THE END

Lovpris HERREN "Jesus Kristus" vor Gud

Verdens ældste Bibel

Verdens ældste Bibel "Fredens Evangelie" fra år 33 e.Kr. fundet i Monte Casino Klostrets Bibliotek i 1920èrne af en præst og læge. Et af de mest værdifulde dokumenter siden fundet af Dødehavsrullerne. Guds navn blev ikke udtalt, men kun skrevet med fire bogstaver "JHWH" efterfølgende blev det til Gud HERREN JESUS KRISTUS.

Hør, Israel, livets budskab! lån øre, for at I kan lære klogskab. Baruks Bog 3,9 ; 5. Mose Bog 30,19.

Du har forladt visdommens kilde?

Baruks Bog 3,12 ; Jermias Bog 2,13.


Så lær dog, hvor klogskab findes, hvor der er styrke, og hvor der er indsigt, så du tillige kan vide, hvor der er lang levetid og livslykke, hvor der findes lys for din fod, øjnene og fred.
Baruks Bog 3,14
Hvem har fundet det sted, hvor visdommen bor, og hvem er trængt ind til dens skatte?
Baruks Bog 3,15 ; Jobs Bog 28,12
Det som kan erkendes om Gud ligger nemlig åbnet for dem (som tror): Gud har jo åbenbaret det for dem.
Rom 1,19-22 ; Visdommens Bog 13,1
Han har i de forbigangne tider ladet alle hedningerne vandre deres egne veje.
Ap.G.14,16-1823 ; 17,22-26:
Da trådte Paulus frem midt på Areopagus og sagde: "Athenere! jeg ser, at I alle måder er ivrige i jeres gudsdyrkelse. Thi da jeg gik omkring og tog jeres helligdomme (Akropolis) i øjesyn, fandt jeg blandt andet et alter med den indskrift: "For en ukendt gud. "Det, som I således dyrker (kirkelige afgudsbilleder på et alter og statuer) uden at kende det, det forkynder jeg jer.
Ap.G.17,23.
Gud, som har skabt verden og alt, hvad der er i den, han, som er Himmelens og jordens Herre, bor ikke i templer (kirker, kloster og bedehuse), gjorte med hænder, han tjener heller ikke af menneskers hænder, som om han trængte til noget, han, som jo selv giver alle liv og ånde og alt andet. Sl.50,12-15. Matt.7,7 ff. v/13.
Ap.G.17,24 ; Ap.G.7,48-56 ; Es.66,1-3 ; 1 Kong.8,27-32

