele mennesket, at vi er til for gud og naturens skyld og ikke omvendt.
Af naturlæge Axel O. Hansen. Økologiske gulerødder uden kunstgødning og sprøjtegift, smager meget bedre og er sødere i smagen!!...

Lægerne og præsterne der ikke kunne tæmme sygdomme har glemt at meddele mennesket, at vi er til for gud og naturens skyld og ikke omvendt.
Af naturlæge Axel O. Hansen. Økologiske gulerødder uden kunstgødning og sprøjtegift, smager meget bedre og er sødere i smagen!!...

I 1950-60èr brugte man i stor stil bejset kviksølv i korn før det blev lagt i jorden?

Tryk på linket her og læs om industriarbejderne som havde kviksølv i lommerne på vejen hjem fra arbejde: Forurenet drikkevand

Du har modtaget denne besked på din 123.hjemmeside www.VitaNyhed.dk

Forurening, kunstgødning, sprøjtegifte og  lægemidler, vaccine truer mennesker, dyr og planter!!.......

Jeg som har denne hjemmeside: www.reddigselv.dk  faldt tilfældig over din internetside www.VitaNyhed.dk, godt arbejde :-), og godt med sundere og mere konkret oplysning hvilket jo egentlig var: tryk på linket Illuminati opgave med sådan et navn ikke sandt, jeg kan dog tilføje at artiklen fra TV2 om endetarms- og tyktarmskræft ikke alene skyldes kød m.m.....

Endetarm og tyktarmskræft skyldes i høj grad mangel på mineralet kalcium, altså kalk i maden ratioet er blevet forkert som følge af over 100 års forbrug af kunstgødning, hvor man har tilført jorden kun det nødvendige for at suge næringen ud af den, med det resultat at der nu er langt mere af fosfor i maden og i gamle dage kviksølv af bejset korn, som beskyttelse af korn mod angreb af rust (plantesygdom), fordi netop planten og jorden var syg p.g.a. kunstgødning, hvilket resulterede med Parkinson til følge. Dog indeholder parkisonhjemmesiden ikke ordet kviksølv overhovedet, men det blev brugte ved at bejse kornet!!...

Kræft skyldes mangel på at leve i balance med naturen såsom at indtage alle næringsstoffer hver eneste dag, hvilket næsten er umuligt da maden så godt som er ved at løbe tør for visse af de vigtigste næringsstoffer, dette kan man ikke oplyse befolkningen om da det rent faktisk er en katastrofe. Men advarslen kom allerede i 1936 af en dansk-amerikansk læge som skrev en hel bog om netop alt dette, og det han forudså ved brugen af kunstgødning er præcis hvad vi oplever i dag. Dengang ville ingen heller lytte, de lyttede til lederne som en slags sekt, uhyggeligt men
sandheden er også den samme i dag!!...

Tryk på linket: Vitaminer A.B.C.

Det er blot en oplysning, jeg også har sat mig ind i og en hel del ting de sidste halvandet år, stort set fuldtid og oplevet alt for meget negativt i mit liv til at jeg nu vil være med til at vende denne skuden, med lidt held og god ånd kan nogle få overleve dette til den tid....
Min internetside er således kun lavet som oplysning til dem, der søger anden hjælp end lægemidler!!...

Kræft skyldes heller ikke noget virus, dette er medicinalindustrien vej ind i din krop med deres forsøgs kemikalier som f.eks. en vaccine der skal beskytte mod dette "farlige" virus, og for at stramme op på antal af mennesker der skal have vaccinen kørte man i sidste uge (1. april 2011) en meddelse i medierne om læger der nu vaccinerer sig selv og familien med denne vaccine i håb om at flere nu vil skynde sig til lægen? Denne vaccination, som kun de rige kan betale (HPV-virus) kan desuden sagtens bekæmpes med visse "ægte" essentielle (livsvigtige) olier (olivenolie) ligesom mange andre sygdomme også kan, en lille videnskab kendt fra Bibelen i over 6.000 år (Jak.5,13-16) og som blot ikke er ønsket, at menneskene skal kende til. Vacciner kan ikke holde nogen sygdommme nede, det er blot en illusion som mange desværre tror på. I Japan faldt antal af vuggedød til 0% efter man fjernede vacciner.... En interessant verden vi lever i, men tiden er inde nu til udskiftning af vores formål og  de kemiske medicinalfirmaer vil snat brænde op i helvede med alle deres døde penge og falsk rigdom som følge af den ondhed de har påført mennesket i meget lang tid og nu kun for at glæde aktionærerne!!....Håber din side www.VitaNyhed.dk vil blive læst af rigtig mange, hvis med tilladelse jeg kan lave et link fra min hjemmeside? Her er et vigtigt link til dem, som vil undgå vaccine: Vaccine der dræber?

