Vagabonderende strøm og infralyd er kraftigst ved fuldmåne

Hvad er beskidt strøm i huset?

Nogle forsker betegner beskidt elektricitet KSVS "vagabonderende omstrejfende strøm" i boligen som en af årsagerne til moderne civilisationssygdomme, vågner med hovedpine, svimmelhed, tinnitus, vandladningsproblemer, forstørret prostata, blæreproblemer, blod i urinen o.m.a.?

Beskidt strøm, er en form for "statisk elektricitet" af positive ioner der opstår af mange grunde bl.a. fra moderne vandværker, da man nedlagde vandtårne og i stedet brugen af kraftige pumper til overførsel gennem vandsystemet, som skaber gnidningsmodstand - vibrationer gennem PVC- rørledninger (beskidt strøm). Især elektriske enheder, der skaber pludselige modstand, skarpe spændingsvariationer; f.eks. elektrisk stempelmotorer, store diselpumper på fjernvarme værker m.m. Da vandværkerne fjernede sig fra vandtårne med istedet tryk fra pumper, skabte man en form for krybestrømme gennem systemet til boliger og bondegårde på op til  10 volt også vibrationer i parcelhuse og boligblokke. Billedet øverst viser et trykfald fra 48 dB til under 36 dB 16-20 Hz (billede nederst) som fik parcelhuset til at ryste med meget svagt i gulv, seng og væge, så der opstod lavfrekvent infralyd overalt i boligen, og gnidning "beskidt luftstrøm" på flere hundrede volt af positive ioner pr. m2?

Her stiger trykket på vandrøret WC

Her stiger trykket på vandrøret WC

Udefra kommende vagabonderende strøm ved gård i Droninglund

Vibrationer og lavfrekvent infralyd fra 0,5 - 16 Hz fundet på dette vandrør i Ringsted af G.N.

Vibrationer og lavfrekvent infralyd fra 0,5 - 16 Hz fundet på dette vandrør i Ringsted af G.N.

Vagabonderende strøm/læk strøm betegnes af fagfolk som strømstøj, men er der iblandet lavfrekvent lyd?

Den 9. januar 2017 modtog en svineproducent en udtalelse fra DTU på grundlag af måleresultater udført den 10. og 11. november 2016 ved vandværkets forsyningsledning. Det fremhæves her, at udtalelsen er baseret på orienterede målinger. I korte uddrag af udtalelsen kan nævnes:

* At der tilsyneladende løber elektriske strømme i vandet

* At der er målt markant lavfrekvent 50 Hz spænding op til 10 volt

* At vandledningen ligger relativt tæt på den nærliggende 10/0 4 KV     transformerstation

* At vandledningen formentlig er parallelløbende med det           tilhørende 10 KV-kabel.

"Af hensyn til dyr og menneskers velbefindende skal det derfor anbefales, at ejendommen forsat vandforsynes fra egen boring mindst indtil den nævnte hypotese er af- eller bekræftet."

Der er her tale om en stor gård med mange søer og slagtesvin, hvor der længe har været problemer med unormal adfærd og øget dødelighed i besætningen samt ubehag i gårdens bolig med søvnforstyrrelser m.m.

Mange tiltag af forskellig art, såsom "udligninger", udskiftning af elmåler, pumper, ventilations m.v. har ikke haft nogen effekt. Man har ved DTU`s målinger fastslået, at el spændingen (vagabonderende) strøm kommer udefra og i konstaterede tilfælde via de almene vandværkers forsyningsledninger.

Det har vist sig ved målinger udført af højtuddannet fageksperter, at jorden omkring gården viser konstant elektriske strømspændinger, og at disse spændinger (kaldet vagabonderende strømme) optræder periodiske hen over døgnets i skiftende "striber" gennem jorden og ind i gårdens bygninger.

Det kan nu med 100% sikkerhed konstateres, at de målte 10 volt og senere 7-9 volt målt ved den nu frakoblede målerbrønd, ikke er fremført fra Droninglund Vandværk, men hidrører fra vagabonderende strømme, der går ind i og følger vandledningen til trods for, at vandledningen er af plastik/PVC.

Dokumentationen er optaget i internationalt forskningstidsskrift, hvor det kan findes på internettet.

Eksteme lave frekvenser ligger mellem 3½-10 hertz, som kun kan måles med avanceret audiodetektor måleudstyr.