Og han lod alle folkeslag nedstamme fra èt menneske og lod dem bosætte sig på hele jordens flade, og han fastsatte bestemte tider og landegrænser for dem, for at de skulle søge Gud, om de dog kunne famle sig frem til ham og finde ham, så sandt han ikke er langt fra en eneste af os;
Sl.145,18-21 ; Sl.146,1-3 ; Sl,55,6 ; Rom1,20 ; Visd.13,1-19.
thi i ham lever og røres og er vi (d.v.s. inde i os selv), sådan som nogle af jeres digter har sagt: "Thi vi er også af hans slægt".
Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen er lig guld eller sølv eller sten, formet ved menneskers kunst og snilde (afgudbillede).
1. Mose Bog 1,27-31. ; Es.40,18 ; Es.46,5 : Es.44,24 ; Es.45,12.
Vel har Gud båret over med uvidenhedens tider, men nu sender han menneskerne det budskab, at de alle og alle vegne skal omvende sig.
Ap.G.17,30 ; 2.3,9-10.
Men da skarerne så, hvad Paulus havde gjort, løftede de deres røst og sagde på lykaonisk: "Guderne er i menneskeskikkelse steget ned til os."
Ap.G.14,11 ; Es.35,5-8.
Og da Paulus havde samlet en bunke kvas og lagde den på bålet, krøb der på grund af varmen en giftslange ud og bed sig fast i hans hånd. Men han rystede dyret af i ilden og havde ingen mèn af det. De ventede nu, at han skulle svulme op eller pludselig falde død om. Men da de havde ventet længe og så, at der ikke skete ham noget slemt, slog de helt om og sagde, at han var gud?
Ap.G.28,3-6
Derfor den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst.
Mark.16,16 Hebr. 3,1-14 ; ÅB.2,10.
I Lystra sad der en mand, som var kraftløs i fødderne; han havde været lam fra moders liv og havde aldrig kunnet gå.
Ap.G.14,8-10
han lyttede, når Paulus talte, og da Paulus fæstede sit blik på ham og så, at han havde tro til at frelses, sagde han med høj røst; "Rejs dig op og stå på dine fødder!" Da sprang manden op og begyndte at gå omkring.
Så Herren styrker de slappe hænder, lader de vaklende knæ blive faste, sig til de ængstede hjerter: Vær stærke, vær uden frygt! Se eders Gud! Han kommer med hævn, gengæld kommer fra Gud (Herren), idet han kommer og frelser dig.
Es.35,3-4.
Da åbnedes de blindes øjne, de døves ører lukkes op; da springer den halte som hjort, den stumme tunge jubler.
Es.35,4-10
Og Gud gjorde udsædvanlige undergerninger ved Paulus hænder, så man endog bragte tørklæder og bælter fra hans legeme til de syge, og sygdommene veg da fra dem, og de onde ånder fo`r ud.
Ap.G.19,11-12.
Da trådte Peter frem sammen med de elleve (også Paulus), opløftede sin røst og talte til dem: "Jødiske mænd og alle I, som bor i Jerusalem! Det skal I vide, og mærk jer mine ord;
Ap.G.2,14-21 ; Rom 10,13
Og det skal ske, at enhver, som påkalder Herrens navn - JESUS KRISTUS, skal frelses.
Israelitiske mænd! hør disse ord: Jesus fra Nazaret, en mand, som over for jer er udpeget af Gud ved kraftige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblandt jer, sådan som I jo selv ved, han blev efter Guds egen fastsatte plan (Essæerne) og forudviden givet i jeres vold, og ved hedningers hjælp (Romerne) naglede I ham til korset og tog hans liv. Men Gud gjorde ende på dødens veer og lod ham opstå, fordi det ikke var muligt, at han kunne fastholdes af døden. Thi David siger med tanken på ham: "Jeg havde altid Herren (Jesus Kristus) for øje; thi han er ved min højre, at jeg ikke skal rokkes.
Ap.G.2,20-36:
Så skal da hele Israels hus (Abraham, Isak og Jakob) vide for vist, at den Jesus, som I korsfæstede, ham har Gud gjort både til "Herre og Kristus" (den salvede).
"Vi har jo udtrykkelig forbudt jer at lære i dette navn ( JHWH - Jehova), og se, nu har I fyldt Jerusalem med jeres lære og vil bringe dette menneskes blod over os!
Ap.G.5,28-32.
I kender det budskab, som har lydt over hele Jødeland, og som begyndte fra Galilæa efter den dåb, Johannes prædikede, det om Jesus fra Nazaret, hvordan Gud "salvede ham med Helligånd og kraft", ham, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle dem, der var overvældet af Djævlen (dæmonerne), thi Gud var med ham. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham (HERREN Jesus Kristus), skal få syndernes forladelse ved hans navn.
Ap.G.10,37-43.
En lovsang af David 145,1-13: Jeg vil ophøje dig, min Gud, min konge, Herren Jesus Kristus, evigt og altid love dit navn. Jeg vil love dig dag efter dag, evigt og altid prise dit navn (Halleluja), som betyder lovpris HERREN (Jesus Kristus).

Dit rige står i al evighed, dit herredømme varer fra slægt til slægt. Trofast er HERREN Jesus Kristus i alle sine ord og miskundelig i alle sine gerninger.
HERREN åbner de blindes øjne, HERREN rejser de bøjede, HERREN elsker de retfærdige.
HERREN er konge for evigt, din Gud, o Zion (Jerusalem), fra slægt til slægt. Halleluja!
Sl.146,8-10
HERREN dækker himlen med skyer, sørger for regn til jorden, lader græs spire frem på bjergene og urter til menneskers brug (medicin); føde giver han kvæget og ragneunger, som skriger.
Sl.147,8-9
Halleluja! Pris HERREN i Himlen, pris ham i det høje!
Sl.148,1-14 ; Sl.150,1-6
Dette skriver jeg til jer, for at I skal vide, at I har evigt liv, I som tror på Guds Søns navn. Halleluja!
Åb.7,9-12.

Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, han som er, og som var, og som kommer, den Almægtige, der hersker over engleskarerne 2.Kor.6,16-18 Jvf. 2 Samuel 7,14.

På Herrens dag kom jeg under åndens magt, og den sagde:

"Hvad du ser, skriv det i en bog, og send den til de syv menigheder i Efesus, og i Smyrna og i Pergamum og i Tyatria og i Sardes og i Filadelfia og i Laodikea".
Joh. Åbenbaring 1,10-11 ; 2,1-20 ; 3,1-22.