Tusind tak for de smukke ord som jeg deler med dig.
Kilde: G.I.N. www.VitaNyhed.dk :

Du har virkelig ret i hvad du skriver om calcium, idet jeg også har læst en tilsvarende amerikansk artikel for nyelig, at man kan helbrede kræft med calsium.
Kilde: URBAN / MERE LIV TIL BYEN Onsdag d. 14. marts 2007, så her er artiklen:

En mirakelmager - eller en fidusmager?

Amerikanske Kevin Trudeau er blevet en messias-skikkelse for millioner af amerikaner idet han påstår, at kalktabletter kan helbrede kræft. I 2005 udsendte han sin bog "Naturhelbredelser", og den er solgt mellem fem og seks millioner eksemplarer, langt mere end Harry Potter i Amerika. Kevin Trudeaus tese er, at der er en sammensværgelse mellem myndighederne og medicinalindustrien, og at de udmærket ved, hvordan man skal helbrede alle sygdomme, men at de holder løsningerne hemmelige for at kunne sælge medicin og holde hele lægeindustrien og forskningssystemet i gang. Tag f.eks. kræft. Kræft skyldes siger han, at kroppen er for syreholdig, og kræft kan derfor helbredes ved at spise kalktabletter, siger Trudeau, som på sit website sælger de helt rigtige kalktabletter - for ti gange mere end hvad almindelige kalktabletter koster. Men hvis myndighederne og forskerne indrømmede, at løsningen var så simpel - så ville hele kræftindustrien falde til jorden, og det vil de ikke have, og derfor har de rottet sig sammen om at holde sandheden hemmelig og true sandsigere som ham selv til tavshed, siger Trudeau.

                                      _______________________

Kunstgødning en alvorlig trusel?
af G.I.N. www.VitaNyhed.dk

Som ekspert i økologi og klimatolog er der en sammenhæng mellem kunstgødning, fosfor, magnesium og calsium mangel hos mennesker, idet jeg som barn af min far blev mindet om anvendelse af det farlige kunstgødning? Det er nemlig rigtig, at jorden er blevet udpint, og at vi ikke mere får de livsnødvendige vitaminer, mineraler og sporstoffer f.eks. selen i vors mad. Der skal være en balance i naturen og i mennesket (syre/base)!!....

Det hele handler om mineral-ioner tilstedeværelse i jorden og menneskekroppen? Alt mad omsættes i kroppen på ion-basis, hvilket jeg har lært grundigt af i de 25 år jeg har studeret klimatologi. I dag er alt mad ødelagt under tilberedning (stegt, røget, saltet mad o.m.a..) og tildels pga. kunstgødning, idet der er flest skadelige "positive ioner" og for få livsvigtige bestanddele som f.eks negative ioner d.v.s.tabt energi!!...

Det var kosteksperten Julia Vøldans opsigtsvækkende syre/base teori som satte tankerne i kog hos mig, og her spiller calcium og fosfor selvfølgelig den vigtigste rolle, når man skal opbygge en alvorlig beskadiget ryg som jeg fik i min tidlige ungdom, ja ødelagte knogler lige som Steffan Vøldan der sad i en rullestol i hele hans ungdom, indtil fik sin førlighed nogenlunde tilbage?

Det giftige Cadium bærer skylden for calciummangel m.m.