Danske boliger fyldt med farlige bygningsresonans

I de gamle folkeeventyr dukker jordstråler op fra tid til anden i form af nisser og trolde på loftet, der hamrer, bygninger der slår ravner og giver lyde fra sig, så børn og gamle oldinge bliver bange og dør.....

Men nu afslører en årtusinde gamle myte om jordstrålernes identitet i samme frekvensområde som bygningsvibrationer og resonanser, der ligger i samme område fra 0,5 - 4 Hz og 16 - 20 Hz (infralyd). Den frekvens eller område, der tilsyneladende lettest lader sig påvirke os mennesker - udover selve trommehinden er snarre "vibrationer" og lukkemusklen på balancenerven, som kan sanses af andre dele af kroppen bl.a. knogler og kraniet? 

Kroppen og knogler kan høre?

I december 1990 viste DR-TV en udsendelse om en ung kvindelig musiker og trommeslager, der blev døv som 12-årige, men opdagede at forskellige dybe toner og lavfrekvent infralyd gav resonans forskellige steder i kroppen og hovedet.

Takket være døvheden på ørerne blev hun altså opmærksom på, at resten af kroppen kan høre. Det er derfor døve mennesker hører på trods af handicap, at de har mistet deres fysiske høresans, så går infralyd lige igennem knoglerne. I mange årti har man fremstillet vækkeur til døve, der består af infralyd d.v.s. et lille-brumme-apparat under hovedpuden. Almindeligt høreværn eller ørepropper har derfor ringe virkning overfor infralyd og ekstrem lave frekvenser (ELF) og vibrationer, idet dybe lyde, går uden om hørelsen og direkte i kødet og kraniet på os mennesker med nedsat hørelse, siger psykolog Jens Berthelsen Psykologisk Lab 1985 på Københavns Universitet.

Gennem marv og ben

Infralyd og bygningsresonans (STRUKTURLYD) bør derfor tages alvorligt, fordi disse frekvenser drøner lige igennem marv og ben. Så at sige igennem alt, lige fra tykke betonmure, jern, og betonkonstruktioner, rundt om hjørner i ventilationssystemer som "turbulent støj" og ned i den dybeste afgrund, brønd, som jordstråler o.m.a..faktisk er? Luftens indhold af infralyd og vibrationer i boligen, har stor indflydelse på REM-søvnen og der opstår gener i sengen hvor man sover, sygdom eller symptomer der går under navnet geopatisk stress m.m. (se billede)?

GEOPATISK STRESS & JORDSTRÅLING

Kilde: Gerhard I Nielsen, religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog, lyd & audiodetector og økolog siden 1976

Mennesker er derfor blevet mere opmærksom end nogensinde på deres helbred og cowed-19 virus? Desværre er der nogle indbygget kræfter i naturen, som vi ikke selv har kontrol over, det er negative energi som er yderst skadelig for immunforsvaret og som går under græsk/latinske navn Geopatich Stress:

Ordet "geo" betyder naturligvis "jord" (eller land). Udtrykket "patich" er meget interessant. Det indikerer både sygdom, samt en kur mod sygdommen. Det viser evnet til at føle, opfatte eller være følsomme over for specifikke energier (samt telepati).

Den mest definition af geopatisk stress er studiet af jordens og atmosfærens energier, som rammer jorden og deres indvirkning på dyr og menneskets trivsel.

De første oplysninger om jordstråling går 4.000 år tilbag f.Kr. og brugen af ønske kvisten kan findes i en kinesisk gravering fra Han-dynastiens æra. Folk har udelukkende fundet vand med ønsketænkningens pilekvist i tidernes morgen og i de mest forskelligartet kulturer. Det kan tydelig læses i Bibelen, at Moses fandt vand i ørkenen (brønd) ved at se og lede efter vegetation, som næres af vand bl.a. piletræet han fandt. 

Den kinesiske kejser Yu (ca. 150 f.Kr.) er afbilledet med en Y-formet pilekvist. Fænomenet var også kendt i det gamle Egypten, og er blevet nævnt både af romerrigets Ciceo (De devination 1,7) og Virgil (Aenesis, Vs 136 - 148) og den tyske historie fortæller Grinu (Deutche Mythologi 11,926). I århundrede søgte tyske mine arbejdere efter metalårer og skiffer med ønskekviste, på trods af at reformator og teolog Martin Luther fordømte "jordstråling" på sit mest magtfulde embede. I 1600-tallet blev der gjort forsøg på at forklare fænomenet. Desværre var alle forklaringer adskilt fra enhver form for beviser indtil 1930-erne.

