THE WORD "Ordet" fra begyndelsen 1. Mose bog. 1,1

I begyndelsen var Ordet (bogstavet), og Ordet var hos Gud, og i dette var der liv? Alt er blevet til ved det (kommunikation), og uden det blev intet til af det, som er (verden fra begyndelsen) - lyset!!... Johannes Evangeliet 1, 1-18.

Rul med hjulet og læs teksten neden under!!.....

Bibelen Det Nye Testamente blev forkastet og forfalsket af biskop Irenus 180 e. Kr.

Den mest magtfulde biskop Irenus fra Lyon i Frankrig år 180 e.Kr. er i færd med at gøre det kristne budskab mere tydeligt, ved at forkaste og slette de fleste af de 30 evangelier der er i omløb om Jesus Kristus Guds Søn.. Den oprindelige kristne religion fra år 33 - 66. e.Kr "Gnosisme" blev forbudt og de troende måtte bøde med livet eller korsfæstelse. Heraf henrettede romerne de kristne, der nægtede at ofre til de romerske guder. Således var der i Irenæus hjemby år 180 e.Kr. optøjer rettet mod de gnostiske kristne. Mange blev pågrebet og anklaget for kættere, selvom de troede på Kristus. Mange måtte tilstå, at de var kristne (kættere). De blev ført til arenaen af romerne uden "rettergang" og dræbt som underholdning for folket. Torturen og drabene på hundredevis af kristne i Lyon - må have gjort et voldsomt indtryk på den katolske biskop Irenæus og sagt ham, at skulle folk dø for troen, måtte de vide, hvad den bestod af.

Hvad er evangelierne så for noget? Hvad er så den hellige tro, vi dør af? For at afgrænse den hellige tro, udvalgte biskop Irenæus fire af de over 30 evangelier der fandtes som fragtmenter. Forskerne er ikke enige om, hvordan Irenæus foretog valget. Den jævne kristne sagde: "Jeg vil høre Markus eller Mattæus "Evangelie", som betyder det glædelige budskab! "Få sagde, at de ville høre Thomas, Peter, Maria Magdelene og Judas Evangeliet, som var gnostiker. Det var det, der fik bægeret med Jesu blod til at flyde over?

Efter de store stridigheder på kirkerådet i Nikæa 325 e.Kr. blev det oprindelige tidlig Judas Evangelium af den katolske biskop Irenus allerede i 180 e.Kr. slettet på opfordring af Konstatin den Store, hvoraf kom det ikke med i de fire evangelier i Ny Testamente?

Irenæus bekæmpede gnostikerne med skriftet "Mod kæterne" og betonede, til forskel fra dem, at Gud skabte, og at den materielle verden ikke var ond? Men kirkefaderen Origenes som var teolog og filosof fra det græsktalende Alexandria (f. 185-254 e.Kr.) anfægtede biskop Irenus påstand og var en omstridt person og måtte i år 231 e.Kr. flygte til Cæsara Palæstina efter anklager for kætteri. De synspunkter, der mødte Origenes modstand, var især hans tro på treenigheden og hans stærkt græsk plantoniske holdning og lære, som han fik af Clemes fra den Alexandriske skole, hvor han blev undervist og at universaler eksisterer uafhængigt af bevidstheden og materien. Han var af den overbevisning lige som Clemens, at Gud ikke eksisterer uden for os selv i materien og universet, men at det er dèr ondskaben eksisterer og som vi også oplever den dag i dag med ondsindet terror.  Origenes var en græsk lærd, kristen filosof, som udviste en modig tro, og som levede ydmygt og et asketisk liv som vegetar. Han regnes for en af den kristne kirkes mest betydningsfulde teolog og kirkefædre nogen sinde.

Den alexandriske teologiske skole, som Clemes opretede og var forestander af betonede en mere billedlig fortolkning af Bibelen. Man forsøgte at forbinde kristendommen med nyplatonisme, der - som en efterfølger af Platons filosofi - blandt andet havde fokus på guddommelighed og på menneskets rationelle evne til erkendelse af den højeste sandhed, nøjagtig lige som Søren Kierkegaard.

Jesus Kristus humane, "vegetarisk" levevis og pacifistiske doktriner "gnosis" som betyder viden i vid udstrækning blev elimineret og  slettet af biskop Irenæus, så Bibelen blev erstattet af falske overnaturlighed.

I løbet af det 19 århundrede e.Kr. er hundredevis af bibelfragtmenter og brudstykker af gnostiske evangelier kommet frem i søgelyset!!...... Nogle er fundet i gamle biblioteker, klostre og andre ud fra udgravninger og som Dan Brawn udtrykker det i hans bog Da Vinci Mysteriet. Disse oprindelige originale fragtmenter kaldes Logins og Agrahas. Disse bibeltekster er langt ældre end de mere originale kanoniserede evangelier, som Matthæus, Markus og Lukas som Irenæus efter hans død (202 e.Kr.) fik med på rådet ved forelæsning i Nikæa i 325 e.Kr. Det mærkelige ved de ældste fragtmenter "Gnosis" som egentlig betyder visdom er fuldstændige enige, ord for ord, med flere af de fundne evangelier helt tilbage til kristendommens begyndelse år 33. e.Kr. Jesus korsfæstelse bl.a. det ægte Judas Evangeliet?

"Se Jomfruen skal blive fugtsommelig og føde en søn,og man skal give ham navnet Immanuel!" (det betyder: Gud med os).

Polykap, discipel af Johannes Evangelist.

Sankt Irenæus (f. 130-202), stammede fra Lilleasien Tyrkiet, men flyttede til det sydlige Frankrig. Her blev han biskop i Lyon. Han hørte til en gruppe af teologer, som bekæmpede de fortolkninger af kristendommen, som fandt sted i den såkaldte gnosticisme før og efter Jesus korstfæstelse, idet teologer i dag ikke mener den fandt sted, men er et påhit af romerne til advarsel og skræk for folket?. På baggrund af denne overbevisning, led Irenus til sidst martyrdøden og som en katolsk biskop, et tidligst vidnesbyrd og anerkendelse af de fire kanoniske skrifter af de fire evangelier i Det ny Testamente. Han regnes for at være kristendommens første teolog, idet han påviste, at sand kristendom helt og holdent hviler på Bibelen. Og Bibelen begynder nemlig med at forklare om skabelsen som noget positivt, modsat for Gnostikerne, som mente at Gud ikke havde skabt den synlige og stoflige verden.
Irenæus skrev, at den eneste måde for kristne var at beholde og aceptere den doktrinære myndighed dvs. kun biskoppernes råd gjaldt. Gnostikerne sagde, at de havde en hemmelig mundtlig overlevering fra Jesus, men Irenæus fastholdt, at biskopperne i forskellige byer var kendt så langt tilbage som til apostlene - og ingen af dem (disciplene) var gnostikerne? - og at biskopperne forudsat var eneste sikre og fejlbare guide til fortolkning af Skriften, der er ufejlbar?

Men fundet af verdens ældste bibelfragtmenter i 1947 "Dødehavsrullerne" afslører nu i dag, at mindst seks af apostlene i det første århundrede tilhørte essæerne, en yderligegående sekt på 4.000 mand heriblandt Johannes Døberen som var gnostiker!!..Så der gik nærmest "koks" i Irenæus skrifter og afhandling, hans betydningsfulde bog "Against Heresis", der betyder afsløring og fjernelse af de såkaldte Gnosis (Visdom), et fem-bind værk skrevet af Sankt Irenæus stiller i dag spørgsmålsteg på kristendommen ægthed ud fra biskop Irenus skrifter?

I de første to århundrede efter Jesus død, var der faktisk snesevis af forskellige, og somme tider endda modstridende versioner af Jesus liv og budskab i omløb, at han ikke blev korsfæstet. En af disse versioner var Judasevangeliet. Denne tekst og andre,  der for  blev fundet ved Nag-Hammadi biblioteket fra det 3-4 århundrede e.Kr. - giver os et strålende indblik i en type kristendom, vi aldrig før har set før? De fleste kristne tror, at de fire eneste evangelier er dem, der står i Det nye Testamente. Men der var faktisk snevis og mange flere. Der var ikke kun èn urkristendom, men mange under udarbejdelse. Nogle af de tidligste kristne apostle; Thomas, Filip, Judas, Valentinus, Peter og Maria Magdalene som var gnostiker, d.v.s. mennesker der ved fyldt med Sofia - Visdom og Helligånd. De var mystiker og folk der følte, at de havde en slags direkte forbindelse med Gud. Ja de var selv guddommelige!!...Ordet "gnostiker" kommer af det græske ord "gnosis" - som betyder "viden", men denne viden er ikke tilgængelig dagligdags for de fleste, men en viden om forskellige trossytemer, som er en kombination af forskellige belæringer, taget fra Pagani afgørende religioner, hovedsagelig fra Asien, Babylon, Ægypten, Grækenland og Syrien, men også fra astrologi, jødedom og kristendom. Reinkarnation Doctrine tilhørte gnosticismen. Men omkring år 553 e.Kr. blev denne læresætning forvist (slettet), idet deres bøger blev brændt på bålet. I dag har gnosticismen fået en renæsance efter Dan Browns bog "Da Vinci Mysteriet". Flere og flere tror mere og mere på denne trosretning, og afviser folkekirkens budskab om "Treenigheden", at Jesus var en personlig Gud som havde trådt sine barnsben her på jorden? 

Valentinius, Arius & Irenæus

Formålet med Irenæus "Against Heresis" d.v.s. afsløring og fjernelse af de såkakldte Gnosis var at tilbagevise læren om de forskellige gnostiske grupper, der havde fået rodfæste hos købmænd som lavede kampagner og priste uøvelse af "gnosis" i Irenæus bispedømme.

Arius (græsk) levede ca. 250-336 e.Kr. og var en oldkirkens presbytter og teolog i Alexandria, af herkomst. Han blev fordømt af koncilet i Nikæa 325 e.Kr., men vendte tilbage til Alexandria omkring 334. Arius har lagt navn til arianismen, idet han hævdede, at Sønen var skabt af Faderen, og derfor ikke lige med Faderen, ikke evig, og ikke guddommelig af væsen.  

En anden gruppe gnostiker var kendt som vegetarer og Valentinius tilhænger, der forblev en del af den tidligste kristne kirke, der deltog regelmæssigt i kirkelige festligheder på trods af deres radikale forskel. Der er blevet sagt, at gnostikerne ville holde hemmelige forsamlinger og mødes uden for kirkens regelmæssige aktivitet, hvor de vil diskutere deres "hemmelige viden" og skriftsted, der realitere til det. Biskop Irenæus følte sig forpligtet til, at holde et vågent øje med Valentinius og til at beskytte kirken fra dem. For at opfylde denne forpligtelse, uddanede han sig og blev godt imformeret om gnostiske doktriner og traditioner, hvilket førte til udarbejdelse af sine handlinger i bogen "Aganist Heresis". Han forsøgte og føre kontrol med de kristne gnostiker i Asien og Frygien, fordi de ikke ville have så mange biskopper over sig som krontrollanter.
Valentin levede i det første og andet århundrede e.Kr., samtidig med Irenæus og ifølge Valentins skrifter dukker bemærkninger frem af skattekistens bund bl.a. hans tilhørs forhold til gnocismen. Valentin henvender sig som teolog til de troende kristne, der er vegetarer i det første århundrede og siger, at de hører hjemme i en anden verden. Begæringer efter at spise kød, plager mennesket og har dermed magt over sjælen som ellers er udødelig. Hans overbevisning ligner til forveksling Basilios, der også mener, at bakterier (virus) florerer i menneskets krop, fremkalder sygdom?
Kernen i Valentins anskuelser er modsætninger mellem lys og mørke (dualistisk); sjælen er en del af den virkelige tilværelse, hvor den føler sig fremmede i den jordike verden. Valentin taler direkte om æoner, det evige liv. Fra begyndelsen fortæller han, er mennesket udødelig og børn af det evige liv. Det er kun p.g.a. synd, at mennesket dør?
Ifølge Valentinus læresætning dør vi: I mennesket er der et guddmmelig sædekorn nedlagt; onde magter og dæmoner m.m.

Ifølge tradition bliver Valentin fejret som helgen den 14 februar på kærlighedens dag (kinesisk nytår), hvor man gennem annonyme kort, små gaver og blomster bringer opmærksomhed til sin kærste.
Valentin er et latinsk helgennavn, som egentlig betyder den raske og sunde. Ifølge tradition havde regenten Claudius problemer med at rekuttere soldater til sin hær, hvorfor han forbød indgåelse af forlovelser og ægteskab i Rom. Præsten Valentin viede i hemmelighed de par, der ønskede det. Claidius lod Valentin arrestere og henrettet d. 14. februar, og straffen var, at han skulle bankes ihjel med køller og - som om, det ikke var nok - fik han hovedet kappet af. Mens Valentin ventede på sin henrettelse, blev han gode venner med fangevogterens datter, som var vegetar. Inden han blev halshugget, sendte han et brev til hende. Ifølge traditionen underskrevet "din Valentin". Kilden til historien opfattes som en legende.


Læs også bogen Thomas og Maria Magdalene Evangeliet som kan lånes på biblioteket

Køb bogen "Gnostikerne" for den er pengene værd og vil ændre dit liv til det bedre oven på Covid-19? Gnostikerne var alle vegetarer og helbredte de syge med grøntsager, vilde biers honning, læge urter af enhver slags. De anlagde klosterhaver op gennem middelalderen m.m..

Verdens største bibelbedrag fandt sted år 180 e.Kr.

 🤔Judas - Evangeliet.
Bibelforsker siger, at der er enestående ligheder mellem fundet i 1978 af Judas-evangelit og Nag Hammadi-teksternes gnocisme, som man fandt i 1945 og som opbevares i  Nag- Hammadi Biblioteket i Ægypten (Thomas, Filip, Peter, Maria Magdalene - evangelierne m.fl.), som er det grundlæggende verdensbillede om begyndelsen til kristendommen i disse tekter. Uden dem kan vi ikke komme så tæt på begivenhederne, hvad der egenlig skete og hvorfor Judas - Evangeliet blev forkastet og kaseret.