Cadium er et giftig mineral som tilføres jorden fra handelsgødning NPK, og fra luften i form af forurening fra affaldsforbrænding, rensningsanlæg, slam, bildæk. Cadium findes overalt i jorden, hvorfra planterne kan optage det, hvilket sker langt hurtigere ved brug af kunstgødning? Cadium findes derfor i traditionelt dyrkede kornprodukter (morgenmad), grøntsager, kartofler, kød og indmad, især med et højt indhold i nyre og lever (leverpostej) og solsikkekerner.
Cadium ophobes over mange år i lever og nyre og kan være årsag til nyreskader hos ældre mennesker, hvilket muligvis kan være medvirken til udvikling af osteoporose (knogleskørhed) hos disponerede personer.
Cadiumforurenet luft øger risikoen for lungekræft og er meget giftig ved indånding. Ifølge Miljøstyrelsen indtager vi gennemsnit 17 mikrogram cadium i døgnet fra fødevare. Heraf optages ca. 5 pct. i mave- tarmkanalen. Det kan dog komme op på større mængder, hvis fødevarerne stammer fra forurenet jord med cadium eller overgødskning med kvælstof!!...
Cadium bindes i visse kemiske sammenhæng op til ti gange stærkere end zink, og er derfor næsten umuligt svært at "rense" ud af kroppen igen. I sjældne tilfælde kan cadium forstyre kroppen ved at "indtage pladsen" for andre stoffer f.eks. magnesium, der i stor udstrækning mangler hos næsten de fleste patienter som bliver indlagt på hospitalerne. Hver tredje blodprøve viser mangel på magnesium, ja de fleste kræftpatienter er det sporløst forsvundet?
Hos børn er calsium og magnesium vigtig ved opbygning af knogler og tænder.

Cadium et biprodukt fra industrien

Efter 2. verdenskrig oplevede Japan et antal alvorlige forgiftningstilfælde som følge af cadiumforgiftning langs Jinzù-flodens industriområde (jern, stål, kul og olieudvinding), idet folk optog det giftige tungmetal gennem ris fra marker der fik vand fra forureningsfloden, og udviklede hvad der blev kaldt Itai-itai-syge, med nyresvigt og bløde eftergivende knogler til følge.
Cadium er et biprodukt ved jern- og stålfremstilling, kul og olieindustrien eller produkt fra affaldsforbrænding som følge af luftforureningen!!... Grøndlands kystalklare luft giver et indtryk af, at grønlænderne er lykkeligt afskåret fra den luftforurening, som plager verdens storbyer. Men virkeligheden er, at kulafbrænding gennem det forrige århundrede har ført så mange tungmetaller til den store ø Grøndland af bl.a. cadium, at beboerne er i fare for at få skader på nyrene og nervesystemet, skriver BBC News august 2008. Andre undersøgelser har også peget på, at grønlænderne udsættes for alt for høj cadium-påvirkning gennem deres mad. Ifølge forskere fra Desert Research Institute i byen Reno i USA er det især i starten af den industrielle periode, at tungmetallerne har belastet den grøndlanske natur og er akkumuleret op gennem fødekæden. Forskernes undersøgelser er baseret på iskerne boringer, hvor forureningen kan aflæses måned for måned helt tilbage til 1772. Aflejringerne fra starten af den industrielle revolution mellem 1850-1900 årh. viser en voldsom vækst i tungmetalbelastningen, mens forureningen tager et voldsomt dyk under 2. verdenskrig. Aflejringer fra de seneste år viser også et tydeligt fald, fordi Europa og Nordamerka er begyndt at stille større krav til luftkvaliteten, skriver BBC News.
Alene i Vesttyskland anslog man i 1980èrne at der blev udsendt ca. 85 tons cadium ud i luften og omkring 125 tons cadium ud i vandløb om året. Cadium ødelægger ikke alene jorden, men også vandløb, bække, åer og fjorde.
Fosfatgødninger (NPK) er ofte cadiumholdige og bringer cadium videre i planter og dyr og dermed i vores ernæring. Derfor har Miljøstyrelsen for handelsgødning med et total fosforindhold på 0,1 % eller derover bekendtgjort, at det max må indeholde 110 mg cadium pr. kg fosfor.
Den samlede årlige belastning med tungmetallet cadium på dansk landbrugsjord er reduceret med 95 procent siden 1987 - fra 4000 til 200 kg i 2002. Det viser en opgørelse, som plantedirektoratet har udarbejdet for Miljøstyrelsen.

Landbruget: Dansk brød kræver mere kvælstof?

Danske landmænd vil have lov til at gøde kornmarkerne med mere kvælstof, så hveden får protein nok til at kunne bruges til brød.
Sådan lyder meldingen fra organisationen på området, for når landmændene ikke kan gøde tilstrækkeligt, bliver proteinindholdet i det danske mel for lavt i sammenligning med udenlandske brødhvede.
Adm. direktør og formand for Danske Handelsmøller, Niels Brinch-Nielsen, repræsenterer de store producenter af mel, og han mener reglerne er galimatis:
- Det virker meningsløst, at dansk landbrug udsultes og ikke får lov til at gøde, så det er muligt at fremstille ordentlige produkter, siger han til Jyllands-Posten.
Viceformand for organisationen Landbrug og Fødevare, Niels Jørgen Pedersen er af samme holdning:
Som reglerne er skruet sammen i dag er det rigtig svært at producere brødhvede med den kvalitet, der skal til, for at man vil bruge det til at bage, siger han og opfordrer landbrugsministeren til at gøre det muligt at give brødhveden mere kvæstof?