I oldtiden var Feng Shui - mesterne og geomancerne bekendt med de vagabonderende strømninger "jordstråling" da de vidste, hvilke steder man skulle anbefale at bygge huse og hellige steder. Vi har således mistet interessen for denne viden i moderne tider, så her vender jeg tilbage, fordi der er en voldsom stigning i antallet af geopatisk huse og stressrelaterede sygdomme, fortæller tidligere DR-radiodoktor Carsten Vagn Hansen.

Allerede nu sætter jeg fingeren på det afgørende punkt, fortæller dr. Phil Emil Rasmussen i sin bog "Grundstoffernes stråling" fra 1932 og "Min Atomlære" fra 1938. Hvis hele Materien "Stråler" og Ønskekvisten er en pålidelig Detektor for denne stråling, hvorledes er det da muligt, at Rabdomanten kan gå langs veje uden at reagere, for så pludselig at komme i affekt på en strækning af brudspalter af skifferlag på en strækning, der måske drejer sig om èt eller to skridt? Der er jo dog faktisk Materie hele vejen, færtæller æres doktor pihl Emiel Rasmussen i sin bog:

Hemmeligheden ved de kritiske punkter, fortæller Emiel Rasmussen kendte den tyske professor Walther i 1930èrne på forhånd ganske nøje gennem geologiske og klimatologiske udgravninger. Under den reagerende Rabdomants fødder befandt der sig èn af disse brudspalter eller forskydningsspatler, som enhver geolog kender. De opstår gennem den udløsning af forskelligartet spændinger, som vi kender fra eksempelvis i jordskorpen af Jordskælv, hvor Jorden kan slå dybe revner og hele sammenhængende strækninger sænke sig i forhold til omgivelserne. Breden af disse spalter kan variere fra få millimeter til flere meter, men regvandet søger for, at de i tidens løb udfyldes helt, så de bliver usynlige fra jordens overflade, medens den geologiske analyse naturligvis altid vil afsløre dem.

Over disse brudspalter er det altså, den kildesøgende rabdomant særlig reagerer, og under disse borepunkter er det, han finder - eller ikke finder - Vand (søgning). Ønskekvistens hovedproblem syntes da at forvandles til et "Brudspalternes problem".

De allerede  skildrede legemlige forstyrrelser, der indtræder over brudspalter, har i stigende grad påkaldt lægernes interesser, og et ikke ringe antal tyske læger er selv blevet rabdomanter. I det lægevidenskabelige Tidsskrift "Hippokrates" (marts hæfte 1932) har en læge, Sanitetsråd, Dr. med. Carl Baron i Dresen, skrevet en indgående afhandling om ønskekvisten og træder åbent i skranken for den:

Sunde bygninger = sunde mennesker

Geopatisk Stress (GS) er en forvrængning af den jordelektromagnetiske kraftenergi, som sker gennem andre elektromagnetiske felter, underjordiske årer og rindende vand, jordstråling, mineralske koncentrationer og underjordiske kløfter. Disse energier stiger op gennem vores huse, bygninger eller højhuse og påvirker beboerne på forskellige måder med sygdom til følge.

Dr. H. Nieper, en verdenskendt kræft specialist, fandt frem til, at 92% af hans kræftramte patienter var geopatisk stressede!

Om jordstråler og sygdomme

Da jeg selv lukkede for vandværkets (stophane) til vandforsyning i min bolig, så faldt målingerne betydeligt med flere hundrede procent fra 48 dB til under 35 dB 20 Hz. Vibrationer og infralyd går gennem vandrør fra pumperne, som kan være de store diselmotorer fra Vandværker (se billede neden under)

Da jeg selv lukkede for vandværkets (stophane) til vandforsyning i min bolig, så faldt målingerne betydeligt med flere hundrede procent fra 48 dB til under 35 dB 20 Hz. Vibrationer og infralyd går gennem vandrør fra pumperne, som kan være de store diselmotorer fra Vandværker (se billede neden under)

Kilde: G.N. klimatolog og foredragsholder i jordstråler og ioner 1987 på Helsingør Bibleiotek m fl.

En af vores førende videnskabsmænd indenfor jordstråling Cay-Uwe Hartmann siger, at selv om det er mere end 50 år siden (1987), altså siden 1920èrne, at friherre von Pohl gennemførte sine berømte opmålinger i den tyske by Vilsbiburg, er diskussionen om jordstråler ELF (ekstren lave frekvenser fra 3½-10 hertz i dag mere aktuelt end nogensinde (2022)?