🤭Omkring år 180 e.Kr. skrev biskop Irenæus en af oldkirkens førende personer et skarpt angreb på en udbredt bog, den hed JUDAS-EVANGELIET. Dette evangelium handlede om forholdet mellem Judas og Jesus - og gav udtyk for, at Judas faktisk forrådte Jesus - men opfyldte Jesus ønske? Judas kendte sandhden, sådan som Jesu ønskede den forkyndt!!....Men den version af historien om Judas blev fordømt af katolske biskop Irenus og andre af oldkirkens ledere. Ved at stemple evangeliet "budskabet" som kætteri, slettede de den så effektiv af den føste oldkirkens historie, at den aldrig mere ville dukke op. - eller gjorde den? Den gamle kodex blev senere i år 1978 fundet af en hyrdedreng i nærheden af Nielens bredder på skattejagt, idet han træder ind i en hule. Han er på udkig efter guld eller andet værdifuldt ædelstene.

Forholdet mellem Jesus og Judas?

Lektor i kirkehistore ved Århus Universtet Nils Arne Pedersen, mener ikke at Judasevangeliet ændrer den kristne opfattelse af hverken forholdet mellem Jesus og Judas?
"Teksten kan måske hjælpe os til at sige noget om gnostcismens oprindelse, siger Nils Arne Pedersen til TV2 Nyhederne d.12.04. 2006 (efter Judasevangeliet bliver offentliggjort) som en pressemeddelse.
"Det her er måske et af de tidligste forsøg på at skabe gnostisk mytologi", siger han. Gnostikerne mente at finde det hellige i mennesket selv, slutter Nils Arne Pedersen.

Gud fortjener ikke at blive tilbedt?

Gnostikerne (Thomas, Peter, Judas, Filip og Maria Magdalene m.fl.) mente ikke, at den Gud der havde skabt jorden (JHWH) eller jødernes Jehova fortjente at blive tilbedt. Kun den sande Gud, en væsentlig hensides vores fatteevne var hellig, nemlig mennesket selv? Jesus ler af noget han anser for falsk fromhed. Med det begriber de 11 apostle ikke (undtaget Judas) og bliver vred på ham. Hvorfor bliver I vrede, siger Jesus i Judasevangeliet til disciplene. Lad en af jer, der er stærk nok, stå op og afsløre den sande, åndelige person i sig selv. Ingen vågede at stå foran ham i ånden, untagen Judas Iskariot, der var guddommelig inkarneret? Jeg ved, hvem du er, og hvor du kom fra, siger Jesus. Jeg er ikke værdig, at sige navnet på ham, der har sendt dig (Faderen).
Judas søn, Benjamin, beretter om alt hvad han så og hørte, først på aramæisk - et sprog, Jesus talte - og siden græsk, som min fader undeviste mig i fra barnsben, den græske bibel Septuaginta: 

Jesus giver disciplene en udfordring, idet han siger: "Lad den fuldkomne person inde i jer komme frem til mig". Den indre fuldkomne person er den åndelige, som har virkelig viden, visdom og livskraft - sjælelivets højere trin: En viden om sig selv. At vide at du har en gudomelig gnist i dig og erkende, at den hinsidige Gud er den samme - som den guddommelige gnist inde i dig, som vågner op når man bliver inkarneret af Jesus, Kristus, Guds, Søn, Frelseren, der var asketikker og som levede af vegetarisk føde. I dag ved man, at over halvdelen af apostlene var gnostiker og at alle levede af plantekost!....

Gnosticisme kommer af det græske gnòsis som betyder "viden og erkendelse", og stammer eller går helt tilbage til hetitternes tid i det femte og tredie århundrede f.Kr. i Attika Gækenland og som Moses beretter i Det Gamle Testamente, om "Ionerne" der kaldes hetiterne: Hetitterne vandring? De slog sig ned i Ioniens Kulturcentrum og bredte sig derfra til Palæstina omkring det 2. århundrede f.Kr.. Her I det andet århunrede e.Kr. opstod der kirkehistoriske stridigheder om, hvordan det kristne budskab skulle fotolkes.

Afsløringen og fjernelse af de såkalte Gnosis også kaldet "Aganist Heresis" var et fem-binds værk skrevet af biskop Irenus i det andet århundrede. De tidlige kirkefædre foruden Irenus og pastriakerne bekæmpede gnotikerne, fordi de ikke selv kunne overholde spillereglerne om, hvem der var Gud, Jesus og Helligånden (Treenigheden). Gnostikerne forkyndte, at legemet var/er et fængsel for den guddommelige indre gnist "ånden", gengivet som det menneskelige sjæleliv (reinkarnation). For gnostikere var Jesus død, men ikke korsfæstelse en god ting og Judas var en helt, fordi han hade hjulpet tilmed at sætte Jesu ånd (inkarnation) i frihed gennem gnocismen, men den slags idèer var for stærke for biskopperne og patriakerne af oldkirken. Judasevangeliet og omking 30 andre gnostiske tekster og bøger, blev udelukket fra Det nye Testamente? Mange mennesker og teologer havde forskellige syn på dette søgsmål og Paulus udtrykker det tidligst, måske som Antikrist? Vi må ikke glemme, at Paulus var på to hold, først som farisær og senere blev omvendt til kristen menneske. Han udtrykker det tydeligt på Areopagus ved at stå op på talestolen, at den levende Gud ikke er lang fra os. Han tager afstand fra grækernes ukendte Gud "uden for os selv" og peger på bygningen over indgangen til Apollon Templet hvor der står skrevet med store bogstaver "Kend dig selv" som er et gnostisk udtryk?

Fundet af en helt ny Judas bibel fortæller SANDHEDEN

Ifølge Judas-Evangeliet blev Jesus hverken født den 25. december, korsfæstet, død og begravet eller gift og fik børn med den "Hellige Gral" - Maria Magdalene, som Dan Brown hævder i sin roman Da Vinci Mysteriet og rejste til Frankrig?

Jesus var af Davids slægt og fik sit ønske opfyldt ifølge Judas-Evangeliet og Daniels bog kap. 9,2 (profeti): Læs den fantastiske beretning om det helt rigtige "Jule Evangelie" som er hentet fra verdens ældste bibel "Judas Evangeliet" gemt i et kloster.

Dan. 9,2-27 ; Matt.24,15 1.Mak.1,54-57 ; Mark.13,14 ; Dan.12,11. 
                                         _____________________________________

Juleevangeliet begynder således:

MTTÆUS-EVANGELIET 1,18:

 Med Jesu Kristi fødsel gik det således til ifølge juleevangeliet: Hans moder Maria var trolovet med Josef, (søn af Jakob 1700 f.v.t. rgening); men førend de var kommet sammen, viste det sig, at hun var frugtsommelig ved Helligånden: Lukas 1.26 f.f.

Nu var Josef, hendes mand, retsindig og ville ikke bringe skam over hende; derfor havde han i sinde at skille sig fra hende i stilhed.

Mens han tænkte på dette, se, da viste en "Herrens engel" (Gabriel) for ham i en drøm, mens han sov og sagde: "Josef, Davids søn! frygt ikke for at hjemføre Maria som din hustru; thi det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden.

Evangelisten Mattæus fortæller: Hun skal føde en søn, og ham skal du give navnet Jesus; thi han skal frelse sit folk fra dets synder.

Sl.130, 8 Luk1,31 ; 2,21 ; Ap.G.4,12:

Denne Jesus er stenen, som blev agtet for intet` af jer bygmestre (på Davids tid), men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ingen frelse i nogen anden; thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn (Jesus Kristus Guds Søn), hvorved vi kan frelses.

Sl.118,22 ; Matt.21,42 ; 1.Pet.2,6-10:

Thi det hedder et sted i skriften (Es.28,16): "Se, jeg lægger i Zion (Jerusalem) en hovedhjørnesten, udvalgt og kostelig, og den, som tror på ham (Jesus), skal ingenlunde blive til skamme."

Rom.9,29-33 ; Es.8,13--16 ; Es.28,16:

På hin dag bliver Hærskares HERRE en smuk krans og en herlig krone for sit folks rest (på 400 mand) og en rettens ånd for dem, der driver fjenderne ud af byen (Jerusalem). Også disse judæerne raver af vin, er svimle af drik (beruset), præst og profet, de raver af drik, fra samling af vin og svimle af drik; de raver under syner, vakler, når de dømmer.

Thi alle borde er fulde af spy (fluen), af offerkød, uhumskheder flyder på hver en plet af (lort). "Hvem vil han belære, hvem tyder han syner - mon afvante børn, nys tagne fra brystet.

Ve, Efraims (Josefs søn) berusede stolte krans og dets herlige smykkes visnede blomster tindingen ad de druknes fede dal! Med føderne trampedes de ned, Efraim var Josefs søn, som syndede mod HERREN Gud (1700 før vores tidsrening)?

Esajas 28,1-16

Efter Salomos død ca. 930 f.Kr. stod eframitten Jeroboam i spidsen for oprøret, der førte til, at den nordlige del af Israel skilte sig fra Juda, Davids Hus. Selv om Efraim i det Gamle Testamentes profetiske litteratur (Habakkuk komentaren) undertiden benyttes som synonym for Israel, tyder de historiske oplysninger i Gamle Testamente dog på, at stammen Eframin mistede betydning, idet Israel Rigets hovedstræder på skift blev placeret i Manasses stamområde. Manasses var Josefs ældste søn af samme navn; stamfaderen havde imidlertid mistet sin førstefødselsret, idet Jakob foretrak Manasses yngre bror Efraim. Jesus blev altså ikke født e. Kr. for 2.000 år siden? Historien starter altså med David, ifølge Mattæus-Evangeliet kap.1,1-18:

Jesu Kristi, Davids søns stamtavle. Abraham blev fader til Isak, Isak til Jakob (Josefs far)? til Juda og hans brødre!!....

1.Mos.21,2 f. 25,26 ; 29,35.

1. Mos., kap.48 f.f.

På hin dag skal Israels rest og det, som undslipper af Jakobs hus (Jerusalem), ikke mere støtte sig til den, der slår det (ødelægger templet), men til HERREN, Israels Hellige, i sandhed.

En rest skal omvende sig, Jakobs rest, til den vældige Gud. Thi var end dit folk som sandet ved havet, Israel, kun en rest deraf skal omvende sig (Qumran - Essæerne). Ødelæggelse er fastslået, og med retfærdighed vælter frem; thi ødelæggelse og fastslået råd fuldbyrder Herren, Hærskarers HERRE, over al jorden.

Esajas 10,20-34 ; Rom.9,27-33 ; 1.Mos.22,15-18.

Men der skyder en kvist af Isajs stub, et skud gror frem af hans rod; og HERRENS Ånd skal hvile over hans visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, HERRENS kundskabs og frygts Ånd.

Profeten Esajas 11,1-2 ; Mattæus 1,6.

Judas store hemmelighed?

Blev Judas inkarneret af Jesus - Guds Søns hemmeligheder?

Judas siger: Mester......I et syn så jeg mig selv? Disciplene stenede mig til døde. Jesus siger: Du vil blive apostlen, der fordømmes af alle de andre. Det er muligt for dig at nå himmeriget, men du vil lide stor sorg. Hvilken nytte har jeg af det? Din stjernes glans vil fordunkle alle de andres. Du vil blive større end dem alle. Juas, du vil ofre den mand, der "iklæder" mig (dvs. han hentyder her i det ord til inkarnation)? Judas, Stjernen, der viser vej, er din stjerne (julestjeren i Betlehem)? Judas fik et syn, som bekræfter hans valg. Men han forstod ikke synet, for Jesus forklarede det for ham. Så forstod Judas sin mission og fik styrke og mod til at uføre den. Hans mision var at forråde Jesus (afsløre Jesus Ånd). Men det er ikke en ond handling. Det er fakiktisk et offer. Det er en form for tilbedelse. Det er en from handling. I modsætning til de fire evangelier i Det nye Testaente, indhoder Judasevangeliet ikke korsfæstelsen. Det slutter brat med Judas forræderi. Ved at udelade korsfæstelsen, bidrog Judasevangeliet til spændinger mellem den Ortodakse kirkes (biskop Irenæus), der var ved at forme sig og gnostikerne. I Det ny Testamentes evangelier betyder Jesus død og opstandelse vores frelse. Hans legeme dør, og Gud vækker hans legeme op fra de døde. Gnostikerne tror ikke på Hans legeme, men på Ånden (reinkarnation). Legemets opstandelse er afgørende betydning i Det ny Testamente, og i Mattæus, Lukas, - og Johannes evangeliet viser Jesus sig for sine tilhænger, så de ser, han er i live, hvilket oprindeligt er Hans Ånd (reinkarnation dvs. sjælevandring). Det ny Testamente stemmer slet ikke overens med det, der sker i Judasevangeliet. Her fortælles der ikke om hans død, for den betyder ingenting. Og specielt opstandelsen er ikke nævnt. Det betydningsfulde ved historiens (retorik) er, at kroppen dør, men ånden lever videre - reinkarnation., lige som Ægypternes farao tror på, idet Judas har hentet inspiration derfra? Fra et gnostisk synspunkt, måtte Jesus dø i "Judas krop"  ved hængning for at gøre sig fri af sit legemes fængsel (pga. synd), men set med den Ortodokse kirkes øjne og biskoppen Irenus, stemplede de denne fortolkning, for altid gnostikerne (Judas, Simon Peter Baryona; Filip, Jakob, Zebedæus, Valentin og Maria Magdalene m.fl.) eller gjorde de det?

For mange troende, er Judas evangeliet stadig kætterisk, blot en fodnote i historien. Men for andre indeholder det et budskab, man kan glæde sig over ved siden af evangelierne i Det ny Testamente. For første gang i næstn 2000 år kan vi nu læse Judas evangeliet med spænding. Udvalgte passager afslører et fantastisk evangelium, der virker både velkendt og fremmed.
Dette er den hemmelige beretning om den Åbenbaring Jesus fortalte Judas tre dage før han fejrede påske. Da Jesus færdes på jorden (åndeligt), udførte han mirakler (hvilket var desciplene) og undergerninger til menneskenes frelse (ved at omvende sig) fra sine synder!...Og efter som nogen vandrede af retfærdighedns sti (disciplene og de troende), mens andre vandrede på syndens vej, blev tolv disciple udvalg ud af 72? Tit viste han sig ikke for sine disciple som sig selv, men fædes som et barn mellem dem (åndeligt Ap.G.9,3-4).
Det sker ofte i disse tekster. Når der står, at Jesus var et barn (12 år) skal det ikke tages bogstaveligt. For i begyndelsen lærte han dem kun det, de kunne fatte (lige som os), og det de kunne forstå på det laveste niveau i hans visdomslære, (modsat som en avatar), men for andre som en voksen, fordi de ikke forstod ham på et dybere åndeligt plan.
Judas evangeiet benytter velkendte optrin til at formulere fremmedartet tanker, sådan som her: En dag. Da han var sammen med sine disciple i Judea, fandt han dem forsamlet en nat omkring bordet (nadveren). Da han nærmede sig sine disiple som fremsagde takkebøn over brødet lo han;
ha, ha. ha!!...
Han ler, fordi de tro, de tilbeder den sande gud, men de tager fejl. De tilbeder den gud lige som de farisæriske jøder (Jehova) eller ismael (muslimer) som de mener skabte verden, som ikke er den sande gud. Den eneste, som forstår dette, er Judas. Alle nytestamentlige evangelier nævner, at Jesus i forvejen kendte forræderen, og i to af dem udpeger han åbenlyst Judas; dette kan i sig selv have væet en kraftig tiskyndelse til at fuldbyrde gerningen, idet han hænger sig selv. Judas blev som de øvrige disciple udvalgt af Jesus selv og var aktiv deltager i missionsgerningerne (Ap.G.1,17-25).