Landbrugets store løgn om mere kvælstof til brød?....

"Giv os i dag vor daglige brød", men desværre er afgået ved døden p.g.a. manglende indhold "livsvigtige sporstoffer, mineraler, vitaminer" m.m.? Matt.6,11-13.

1. Alment viden om kvælstof:

Planterne bruger grundstoffet kvælstof (N) til opbygning af forskellige aminosyre, som sammenkobles til lange kæder - kaldet protein. Protein indgår i enzymer hos både planter, dyr og mikroorganismer, og indtager derfor en meget vigtig funktion i hver eneste levende celle, hævning af brød og bagning.
Planterne optager kvælstoffer, enten i form af nitrat - nitrogener (NO3) salpeter, ammonium (NH+4) som kan dannes af ammoniak og vand (gylle) eller aminosyre fra døde plantedele. Man regner med at det meste optages som nitrat i form af salpeter (kunstgødning). Derimod kan planterne ikke udnytte luftens kvælstof (N2).
I traditionel jordbrug gøder man med meget store mængder syntetisk kvælstofgødning (NPK), der fremmer skadedyr og nedsætter planternes modstandskraft. Lige siden 2. verdenskrig har forbruget af kunstgødning (salpeter, fosfor og kalium) været kraftig stigende. Selv med de voldsomme prisstigninger - grundet oliekrisen - er forbruget alligevel steget 10 pct. fra 1973 til 74, og der blev forventet yderligere stigninger i 1975- 1990èrne!!...
Planterne degenerer p.g.a. kunstgødning og er i virkeligheden mere sundhedsskadelig for mennesker og dyr som følge af manglende sporstoffer bl.a. selen. I USA og Canada blev man ganske klar over denne skavank, allerede i i 1980èrne. For at fremstille virkelige sunde og kraftige planter, der såvel i kvantitet som i kvalitet overgår kunstgødningplanterne, må der tilføres jorden virkelig naturgødning, og allerhelst kompost eller tang. Hvis jorden udelukkende gødes med "døde" ensidig mineraler (NPK), altså uorganiske stoffer som kunstgødning, sker der en mineraliseringsproces, så der på jordens overflade dannes et fint lag støv istedet for muld, hvilket om foråret kan bidraget til støv- og sandstorme.
I økologisk jordbrug anvendes ikke syntetisk kvælstofgødning, da det let kan medføre uønskede bivirkninger, og det desuden er unødvendigt, hvis sædskiftet planlægges rigtigt.
Da min far i 1965 var bagermester, sloges han med de store salgsfirmaer, der solgte mel til hans bageri på Vigerslevvej 274 i Valby. Melet blev mere og mere af ringe kvalitet, sporløst for vigtige mineraler og vitaminer p.g.a. landbrugets forsatte anvendelse af kunstgødning. Det havde eller begyndte at få den samme værdiløst smag som det har i dag? De unge mennesker kan slet ikke smage eller fornemme, hvordan brød smagte i gamle dage eller duften af en rigtig kvalitets bagerforretning!!......
Når adm. direktør og formand for Danske Handelsmøller, Niels Brinch - Nielsen, som repræsenterer de store producenter af mel efterlyser mere kvælstof til landbruget, så er han ude på det han selv kalder glatimatis? Efter min viden og overbevisning eller søn af tidligere bagermester, er de store producenter af mel kun ude på at tjene flere penge på bekostning af priofit på, idet de ikke alene ødelægger brødets smag, men også naturen med mere deres større mængder kvælstof. Økologisk - biodynamisk landbrug klager heller ikke over manglende kvælstof eller protein i brødet? De ved nemlig udmærket godt, hvordan brød skal smage. Det samme gælder okologiske bagermester, som udelukkende vælger mel med smag af vitaminer, mineraler og sporstoffer f.eks. tidligere bagermester af Bodils Bageri på Borups Alle ved Fuglebakke. Fra 1976-85 købte undertegnede G.I. Nielsen af denne hjemmeside udelukkende alt slags 1. klasses brød fra Bodils bageri, hvilket skyldes den fantastiske brødsmag!!..
Desværre solgte bageren butikken efter en arv fra NOVO på 100 millioner kroner, hvoraf han brugte de fleste af pengene til opførelsen af Planetarium på Gl. Kongevej 10 på Vesterbro.
Da bagermesteren havde ikke alene havde interesse for bagerforretningen, blev jeg betaget af hans månekalender som han solgte pr- postordre til forskellige økologiske landbrug som dyrkede afgrøder ud fra Rudolf Steiners teori og månens position. Økologiske frø skulle efter bagermesteren teori sås i jorden ud fra bestemte beregninger, sol og månepositioner så man fik bedre afgrøder!!....Dette anvendte jeg efter at have lært om økologisk og biodynamisk landbrug eller havebrug i 1976 og som jeg dyrkede fra perioden 1980-96 i min urtehave - Skovlunde.
Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller med hensyn til højtid, nymåne osv. Matt.17,19-21