Pohl konstaterede i 1920èrne, at alle kræftsyge og kræftdøde har ligget på eller i nærheden af vandårer. Senere blev hans målinger kontrolleret med fysikalske måleapparatur (ionmeter) og moderne målemetoder. Resultatet var det samme: Ionisererede "positiv stråler", herunder de såkaldte farlige jordstråler radon o.s.v., der danner kræft i lunger.

Det er derfor vigtigt at skelne mellem de udløsende (ioniserende positive stråler - stråling) og årsag (sammenbrud af kroppens egen modstandskræfter) og negative ioner som er helende? Har mennesker på grund af en god arvemasse i sammenhæng med naturlig sund ernæring og kost f.eks. fyldt med antioxidanter og negative ioner, rigtil luft sammensætning "ilt" i indeklimaet, som giver gode modstandskræfter, kan de uden skade leve i mange år på irritationszoner. Men her gælder det, at jo ældre man bliver og lever af kødkost, jo mere svinder kroppens forsvarskræfter, og jo mere vokser faren for kræft, men også for mange andre sygdomme.

Jordstråling og vandårer

Vand i sig selv er som grundelement ikke skadeligt men gavnligt for vore organisme. Det er vand i bevægelse der giver det, vi kalder jordstråling, idet vi har vandmolegylerne, der populært sagt gnider mod PVC-rørledninger fra det atmofæriske tryk fra vandværker, jordbunden, hvorved en negativ udstråling frigøres ved friktion eller sagt på en anden teknisk måde, vandet bliver ioniseret, som man ikke vidste i middelalderen? Denne ionisationsstråling danner et elektrisk felt (induktion) af modsat polaritet med en vibration, som kan måles i dag med fint måleudstyr. Vibrationen er i flere tilfælde så kraftig, at den er målt til 4 Hz i min bolig på WC vandrør/hanen (artikel nederst) og med infralyd op til 16 Hz og mellem 50-75 dB, hvilket svarer til at den kan sætte et betongulv eller stuegulv i vibration og fremkalde "brommelyde". Det er ikke så underligt, at man ikke kan sove om natten? Der findes kun èn måde, at dæmpe "brummelyden" og det er at lukke for vandforsyningen om natten og så foretage en vibrationsmåling på vandforsyningen til boligen?

 

Her er et typisk eksempel på lyd som kommer fra et varme- kraftværk gennem vibrationer i jorden, som lige så godt kommer fra en vandforsynings kraftige pumper.

Her er et typisk eksempel på lyd som kommer fra et varme- kraftværk gennem vibrationer i jorden, som lige så godt kommer fra en vandforsynings kraftige pumper.

B&W Vekselstrøms generator eller pumper på vandværk

B&W Vekselstrøms generator eller pumper på vandværk

Geopatisk stress

Opstår i eller ved vandforsyningen da man nedlagde vandtårne og begyndte at benytte de store dieselmotorer (generatorer) som vist på billedet. Det har skaber geopatisk stress i nærliggende huse og på bondegårde for mennesker, svin, minkavl- og kvægbesætning?

Det skyldes vagabonderende strøm som opstår p.g.a. vandtrykket i PVC-slanger eller zinkrør som følge af gnidninger der skaber vagabonderende strøm? Vi kender ikke tilstrækkelig om fænomenet, men tidligere indeklimakonsulent fra Scandion 1985-1996 G.N., har målt trykket på vandhanen, som stiger fra 4-16 Hz med 60-73 dB (lydtryksmåling) på vandrørerne i flere boliger, målt i Sæby Vendsysel, Viby Jylland Aarhus, Ringsted bl.a. i 2 parcelhuse, Haslev (fjernvarerør), Næstved m.fl.?

Her falder trykket, når man lukker for vandet?

Her falder trykket, når man lukker for vandet?