Johannes Markus ser Gud (Jesus Kristus) sidde på sin trone og lovsynger for Gud (Halleluja), idet Ordet betyder lovpris Herren!!.....
Joh. Åbenbaring 4,1 ff.

Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja til evig tid.
Hebr.13,8-15:
Lad os da ved ham altid bringe Gud lovprisnings-offer, det er: frugt af læber, som bekender hans navn (Jesus Kristus, Frelseren).
1.Pet.2,4-10 ; Ef.2,20 ff. ; 1.Kor.3,16 ; Rom.12,1 ; Es.61,6 ; Åb.1,6 ; Hebr.13,15 ; Åb.4,1-8.

HERREN "Jesus" ER GUD?

David selv har jo ved HELLIGÅNDEN sagt: "Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre hånd, til jeg får lagt dine fjender under dine fødder."

HERREN på hebraisk er det ord, der bruges (og ikke Jehova) om HERRENS åbenbaring for profeterne?

Dan.7,11 ff. ; Matt.22,44 ; Ap.G.2,34 ff. ; 1.Kor.15,25 ; Ef.1,20 ff. ; Hebr.1,13.

David selv kalder ham "herre", hvordan kan han så være hans søn?"

Mark.12,36 ; Matt.23,6 f. ; Luk.11,43 ;20,46.

Jesus svarede: "Det første er: "Hør Israel! Herren vor Gud (Faderen), Herren er èn;

5. Mos. 6,4 f ; Jvf. Joh. 10,30 ; 14,9 ; 17,5-11 og v.22-26 ; Joh.15,1-11 ; Joh.12,28 ; Matt.3,17 ; 17,5 ; Salme 2,7 ; Esajas 42,1-10 ; Salme 33,3-6 ; 40,4-8 ; 96,1-13 ; Åb.5,9-13 ; 14,3 : Ef.1,3-13. 

- og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke. Et andet er dette: "Du skal elske din næste som dig selv." Noget andet bud større end disse gives ikke."

Og at elske Ham (Jesus) af hele sit hjerte og af hele sin forstand og af hele sin styrke og elske sin næste som sig selv, det er bedre end alle "brændofre" og slagtofre.

Mark.12,29-33 ; 1.Sam.15,22.

Moses var Gud og Aron profet?

Han skal tale på dine vegne til folket (jødernes flugt fra Ægypten); han skal være din mund, og du skal være gud for ham.

2.Mose Bog 4,16.

Da sagde HERREN (Jesus Kristus) til Moses: "Se, jeg gør dig til gud for Farao, men din broder Aron skal være din profet.

2. Mose Bog 7,1-2.

Lammet Jesus sad på tronen

"Frelsen tilhører vor Gud, som sidder på tronen, og lammet".

Og alle englene stod rundt om tronen og om de ældste og om de fire livsvæsner, og de kastede sig ned for tronen på deres ansigter og tilbad Gud og sagde:

"Amen! Lov og ære og visdom og tak og pris og kraft og styrke tilkommer Gud i evighedernes evigheder! Amen.

Derfor står de nu foran Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel; og han sagde, som sidder på tronen, skal opslå sit telt over dem.

De skal ikke sulte mere og ikke tørste mere, ikke heller skal sol eller nogen hede stikke dem.

Thi Lammet "Jesus Kristus", som står midt for tronen, skal være deres hyrde og lede dem på vej til livets vand (kilderne); og Gud skal tørre hver tårer "af deres øjne".

Åbenbaringens Bog 7,10-17.

Lovpris Herren "Jesus Kristus"

Herre din miskundhed rækker til himlen, din trofasthed når til skyerne.

Sl. 36,6. Haleluja (lovpris HERREN)

Løft dig, o Gud "Herre Jesus Kristus", over himlen, din herlighed (som god frugt, grønt og most der findes overalt) være over al jorden.
Sl.57,11.

Jeg vil takke dig, Herre (Jesus Kristus), blandt folkeslag, lovprise dig blandt folkefærd; thi din miskundhed når til himlen, din sandhed til skyerne. Løft dig, over himlen, din herlighed være over al jorden!
Til frelse for dine elskede hjælp med din højere, bønhører os!
Sl.108,4 ff.

I dag er ungdommen sløv og forblindet, og lovpriser ikke det som Gud har skabt eller giver os af føde, idet de tror at maden på bordet er en selvfølge? Men den tid kommer, siger Bibelen, hvor vi alle skal lovprise HERREN "Jesus Kristus" og ikke jødernes Gud "JEHOVA"!!......