www.planetariet.dk
NB! Tryk på linkene: Om planetariet, derefter Bag om Planetariet og Bodil og Helge Pedersen og Novo, solformørkelse o.s.v.

Jesus svarede dem: "Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror på mig, skal aldrig tørste.
Joh.6,35-51

Pas på cadium i solsikkekerner, hvis de ikke er økologisk?

Cadium i solsikkekerner

I 1970èrne opdagede Miljøstyrelsen, at solsikkeplanter der står tættest ved trafikerede veje opsuger cadium fra bildæk gennem luftforurening. Nogle planter f.eks; tobak, ophober større mængder cadium, men ikke økologiske hørfrø- og solsikkeplanter. Værst er det, hvis man overgødsker jorden eller planten som vist på billedet? Da vi indtager ikke økologiske kornprodukter, grøntsager og kartofler i større mængder, er det den største kilde til cadium forurening i maden. I 1950 og 60èrne indehold kunstgødning store mængder cadium.

Bladafgrøder som salat, champignon og spinat har vist sig ved analyser (1970èrne), at suge og indeholde høj koncentration af cadium værdier. Det samme gælder for muslinger, hvedekerner, hvedeklid og solsikkerkerner, alt efter hvordan man dyrker jorden og afgrøderne f.eks. tidligere brug af kunstgødning eller de traditionelle brug af giftstoffer som der er gjort gennem de sidste 70 år i landbruget.

Tryk på linket her: Vitaminer A.B.C.  og vend tilbage til denne side.  

Denne plante er gødet med Dolomit og har fået vokseværk (4,5 m), men undersøger man frøene indeholder den rigtig meget af det giftige mineral cadium.

Denne plante er gødet med Dolomit og har fået vokseværk (4,5 m), men undersøger man frøene indeholder den rigtig meget af det giftige mineral cadium.

Kunstgødning ødelægger planter og mikroorganismer i jorden!!...

Organisk gødning

Planternes sundhed!!....

Kvælstof (kunstgødning) i form af salpeter "Nitrogenforbindelse" har været kendt siden middelelalderen, hvor alkymistermne anvendte salpetersyren som de kaldte aqua fortis (stærkt vand). Blandingen af salpetersyre med saltsyre var kendt som aqua regia (kongevand) fordi denne blanding kunne opløse guld (metallernes konge). I Ny Testamente omtales alkymisterne som magerne bl.a. Simon, der forfulgte disciplene. 
Kunstgødning (NPK), heraf fosfat (P) har stor betydning for alle led i fødekæden, lige fra grønne planter til rovdyr og mennesker. Råfosfat findes i naturen og er et tungt opløseligt mineral, så det lægger sig som et depot mellem jordpartiklerne, Den dannede svamp mycorrhiza har vist sig, at være i stand til at bringe råfosfat i opløsning ved at udskille syre. Derfor har disse svampeforbindelser livsvigtig betydning for plantevæksten på magre og ugødede jorde og med hjælp fra dolomit (calcium magnesit). Desværre er det sådan, at opløselige mineraler plejer at blive tilført i større mængder end planterne kan udnytte og kan især i tilfælde af kvælstof (N), bringe planten ud af ligevægt. Planterne udnytter faktisk kun 50 pct. af sådanne kvælstofholdige gødninger -nitrogenforbindelser. Overskudet forsvinder enten op i atmosfæren som frit kvælstof eller ammoniak eller mere almindeligt gennem afløbene som nitrat til skade for vore vandløb, bække årer og søer. Kvælstofgødningen bortødsler også vores sparsomme fossile beændstof. Jeg har fået at vide, at der bruges 3-5 tons kul for at fremstille 1 tons gødning.
Overskud af fosfat (P) indgår ofte i uopløselige forbindelser sammen med andre næringsstoffer, og kan derfor medføre, at disse bliver utilgængelige for planterne. Kalium optages lettere af planterne end magnesium og overskud af kalium kan føre til mangel på magneseium, en årsag til græsforgiftning hos kvæg.
Moderne praksis i landbruget går i retninbg af ikke at tage hensyn til udvaskning eller binding af sporstoffer.
Når det tillades naturkrafterne at virke, og jordorganismerne derfor er i stand til på økolosk vis at skabe plantenæringsstoffer og humus, vil planterne normalt få alt, hvad de behøver, og kan indtage hvad de vil i de rigtige forhold, og således føre til sundhed og gavn for mennesker og dyr.