Vi bliver syge af betonbygninger og dårlig opførte huse

Det område, der tilsyneladende lettest lader sig påvirke - udover selve hørelsen og trommehinden er snarre vibrationer i boligen fra varme- kraftværkers forsyningsnet, nedlagte cement- isoleriingsrør, hvor lyd og vibrationer kommer fra diselgeneratorer, som kan sanses af andre dele af kroppen. Langt de fleste patienter (93%) af dem som var plaget af infralyd af en spørgeskema undersøgelse på Lydlaboratoriet på Aalborg Universitet foretaget af professor Henrik Møller & Lydof siger, at de opfatter lyd/vibrationer i området under 20 Hz med ørerne. 45 procent mærker andre vibrationer på bryst, ben eller andre legemsdele. 30 procent kan mærke ubehagelige vibrationer fra bygninger og genstande. Knapt 17 procent opfatter generne med ørerne, men ikke som lyd. Reelt kan alle mennesker mærke infralyd under 20 Hz, hvis styrken er tilstrækkelig stor siger professor Henrik Møller.

Nogle mennesker har tilsyneladende "uheldigt for dem selv" - en særlig evne til at kunne høre eller måske snarre sanse nogle af de mest dybe og "skadelige" toner eller vibrationer, der findes omkring os i dagligdagen. Man taler om lavfrekvent støj (20 - 150 Hz) eller infralyd eller vibrationer (0,5 - 20 Hz). Som udgangspunkt er infralyd de lyde, det menneskelige øre normalt ikke kan opfange eller høre. Men nogle mennesker har tilsyneladende en "følsomhed" fortæller tidligere professor Aalborg Universitet, Lyd & Akustik for Elektroniske Systemer, der gør, at nogle mennesker er i stand til at mærke bygningsresonanser og farlige vibrationer i sengen, og den bolig de befinder sig i om dagen. Tidligere indeklomakonsulent for Scandion 1985-1996 gennem 10 år Gerhard Nielsen har en hørenedsættelse på begge øre (nærmest døvhed) på det ene øre og går med høreapparat, som er blandt de 167 adspurgte (spørgeskema) fra Aalborg Universitet. Han hører lige som de fleste hørehæmmende og kan mærker de meget dybe lyde (bygningsvibrationer). Han har opserver rigtig mange boliger revner i vægge, fundamentet og gulve (stensætning), som forplanter sig i sengen hos patienter. De fleste vågner om morgenen med søsygefornemmelser, svimmelhed, opkastningsfornemmelser, tinitus, søvnforstyrelser, hjerteflimmer, forhøjet blodtryk, fibromyalgi, spændings hovedpine o.m.a.. Hvis man lider af disse symptomer, vil en måling af infralyd, herunder vibrat(ioner) og geopatisk stress være en stor hjælp for at finde ud af årsagen til sine plager og hvor lydkilden opstår?

STRUKTURLYD ophav til jordstråler og magnetfelter i bygninger

De negative jordstråler og ioner, herunder lavfrekvente svingninger, uhør lydløst støj fra 1-15 Hz og svingninger under 20 Hz infralad, bliver skadelig, når de rejser sig op gennem bygninger og højhuse fra vandforsyningen, ventilations anlæg m.m. som svingninger og vibrationer f.eks. som "STRUKTURLYD" der er en vandrende lyd gennem loftbjælker, dæk, betonmure, gulv (sengen) og forstyrer kroppens naturlige biorytmer (frekvenser) og skaber syndromet i boligen og grobund for "syge bygninger". Indvirkninger på helbredet kan være dramatiske fra søvnløshed, hovedpine, irritabilitet til alvorlige psykiske og fysiske sygdomme som f.eks. cancer.

Energimedicin og elektrosmog

Tidligere radiodoktor, læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn Hansen, udtaler oktober 2003 følgende:

Jo større og jo kraftigere påvirkning, der kommer ude fra rummet i atmosfæren og jorden, jo mere rod kommer der i vores eget elektromagnetisk felt, men selv meget små påvirkninger kan forstyrre dem, hvis bølgelængden er forkert i det lavfrekvente område?

Vi svinger med jordens magnetfelt og er udviklet i samklang med dette.

Han tilføjer: Elektromagnetisk udstråling fra solen påvirker magnetfeltet og tilfører byger af elektroner de "positive ioner". Når der er solpletter, som er gigantiske magnetstorme på solen, påvirkes mennesket hernede betydeligt. Alle større influenzaudbrud (virus) på jorden falder sammen med et højt antal solpletter, for eksempel den spanske syge, der på verdensplan dræbte mere end 20 millioner mennesker. Jordens magnetfelt bliver forvredet, så der opstår "panik", hvilket går ud over immunsystemets funktion, fortæller læge Carsten Vagn Hansen.