Menneskesønnen skal ophøjes?

Hvem vil tro, det vi hørte, og for hvem åbenbares HERRENS arm.
Es.53,1-12

"Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn!" Det sagde Jesus og gik så bort og skjulte sig for dem (evighedernes, evigheder).
Men skønt han havde gjort så mange tegn for deres øjne (og mirakler), troede de dog ikke på ham (jøderne, senere katolikkerne, protestanterne, Jehovas Vidner o.s.v.), så det ord gik i opfyldelse, som profeten sagde: "Herre, hvem åbenbaredes Herrens arm?"
Joh.12,36-41 ; Rom.10,16; 10,4-9 ; Matt.10,32.

Derfor kunne de ikke engang tro; Esajas har jo et andet sted sagt; "Han har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet, at "Jesus Kristus var Gud" og omvende sig, så Han kan læge dem."
Det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham (Jesus Kristus - HERREN).
Es.6,1-3
Moses skrev også om den herlighed "Herren" Jesus Kristus havde?
2.Mos.16,10 ff. ;  Joh.6,31 ; 1.Kor.10,3-9.

Og da Aron som var Moses søn havde overtaget magten til at blive faderens stedfortræder, sagde han til israelliterne, og se, Herrens herlighed har vist sig i skyen "pyramidens hemmelighed":
Ap.G.7,20-22 ; 4. Mos.14,10 ; Es.6,3 ; Sl.72,17-20 ; 2.Mos.13,21-22 (pyramiden) ; 4.Mos.14,10.

Da talede HERREN (Jesus) til Moses og sagde: "Jeg har hørt israelliternes knurren; sig til dem: Ved aftenstid skal I få kød (urent føde) at spise, og i morgen tidelig skal I få brød (manna) at mættes eder med, og I skal kende at jeg er HERREN "Jesus Kristus" eders Gud (ikke  Jehova) som er jødernes gud.
2. Mos.16,11-35

Tryk på linket: ER GUD GRØN?

Ved Jesus genkomst for de kristne (ikke datidens jøder) vil han ligeledes som i 2.Mos.16,11 fremtræde med guddommelig herlighed
Mark.8,38 ; 13,26 ; Matt.24,30 ; 25,31;
og gennem lidelse og opstandelse indgår han til den.
Luk.24,26 ; 1.Pet.1,11.21 ; 1.Tim.3,16.

Det syndige menneske mangler den guddommelige herlighed (Rom.3,23), men det er de kristnes håb at få del i den
Rom.8,18.21 ; 2.Kor.3,18
sammen med Kristus ved hans genkomst.
Kol.3,4 ; 1.Pet.4,13 ff.

Dog var det ikke alle (jøder), der adlød evangeliet; Esajas siger jo: Herre! hvem troede det, han hørte af os? " 
Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord.
Rom.10,17-21
Og Esajas går så vidt, at han siger (Dødehavsrullerne): "Jeg blev fundet af dem, som ej søgte mig. Jeg gav mig til kende for dem, som ej spurgte efter mig."
Men om Israel (jøderne) siger han (Jesus Kristus): "Dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et ulydigt og genstridigt folk (lige som de kristne i dag)?
Es.6,1-5 ; 65,2-15 ; Åb.2,17-18 ; Es.61,1-3 ; Åb.4,2-8 ; Joh.6,32-40

HERLIGHED med store bogstaver i Ny Testamente om den stråleglans (aura) og den moralske renhed (dyd), som hører med til Guds væsen (de rettroende kristne) som evangelisten Lukas skriver om.
Luk.2,9 ; Ap.G.7,55 ; Åb.11,23.
Denne guddommelige natur havde Kristus
1.Kor.2,8 ; Joh.1,14
og det er især i Johannes Evangeliet en hyppigt tanke, at han åbenbarede den under sit jordeliv.
Åb.2,11 ; 11,4 ; 13,31 ; 17,1 ff.

Lovet være Gud "HERREN" Israels Gud, som ene (Jesus Kristus) gør undergerninger, og lovet være hans hellige navn (JHWH) evendelig (altid); al jorden skal fyldes af hans herlighed. Amen, amen!
Her ender Davids, Isajas søns bønner.
Matt.6,9-15, Davids salme 72,17-18 ; Åb.4,2-8 ; Es.6,2 ; Åb.1,1,4,8 ; Ez.10,12-22 ; Ez.11,1-20.