Sankt Basilios f.330 - 379

To sande gnostiker

Da kristus bliver sendt ned til jorden som mennesket Jesus i menneskeskikkelse (ånden), er formålet at give menneskeheden gnocis "visdom", så de kan gøre sig fri af den ufuldkommende fysiske verden og vende tilbage til Pleroma. Der er med andre ord tre typer mennesker; hykler, der er bundet til ond materie, og som ikke frelses, psykiske, der delvis kan frelses, da de er en sjæl, og pneumatiker, som kan vende tilbage til Pleroma, hvis de opnår gnosis.
To af de berømte gnostiker var Basildes og Valentin, som begge tiltrak en stor tilhængerskare i det andet århundrede e.Kr.. Basildes fra Alexandria i Ægypten var virksom fra 120 - 145. Han skrev Exegetica og hævdede, at han var i besiddelse af en hemmelig tradition (de syv energi center i mennesket), som var gået i arv fra Sankt Peter (Simon) og evangelisten Mattæus. Vallentinus var uddannet i Alexandria og blev undervist i Rom 135. Han menes at være forfatter til det gnostiske Sandhedens Evangelium, en af Nag Hammadi-teksterne lige som evangelierne skrevet af Judas, Thomas, Peter og Maria Magdalene m.fl.
Også den hellige Basilios var gnostiker født før 330 i centrum af den administrative provins Kappadokia i Lille Asien (Tyrkiet) og han skrev: Da jeg som barn blev ramt af en alvorlig sygdom, lovede forældrene ham, at han nok skulle blive gift i en kirke, hvis han blev sund og rask. Han tilbragte de første år af hans liv på hans forældres ejendom ved floden Iris. Efter faderen døde, da Basilios var omkring ti år gammel blev han anbragt i pleje hos sin farmor, der underviste ham i eksempelvis, i en vigtig faktor for hans udvikling og sygdom med kristen tilbedelse, bøn og faste m.m.. Farmoren var blevet en discipel af den hellige biskop, senere blev hun udråbt til Helgen efter at have helbredt sit barnebarn fuldstændig.

Basilios første skoleår var han under opsyn af sin far, og fik den bedste uddannelse, der var til rådighed, idet han lyttede til fremragende filosofiske taler bl.a. Aritotles. Han studerede under den berømte hedenske retorik og lære i Libanius i Antiock. I Athen var Basilios nær ven af den hellige Gregor af Nazianz (329-390) som også var gnostiker, da de mødtes første gang. Gregor skriver, at Basilios havde en strålende intelligens, dygtig og flittig og meget vellykket i retorik, gramatik, filosofi, astronomi, geometri og naturmedicin. Basilios (bakterie) er opkaldt efter ham.

Greorg af Nyssa (ca. 335-395) hvis skrifter er resultatet af møde mellem kristendom og den antikke filosofi Platon, Sokrates og Phytogras m.fl. Præget af en religiøs opdragelse bruger han bl.a. søsterens liv som et eksempel på et fromt tros liv, der er værd at stræbe efter. I sine skrifter kredser Greorg af Nyssa om den sande kristendom, vejen til et liv i dyd og askese og menneskes forening med Gud. Dette kan ikke ske uden gnosis (viden). Det enkelte menneske kan erkende og få del i det gode ved at se sig selv som et lille ubetydeligt led i verdensordnen og ved at befri sig for sine lidenskaber og laster gennem erkendelse af tomhed i det, man begærer. Denne lære. hvis mål er "stoisk" ro, har haft stor indflydelse på hele kristendommen, hvilket tydeligt kan ses gennem Jesus måde at udtrykke sig på overfor Farisæerne.

Basilios den Store studerede retsvæsen i Konstatilnobel, Athen og Kæsaræa, hvor han blev bekendt med Greorgs skrifter. Han skev om kosten: "Den krop, som bebyrdes med føde af kød, vil blive hjemsøgt af sygdomme. En mådeholden livsførelse styrker legemet og gør det sundt. Den rykker det onde (ånder) op med rødderne, hvorimod sjælens lys formørkes gennem dunster af kød. Man kan fylde sin mave med hvilken slags kød man vil, der vil altid opstå urene vibrationer, som hæmmer sjælens liv. Et sådan menneske taber herredømmet over sit legeme og hus (templet) og mister til sidst tænkeevnen. Slagtekniven vil ligge urørt. Men bordet vil bugne under alle de frugter, naturen giver os, og sådan føde kan tilfredsstille ethvert behov. Bacille er opkaldt efter Basilios, der findes i kød og madvarer!!...
Alt det onde siger gnosisterne, ses i snavs, gift, blod, sygdom og død samt i moralsk urenhed såsom sex og spise kød og lyve. Mennesket og dens naturlige skabelse er grundlæggende god, men skal holdes rene eller bringes tilbage til den oprindelige renhed og orden. Overholdelse af lovene for renhed i liv og død, at undgå at forurene ilden (solarplexus), der symboliserer "Jesus" i mennesket, at bede foran den klart brændende ild (tornebusk, symboliserer den guddommelige energi "IONERNE" eller KRISTUSENERGI som er livskraft; dette har karaktiseret helt fra skabelsens begyndelse og indtil Kristendommens udbredelse som "vegetarisme" og fundet af Dødehavsrullerne og fundet af Massada borgen i Juda - ørkenen.

Den sande historie om Gnosticisme og kristendommen

I året 150 e.Kr. blev den apostolske trosbekendelse skrevet og anvendt, og i år 160 e.Kr. formulerede Clemens af Alexandria behovet for en gennemgribende fremstilling af kristendommen på græske filosofiske primisser. Clement var græsk teolog sandsynligvis født i Athen, men underviste i Alexandria, Ægypten. Navnet Clemens kommer af det latinske, der betyder; rolig, blid, mild, sagtmodig, overbærende og nådig.. En af hans elever var teologen Orgiens. Han var en af de tidlige kristne doktriner, som hentede guddommelige gaver til mennesket. Den kristne skole i Alexandria, som også er omtalt i Ny Testamente, blev stærkt påvirket af gnostcismen og fik hovedsæde her. Man opponerede mod det gamle testamente og allegroiserde Bibelen. Det var her i denne skole, at vi hører de første antydninger af, at soldagen, søndag (sonedag) skal være hellig og hviledag. Tre mænd spiller her en væsentlæig rolle, nemlig Justin Martyr, Clement fra Alexandria og Barnabas, omtalt af Paulus under sin vandring  i Ikonium og Lystra (Ap.G.14,14,12), og som var de første, der omtalte den første dag i ugen som "HERRENS dag". De første udtalelser om søndagen som gudtjeneste har vi fra disse tre mænd, som alle kom fra de græske filosofiske skoler og som tog en hel del af den platoniske filosofi med sig over i kristendommen og fra det Gamle Testamente Septuaginta? Alle tre blev de fremragende lærer i den kristne skole i Alexandria. Clement er den første, der anvender hele den græske kultur og de kætteriske spekulationer i sin udlæggelse af de originale kristne sandheder.

Clement fra Alexandria, så Kristus som kilden til al menneskelig grund såvel som inkarnation (logoet) af ordet "Word", hvilket også står skrevet i Johannes Evangeliet første kapitel. I alle sine skrifter går den kristne Clement fra Alexandria, opvokset i  Ægypten til angreb og kamp mod umådehold og kødspisning. - Han skriver:

"Mange mennesker lever for at spise ligesom de umælende dyr, hvis bug er deres liv. Men vor Mester lærer os, at vi kun skal spise for at opretholde livet. Thi at spise er ikke vor opgave her i livet, og nydelse er ikke vort mål. Derfor må vi vælge vor ernæring med omtanke, og den må være enkel, sund og letfordøjelig, passende for ufordærvede børnemaver. Den må tjene til at opbygge og bevare livet og ikke være et middel til nydelse og udsvævelser. De rige har endnu ikke indset, at Gud ikke gav os føden for fornøjelsens skyld, men udelukkende til livets opretholdelse, og at legemet derfor ikke har nytte af overmål af mad og drikke. Tværtimod, de, som lever mådeholden, er de ældste, friskeste og stærkeste til overlevelse af epedimier, bakterier og virus ligesom tjenestefolk gerne er friskere end deres herskab, og landarbejderne er sundrere til sjæl og legeme end godsejere og de rige. For de har ikke begravet deres sjæle undet et overmål af føde (synd)? Det er unaturligt og uværdigt for et menneske at fede sig som kvæg og grise, der skal ende sit liv på slagterbænken. Det syntes, som om Jesus har stillet sige os dette, da han velsignede brødene og efterretten opsom (frugt og bær), hvormed han bespiste sine desciple, og samtidig gav os et eksempel på en enkelt kostsammensætning for hver en sygdom.

Vi må vogte os for de næringsmidler, der pirrer vor appetit og forleder os til at spise udover det, som er godt. Thi findes der ikke indenfor det enkelte mådeholds rammer en mangfoldighed af sunde næringsmidler; grøntsager (økologiske), rodfrugter, oliven, urter, mælk, ost, honning og tørrede frugter?

I året 180 e.Kr. kom den første gennemgribende fremstilling af den kristne tro, og i året 325 kom det store gennembrud ved kirkemødet, det første økumeniske koncil i Nikæa. Senere da Bibelen kom i de forkerte hænder i det 6. århundrede e.Kr. af Muhammed, blev Jesus fremstillet som en profet og ikke Guds Søn. Læs Koranen og Paulus brev til Hebræerne 1,1-4

Da Jesus var i guddomsskikkelse, holdt han det ej for et røvet bytte at være Gud lig, men gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig (inkarnation). Og da han i fremtræden fandtes som et menneske, ydmygede han sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i Himmel og på jord og under jorden, og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre!

Er du ikke fra fordums tid HERREN, min hellige Gud? Vi skal ej dø - Herre, har du sat ham til dommer, givet ham (Jesus Kristus) fuldmagt til straf?
HABAKKUKS BOG 1,12 ; 2,18-20 ; 1.Kor.12,1-11 ;

Thi Gud er den, som virker i jer både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske. Thi alle søger deres eget (ego), ikke det, som hører Kristus til.

Fillip 2,21 ; 1.Kor.10,24.

Søndagens adventstekster er slet ikke som de fleste kristne tror nået frem til julen, fordi de ikke alene handler om glæde, fryd og englelyd, men også voldsomme beretninger om konflikter, mord, menneskelig og naturkatastrofer - det er Jesus andet kommet - ikke så meget om Jesusbarnet i stalden, men varsler om, at der skal ske store tegn i sol og måneformørkelser, således at stjerner skal falde ned fra himmelen, og på jorden skal folkene gribes af angst, hvilket bl.a. er sket siden Kristi fødsel indtil 2020 med naturkatastrofer, oversvømmelser i Tyskland, borgerkrige, trusler om terror, rovdrift på naturen, ja selv klimaforandringer og pandemier Covi-19 (SARS) lige som det der sker den dag i dag. Menneskeheden er ved at ødelægge guds natur, alt det vi skal leve af?

Gud åbenbarer sig i Sønnen

Efter at Gud for længst mange gange og på mange måder havde talt til profeterne, uden at jøderne gad høre på Moses, også om spisevaner hvad man måtte spise af dyr, opstod Jesus fra de døde? Her er der tale om den oprigtige opstandelse, men den rigtige sætning var et oprør til fordel for vegetarisme?
Joh.1,1-13 ; 1.Mos.1,1 ff. ; Luk.1,75-80.

Han er hans herligheds afglans (tidsånd) og hans væsen udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord. Og han tog sæde ved Majestætens "himmelens trone" Gud`s højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vore synder.
Joh. Åb.1,1-8 ; Hebr.8,1-2 : Visdommen 7,24-30-8,1:

Og han er blevet så meget mere ophøjet end englene, som det navn, han har arvet, er over deres. Thi til hvem af englene har Gud nogensinde sagt: "Du er min Søn, jeg har født dig i dag  (juleaften)? og et andet sted: "Jeg vil være ham en Fader, og han skal være min Søn? Så, er de ikke alle "ånder" i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse?
Hebræerne 1,14.

Selv Paulus var vidne:

Også jeg er vel et dødeligt menneske som alle andre og nedstammer fra ham, som først blev dannet af jordens støv; i løbet af ti måneder fik jeg legemlig skikkelse i moders liv. I hans hånd er jo både vi selv og vore ord, al klogskab og vor arbejdsduelighed.
Det var jo ham, som gav mig et usvigeligt kendskab til tilværelsen, så jeg begreb verdens indretning og element ånderernes virken (luften, vandets engle m.m.), tidernes begyndelse og ende og midte, solhvervets skiften og årstidernes vekslen, årenes kredsløb og stjernernes stilling, dyrenes natur og rovdyrenes vildskab, åndernes voldsomme magt (Djævlen) og menneskernes tanker, planternes forskellige egenskaber og de helbredende kræfter i rødder, herunder naturhelbredelse!!...

Alt, hvad der er skjult eller åbenbart, fik jeg kendskab til; thi visdommen, som er ophav til det hele, lærte mig; i den bor der nemlig en "tidsånd", som er fornuftig, hellig, enestående i sin art, mangfoldige, ulegemlig, letbevægelig, gennemtrængende, ubesmittelig, klar, ukrænkelig, elskende det gode, skarp, fritvirkende, godgørende, menneskekærlig, urokkelig, sikker, ubekymret, almægtig, alt overskuende; den gennemtrænger alle andre ånder (Djævlen), de fornuftige, rene og fuldstændige ulegemlige.
Matt.12,42 ; 1.Kong.10,1 ; Luk.11,31-36.