Vi mennesker er elektromagnetisk ladede, helt ned til det mindste atom og de partikler, der svæver rundt omkring atomet. Nobelpristager Albert Szent-Gyorgyl har i 1978 udtalt, at der er fire dimensioner, som biopater og biologer må være opmærksom på:

Det usynlige, det mikroskopiske, det molekylære og det, der foregår på det submolekylære eller elektroniske plan. Biologen har fulgt fysikken ind i det første tre planer, men har praktisk talt ikke nogen erkendelse af det fjerde. Den er stoppet på molekyleplanet.

Alt liv er hele tiden udsat mere eller mindre af lavfrekvente elektromagnetiske felter også kunstige, som har deres oprindelse af solstorme omkring ækvator og ligger og svinger mellem jorden og ionsfæren. De kaldes Schuman resonans og kan sammenlignes med en stiv gelè agtig, der står og bæver. Svingningerne overføres til omgivelserne. Man kan også kalde dem rytmiske signaler fra plus til minus. De stærkeste af dem svinger med 7,82 Hz, hvilket svarer til hjernens svingninger. Disse svingninger er vigtige for vores sundhed og må ikke forstyrres af andre unaturlige svingninger i bygninger fra f.eks. ventilationsanlæg, køleanlæg, kompressor, vandinstalationer, pumpestøj gennem PVC- rørledninger, fjernvarme, trafikstøj, motorveje, tog, fly, varme- kraftværker, vindmøller o.s.v..

Man har måtte skabe kunstige "naturlige" frekvenser og resonanser i rumfaretøjer, da astronauter blev syge, når de ikke blev udsat for de naturlige Schuman resonanser, som ligger på omkring 7,82 Hz vibration.

Alt i universet svinger på elektromagnetisk plan, selv ting, som vi syntes er døde, som f.eks granit sten eller krystaller (negative ioner), og de svingningens frekvenser og bølgelængder påvirker det, derrammer os af svingninger. Også vi mennesker svinger sammen, hvis der er bølgelængde af kommunikation, fortæller læge Carsten Vagn Hansen. Vi kan blive syge, hvis vi bliver påvirket af svingninger, der ikke passer med vores naturlige frekvenser.

Indtil da må vi beskytte os mod skadelige elektromagnetiske påvirkninger, og jordstråling vi hele tiden bliver udsat for i vores "elektrosmog samfund", som politikerne kalder grøn energi?

Alt stof består af svingninger derfor også det levende og døde væv. De forskellige organer og den samlede organisme, det være sig planter, nåletræer som er antenner der udsende livgivende negative luftioner. Dyr eller mennesker, med sin egen frekvens, enten det er celle, helt organ eller den samlede organisme. Alt for ofte sker der det i det teknologiske samfund, at mennesker, dyr og planter er placeret i et område af fejlfrekvenser som f.eks. så vi får geopatisk stress.

Geopatisk stress af jordstråler

Hvis du ønsker at finde hemmelighederne i universet, så tænk i form af energi, frekvens og vibrationer.

Kilde Nikola Tesla

Den elektriske strøm veksler med en frekvens på 5-50 Hz

Det er velkendt, at selv en forholdsvis vekselstrøms påvirkning af kroppen er skadelig og kan forårsage livsfarlig hjeteflimmer, fortæller Palle Gad der tidligere har arbejdet som retsmedivciner. Da vekselstrøm og jordstråling udsender næsten samme frekvenser, kan der være en sammenhæng mellem jordstråler og helbredet. Palle Gads  undersøgelser er blevet bekræftet af forsøg med rotter, hvor Jordstråling viser sig at fremme væksten af kræftceller.

Palle Gad har foretaget undersøgelser sammenhængen mellen vuggedød og Jordstråler. Han har som føromtalt tidligere arbejdet som retsmediciner og det var obduktionsrapporter fra dette arbejde, som gav ham anledning til at undersøge fænomenet nærmere. Palle Gad bemærkede, at obduktionsraporterne og vuggedødsbørn var nærmest identisk. Standarsvaret var, at der ikke var sygdomstegn hos de afdøde spædbørn, men at dødsårsagen formentlig skyldes hjertefejl. Gruppens resultater viser en sammenhæng med jordstråling. I 14 ud af de 18 tilfælde man undersøgte, havde børnene sovet over et Jordstrålefelt?