Paulus siger til Romerne:

Kend Herren "Jesus Kristus" "Thi de skal alle kende mig, fra den mindste til den største iblandt dem.
Hebr.8,10-13 ; 9,14 ; Jeremias 31 ; Joh.6,45 ; 1.joh.2,27 ff.

Hvem er løgneren, om ikke ham, som nægter, at Jesus er Kristus (Gud)? Han er Antikrist, som fornægter Faderen og Sønnen.
Enhver, som fornægter Sønnen (Gud), har heller ikke Faderen (ABBA); den som bekender Sønnen, har også Faderen (Gud). 
NB! Jehova var jødernes gud, idet de fornægtede Jesus, der var den "levende Gud".
1.Kor.3,16 ; Luk.12,32 ; Joh.5,5-24 ; Joh.15,22-27 ; Joh.7,27-39 ; Joh.10,30-39.

Gud står frem i guders forsamling, midt iblandt guder holder han dom: "Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med gudløse? - Sela
Sl.82,1 ff.  ; Joh.10,34 ; Es.2,2-3.

Tryk på linket og læs Paulus ord foran Areopagus:

Munke og lægeurter


 
 
Jødernes dom over Jerusalem!!...
  

Gud talte til os i sin helligdom: Du lod dit folk friste ondt, skænkede dem den døvende vin (af beruelse).
Sl.60,5 ; Sl.75,9 ; Es.51,17

Thi i HERREN`s (Jesus) hånd er et bæger med skummende, krydret vin, han skænkede i for èn efter èn, selv bærmen (bundfaldet) drak de; alle jordens gudløse drikker.
Sl. 75,9 ; Åb. 18,1 ff. ; Åb.17,2 ; Åb.14,8-13.

Så sandt jeg er Herren din Gud, som rører havet, så bølgerne bruser, den hvis navn er Hærskarers HERRE. Jeg lægger mine ord i din mund og gemmer dig under min hånds skygge for at udspænde himmelen og grundfæste jorden og sige til Zion (Jerusalem) "Du er mit folk".
Es.49,2 ff. ; 59,21.

Vågn op, vågn op, stå op, Jerusalem, som af Herrens hånd fik rakt hans vredes bæger og tømte den brusende kalk (bæger) til sidste dråbe (vinen). Ved alle gadehjørner lå dine sønner i afmagt som i et garn antiloper, fyldte med Herrens vrede, med trusler fra din Gud.

Hør derfor, du arme, fordrukken, men ikke af vin: Så siger din Herre, Herren, din Gud, der strider for sit folkeslag: "Se, jeg tager den brusende kalk (bægeret) fra din hånd, aldrig mer skal du drikke min vredes bæger; og jeg rækker det til dine plager, dem, som bød dig det.
Es.51,20-23.

Et gyldent bæger (kalken) med vin var Babel (Bagdad i Irak) i Herrens hånd, det gjorde al jordens drukken; folkene drak af vinen, derfor blev folkene galne (ondskabsfulde).
Jer. 51,7 ; 25,15 ; Hab.2,15.

Men Jesus sagde til dem: "I ved ikke, hvad I beder om? Kan I tømme denne kalk (bægeret med den ondskabsfulde vin)" som jeg skal tømme, eller døbes med den dåb (til omvendelse), som jeg skal døbes med? "De sagde til ham: "Ja, vi kan. "Da sagde Jesus til dem: "Den kalk (bægeret), som jeg tømmer, skal I tømme (afholdenhed), og den dåb, som jeg døbes med, skal I døbes med:
Mark.10,38.
Men en dåb skal jeg døbes med, og hvor knuger det mig (vredes),,,,,,,,,,, indtil den er fuldbragt. Altså forbandede han enhver der drikker vin? Skal præsterne afskaffe altervinen, og i stedet drikke druesaft lige som Jesus og Essæeren Johannes Døberen gjorde?
Matt,11,18 ; Luk.7,33 ; Luk.1,13-17 ; Luk.12,49-51

Tryk på linket: Sundhed for alle

I Farisæere renser nu det udvendige af bægeret (kalken) og fadet? Men giv det, som er indeni (d.v.s. kalken: vinbægeret) til Almise; se så er alle ting eder rene!!...Her menes, så er du ren ved at undgå vin.
Luk.11,23-26.