Visdommen er jo det mest bevægelige af alt bevægelige, og på grund af sin renhed går den ind i og gennemtrænger alt (forstanden)? Den er jo en udånding af Guds kraft og en dagklar udstrømning af den Almægtiges herlighed; derfor kan den intet besmittet komme den nær, thi den er en afglans af det evige lys, et pletfrit spejl, som afspejler Guds virken, og et afbillede af hans godhed.
Hebræerne 1,3 ; Visdom 7,1-30

Visdommen er Guds Ord?
 
Visdommen har jeg haft kær og søgt efter lige fra min ungdom af lige siden jeg blev gift, og jeg har søgt at hjemføre den som min brud?

SALOMONS VISDOM - HØJSANGEN 1,1

Tryk på linket: Qumran

Dommedag år 7 f.v.t. ifølge Bibelen Ny Testamente

Eskatologisk forventning!!..

Al tale om, hvad der skal ske i "de sidste tider" kaldes med et fremmedord eskatologi og betegnes i flere religioner livsanskuelser som indræffer ved verdens ende? Nogle operere med en individuel umidelbart dommedag efter, at en person kommer til eller dør, og det skete f.eks. ved Jesus korsfæstelse. Den esktologiske foventning har øjenynlig præget store dele af det jødiske folk ned imod vor tidsregnings begyndelse omkring år 4-7 f.Kr. fødsel.
I Bibelen møder vi denne forventning, dels i de yngste dele af Det gamle Testamente (især i Danielsbogen, affattet ca. 165 f.Kr. f.), dels i så godt som alle Det nye Testamentes skrifter, og her stærkest i de ældste af skrifterne Tessalonikerbrevene, Korienterbrevene, store dele af de (3 første evangelier ect.).
Fattelsen af, at de gammeltestamentlige profetier nu endelige er ved at gå i opfyldelse (år 457 f.Kr. til 27 e.Kr.), finder vi her i Dødehavsrullerne - profeten Habakkukkommentarens forfatter da også i udstrakt grad fælles med både Danielsbogen, Jesus og Paulus ord. Her er Paulus ord om Det gamle Testamente i 1. Korianter 10,11 rigtigt: "Det blev skrevet til påmindelse for os, til hvem de sidste tider er kommet, altså ikke den tid vi lever i nu 2021 eller derefter, som Jehovas Vidner, Mormonerne og andre sekter  hævder? Derfor skal den, der mener at stå, tage sig i agt, at han ikke falder (fra troen)! Ordene dækker udmærket den opfatelse, der manifesterer sig i Dødehavsrullerne specielt i Habakkukkomentareren.
Det se ud til, at den mand, der har "grundlagt dødehavssekten", eller i hvertfald har været dens mest betydende medlem "retfærdighedens lære", i særlig grad har virket for at fremme dene opffattelse af Det gamle Testamente. I Dødhavsrullerne Habakkukkomentaren, kap. 11,8 f., er han skildret som en, "i hvis hjerte Gud lagde indsigt til at tyde alle Hans tjenere pofeternes ord, hvorigennem Gud havde kundgjort alt det, som skule komme over Hans folk. Alt tyder på, at han må have været "Johannes Døberen"?

Når vi læser Habakkukommetaren 11,8 fremgår, det ganske tydeligt, hvad den sidste slægt er? Det er ikke den generation som de fleste religiøse sekter fortolker som dommedag bl.a. hos Adveniterne, Jehovas Vidner, Mormoner, Power Kirken, den protestantiske og ortodokse danske folkekirke m.fl. idet disse menigheder tror, at menneskeheden lever foran den store dag, hvor Gud skal dømme de ugudelige og frelse de fromme i en større flok ("en større dommedag" som skal redde disse sekter)?. Her mener Jehovas Vidner at de på dommens dag, skal sejle væk i en større Noas Ark? Men hvad siger Bibelen Det ny Testamente:

Thi ligesom lynet, når det glimter, skinner fra den ene side af himmelen til den anden, sådan skal Menneskesønnens være på dommens dag. Her er der virkelig tale om naturkatastrofer, som f.eks "SYNDFLODEN", oversvømmelser, vulkanudbrud, "FORURENING" jordskælv eller Covid-19 sygdomme m.m. Men først skal han lide meget og vrages af denne slægt, fortæller evangelisterne og som det gik til i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage: de spiste, drak, tog til ægte, blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken og syndfloden kom og ødelagde dem alle. Eller som det gik til i Lots dage: de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, og på den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl (forurening) ned fra himmelen efter et større vulkanudbrud (Vesuv - Pompeji, Herculaneum og Stabia) og ødelagde dem alle - på samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen åbenbares. Her gælder fortællingen også om den synd vi begår hver dag? Selv oversvømmelserne i Tyskland, Beligien og Holland juli 2021 gælder? Den, der på hin dag er på taget (oversvømmelse) og har sine ting nede i huset, skal ikke stige ned for at hente dem; ej heller skal den, som er på marken, vende tilbage igen. Tænk på Lots hustru! Den, som søger at bjerge sit liv, skal miste det; og den, som mister det, skal beholde det (ved omvendelse). Jeg siger jer: To kvinder skal male på samme kværn; den ene skal tages med i dødsriget, og den anden lades tilbage (omvendelse). Og da disciplene tog til orde og spurgte Jesus: "Hvor, Herre?" svarede han dem: "Hvor ådslerne er, der vil gribbene flokkes.

Lukas.17,20-37 ; 1-6.

Den sidste slægt f.Kr.fødsel var Dødehavssekten "Qumran-menigheden", der var modstander af det jødiske præstestyre i Jerusalem med al deres vederstykkeligheder og syndige slagtemetoder i templet  og  afgrødeoffer jv.f. Es.1,11. Hos profeten Hoses.8,13 siger han, at disse slagtemetoder ikke kan bottage deres synd ved at frembære slagtedyr ind i Jerusalems templet "Hebr.10,4-10": 

Jesus var det sidste slagtoffer "påskelammet" indtil Jerusalems fald og ødelæggelse år 70 e.Kr.

    
Ejas.28,6-9 ; Esajas.10,21 ; Rom.9,27-24. (Essæerne Qumran ved det Døde Hav - Dødehavsrulerne som blev fundet i 1948) af en beduinerdreng. Disse fund af Dødehavsrullerne er indtil videre et af de vigtigste led i forståelsen af "Det Ny Testamente" og påsken eller hvad der foregik på dette tidspunkt.

Johannes som har skrevet Åbenbaringens bog kap. 22,10 siger også: "Retfærdig er den, som holder fast ved de profetiske ord i denne bog!"

Åbenbaring 1,3: Salige er den, som oplæser, og de som hører profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i den; thi tiden er nær! Her er tale om dem som vidner om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd - alt, hvad han selv har set.

Åbenbaring 1,2-3 ; 3,11-13 ; 19,10 f.f. 
 

Er påskens oprindelige budskab blevet forfalsket af den katolske kirke gennem snart 2000 år?

Det påstod eksbeatlen John Lennon da han levede og blev stillet spørgsmål af amerikanske TV-journalister i 1967? 

Få svaret på dette link: Mit store idol læs teksten under billedet ved at rulle med musetasten!!........

Da nu soldaterne havde korsfæstet Jesus langfredag, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, èn del for hver soldat. De sagde til hverandre:

Da nu soldaterne havde korsfæstet Jesus langfredag, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, èn del for hver soldat. De sagde til hverandre: "Lad os ikke skære dem i stykker, men kaste lod om, hvem den skal tilhøre" for at dette skriftsted skal gå i opfyldelse (Det Gamle Testament). De delte mine klæder mellem sig og kastede lod om mit "klædebon". Sådan gjorde soldaterne. Salm. 22,16 ; Joh. 19,36 ; 4. Mose Bog 9,10-13. Johannes skriver: Med disse ord sigtede han til den død, hvormed han skulle herliggøre Gud i ham selv, nemlig korsdøden - langfredag. Og da han havde sagt det til Simon, Johannes søn, siger Jesus til ham: "Følg mig!" Joh.21,19 ; 13,36: Simon Peter spørger ham: "Herre! hvor går du hen?" Jesus svarede ham: "Hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men siden skal du følge mig? 2. Pet.1,14.

Historien alle bør læse

Hvorfor fejer vi Påske?

Det gør vi fordi påsken stammer fra den jødiske ældgamle tradition, kaldet Peach. Under den jødiske påske, indbydes jøderne i fællesskab, hvor de sammen mindes om hvordan de engang blev befriet fra slaveriet af Moses i Egypten. Påsken er også kristendommens vigtigste højtid og budskab der fejres om Jesu korstfæstelse, død og opstandelse, som var et oprør af en yderliggående kristen sekt Essæerne også kaldet Zeolotterne ved bjerget Qumran, oprøret som fandt tredje dag om søndagen. Påsken er derfor en af de vigtigste højtider i kristendommens historie, som oprindelig starter en af jødernes, farisæernes og sadukæernes største fester og som varer 7 dage. I disse syv dage må man ikke spise "chametz", som oversat betyder alt hvad der kan gære og som Jesus også overholdt.Det vil sige alt ris, kiks og stort set alt hvad der kan gære f.eks. vin og eddikeholdige vare (syre/base balancen).

Fundet af Jesu broders ældste bibel hos Essæerne bibelen "Fredens Evangelium", her fjerner man også farisæernes og sadukæernes slagtning af dyr og spisning af kød. Således var de første kristne gnostiker oprindelig vegetarer. I dag er der kristne, som selv lader sig korstfæste ritualt, for igennem imitation at nærme sig Jesus:

De mener, at HERREN Jesus Kristus Guds Søn - Frelseren var en tidsånd og ikke Mesias med langt skæg og hår? Der er ingen tvivl om, at den bibelske Jesus har fjernet sig mere og mere fra den oprindelige Jesus, som han så ud fra 2.000 år side. Han opstod fra Det Gamle Testamentes "hellige skrifter" i hvem Jesus Kristus den salvede, blev indsat som arving til alle ting, og ved hvem han også har skabt verden ved "Ordet". Moderne teologer er ved at hæve det slør, som samtidig med grundlæggelsen af kristendommen blev lagt over den historiske virkelighed og sandhed, et slør som omfatter fjernelse eller tilintegørelse af alle dokumenter fra de første århundrede år. e.K. fødsel - oprøret? Således gik den oprindelige første historien om Jesus helt i glemmebogen op gennem middelalderen af den katolske og protestantiske kirke, idet Bibelen flere gange blev omskrevet gang på gang af hirkens, troede man hellige mænd, munke, teologer og præster?

Den Jesus, vi kender fra Bibelen, blev først farvet og ændret af Paulus, der nok er den, der skal have æren for at have skrevet kristendommens oprigtighed og udbredt historien gennem Lille Asien, Tyrkiet og de græske jødiske kolonier i adspredelsen. De fire evangelier som f.eks. Mattæus, Markus, Lukas og Johannes blev skrevet lang tid efter Jeu død, og det er begrænset, hvor meget af evangelierne, der stemmer overens med Jesu egen mund??

Stort set alle moderne teologer og i den antikke græske verden er enige om, at Jesus eksisterende historie og lære blev oprindelig bevaret ved mundtlig transmission. Han blev ofte omtalt som "rabiner", d.v.s. åndelig leder eller religiøs lære i jødedommen. Man blev rabin ved at blive ordineret af en anden rabiner, efter et forudgående studieforløb af jødiske tekster som Talmud Det Gamle Testamente og særlig de apokryfiske tekster, som Martin Luther fjernede fra Bibelen da han overtog magten og blev indsat ved den protestantiske kirke.

Professor Burton L Mack fra U.S.A., der er teolog og professor i det Nye Testamente mener, at Jesu livshistorie, som den bliver præsenteret i det Ny Testamente er blevet omskrevet af teologiske grunde. Han mener, at Jesus var en stor lærer og leder, der satte sig op mod tidens jødiske kultur farisæerne og sadukæerne og siden blev mytologiseret til at blive Kristus i det Ny Testamente.

Undervejs blev man efterhånden enige om, hvilket skrifter Bibelsen skulle bestå af, og meget tyder på, at man har bygget evangelierne på ældgamle myter og tilpasset dem til den nye kristendom i år 150 - 325 e.Kr.. Med tiden er teksterne blevet tilpasset den teologiske politik, især under påvirkning af den katolske gejstlige Paven i Rom. En del af dem befandt sig i Vatikanet og fundet frem igen af mulmets mørke gennem i 1929. Mange af teksterne kaldes apokryffe skrifter eller evangelier som er blevet fravalgt, på trods af, at de forelå, før de fire evangelier blev skrevet heriblandt det mest betydningsfulde fund af "Fredens Evangelie", som også er omtalt kun et sted i Ny Testamente hos Paulus til Efeserne kap. 6,15. Evangelium er et græsk ord, der betyder "godt" (glædeligt) budskab og som nævnes også jvf. Esajas 61,1-6.

1.Peter 2,5 f.f. 

Har de kristne i dag mistet troen på den sidste nadver?

Den sidste nadver!!....

Hele det fundamentale i historien om Jeus liv og død i Det ny Testamnte, er nadveren og opstandelsen. Uden den er historien i sig selv død.
Paulus siger i Korienterbrevet 10,15: Jeg taler til jer som til forstandige; døm selv om det jeg siger. Paulus taler direkte til forsamlingen om den sidste nadver og dens betydning for os.
"Velsignelsens kalk, som vi velsigner, er den ikke fællesskab og har vi ikke delagtighed i den ved Kristi blod? Det brød, som vi bryder, er det ikke fællesskab om Kristilegeme?
Fordi det er èt brød, er vi èt legeme, skønt vi er mange; thi alle har vi del i det ene brød , som er kornet på marken ( 1 Kor.10,15-17) og 21. vers: I kan ikke både drikke Herrens kalk (druesaft) og onde ånders kalk (vinen); I kan ikke både have del i Herrens bord (vegetar) og onde ånders bord (kødoffer). Hvad fællessab er der mellem lys og mørke (2.Kor.6,14). Ved I ikke, at en smule surdej (gær rugbrød) syrer hele dejen (kroppen)? Rens den gamle surdej ud (syre/basebalanceb), for at I kan være en ny dej (legemet), da I jo er usyrede; thi også vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus. Lad os derfor holde højtid, ikke med gammel surej (gær rugbrød), ej heler med slethed og ondskabens surdej (kødspisning), men med renheds og sandheds usyrede brød
(den sidste nadver).