Organisk kompost er bedst

Næsten alt organisk affald kan vende tilbage til jorden efter f.eks. en hurtig kompostering. Staldgødning er den mest almindelige, og værdsættes mest, dog er grøntsagsmateriale lige så vigtigt som dyrisk affald, og halm i staldgødning er også meget værd. Grunden til denne misforståelse kan værre at møget indeholder en del hurtigt tilgængelige næringsstoffer, især kvælstof, og gør sig derfor hurtigt gældende.
Der er mange materialer til rådighed, men uden tvivl er en delvis omsat kompost bedst.

Økologiske Biotta safter

Firmaet BIOTTA i Schweiz har betydet overordentlig meget for metodens gode omdømme af økologiske safter overalt i verden. Dette firma begyndte allerede for mere end 60 år siden og fremstille friske økologiske sunde "venstredrejede" mælkesyre-gærede grøntsagssafter, som bl.a. kan købes i helsekost og diverse supermarkeder som f.eks. Coop butikker Irma, Kwickly og Superbrugsen. Ofte kan man købe restpatier i Netto, men her er det klogest at kigge efter holbarhedsdato som gælder for alle helsekost produkter. I 2010 var det galt med et produkt som indeholdt giftige toksiner i et helsekostprodukt. Firmaet BIOTTA er beliggende ved Tagerswillen ved Bodensøen, og er det enkeltfirma, som har det største drivhus i Schweitz med et areal på 2,6 ha, hvoraf 1,5 ha og alene blev opvarmet i 1976. Dertil kommer frilandsgartneriet. Desuden opkøber firmaet organisk-biologisk dyrkede grøntsager fra mere end èt tusinde gårde i Sweitz, hvis beliggenhed er de mineralrige skråninger i Alperne til fremstilling af mælkesyregærede grøntsagssafter.

Flere græsrodsbevægelser gik ind for økologi og giftfri afgrøder i 1970èrne!!...

Hvornår får vi et giftfri samfund?

Denne artikel fra BT går helt tilbage til 1974.

Denne artikel fra BT går helt tilbage til 1974.

Læs den fantastiske bog

Læs den fantastiske bog "Naturen har ret" fra 1974 med den franske borgmester Maurice Messegue, der indførte giftfri kommune i Florenze i Frankrig. I dag er alle bønder stenrige, idet de sælger biodynamiske afgrøder til hele verden bl.a. berømte musiker, filmstjerner, konger m.fl.

Thi alle folkeslag vandrer hvert i sin guds navn, derfor er der så megen elendighed, krig, ufred og sygdom i verden: Mikas Bog 4,5-7 ; Zakarias Bog 10,12, skrevet af Johannes Døberens far?

Men som der står skrevet: Kristus, lysets Gud. De skal bære hans tegn og af ham modtage befaling til at forene den genfødte menneskehed med KODEN af overleveringer fra den forsvundne menneskehed: OCRUXAVES PESUNICA?

Luk.1,1-33.

 

Bor Gud i mennesket?

Og jeg hørte en høj røst fra tronen i Himmelen sige: "Se, nu er Guds bolig hos menneskene, og han (Jesus Kristus) skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.

Johanes Åbenbaring 21,3

 

Jesus svarede dem: "Står der ikke skrevet i jeres lov: Jeg har sagt, at I er guder?