Her kommer Jesus gode råd til undsætning: Farisæerne renser bæger og fad udenpå (og vasker hænder), men indeni er I fulde af rovlyst og ondskab siger Jesus.
Da kommer der fra Jerusalem farisæerne og de skriftkloge til Jesus og siger:
Hvorfor overtræder dine disciple de gamles overlevering? De vasker jo ikke deres hænder, når de skal spise."
Matt.15,2
Det er rigtigt at afholde sig fra at spise kød, drikke vin, og hvad andet din broder tager anstød af.
Rom.14,21 ff.
Om Jesus afskedsmåltid med sine disciple fortælles i tre evangelier:
Mark.16,14-20 og 9.
I de græske urtekster omtales, at Jesus brød brødet og drak en ugæret vin (Gibbin)= druesaft. Kun Martin Luther har i sine oversættelsesfejl også anvendt ordet "påskelam", for i den oprindelige tekst står der påskemåltid og intet om det slagtede lam jvf...........
Matt. 12,7 ; Matt.9,12-13 ; Hebr.10,5 Sl.40,7-10 ; Sl.51,18-19 ; Es.1,11 ; Am.5,21 ; Mark.16,14-29 ; Joh.6,48-56 ; Matt.10,7-8.

Tryk på linket: Eskatologisk

Dette skriftsted læses i kirkerne 4. søndag i advent

Halleluja!!...

Halleluja betyder: Lovpris HERREN som har skabt himmelen og jorden!!..

Glæd jer altid i HERREN, siger Paulus til Filipperne: Glæd jer.

Fil.4,1-9.

Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse; så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus.

I øvrigt, brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er sømmeligt, hvad der er retskaffent, hvad der er rent (bodsøvelse), hvad der er elskeligt, hvad der er godt lov (Moses), al dyd (mod, visdom, ærlighed, retfærd godhed) og alt, hvad der er ros værd: det skal I have i tanke (forstand)!!.....

Fil.4,6-9.

Tryk på dette link: "Maria Magdalene"

Husk at vende tilbage til denne side!!......

Halleluja Grand Prix 1979

Halleluja
Davids Salme 109,1:
Du min lovssangs Gud, vær ej tavs.

Vinderen af Melodi Grand Prix 1979 huskes tydeligt med sangen: Halleluja, syng en sang. Halleluja (lovpris Herren) vi vil følge med. Med et enkelt ord, et enkelt ord. Vi velsigner himlen, træet, fuglen. Og vi vil udfylde hjertet med glæde Halleluja (lovpris Herren) som har skabt Himlen og Jorden, og alt dens fylde!

Salmernes Bog 105,1:
Pris HERREN, påkald hans navn (Halleluja), gør hans gerninger kendte blandt folkeslag!!.....

Sidst jeg havde ordveksling med min præst i det sogn jeg bor var i 2006 i præstegården, hvor alle sognebørnene var indbudt til marton/løb i bibelstudie om Dan Browns Bog "Da Vinci Mysteriet"? Siden har jeg mødt ham i et supermarked i grøntafdelingen, hvor vi udvekslede et par få ord om det Gud har skabt til livets oprettelse (grøntsager; urter, korn, most o.s.v). I dag er han blevet biskop i Roskilde Stift, har skrevet en bog og rejsebeskrivelse om Mayaindianerne i Mexico. Da han holdt åbningsgudtjeneste for Folketinget på Christiansborg i Holmens kirke, har jeg lyst til at citere denne prædiken:
KAN I HUSKE Århushistorierne i 1970èrne? En af dem lød sådan (fortalte min tidliger præst Peter Fischer Møller) til Folketinget: Hvorfor lægger århusianerne altid små spejle ved kuverterne, når de inviterer folk til middag? Jo, for når gæsterne så går rundt for at finde sin plads, og de kigger ned på spejlet og ser sig selv, så siger de: Jamen, her sidder jeg?
Som med spejlene ved det århusianske bord er det med Vorherres ord til os. Når vi læser i Det Nye Testamente, når vi hver især lytter til evangeliet, så rettes fokus på os hver især. Evangeliet egner sig ikke til at slå andre i hovedet med. Det retter sig altid fokus mod læseren, lytteren, prædikanten på èn gang afslørende og kærligt inkluderede. Og så sættesr det os på plads som spejlene ved bordet. Det sætter os på plads som naboens næste, som borgerne i samfundet, som kolleger i kirke eller folketing, som medmennesker i en globaliseret verden, familie o.s.v.
Da min tidligere sognepræst Peter Fischer Møller i 2001 var på studierejse i landsbyen Xocen på Yucatan i Mexico for at studere deres kristendom, former og udtryk blandt de lokale mayaindianer, stod der i den lokale kirke tre malede trækors. Om halsen på dem hang tre små spejle. Den stedlige præst, pader Antonie fortalte, at spejlene var Guds øjne. Jeg spurgte, hvad han mente med det. Prøv at kigge lidt nærmere, sagde han. Og hvad så? Ja, hvor dum kan man være. Jeg så naturligvis mig selv. Pader Antonio bemærkede: Ja, det er altså, hvad Gud ser. Han ser dig og følger med i din hverdag. Husk det!!...Jesus ord og historier i Bibelen er som spejle, vi kan se os selv i, derfor "Kend dig selv".
Kilde: Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde Stift.
Ref. Ezikels Bog 11,19-20 ; Matthæus 22,34-46 ; Salm. 15,28 321 og 730. 