1.Korinter 11,18-30:
For det første hører jeg nemlig, at der ved jeres menighedssammenkomter er splitelser ilandt jer; og til dels tror jeg det.
Der må jo være partier bladt jer, for at det kan blive åbenbart, hvem blandt jer der er ægte.
Når I så kommer sammen, er det umuligt at spise Herrens nadver.
Thi når I spiser, tager enhver straks sin egen mad, og den ene sidder og er sulten, mens den anden bliver
beruset.
                                                                   Læs Judit Bog 12.
Har I da ikke hjem, hvor I kan spise og dikke? Ellers foragter i Guds menighed og gør dem skamfulde, der intet har? Hvad sal jeg dog sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej, for dette roser jeg ikke.
Thi fra Herren har jeg modtaget, hvad jeg også har overleveret jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, to brød, takede, brød det og sagde: "Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukomelse af mig!"
Ligeså tog han også kalken efter aftenmåltit og sagde: "Denne kalk er den nye pagt (overenskomst) ved mit blod; gør dette, så ofte som I drikker den, til ihukommelse af mig (fortærende ild).
Thi så ofte som I spiser dette bød og drikker kalken, forkynder I Herrens død, indtil han kommer.
Den, der spiser brødet eller drikker Herrens kalk på uværdig vis, pådrager sig altså skyld over for Herrens legeme og blod.
Enhver må prøve sig selv og så spise af brødet og drikke af kalken.
Thi den, som spiser og drikker uden at ænse, at det er Herrens legeme, spiser og drikker sig selv en dom til. Derfor er der mange svage og syge iblandt jer, og adskellige sover hen (dør).
Jer selv skal I ransage, om I er i troen; jer selv skal I prøve! Mærker I ikke på jer selv, at Jesus Kristus er i jer? ellers står I ikke prøve!                                      
2.Kor.13,5

Den, som er skrøbelig i troen, skal I tage jer af uden at sætte jer til doms over hans geringer.
En er i troen overbevist om, at han kan spise hvad som helst, men den skrøbeige og syge spiser kun grøtsager.
                                                                      
Rom.14,1-2
Det er rigtigt at afholde sig fra at spie kød, drikke vin, og hvad andet din broder tager anstød af.
Men den, som har betænkeligheder, når han spiser, han er domsfældt, fordi han ikke hadler ud fra tro; alt det, som ikke udspringer af tro, er synd (Rom.14,21-23; Rom.15,1).
 

Urent kød?

Ezikels bog 4,9: Tag dig hvede, byg, bønner, linser, hirse og hvedespelt, kom det i et og samme kar og lav dig brød deraf; alle de dage du ligger på siden 190 dag, skal det være din mad;
og maden, du får, skal være efter vægt, tyve sekel (327 g) daglig, du skal spise den èn gang daglig.
Og vand skal du drikke efter mål, en sjettedel hine (1 liter); du skal drikke en gang daglig.
Og som bygkager skal du spise det og bage det ved menneskeskarn i deres påsyn.
Og du skal sige: Så siger Herren: Således skal israelitterne have urent brød til føde (kødkost) blandt de folk, jeg bortstøder dem til. Hos.9,3 : Zak.11,16 : Ez.34,34,1-12 : Ez.36,25-30 : Ez.34,23-30 : 1. Pet.5,2-4.
Men jeg sagde: Ak, Herre, Herre (Jesus) jeg har endnu aldrig været urent, noget selvdødt eller sønderrevet har jeg fra barnsben aldrig spist, og urent kød kom aldrig i min mund!
Ezikel 4,14 : Ap.G.10,14 : Luk.15,4-7 : 1. Pet.2,25 : Sl.119,175-176 : Mika. 3,1-5 : Es.1,15-16 : Joh.9,31 : Sl.66,16-20 (og vers 10) : Am. 5,14-22 : Sl.34,8-17 : Es.1,16 : Joel 2,12-14. Am. 5,11 :

Vingårde skal du plante og dyrke, men vin skal du ikke komme til at drikke eller oplagre!!....Zefanias 1,13 : Mika. 6,15 : Hoses 8,1-13.

Valentinus blev født og gift med Saint Sabina i Phrebonis i Nil-deltaet og uddanet i Alexandria i Ægyten, der var en meget vigtig storby for de tidlige kristen og centrum for læreantalt. Valentinus blev som kristen meget optaget af filsofen Basilides, der var fotrolig med hellenistiske tankegang og foretrukne filosoffer f.eks. som Pythagoras, Platon og stoikerne, sidstnævt der tror på et Fluidum (negative ioner), af ganke usædvanlig finhed, som gennemtrænger ethvert legeme og vitaliserer hele organismen. Dette er Verdens store Sjæl: De store græske filosoffer og Jesus 72 disciple var alle tilhænger af vegetarisme og økologi!!...

Valentinus tilhænger i Alexandria fortæller, at han var en stor tilhæger af Theudas og at Theudas igen fulgte trop i læren af apostlen Paulus i Tarsus. Theudas påvirkning førte til, at Valentinus fik en hemmelig visdom, og at Paulus have lært privat i hans inderkreds, som Paul offentlig havde nævnt i forbindelse med hans visioner på mødet med Kristus, der talte fra himmelen til ham Ap.G.9,3 ff. Rom.16,25; 1. Kor.2,7-12; 2.Kor.12,2.

Den sidste nadver betyder, fjernelse af gærbrød og kød fra dit måltid

 

Kommuion

- betyder den sidste nadver. På billedet for neden ses et hoved af et lam på fadet, hvilket skal symbolisere Jesus sidste offermåltid, hvilket sker i det øjeblik han bryder hvedebrødet og drikker druesaften (ikke vin), som mange kristne tror. Jesus og hans disciple drak aldrig vin til påskemaden, men druesaft hvilket er en forkert oversættelse fra aramæisk, latin og fortolkning udført af den tyske reformator Martin Luther?

Da Jesus sendte sine disciple ud, var det med ordene: "De tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger og de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Mark.16,17.

Og det skete, at Jesus tilsagde syndernes forladelse og lod manden humpe videre på sine krykker. "Dine synder forlade dig" følges op med ordene: "stå op og gå". Mark. 2,1 ff.

Legemets helbredelse med "Din tro har frelst dig" Luk.17,11-20.
Oldkirkens sakramentepraktis, som præsterne har forladt i dag bestod af vegetarisme; faste, bøn og dåb og det understregede stærkt disciplenes helhedssyn på mennesket. Ap.G.13,2-4. 

Dåben skete ved neddykning i flodens vand som symbol på Helligånden. Joh.1,29-33.

Efter dåben salvedes hele legemet som tegn på modtagelse og indsigt "Helligånden". 1. Joh.2,20.27 : Ap.g.4,27 : 10,37-43.

I Middelalderens første teologers - skrifter finder vi mange vidnesbyrd på faste, bøn, dåb som helbredelse. Origens (185-253) giver mange eksempler på helbredelse ved modtagelse af sakramenterne; faste, bøn og salvning med olie og urteplanter.

Helbredelse gennem disciplenes tjeneste gjorde ikke urtemedicinen overflødig. Basilius (329-379 e.Kr.) skriver: "Som Herren sommetider helbredte ved blot at sige et ord, og sommetider gennem fysisk berøring, sådan helbreder han os i det skjulte og uden synlige midler, når han bedømmer denne handling til at være til velsignelse for vore sjæl, men han vil også, at vi skal bruge materielle hjælpemidler mod vore sygdomme". 


Kommunion betyder den sidste nadver. På bordet ser man et hoved af et lam på fadet, hvilket skal symbolisere Jesus som det sidste offermåltid. Jesus er lammet der føres til pinebænken og symbol på den sidste nadver og det sidste slagtoffer (dyrerne). Jesus har lige tvætet disciplenes fødder før de satte sig til bords. Læg mærke til, at halvdelen har en dolk eller liggende på bordet, muligvis tilhører de zeloterne j.f. Ap.G.21,38; Luk.6,15; Ap.G.1,13; Mark.3,18; Mat.10,4-15.

Kommunion betyder den sidste nadver. På bordet ser man et hoved af et lam på fadet, hvilket skal symbolisere Jesus som det sidste offermåltid. Jesus er lammet der føres til pinebænken og symbol på den sidste nadver og det sidste slagtoffer (dyrerne). Jesus har lige tvætet disciplenes fødder før de satte sig til bords. Læg mærke til, at halvdelen har en dolk eller liggende på bordet, muligvis tilhører de zeloterne j.f. Ap.G.21,38; Luk.6,15; Ap.G.1,13; Mark.3,18; Mat.10,4-15.

Hvorfor sidder der kun 12 til bords og ikke 13 ved den sidste nadver?

I Apostlernes gerninger har Jesus pålagt sine deciple, at prædike ved påske for folket og vidne, at han er den, som af Gud er bestemt til dommer over levende og døde. Ham opvagte Gud på den tredje dag og lod ham blive åbenbaret, ikke for hele folket, men for os (apostle), der forud af Gud var udvalgt til vidner, og som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde.

Ap.G. 10,40-42.

Den sidste nadver er måske verdenshistoriens mest berømte måltid, som finder sted ved påske. Mens de nu spiste, tog Jesus et brød, velsignede, brød det og gav sine disciple det og sagde: "Tag dette og spis det: dette er mit legeme til syndernes forladelse?

Matthæus 26,26.

Selvom Jesus profetisk peger på et stykke brød, er det ikke ligegyldigt, hvad menùen består af, kun det ene brød? Der er derfor delte meninger om, hvad der faktisk blev serveret ved den sidste nadver. Til et jødisk måltid vil der have været lammekøl på bordet, men en oplagt læsning og fortolkning af evangelierne er at betragte Jesus som begivenhedernes offerlam.

Menneskesønnen går bort, sådan som der står skrevet om ham; men ve det menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forrådt. Man ved at det var Judas i første omgang, som gik hen til farisæerne og forrådte Jesus og fik en sum penge? Men den, der forarges en af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, så han aldrig blev født. Jesus siger også, at den der taler et ord imod ham gælder det samme.

Matt. 18,7 ; 26,24.

Når I så kommer sammen, er det umuligt at spise Herrens nadver. Har I da ikke hjem, hvor I kan spise og drikke! Ellers foragter I Guds menighed og gør dem skamfulde, der intet har? Hvad skal jeg dog sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej, for dette roser jeg jer ikke for.

1. Korianter 11,20-21 ; Jak. 2,1-6

Thi når I spiser, tager enhver straks sin egen mad frem, og den ene sidder og er sulten, mens den anden er beruset.

Men Judas som forrådte Jesus ved bordet, tog til orde og spurgte: Det er dog vel ikke mig rabbi? Jesus siger til ham: "Du har selv sagt det".

Matt.26,1 ff.

Thi fra Herren har jeg modtaget siger Paulus, og hvad jeg har overleveret jer, at Herren Jesus i den nat, dan han blev forrådt, tog brød, takkede, brød det og sagde. dette er mit legeme, som jeg giver jer; gør dette til ihukommelse af mig.

Thi den, der spiser og drikker uden at opdage, at det er Herrens legeme, spiser og drikker en dom til. Derfor er der mange svage og syge iblandt jer og adskillige sover hen (døden).

1. Kor.11,29

Jeg taler til jer siger Paulus som til mennesker med forstand. Velsignelsens kalk (rød druesaft) gebion på græsk, som vi velsigner, er den ikke fællesskab og delagtig om Kristi blod? Det brød, som vi bryder, er det ikke fællesskab om Kristi legeme?

1. Kor. 10,15-21.

I kan ikke både drikke Herrens kalk (druesaft) og onde ånders kalk (beruselses af vinen); I kan ikke både have del i Herrens bord (brødet) og onde ånders bord (kød)?

Derfor, min elskede broder, fly afgudsdyrkelsen!

1. Kor. 10,14.

Thi hvis nogen ser dig, der "har kundskab (visdom), sidde til bords" i et afgudshus, vil så ikke hans samvittighed, hvis han er skrøbelig, få den "opbyggelse" deraf, at også han kan spise afgudsofferkød.

1 Kor. 8,10.

En er i troen overbevist om, at han kan spise hvad som helst, men den syge og skrøbelige spiser kun grøntsager.

Rom. 14,12.

Så går jo ved din kristen "kundskab" den skrøbelighed til grunde, en broder, for hvis skyld Kristus er død!

1.Kor. 8,11.

Thi voldes der din broder sorg ved din mad, da vandrer han ikke mere i kærlighed. Bliv ikke ved det, du spiser, til fordærv for den, som Kristus led døden for.

Men når I således synder imod brødrene og  sårer deres skrøbelige samvittighed, så er det Kristus selv, I synder imod.

Derfor, hvis mad kan bringe min broder til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød, for at jeg ikke skal bringe min broder til fald.

1. Kor. 8,13.

Det er rigtigt at afholde sig fra at spise kød, drikke vin, og hvad andet din broder tager anstød af.

Thi Guds rige består i retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.

Rom. 14,17-21 ff.

Thi de dyr, hvis blod yperstepræsterne bærer ind i helligdommen for at sone synden, deres kroppe "opbrændes uden for lejeren".

Derfor led også Jesus uden for byporten, for at han kunne hellige folket ved sit blod (til syndernes forladelse). Thi her har vi ikke en blivende stad, men søger den kommende (det nye Jerusalem), som er oppe i himmelen?

Hebr. 13,11-15 ; 11,10.16.

Lad os da ved ham altid bringe Gud lovprisnings-offer, det er: frugt af læber, som bekender hans navn: Elohim er Fader Gud og Jesus Kristus!!... Jvf;

Lukas 11,9 ;  Matt.6,9

Derfor skal I bede således: "Vor Fader, helligt vorde dit navn; komme dit rige, altså må vi ikke udtale Guds navn, men Jesu Kristus?

Salme 22,2 ; Mattæus 27,46 Hebr.5,7-14 ; 1.Kor. 14,21 ; Matt.11,25-27.

Helligånden

Thi Helligånden og vi har besluttet ingen yderlige byrder at lægge på jer ud over dette nødvendige, at I afholder afgudsofferkød og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Når I afholder jer derfra, handler I ret. Lev vel

Ap.G. 15,29

Ham har Gud (JHWH), altså Elohim med sin højre hånd ophøjet til fører Jesus Kristus og frelser for at give Israel omvendelse og syndernes forladelse.