Joh.10,34 ; Sl.82,6 ; Ap.G. 17,26-27.

Vi er den levende Guds tempel, thi Gud har sagt: "Jeg vil bo og vandre iblandt dem og være deres Gud, og de skal være mit folk".

2. Kor.6,16

Når nu loven har kaldt dem guder, som Guds ord kom til (skriften kan ikke omstødes), hvordan kan I så sige til den, som Faderen har helligt (Guds navn) og sendt til verden: "Du taler gudsbespotteligt (sagde jøderne) fordi Jesus sagde: jeg er Guds søn?

Joh.17,18

"Kom, lad os slette dem ud af folkenes tal, ej mer skal man ihukomme "Israels navn (JEHOVA)!" fyld deres åsyn med skam, så de søger dit navn, o Herre (Jesus Kristus); lad den blues, forfærdes for altid, lad dem beskæmmes og og gå til grunde og kende, at du, hvis navn er HERREN (Jesus Kristos) er nu den Højeste over al jorden. Hærskares Herre, retfærdig er den, der stoler på dig!!....

Sl.83,17-19 ; Sl.2,12 ; Jer.17,7

Altid bærer vi Jesus dødslidelse "Stigmata"  på vort legeme, for at også Jesu liv må blive åbebart i vort legeme.

2.Kor.4,5-11

Paulus skriver i Galaterbrevet kap.6,17 "Herefter må ingen volde mig besvær; for jeg bærer Jesus sårmærke på min krop", hvad der af nogen har været tolket som mulige stigmata, fra Wikipedia, den frie encyklopædi (Leksikon) på Google!!...

Kilde nederst, skrevet af naturlæge Stefan Vøldan i sit tidskrift NY TID & VI 1953 lige før sin død.

Kilde: Naturhelbreder Stefan Vøldan bar stigmata på sin krop, idet han fik børnelammelse og blev lam som barn og sad i rullestol, men fik sin førlighed igen og kunne gå som voksen.

Kilde: Naturhelbreder Stefan Vøldan bar stigmata på sin krop, idet han fik børnelammelse og blev lam som barn og sad i rullestol, men fik sin førlighed igen og kunne gå som voksen.

Verden er under en stor fornyelse. Vi er alle i støbeskeen, - nationer såvel som mennesker. Det kan se meningsløst og kaotisk ud, men selv i kaos er der orden. Det er, som når man stirrer i en smeltedigels kogende syden og brusen uden at kunne opdage det faste punkt, meningen og sammenhængen, fordi alt flyder i bogstaveligste forstand. Men langsomt synker temperaturen, - slaggerne skilles fra, og den nye legering træder frem, hensigten virkeligliggøres. Således vil også den dag komme, hvor verdens feberkurve synker, så vi begynder at se den store fornyelse tage form og nationernes vældige march mod sundhed begynde.

Kilde: Stefan Vøldan, NY TID OG VI nr. 1 1953

 

Medicinal-firmaer ignorer bivirkninger

Anette (billedet nederst) er 48 år i dag. Engang spiste hendes mor en pille mod kvalme - pillen indeholdt det farlige stof thalidomid, som viste sig at være fosterskadeligt. Anette blev født uden knæ, uden albuer, hun har kun tre finger på hver hånd og lider desuden af cøliaki: hun kan ikke tåle glutten og holder sig for en sikkerhedsskyld til en kost af æbler, boghvedegrød og ingerfær.
Hun har aldrig kendt sin mor, der skubbede hende fra sig lige efter fødslen. Anette tilbragte de første 18 år af sit liv på operationsbordet og i forskellige institutioner. Når smerten blev voldsom, gav hun slip og lod sig falde i åndernes verden,, hvorfra hun kunne se sig selv udefra med et smil på læberne.
I 2006 lå Anette på operationsbordet igen. Hun var sammen med sin ven Gustav, han vågede ved hendes side. Hun følte ikke, der var noget at leve for. Det var på tide at give op. En stemme - hun ved ikke, hvorfra den kom - bad hende droppe al selvynk og i stedet hjælpe Gustav, der var i krise. Hun var stærk, det fortalte stemmen hende. Der var meget mere for hende at gøre i denne onde verden.
NB! Læs mere om Anette på side 48-55 på: http://samvirke.dk/magasin/2010/09.html


Læs det fortabte Fredens evangelium her, fundet i Monte Casino klostret: Munke og lægeurter

Denne sider er under opdatering og forsætter!.....