Mayaindianerne medfødte instinkt er tilknyttet til naturen. Desværre mangler danskerne denne instinkt, men vi kan få del i den alene ved at læse Bibelen under ordet HALELUJA, der betyder: Lovpris HERREN "Jesus Kristus" som har skabt Himmelen, jorden og dens fylde.

Abraham beskrives som en normade og lovpriste HERREN (Jesus Kristus), drog til Palæstine - Israel, Kana`ans land, et land der flyder med mælk og honning.
2. Mosebog Bog 33,3:
Det var i Ægypten under den voldsomme tørke, sult og pest HERREN (Jesus Kristus) sagde til Moses: "Drag nu bort herfra med folket, som du førte ud af Ægypten, til det land, jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob med de ord: Dit afkom vil jeg give det!!....
1. Mose Bog 12,7
Sådan skal du sige til israellitterne og Gud svarede Moses: "Jeg er den, jeg er!" Således skal du sige: JEG ER (JHWH), har sendt mig til dig (og dine mennesker på hele jorden) og dette er mit navn til evig tid, og således skal jeg kaldes fra slægt til slægt.
2. Mose Bog 3,14-15.
Derfor sagde jeg til jer, at I skal dø i jeres synder; thi hvis I ikke tror, at "jeg er den, jeg er", skal I dø i jeres synder."
De spurgte ham da: "Hvem er du? Jesus svarede dem: Just det, som jeg siger jer! "Jeg er den, jeg er"?
Joh.8,23-25.

Hvornår skiftede Gud navn?

Hør mig dog nu, o Jakob, Israel, du, som jeg kaldte: Mig er det, "jeg er" den første, også jeg er den sidste. Hvem gjorde og virkede det? Han, som længst kaldte slægterne frem, jeg, HERREN, som er den første og end hos de sidste den samme.
Es.48,12 ; Es,41,4 ; Åb.2,8
Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og slutningen, sige Gud HERREN, han, som er, og som var, og som kommer, den Almægtige.
Åb.1,8
"Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever; og jeg var død, men se, jeg lever i evighederne.
Åb.4,8 ; Åb.1,18 ; Es.44,6 ; Rom. 6,5-9 ; Sl. 68,21 ; Åb.3,7-8 ; Åb.20,1 ; Åb.9,1 ; Åb.22,13-16 ff.
Hvis nogen ikke elsker Herren, han være forbandet! Maran ata (hvilket betyder): "Vor Herre Jesus er kommen".
1. Kor.16,22 ; Fil.4,4-5 ; Åb.22,20-21. 


Herre, dit navn er "evigt", din ihukommelse, Herre, fra slægt til slægt: Sl.135,13 ; 102,1-3 ; Esajas 42,8 ; Hoses Bog 12,6 og Salmernes Bog 69,14-19.