Ap.G. 5,31 ff. jvf. Matt.9,13 ; Hos.6,6 ; Matt.12,7 ; 1. Sam.15,22 ; Mark.12,33 ; Luk,19,10 ; 1. Tim. 1,15 ; Hebr.10,5-18 

Hvad skal jeg med alle deres slagtoffer som opbrændes uden for Jerusalems byporten?

 

Thi de dyr, hvis blod yperstepræsterne bærer ind i helligdommen for at sone synden, deres kroppe

Thi de dyr, hvis blod yperstepræsterne bærer ind i helligdommen for at sone synden, deres kroppe "opbrændes udenfor lejren". På hin dag skal menneskene se hen til deres skaber og de skal ikke mere hen til alterne, deres hænders værk (Es.17,7-10). Mon jeg æder tyres blod eller drikker bukkes blod? (Sl.. 50,13). Hvad skal jeg med alle deres slagtoffer? siger Herren; jeg er mæt af vædderbrændoffer af fedekalves fedt, har ej lyst til blod af okser, lam og bukke (Es. 1,11) Lovsang skal du ofre til Gud "Halleluja" (Sl.50,14). Den, der ofre taksigelse på vejen, lader jeg se Guds frelse (Sl.50,16 ; Sl.91,16 ; Luk. 2,30).

Dødehavsrullerne som de så ud år 4 f.Kr.

Dødehavsrullerne fundet ved Qumran i 1947 og ved hjælp af kulstof 14 metoden, har man kunne læse indholdet, der fortæller om de sidste tider ved begyndelsen til kristendommen.

Dødehavsrullerne fundet ved Qumran i 1947 og ved hjælp af kulstof 14 metoden, har man kunne læse indholdet, der fortæller om de sidste tider ved begyndelsen til kristendommen.

Opstandelse eller oprør fra de døde?

En røst fra "Dødehavsrullerne" fortæller?

En irsk præst, pastor G.J. Ouseley hævder, at han i 1881 kom i besiddelse af en transskription, et ikke omskrevet kristen evangelium "De Tollv Hellige", et fragtment fundet i et buddhistisk kloster i Tibet, som stammer fra det 4. årh. e. Kr. Denne uforfalsket tekst har i århundrede efter århundrede ligget gemt, siden den dag en disciple fra det jødiske trossamfund Essæer Qumran besøgte klostret i Himmeleay bjergene i Tibet og prædikede omvendelse i Jesu Kristi navn. Det menes at han tilhørte den sekt, som omtales i Dødehavsrullerne.

I dette dokumentet som Rev. Ouseley kom i besidelse af, udlægges Kristi lærdomme lige som i Dødehavsrullerne, som blev fundet i 1947-48 ved hulerne nær det Døde Hav, som blev efterladt i krukker for godt 2000 år siden. Dokumentet fortæller om forsyningspligt og medfølelse, vegetarisme og venlighed til dyr og total afskaffelse af "slagtoffer", som fandt sted i Judariget på Efriams tid. Heraf læren om den babariske praksis som fandt sted af animalske offer på alterne og som tidligere blev anbefalet og praktiseret indtil Moses befandt sig i ørkenen med jøderne i 40 år og udelukkende levede af vegetarkost? Her fremhæver Moses igen og truer sine modstander med at "slagtoffer", som tidligere blev acepteret som en hellig og guddommeligt inspireret handling af både jøder, men blev 3.500 år senere afskaffet og afvist af New kristne kirke, så det aldrig mere skulle spille en del i kristendommen som den gjorde i originale jødedom. Jesus var det sidste "slagtoffer" lammet, der symboliserer hans korsfæstele, død og opstandelse? Vegetarismen var i fremmarch år 4 f.Kr., men blev forsøgt slået tilbage af romerne og farisæerne og sadukærerne? Ingen af dem ville anerkende "vegetarismen", kun de troende, som havde deres håb til Jesus Kristus Guds Søn!!.....

Tryk på linket: ER GUD GRØN?

Har de kristne nogensinde forstået julen og påskens budskab?

Jesus korsfæstelse skærtorsdag var ikke en opstandelse som sådan, men et politisk oprør mod Romerne, Farisæerne og Sadukærenes ofringer, og deres spisevaner, vaske hænder m.m.!!… Esæerne var en ukendt religiøs bevægelse på 400 mand, som man først kendte til ved fundet og  opdagelsen af Dødehavsrullerne i 1947, hvor en beduiner dreng finder lerkrukker fuld af hellige skrifter.

Jesus korsfæstelse skærtorsdag var ikke en opstandelse som sådan, men et politisk oprør mod Romerne, Farisæerne og Sadukærenes ofringer, og deres spisevaner, vaske hænder m.m.!!… Esæerne var en ukendt religiøs bevægelse på 400 mand, som man først kendte til ved fundet og opdagelsen af Dødehavsrullerne i 1947, hvor en beduiner dreng finder lerkrukker fuld af hellige skrifter.

Er Bibelen Det Nye Testamente blevet forfalsket?

Døde Jesus slet ikke på korset?

Kilde: G.N., religionsforsker i græsk og jødisk kulturhistorie, kristendom, klimatolog og økolog siden 1976

Hos Markus står der, at Jesus blev korsfæstet i tredje time (eftermiddag), men hos Mattæus den sjette time til den niende time (Matt.27,45 ff.). Hos lukas er der ikke anført noget tidsrum, hvornår Jesus korsfæstelse fandt sted? Der opstår her et tidsinterval med hensyn til hans fødsel på 9 år, og korsfæstelse på mellem 3-6 timer, så hvis vi ikke havde haft adgang til Dødehavsrullerne eller disse optegnelser, ville det være helt umuligt at forstå, hvorfor der er så åbenlys uoverensstemmelse omkring dette spørgsmål!!... Mindst fire af verdens ældste Bibel viser derfor, at verden er blevet bedraget i 2000 år bl.a. gennem læsning af Dødehavsrullerne, Judas Evangeliet, De Tolv Helliges Evangelie og Fredens Evangelie, sidstnævnt som blev fundet i begyndelsen af det 19. årh. i Monte Casino klostret og som kommer tættest på Jesus frelselære?

Sankt Markus (fra græsk Markos) levede i det 1. århundrede e.v.t., og var ifølge de kirkelige overleveringer identik med den Johannes Markus der bl.a. omtales i Apotlernes Gerning. NB! Han skrev ikke Markus Eangeliet som de fleste kristne tro i dag, men det va Papias, som var biskop i Hierapolis i Lilleasien - Tyrkiet i det andet århundrede e.v.t (tidligere Ioniens kulturcentrum 500 år f.Kr.)? Papias tillægges forfatterskabet til Markus Evangeliet med ordene: Markus, der var Peters tolk (1. pave), nedskrev omhyggeligt alt hvad han huskede, imidlertid ikke i den orden, hvori det var sagt eller gjort af Herren" Jesus Kristus? Johannes Markus fik sin åbenbaring om de sidste tider før Kristus og dommedag på den græske øen Patmos. Også Papias den samme biskop, tillægges forfatterskab til Mattæus Evangeliet med ordene: Matthæus sammenstillede ordene på herbraisk og enhver oversatte dem, som han kunne på græsk lige som de 72 disciple. Altå har vi to evangelister som ikke er identisk med forfatterskabet?
I Paulus breve, der er de ældste og dateret til år 50 e.v.t. og som blev skrevet til de aller første kristne, observere Paulus kun den himmelske Jesus på vejen til Damaskus som et blændende lys? Da Markus skriver i sit evangelium, står man ved overgangen til den anden geneation af kristne, at interessen for den jordiske Jesu opstår. Derfor er det forfatteren til Markusevangeliet som et udpræget, har skabt opfatelsen til evangelierne. Han begynder sit evangelium med, at Jesus bliver døbt af Johannes Døberen, hele barndom og ungdommen er udeladt i fortællingen?
 
  

Daniels profeti går i opfyldelse og ser Jerusalems fald år 70 e.Kr.

Befalingen af Artaxerxes d. første år 457, at genopbygge Jerusalem (Ezra 7,11.). Oprøret (opstandelsen) fra de døde var fuldt ud planlagt af Essene ved Qumran, den kristne gruppe!!..

Befalingen af Artaxerxes d. første år 457, at genopbygge Jerusalem (Ezra 7,11.). Oprøret (opstandelsen) fra de døde var fuldt ud planlagt af Essene ved Qumran, den kristne gruppe!!..

"Sandheden over Sandheden"

 🤪 År 30-70 e.Kr.
Jerusalem år 70: Byen er under romersk herredømme, men den syder og gærer af religiøsitet, jødedom, romersk gudedykelse og kristne grupper konkurrerer om de troende, men en trosretning er ved og skille sig ud af resten - kristendommen nærmere betegnet "gnocismen" som tilhørte bestemte personer: Thomas-, Judas-, Fillip-, Peter- og Marie Magdelene Evangeliet? Ur-kristendommens periode var slet ikke sådan, som de fleste religiøse kirker og trossamfund forestiller sig i dag. Der fandtes ingen kristen bibel dengang kun "Septuaginta" oversættelse af Det gamle Testamente fra aræmæisk til græsk, men forskellige versioner af Jesus historie var i omløb blandt de kristne. Efterhånen blev dise historier senere nedfældet i evangelierne, og det skete først 30-60 år efter Jesus død og opstandelse. Der er en overraskende krølle på histoien om den kristne tro i de først århundrede. Der fandtes nemlig ikke kun fire evngelier, men over tredive, rigtig man gnostiske skrifter som blev soteret fra efterhånden? Oprindelig betyder evangelium "glædeligt budskab" lige som glædelig jul? Spørgsmålet er bare: Hvem er Jesus, og hvad er det glædelige budskab om ham, når vi fejrer jul med flæskesteg, rødkål eller påskemad i lange baner som gør os syge!!......

JESUS KRISTUS GUDS SØN

Kilden til kristendommens livsdrøm gennem verden er Jesus Krisus GUDS SØN. Lad mig sitere med de samme, en af de mest berømte histoieskribenter som levede straks efter Jesus. Han blev født år 37 e.v.t. - altså kun 6½ år efter korsfæstelsn, der fandt sted år 30 og han hed Josefus Flavinus - en meget kendt og agte person i Oldtiden, som i sin tid var betikket som statsholder i Judæa. Han skev et sort værk om "Jødernes historie" som findes den dag i dag. I dette dokument forekommer en udtallelse, som er gengivet i alle Josefus manuskrifter, og er holdt nøjagtig i den jødehistoriske stil (18. bog, kap 3 tredje afsnt):
"Ved de samme tider (omkring år 4030) = 30 e.v.t. levede Jesus, en meget vis mand  om man kan kalde ham et "menneske"? - for han gjorde mange forunderlige gerninger, var en lære for dem som gerne ville tage imod sandheden (visdom), idet han havde mange efterfølger af såvel jøder som af græker, der  læste "Septuaginta" den græske oversættelse fra hebraisk af Det Gamle Testamente til græsk/latin: HAN VAR KRISTUS!!.....
I Det nye Testamente vidnede Johannes om Ham og sagde: Jeg har set Ånden "Guds ord Logos" dale ned fra Himmelen som en due (fredsdue), og den blev over ham.
                                                       Joh.1,32-33 Matt.3,16-17
Og jeg kente ham ikke siger Johannes, men den, som sendte mig for at døbe med vand, han havde sagt til mig: Den, du ser Ånden dale ned over (kristen menneske), han er den, der bliver  døbt med Helligånd.

I nytestamentlig tid blev den salvede betegnelsen for Messias "Jødernes Konge", og det hedder i Ap.G.4,27 ; 10,38, at Gud (ved dåben) salvede Jesus og således meddelte ham Helligånden.
                                          1. Joh.2,20.27-29. Luk.2,25-52.

Jesus er den græske udtalelse af det gmmeltestmentlige navn Josua i den jødiske græske bibel "Septuaginta", der betyder Herren er frelse som også nævnt i 2. Mos.13,22; Matt.1,21 Ap.G.4,11-12. 1.Kor.1,1-4. 2. Mos.17,6-7 (Jesus var nemlig til før vores tidsregning)?: Thi hvis I troede Moses, ville I tro mig; thi om mig har han skrevet: Joh.5,47; 5. Mos. 18,18; Joh.1,45; 1. Mos. 22,18; Ap.G.3,25-26; Gal.3,8.16. Mika 5,1; Es. 9,6; Matt.2,6-7: Joh.7,42; Matt.22,42-46; Luk.2,4; 4.12-14; Luk.19,38; Sl.118,25-29; Luk.13,35; Rom.12,1 ff.

I har en salvelse "Kristus" fra den Hellige og alle har indsigt: I kender det budskab, som har lydt over hele Jødeland, og som begyndte fra Galilæa efter den dåb, Johannes prædikede; det om Jesus fra Nazaret, hvordan Gud salvede ham med Helligånd og kraft "Logos", ham, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle dem, der var overvældet af Djævlen, thi Gud var med ham; og vi er vidner om alt, hvad han har gjort både i Jødeland og i Jerusalem, han, som de slog ihjel ved at hænge ham op på et træ. Ham opvakte Gud på den tredje dag og lod ham blive åbenbaret, ikke for hele folket, men kun for os (disciplene), der forud af Gud var udvalgt til vidner, og som spiste og drak sammen med ham.
1. joh. 2,20; Ap.G.10,38; Luk.4,18:

Kristus betyder oprindeligt "den salvede" og er den græske oversættelse i "Septuaginta" af det aramæiske ord Messias; den salvede. Det er en betegnelse for Jesus gerning, men gik i praksis i stedet over til at blive hans navn. Jesus er således betegnelsen for Herren (Jhwh) i hans jordiske åndsskikkelse?. Jesus var helt igennem et personnavn, men betyder oprindeligt "Herren er frelse". Jehovas Vidner undlader, at bruge ordet Jesus i stedet for "Herren er frelse" og udtaler at "Jehova er frelse"? Navnet Jesus kommer af det græske ord Ièsous, der igen er afledt af det herbraiske navn Josua "den levende Gud"? Da sagde Josua til israelliterne: "Kom her og hør HERREN din Guds ord!"
Og Josua sagde: "Derpå skal I kende, at der er en levende Gud (Jhwh) iblandt jer, og at han vil drive kanaànæerne, hetitterne osv. bort foran dem: se HERREN`s, al jordens HERRE (Josua), skal gå foran dem gennem Jordan.
Kilde: JOSUABOGEN 3,7-11:
Derfor ændrede Moses Josua hans navn, som betyder "HERREN giver sejr". Josua var således et forbillede på Jesus (græsk/latin Ièsous), som skulle komme og føre Guds folk til den endelige sejr i verden.  Og evangelisterne skriver også: Og ham skal du give navnet Ièsous (Jesus); thi han skal frelse sit folk fra deres synder.
Matt.1,21 ; Sl.130,8 ; Luk.1,31. 2,21 ; Ap.G.4,12.