Palle Gad siger, at hjertet ikke alene er en muskel - det er også et lille elektrisk apparat, som i sit indre rummer en lille knude, der kaldes sinus-knuden i hjertet. Denne knude anvender små elektriske strømme til at fortælle hjertemusklen, at nu er det på tide at trække sig sammen og pumpe blod ud i legemet. Sinus-knuden bruger en frekvens på 5-50 Hz (lysnettet), hvilket er meget tæt på de frekvenser Jordstråling-linier og underjordiske vandårer udsender. Det er derfor sandsynligt, at nogle mennesker er født med en stor overfølsomhed overfor strålingen og sinus-kurven derved kan blive forstyret, når spædbarn på et strålebesat sted.

Curry & Wittmann linjer

Uafhængigt af den kosmiske og den jordiske stråling (vibrationer), er jorden dækket af et elektromagnetisk netværk kaldet "Global Grid Network", der løber fra nord til syd med en bølgelængde på 40 cm og fra øst til vest med en bølgelængde på 60 cm. Afstanden mellem dem er 2 meter. Diagonalt på dette netværk løber et andet Grid netværk, som er mest kendt som Curry Grid, der fik navnet efter en af forskerne, Dr. Curry, hvis samarbejdspartner var Dr. Wittmann.

Allerede i slutningen af 1700-tallet, kontrollerede man først, hvor der var Curry linjer på jorden, før der blev målt jordstråler og placeret huse. Linjerne ville, hvis det var muligt, være i de ydre vægge som vibrationer og i sengen? Hvis et barn sover dårligt og ofte falder ud af sengen m.m. bør du kontrollere Curry linjer. G.I. Nielsen som er en af Danmarks dygtigste indeklimaeksperter kan også kontrollere ved hjælp af EFT måling, om der er en karry linje som stråler ud af væggene i form af STRUKTURLYD, hvilket kan måles som skadelig stråling, hvor sengen står?

Vindmøller skaber geopatisk stress på gårde med svineavl, kvægbesætning, minkavl m.m.

Vindmøller skaber geopatisk stress på gårde med svineavl, kvægbesætning, minkavl m.m.

London Smog og Bristol Hume

Kilde: klimatolog Gerhard I. Nielsen Scandion 1985-1996

I 1970èrne døde mange mennesker i Rurh-distriktet, Tyskland eller London af en utrolig stor luftforurening med blandt andet røg, svovl og infralyd fra de mange store fabriksskorstene og varme- kraftværker. I England kaldes den London Smog og var meget synlig. I dag bliver mange syge og dør af geopatisk stress af den usynlige elektrosmog fra vindmøller, motorveje (trafikstøj), fly, lufthavne, ventilationsanlæg og jordstråler fra vandforsyningen (vibrationer gennem jorden), som går under navnet Curry-linjer. Allerede i 1938, skriver Dr. phil Emiel Rasmussen i sin bog "Min Atomlægre" om geopatisk stress og jordstråler, som værende skadelig på mennesker. Se billede neden under.

Alle levende væsner og planter vibrerer med en bestemt frekvens. Bakteriestammer, virus og parasitter, som har deres egen frekvenser. På samme måde har de organer, der består af mennesker og dyr, deres egen svingning. Sammen danner de et frekvensmønster som et stykke musik. Hvis et "instrument" ikke afspilles rigtigt, påvirker det et hele orkester. Hos mennesker kan frekvensen forstyrres af ydre påvirkninger, dårlig luft, atmofæriske forstyrrelser f.eks. lavtryk, herunder ekstreme lave frekvenser "infralyd", stråling og vibrationer i boligen, hvilket får frekvenser til at ændre sig i organer, der kommer i ubalance.

Mennesket er et biologisk væsen. Små strømme fra atmosfæren strømmer gennem vores krop uden at vi ved det. I sundhedsvæsnet kan atmofærisk lyd måles ved eksempel EEG-analyser af hjernen eller EKG for hjertet, hvilket blev gjort af den franske søvnforsker Pirrè Fluchere i mere end 35 år fra 1950èrne -  1985, fortæller klimatolog Gerhard Nielsen. Søvnforskeren siger, at ikke hørbar lyd er den værste form for forurening, fordi mennesker har svært ved at høre og skelne mellem frekvenser under 20 hertz, og som går lige i flæsket på os og ind i hjerne og hjertet og blokerer "hormoner" og fremkalder sygdom af enhver slags.