Jeg er HERREN, sådan lyder mit navn. Jeg giver ej andre min ære, ej gudebilleder min pris.
Esajas 42,8-20:
HERREN, Hærskares Gud, HERREN er hans navn: Drag du nu hjem med din gud (Jehova, gudebiller og Stenstøtten m.m.), og tag vare på kærlighed og ret og bi bestandig på din Gud (Eliohim som man udtalte Gud dengang)!"
Hos. 12,6-7:
Giv mig ikke til glubske uvenners magt! Thi falske vidner, der udspyr (og truer om) vold, står frem mod mig. Havde jeg ikke troet, at jeg skulle skue HERRENS godhed i de levendes land -
Sl. 27,13
Falske vidner "Jehova" står frem, de spørger mig om, hvad jeg ej kender til; de lønner mig godt med ondt, min sjæl er forladt. Da de var syge, gik jeg i sæk, med faste spæged jeg mig, jeg bad med sænket hoved, som var det en ven eller broder; jeg gik, som sørgede jeg over min moder, knuget af sorg.
Sl.35,11-14 ; Ap.G.6,13 ; Matt.26,60-75.
På samme måde blev Jesus også hånet af røverne, som var korsfæstet sammen med ham. Men ved den niende time råbte Jesus med høj røst og bad til Gud og sagde (uden at udtale Guds ord, men ved navn i mange tekster= ABBA): "Eli! Eli! Lema sabaktani?" det betyder: "Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?"
Matt.27,46 ; Salme 22,1 ; Hebr. 5,7-14 og Esajas 42,6-7.
Sl.27,12-13 ; Matt.12,18:
For de kristne blev Herren det navn, man gav Jesus for at tilkendegive hans guddommelighed ifølge
Fil.2,911 ; 1. Kor.8,5-13:
HERREN blev således erstattet og fik en anden betegnelse: Messias (Kristus) jfr.
Ap.G.2,32-38 ; 1. Kor.12,3 ; Rom. 10,4-11 ; 2. Kor.4,5-7:
Hos Paulus betyder Herren i almindelighed kejseren (Kristus)?
Men han forbød dem streng at røbe, hvem Jesus var, for at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeten Esajas, som siger:
"Se, min tjener, som jeg har udvalgt, min elskede, i hvem min sjæl har velbehag; på ham vil jeg lægge min Ånd, og han skal forkynde ret for folkene. Og hans navn skal folkene håbe".
Rom.15,13.
Da blev en besat af en ond ånd, som var både blind og stum, ført til ham; og han helbredte ham, så den stumme kom til at tale og se. Og alle folkeslagene var ude af sig selv af forundring og sagde: "Mon han dog ikke er Davidssønnen.
Matt.12,22-23 ; Joh.4,20-37.
I retfærdige, glæd jer i Herren, og lovsyng hans hellige navn "HALELUJA".
Sl.97,12 ; Sl.32,11 ; 30,5.

Fra Dødsriget, Herre, drog du min sjæl, kaldte mig til live af gravens dyb: Rom. 10,7-9:
Sl.30,4 ; 86,13:
Jeg vil takke dig, Herren min Gud (Jhwh), af hele mit hjerte, evindelig ære dit navn (HALLELUJA); thi stor er din miskundhed mod mig, min sjæl har du frelst fra Dødsrigets dyb (reinkarnation).
Thi fra døden frier du min sjæl, ja, min fod fra fald, at jeg kan vandre for Guds åsyn i livets lys.
Sl.56,14
Gud (Jhwh) den Almægtige, den Højeste, påkalder jeg, den Gud, der gør vel imod mig; han sender mig hjælp fra Himlen (Jesus Kristus) og frelser min sjæl fra den, som vil mig til livs, Gud sender sin nåde og trofasthed.
Sl.57,1-3
Mennesket af i dag tror, at Guds love i "naturen retter sig efter os mennesker", men desværre må de tro om igen. Gud har i sin barmhjertighed i mod os, hans børn, fra første begyndelse jorden blev skabt, allerede sendt Jesus Kristus herned , indstiftet aposteltjenesten med håndspålæggelse, voksendåb, naturmedicin og helbredelse m.m..
Jak.5,14-16.
Herren Jesus Kristus er nemlig gudløse fjernt, men hører retfærdiges bøn.
Ordsprog 15,29:
Vi ved, at syndere bønhører Gud (Jhwh) ikke; men hvis nogen er guds frygtig og gør hans vilje, så hører han ham.
Johannes Evangeliet 9,31:
Breder I hænderne ud, skjuler jeg øjnene for jer. Hvor meget I så end beder, jeg hører det ikke. Eders hænder er fulde af blod (synd); tvæt jer, rens jer (indvendig)!!...
Luk.5,12-16 ;  Matt.8,1-4 ; Mark.1,40-45 og 
Es.1,15-16 ; Jak.4,7-8 ; Zak.1,3 ; Mal.3,7-11.

Derfor skal I underordne jer under Gud "Herren". Stå Djævlen (fristeren) imod, så skal han fly fra jer; hold jer nær til Gud (naturen), så skal han holde sig nær til jer! Tvæt hænderne (vask dem) I syndere! og rens hjerterne (fra synd), I Tvesindet! Hør op med det onde; lær det gode, læg vind på, hvad ret er; hjælp fortrykte, skaf faderløse ret, før enkers sag.
Jak.1,15-16. 

Denne side er slettet