Derfor har Gud ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Guds (Jhwh) Faders ære.
Fil.2,9-11 ; Es.45,22-23 ; Fil.2,5-8.

Historiske bibeltekster fundet i sandet

Det Gamle Testamentes oprindelige tekst er opkaldt efter den masoretiske skrift fra hebraisk Masòr, der betyder overlevering eller "tradition". Masoreterne var de jødiske skriftkloge, der udgjorde arbejdet med tekstrullerne af skind og som flygtede ud af  Jerusalems underjordiske tuneller "vandforsyningen" ved oprøret i 70 e.Kr.
Hebr.10,7

Det er netop her vi hører Jesus sige i bjergprædiken: "Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og farisæerne, kommer I ikke ind i Himmeriget.
Matt.5,20.

I den senere jødedom indtil år 700 til1000 e.Kr. mente man, at Guds navn ikke måtte udtales. Man lod ordet stå med de konsonanttegn, der hørte til "JHWH" lige som fundet i 1948 af dødehavsrullerne, hvor man ikkee udtalte Guds navn JHWH, men i stedet sagde "HERREN" (herbraisk Adonai), og således er det gengivet i vore bibeloversættelse. Jesus er Herren (1 Kor.12,3), derfor er hele Jesus selvvidnesbyrd beroede på visheden om Gud som vor Fader, og tilsvarende er Paulus`tro på Gud som vor Fader (Rom.8,15 f.), fordi han er vor Herres, Jesu Kristi Fader. Både for Jesus og Paulus betyder kristendom forløsningen fra syndens magt og skyld, som alle er underlagt.
Indtil det sjete århundrede e.Kr. havde de hellige hebraiske skrifter kun været nedskrevet som konsonanttegn, vokalerne blev overleveret mundtligt. Da jødiske lærde (masoreter) ikke kristne fra  det 7. til 10. århundrede e.Kr. indarbejdede et vokalsystem til det hebraiske system, føjede man så til konsonanterne fra Jahve (JHWH) vokalerne fra Adonja, herved fremkom formen af det misbrugte Guds navn "Jehova" (Matt.6,9).
I tidens løb gik den rette udtale "Jehova" i glemmebogen af de farisæiske jøder, og da kristne lærde omsider begyndte at studere hebraisk og ikke Septuaginta den græske bibel
Det Gamle Testamente, vidste de ikke besked med den rette udtalelse, men misbrugte den betegnelse, de forefandt, Jehova. I den nuværende oversættelse af Septuaginta den græske bibel Det Gamle testamente som Paulus brugte i hele det græske rige (IONIEN), er ordet JHWH (Gud) gengivet med store bogstaver, HERREN.
Matt.11,25-29 ; 1. Kor.2,14 ; 1. Kor.12,3 ; Luk.10,21 ; 1.Kor.1,21. 

Tryk på linket her: Side 7

Husk og vend tilbage til denne side ved at trykke på pilen oppe i venstre hjørne!!.....


Jehovas vidner holder derfor stejlt fast på tetragrammet (Jehova er frelse") som står skrevet på Rundetårn i København, hvis bygmester var Christian d.4 ? Jehovas Vidner går stik imod bibelen og misbruger Guds hellige navn. I Ny Testamente finder vi ordet i bønnen Fadervor "vorde dit navn", men det dækker også udtrykket håb, og samtidig at "blive" dit navn helligt!!........Du vor Fader, som er i Himlene. Lad dit navn blive helligt.
Matt.6,9 f.f.

Jehavas Vidner ligner derfor til forveksling Mormonerne "De Sidste Dages Hellige", der tror på tidens afslutning eller de sidste tider som står beskrevet i Ny Testamente? Mormoner tror og forkynder, at Mormons Bog er oversat af Joseph Schmidt fra en  samling guldplader begravet og fundet i øvre New York. De troende mormoner opfatter det som Guds ord og en sandfærdig skildring af Jesù arbejde i fortidens Amerika? Bogen blev første gang offentliggjort i 1830 og er nu oversat til 130 sprog. Mormonerne tror på, at Paradisets Have lå i USA. De tror også på, de har levet med den "himmelske fader" også kendt som Gud/Jesus, før de blev født i deres nuværende liv. Dette liv foregik på en anden planet eller et andet sted i universet.
I Mormons bog står der, at Jesus blev født i Jerusalem. I Ny Testamente skriver Johannes Døberen, at han blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af´mands vilje, men af Gud: Kristi Ordfødsel.
Joh.1,13 ; 3,3 ; 1.Pet.1,23 ; Jak.1,18.

Mormonerne kalder sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, men hvad fortæller Bibelen om hvad der foregik de sidste dages hellige?
Hvordan skal man kunne tilgive, når Jehovas Vidner og Mormonerne ikke tror på, at det var Jesus Kristus der ophævede ritualslagtning og indførte vegetarismen?
Matt.9,13 ; Hos.6,6 ; Matt.12,7 ; 1.Sam.15,22 ; Mark.12,33 ; Luk.19,10 ; 1.Tim.1,15 ; Hebr.10,5,

Salvning (med olie) står for indvielse af hellige genstande (1.Mos. 28,18,-2) Ved indvielse af konger (Herrens Salvede,): 2. Sam.19,21; 1. Sam.10: 1. Kong.19,16, hvor der også er en salvning af en profet; ellers kun præster, særlige yperstepræsten. Se også 61,1. salvning af huden, som let brister i den tørre luft, særlig ærefuld: salvning for fødderne Luk.7,46; Joh.12,3. Også som lægemiddel Mark.6,13; Jak. 5,14 (salvning af lig) Mark. 16,1; Joh.12,7; Matt.26,12 var næppe med olie. Se også Ap.G. 10,38; 1.Joh.2,20 - Messias (Kristus) = den salvede.

Da sabbaten (lørdag) var omme, købte Maria Magdelene og Maria, Jakobs Moder og Salome velduftende salver for at gå hen og salve Jesus.                                        Mark.16,1.

Så vendte de sig tilbage og tilberedte velduftende salver og olier; men sabbaten over holdt de sig efter lovens bud.
                                                  Luk.23,56; 2.Mos.30,22-25:

HERREN JOSVA (ikke Jehova) , talte til Moses og sagde: Du skal tage dig vellugtende stoffer af den bedste slags, myrra, kanelbark og kalmus, kassia og den bedste olivenolie. Deraf skal du tilberede en hellig salveolie, en krydret blanding, som salveblanderne laver den; en hellig salveolie skal det være. Han tilberedte også den hellige salveolie og den rene, vellugtende røgelse, som salveblandern laver den.
                                                                                 2. Mos.37,29

Mens Jesus var i Betania, i Simon den Spedalskes hus, og sad til bords, kom der en kvinde, som havde en allabastkrukke med ægte, meget kostbar nardussalve; hun brød krukken i stykker og hældte salven ud over hans hoved.             
Derudover harmedes nogle disciple og sagde til hverandre: "Hvad skal det til at ødsle sådan med salven? Den salve kunne jo være solgt for over tre hundrede denarer og være givet til de fattige. "Og de overfusede hende".                                                                   Mark.14,3-10.

Men Jesus sagde: "Lad hende være", hvorfor volder I hende bryderi? En god gerning har hun gjort imod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre vel imod dem men mig har I ikke altid. Hun gjorde, hvad hun kunne; hun har forud salvet mit legme til min jordefærd (begravelse). Refærdig siger jeg jer; hvor som helst i hele verden evngeliet prædikes, skal også det, som hun har gjort, fortælles til mine om hende".
Og Judas Iskariot, en af de tolv, gik hen til ypperstepræsterner for at forråde ham til dem.


Jesus vidnesbyrd er profetiens ånd?

I en af verdens ældste bibelske byer Harmagedon, der nu er Tel Megiddo som ligger ved sletten?

Et meget tidligt symbol på en kristen menighed (Ichthys)= Jesus Kristus Guds Søn Frelseren. Kirken blev bygget ovenpå et fængsel år 313 e.kr., nøjagtig hvor profeten Josias stillede sig imod ægypterhæren ved Megiddo ved indslusningen til Jizre sletten år 608 f. Kr.

Et meget tidligt symbol på en kristen menighed (Ichthys)= Jesus Kristus Guds Søn Frelseren. Kirken blev bygget ovenpå et fængsel år 313 e.kr., nøjagtig hvor profeten Josias stillede sig imod ægypterhæren ved Megiddo ved indslusningen til Jizre sletten år 608 f. Kr.

Så lad os kende, jage efter den oprigtige Gud?

I en af verdens ældste bibelske byer Harmagedon, som nu hedder Tel Megiddo, har israelske arkæooger fra Tel-Aviv Universitet i 2005 opdaget og fundet resterne af en kristen oldtidskirke. Den er fra 313, hvor de kristne var forfulgt af Romerriget, indtil den romerske kejser Konstantin den første gjorde kristendommen lovlig.

Resterne af kirken (se billede øverst) lå inde i et topsiket fængsel, og det var en palæstientisk indsat, der afdækkede et ca. 54 kvardratmeter stort mosaikgulv, som var skjult under jord og asfalt, på gulvet fandt man en græsk påskrift om, at kirken var indviet til "Gud, Jesus Kristus". En renovering af fængslet gjorde, at mosaikgulvet dukkede frem. Resterne af den forsvundne kirke er forsynet med sjældne inskriptioner, hvoraf en nævner "Guden Jesus Kristus", noget de nulevende ikke har kendt til før. Desuden prydes mosaikgulvet af et billed af to fisk (Ichthys); der betyder fisk, iet de fleste apostle af Johnnes Døbers venner var fisker. I Johannes-Evangeliet.21,11; realiterer historien til, at disciplene fisker hele natten, men fanger ikke noget. Jesus siger til dem, at de skal placere fiskenettet på den anden side af båden, og de fangede 15 fisk i nettet.

I Mattæus 13,47 samligner Jesus besluting om, hvem der vil komme i himmelen eller helvede (den gloende ovn), idet han siger: Fremdeles er det med Himmeriget ligesom et vod (fiskenet), der blev kastet i havet og indfangede fisk af alle slags. Da det blev fuldt, trak man det op på strandbreden og satte sig og samlede de gode sammen i kar, men kastede de ubruglige ud. Således skal det ske ved verdens ende. Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ildovnen; der skal der være gråd og tænderskæen.

Ifølge Bibelen Johannes Åbenbaring 16,16, er Tel Megiddo det sted for Harmagedon eller kampen mellem Antikrist som Palus fortæller, hvor de kommer op fra Afrika og konger af East. Det vil være kulminationen på den store prøvelse, og den sidste store konflikt i verden (Kristi fødsel og kristendommens begyndelse år 33 e.Kr.). Jesus vil "efter skriften" vende tilbage for at stoppe menneskets store kamp, ellers vil der ikke være nogen tilbage, alt efter de af bogen Johannes Åbenbring som den fortæller, af St. Johannes den guddommelige på øen Patmos, hvor han skrev fortællingen.

Ordet Armagedon (græsk) stå skrevet haro-Magedon, og kom fra herbraisk (Har-Megiddo), hvor stedet er den sidste kamp (eller kampen) mellem Gud og Satan (hvis navn betyder fjende). Armagedon er efterfulgt af oprettelsen af Guds Rige over jorden - den periode, der almindeligvis omtales som "Kristi tusindårsrige", når Satan er bundet i tusind år" (se Åb.20,1-2). Ezikel kap.38 profeterer, at Gog, konge Magog vil samle en hær ved at få dem til at falde mod en andens sværd og han vil slå dem med pest (svin), hungersnød (sult), oversvømmelser (flodbølge, jordskælv, tusnami), hagl (ødelægger afgrøder), ild og svovl (forurening), idet han siger til slut: Jeg viser mig stor og hellig og giver mig til kende for mange folks øjne; og de skal kende, at "jeg er den jeg er" Herren den Almægtige (Jesus - Kistus - Guds - Søn - Frelseren). Vi kristne i dag må ikke glemme, at Jesus overalt i Det gamle og Ny Testamente Åbenbarer sig synligt for de troende i "NATUREN" bl.a. Matt.24,30-36; Åb.3.

Habakukkomentarerne fra Dødehavsrullerne!!...

 

"Hvem var profeten Habakkuk"?

Det hidtil vigtigste og største fund til forståelsen af Bibelen Det ny Testamente er teksten til den såkaldte profet Habakkuk-komentaren, som blev fundet i hule 1 ved Qumran ved det Døde Hav i 1947. Værket som er en ægte lædderrulle omfatter 13 koloner, fordelt på 6½ sider. Skriften står på den hårde glatte narv side af lædderrullen og vidner om Verdens hidtil største bibelfund til dato om kristendommens begyndelse og hvad der faktisk foregik i Israels historie. Håndskriften er klar, stor og regelmæssig, større en de fleste af rullerne fra hule 1, men knap så smuk som Krigsrullen og Takkesalmerne.

Habakkuk, profeten i Gamle Testamente, er knyttet til den ottende af Gl. Testamente 12 små profetbøger, hvis datering til kort før Jerusalems fald på Daniels tid (587-586 f.Kr.) og bygger på, at hovedfjenden, kaldæerne, tolkes som babylonerne på profeten Daniel og kong Nebukanesers tid.. I den græsk-romerske verden kom kaldæerne til at betyde astrologi, idet astrologien blev annset for tidligere, at være af babylonisk oprindelse og er nævnt i Gamle Testamente 1. Mosebog kap. 11,1-9: Se, de er et folk med samme sprog (astrologi). Lad os stige ned og forvire deres sprog, så de ikke forstår hinanden. Det fik arbejdet med "Babeltårnet" til at gå i stå, og mennesker spredte sig til fjerne egne på jordkloden.

Hele julehistorien om Jesus og de vise mænd (Astrologerne), hænger sammen i den røde tråd?