Hyppig behandling og opdagelse af infralyd har ikke været muligt før. Der har ikke været nogen enheder eller måleinstrument, der tidligere kunne skabe en sådan nøjagtighed måleenhed af infralyd (se billede). Frekvensen måles i Hz, og frekvensmønstret kan variere helt ned i vibrationer fra 0,1 - 20 Hz (infralyd). Når jeg bruger måling af bygningsfrekvenser og infralyd, bruger jeg dette program på min iPone som vist på billedet kan kontrollere din bolig. 

Lyt til lyden du ikke kan skrue ned for

Vi kan ikke høre lyden fra elektrosmog med vores normale høresans. Denne kilde til lyd forurening er højest sandsynlig den mest generende støj for organismen og kroppens energisystem. Elektrosmog er virkelig støj. Det er en uudholdelig lyd at lytte til, og det er den lyd, som vores organisme bombarderes med konstant, og som bringer kroppens energisystem ud af balance med stigende stress og sygdom til følge. 

Støjpåvirkning over store afstande

LYD OG MILJØ

Oktober 1999                                                                          24. årgaang nr.3

STØJ FRA MILITÆRETS SKYDEØVELSER OG SPRÆNGNINGER:

LYD OG MILJØs bestyrelsesmedlem Anders Herfordt har spurgt kommandant fra Jægerspris Skyde- og øvelsesterran oberstløjtnant C.J. Duch: "Hvor kraftig er støjen".

Øverstløjmanten forholder sig til støjproblemerne, med følgende oplysninger (i referat):

"Der skydes mindre nu end før i timen, f.eks. kun ca. 6 dage om året med 155 mm hambitsere ved Jægerspris. Skydeterænerne ved Oksbøl og Boris er større og derfor mere velegnede til de tunge våben, som jo har lang rækkevide. Planlagte skydninger annonceres 1 måned i forvejen med klare tidsangivelser og våbentype. Der varsles også via internettet". "Kun når politiet beslaglægger sprængstoffer hos rockere eller andre, bliver det sprængt hos os uden forudgående varsel, fordi det kan være ustabilt, så man ikke tør opbevare det for længe."

Med hensyn til klagerne, forholder oberstløjmant C.J. Duch sig således (i referat):

"Folk reagerer forskelligt på støj fra skydning. Heldigvis reagerer de fleste ikke særlig følsomt og lægger vel knabt mærke til det, når der skydes. Men nogle overdramatiserer støjgenerne. I virkeligheden er støjen fra skydningerne ikke værre end f.eks. støjen nytårsaften, som folk jo accepteres, når de selv afskyder raketter og kanonslag. Vi prøver at tilgodese alle, men erkender at særlig følsomme nok vil klage.

Oberstløjmant C.J. Duch oplyser endvidere, at metrologiske forhold påvirker udbredelsen af støj. En temperatur-inversion i lav højde kan give højere måleresultater. For at begrænse klager aflæser man derfor måleresultaterne efter skydning.

Når de er unormalt høje, reducerer man det antal kanoner der afskydes samtidig.

I erkendelse af støjgenerne for de omboende, har Jægersprislejeren foretaget forsøg med støj- og vibrationesmålinger i området. Man har placeret fem faste målestationer i omegnen, og har desuden en mobil målestation. Det giver en bedre mulighed for at bedømme om grænserne for støj og vibrationer er overskredet.

Vil mindes fyrværkerifabrikken i Seet Kolding som kunne høres 500 km borte

kilde: klimatolog Gerhard Nielsen - Scandion fra 1985 - 1996

Den 3. november 2004 mindes de fleste danskere Koldingkatastrofen på N.P Johansen fyrværkerifabrik i Seet Kolding, som kunne høres 500 km borte i Norge og på Sjælland - Ringsted, hvor der opstod brummelyd i parcelhus, da virksomheden sprang i luften sent på eftermiddagen 2004.

Men selv om der er gået næsten to årtier, sidder katastrofen i mange koldingenser, ikke kun hos dem, som på trakisk vis blev direkte berørt, men også hos mabge af dem, der blot fulgte med på TV-nyhederne:

En af dem er klimatolog Gernard Nielsen fra Ringsted, som siden 1995 har været voldsom plaget af lavfrekvent infralyd i området som fyrværkeri normalt kan måles. Nytårs aften 2019 foretog han mange målinger med sit nye udstyr som viste voldsom infralyd, når der blev fyret nytårskrudt af som rystede hele huset om natten med over 115-124 dB G-vægtet. I flere tilfælde var infralyden så voldsom, at den kom ud af væggene som STRUKTURLYD i form af vibrationer og brummelyd.

Vagabonderende omstrejfende strøm i boligen