 Fundne skriftsteder i Habakkukommentarerne fra Dødehavsrullerne fortæller om Guds folk Makkabæerne, som rev sig løs i midten af det 2. århundrede 137-143 f.Kr og en anden gruppe "Kittæerne" også kaldt romerne og som findes med støtte i Dan.11,30-45 der fastholder, at "Kittæerne" har måtte være Romerne. Afgørelsen af dette stridsspørgsmål er meget betydningsfuld, idet det får konsekvenser for dateringen af de historiske begivenheder, der førte til dannelsen af dødehavssekten - Qumran. 

 

Åbenbaringen i Jesu Kristi navn

Kilde: Kiwi religionsforsker i kulturhistorie

Den politiske historie i Israel, hvor landet bliver romersk og ved Makkabæertiden afslutning, kan man læse i første Makkabærebogen 1,10-54 således:

Da Antiokus (137 f.Kr.) nu så sit herredømme befæstet, kom han på den tanke at ville være konge også i Ægypten for således at blive konger over to riger (Juda). En frygtelig vredesdom hvilede tungt over Israel.

Det var på den tid der fra Israel fandtes ugudelige folk, som vildførte mange ved at sige: "Lad os gå hen og slutte forbund med hedningerne rundt omkring os; thi lige siden vi afsondrede os fra dem, har mange ulykker ramt os.

Denne tale vandt bifald; nogle af jødiske folk var straks rede til at henvende sig til kongen (Antiokus), og han gav dem lov til at indføre hedenske ordninger.

Antiokus rykkede derfor ind i Ægypten med en vældig hær, med stridsvogne, med elefanter, med rytteri og med stor flåde og de befæstede byer i Ægypten blev indtaget og landet udplyndret.

Efter at have overvundet Ægypten vendte Antiokus i året 143 f. Kr. tilbage, drog op mod Israel og kom til Jerusalem med en vældig hær. Frækt gik han ind i helligdommen, tog det gyldne røgelsesalter, de 7 armede lyssestage tillige med alt tilbehør, skuebrødsbordet, offerkanderne, skålene, de gyldne røgelsekar, forhænget til tabanaklet, kransene og den gyldne udsmykning på templets forside og skrællede alt guldet af.

Han tog sølvet og guldet og de kostbare kar, samt hvad han fandt af skjulte skatte, og drog med det alt sammen tilbage til sit land, efter at han først havde foranstaltet et blodbad og talt meget overmodige ord.

Da kom der stor sorg over Israel i hver egn af landet; høvdinger og ældste sukkede, jomfruer og unge mænd sygned hen, kvindernes skønhed falmede; hver brudgom istemte klagesang, og hu, som sad i brudekammeret, var i sorg; landet skælvede forbeboernes skyld, hele Jakobs hus blev dækket af skam. 

1. Makkabærer 1,

Profeten Habakkuk angiver ikke noget tidspunkt for sit virke i Dødehavsrullerne, men vi ved at han levede og eksisterede på kong Nebukanesers tid (ca. 165 f. Kr.f) da Daniel blev smidt i løvekulen og blev redet af ham.

Tilføjelser til Danielsbogen:

I Judæa levede dengang profeten Habbakuk; han havde kogt suppe på urter i en skål og brækket brød deri og var just på vej ud på marken for at bringe det til høstfolkene.

Men en Herrens engel sagde til Habakkuk: "Bring den mad, du har der, til Babylon til Daniel, som blev smidt i løvekulen."

Tilføjelser til Danielsbogen Kap. III vers 34-42, som ikke findes i den protestantiske kirkes bibel, men den Katolske Nye Testamente?

Israels forhistorie

Israel blev efter kong Salomo, som levede i midten af 900-tallet f.Kr. delt i to riger ca. 400 år efter hans død, Nordriget (Israel) og Sydriget (Juda). Situationen på profeten Habakkuks tid var, at Nordriget var gået til grunde ca. 120 år tidligere. Men sydriget (Juda) eksisterede forsat. Det havde godt 30 år haft en god konge, nemlig den unge Josijas som blev fader til Jekonja og hans brødre på den tid, da bortførelsen til Babylon fandt sted.

Mattæus 1,11 f.f.

Den præstelige reformation 

Året 621 f.Kr. blev skelsættende i Israels historie gennem kong Josias reformation, som tog fat på at restaurere templet i Jerusalem. Under dette arbejde fandt man 5. Mosebog, som kaldes lovbogen, som heri var et tilbageblik på ørkenvandringen: Herrens påbud til folket om at erobre Kanàans land, udnævelse af dommere til at afgøre mindre vigtige sager, udsendelsen af spejdere (forkyndere). Her mødte Josias kravet om, at templet alene kun skulle være et religiøst offersted.  Hvad reformen gik ud på var rent umiddelbart to ting. Tempeltjenestens renselse for alt hedensk uvæsen (afgudsbilleder) og "offerhøjenes" afskaffelse i Juda riget med dens slagtemetoder af dyr, som judæerne spiste. Den første kannonisering af et helligt skrift var i virkeligheden, hvad der skete, da lovbogen blev offentligt antaget som folkets forfatning. Det betydningsfulde var, at nu hører kultus og moral sammen, medens de i tidens løb for den almindelige bevidsthed havde tabt forbindelsen med hinande som jøde, de havde haft fra Moses tid. Dette etiske skulle til sin tid blive bindeled mellem det profetiske og det kultiske. Ifølge Det gamle Testamente, blev reformen kun kortvarig betydning, selvom Josias imidlertid var den første israelitiske konge siden David, der levede op til kravene om den rette gudsdyrkelse. 

Ifølge 2. konge bog kap.22-23 og Mattæus Evangeliet 1,10-11, var Josijas søn af Amon, og han konge over Juda ca. 642-640 f.Kr.. Han var søn af Manasses efterfølger (2.Kong.21). Amon blev offer for en sammensværgelse og efterfulgt af Josija (Josias). Reformen medførte en centralisering af gudsdyrkelsens vederstyggeligheder i Josijas rige, således at den for fremtiden kun måtte foregå i templet i Jerusalem.

Da 13 år var gået efter reformationens begyndelse, kom katastrofen, denne gang fra Ægypten. Josias stillede sig imod ægypterhæren ved Megiddo (608) ved indslusningen til Jizre`sletten. NB! læs længere nede på siden om Megiddo sletten!!... Men Herren havde ikke budt sit folk at blande sig i stormagternes kampe. Og ullykken fuldbyrdes. Judas hær blev slået og den endnu unge konge dræbt.

Undergangstiden (597-586 - for reformpartiet var dette nederlag nærmest ødelæggende. I Jerusalem vendte stemningen sig så brat og så voldsomt, som om Josias reform aldrig havde eksisteret. Den nye konge blev nogle måneder senere afløst af Josias søn Jekonia og hans brødre på den tid, da bortførelsen til Babylon fand sted.

2. Kong.23,34 ; 24,6 ; 1. Krøn. 3,15 ; Mattæus 1,12 

Den deuteronomiske betragtning (lov af 5. Mosebog) gjorde Josias historie, at bekæmpe af "offerhøjene" til prøvestenen for sand gudsfrygt i Jerusalem og retfærdighed til prøvestenen, og han så i ulykken og lykken Guds umiddelbare svar på menneskets henholdsvis frafald og gudsfrygt. For den præstelige betragtning var de af Gud givne ordninger det faste punkt i Israels religionen.

Domsprofeter og kultus

Vi møder i Bibelen stærke udfald mod ofringer og fester hos profeterne, så stærke, at det undertiden kunde se ud, som om de overhovedet ikke ville vedkende af nogen kultus bl.a. fortæller profeten Amos i sin bog kap. 5,20 følgende: Jeg hader, forårs formår eders fester, er led ved eders festlige samlinger, om også I bringer mig brændoffer, Eders afgrødeoffer behager mig ej, eders fedekvægs-takoffer ser jeg ej til, Spar mig dog fra eders larmende sang, eders harpeklang hører jeg ikke. Nej, ret skal vælde frem som vand (omvendelses dåb) og retfærd som svulmende bæk. Bragte I mig slagtoffer og afgrødeoffer de fyrretyve ørkenår, Israels hus, det omvrandrende tabanakkel?

Hoseas bog 6,4: Hvem kan hjælpe dig, Efraim, hvor kan jeg hjælpe dig Juda? Eders kærlighed er morgentåge, dug, som årle svinder! Thi hugged jeg løs ved profeter, dræbte med ord af min mund, min ret stråler frem som lys. Jeg vil ej slagtoffer - kærlighed vil jeg, ej brændoffer - men kendskab til Gud (Visdom)!

Da Eframin mærkede sin sygdom og Juda mærkede sin byld, gik Efraim hen til Assur, storkongen og sendte ham bud. Men han kan ej give helse, han læger ej deres byld.

Hoseas 5,13-14.

Efter Salomos død ca. 930 f Kr. stod efraimitten i spidsen for oprøret, der førte til, at den nordlige del af Israel skilte sig fra Juda, Davids hus. Efraim var den yngste af Josef (Jesus papfars) sønner, der blev født i Ægypten og på sin ældre bror Manasses bekostning modtog farfaderen Jacobs velsignelse, men det gik ikke Efraim noget godt? Efraim er som en due, tankeløs, dum; han kalder Ægypten til hjælp og vandrer til Assur.

Hoseas bog 8,11-13:

Thi så mange altre har Efraim bygget, de er blevet ham altre til synd; jeg skriver ham mange love, han regner den ikke for noget. Slagtoffer elsker de - slagter, elsker kød - og svælger i offermåltider. HERREN Gud behager de ej. Han mindes nu deres skyld og straffer deres synd. de skal tilbage til Ægypten. Ej skal de blive i HERRENS land; til Ægypten skal Efraim tilbage, og spise uren føde i Asur.  Sin Guds hus lurer Efraim på profeten; der er snarer på alle hans veje, man gør faldgruben dyb.

 

Men Samuel sagde; "Mon HERREN har lige så meget behag i brændofre og slagtofre som i lydighed mog HERRENS røst? Nej, at adlyde er mere værd end slagtoffer, og at være lydhør er mere værd end vædderfedt;

1. samuel 15,22.

 

Allerede på Danielsbogens tilblivelse (ca.165 f.Kr. f.) var der dem, der ventede Syrernes, Rommernes og alle andre fjentlige folkeslags totale nederlag og Gudsrigets komme. De forskellige tidsangivelser i sidste del af Danielsbogen viser os, hvordan man er blevet ved med at udskyde terminen indtil "Messias" komme.

I Det nye Testamente bruges ordet "hemmelighed" om hans komme og hos Paulus 1. Kor.2,7 kan vi læse om de beslutninger, Gud har truffet for evigheder siden og holdt det skjult, idet Messias netop nu, for sine udvalgte i den sidste slægt, har åbenbaret sig for dem, jvf. foruden Matt.13,11 med paralell, Rom.11,25 og 16,25, 1.Kor.15,51, Kol.1,26, hvilket også står skrevet i Dødehavssektens Habbakukkomentaren kol.VII linje 7-9: Det betyder, at den sidste tid trækker i langdrag (så angår tydning deraf retfærdighedens lære, hvem Gud kundggjorde kol VII 4-5 Habk) og som skulle komme over den sidste slægt, af præst i hvis hjerte Gud havde lagt indsigt til at tyde alle Hans tjenere "profeternes ord", hvor igennem Gud havde forkyndt alt det, som over Hans land (Habbakukkommentar kol. II 8-11) Gud havde lagt indsigt i hans hjerte, netop til at tyde profeternes ord. Samlign Dan.9,22: og da englen Gabriel var kommet, talede han således til mig og sagde: "Daniel, jeg er nu kommet for at give dig indsigt:

Straks du begyndte at bede, udgik et ord, og jeg er kommet for at kundgøre dig det; thi du er højt elskede; så mærk dig ordet og agt på åbenbaringen! ("Jerusalems fald år 70 e.Kr.")! Halvfjerdsindstyve åruger (490 år) er fastsat over dit folk og din hellige by (Jerusalem), indtil overtrædelsen er fuldendt, syndens mål fuldt, misgerningen sonet, evig retfærdighed hidført, syn og profet beseglet og en højhellig heligdom salvet (Kristus).
Og du skal vide og forstå: fra den tid ordet kom til profeten Jeremias, om Jerusalems genrejsning og opbyggelse udgik, indtil en salvet, en fyrste, kommer, er der syv uger; og i toogtressindstyve uger skal det genrejse og opbygges med torve og gader under tidernes trængsel.

Men efter de togogtredsindstyve uger skal den salvet bortryddes uden dom (Jesus), og byen og helligdommen skal ødelægges (Jerusalems fald år 70 e.Kr.) tillige med en fyrste (Herodes). Og enden kommer med oversvømmelse (vandforsyningen ødelægges), og indtil enden skal der være krig, den fastsatte ødelæggelse.

Og pagten (Matt.12,6-9) skal ophæves for de mange i èn uge, og i ugens sidste halvdel skal slagtoffer og afgrødeoffer ophøre (og totalt udrydes), ødelæggelsens vederstyggelighed skal sættes på det hellige sted, indtil den fastsatte undergang udøser sig over ødelæggeren, altså Jerusalems fald?

Dan.9,22-27 ; 1.Makkebæres Bog 1,56-64 ; Matt.24,15 ; 12,6-9 ; Mark.13,13-19 ; ; Matt.9,12-13 ; Hos.6,6 ; 8,13-14 ; Es.1,11 ; 28,7 ; Am.5,22.

Selv profeten Ezikels nævner Jerusalems undergang i hans syner og bog kap.8,3 fortæller han i vers 14: Så førte han mig hen til indgangen til HERRENS hus (Templet i Jerusalem), nordport, og se der sad kvinder og græd over Tamuz vederstyggeligheder, Babylonisk afgud eller grækernes Adonis. Og han sagde til mig: "Ser du det, menneskesøn? Men du skal få endnu større vederstykkeligheder at se". "Så førte han mig hen til HERRENS indre hus" indre forgår, og se ved indgangen til HERRENS helligdom mellem forhallen og altret var der omtrent femogtyve mænd; med ryggen mod HERRENS helligdom og ansigtet mod øst og som tilbad solen. Og han sagde til mig: "ser du det, menneskesøn? Har Judas hus ikke nok i at øve de vederstyggeligheder her, siden de fylder landet med vold og krænker mig endnu mere? Se, hvor de sender stank op i næsen på mig (med deres slagtoffer), som er vederstyggelig? Men derfor vil også jeg Gud handle med dem i vrede; jeg viser dem ingen medynk eller skånsel (sygdom), og selv om de højlydt råber om hjælp ind i øret, vil jeg ikke høre dem, siger Gud.

Jvf. Es.1,15-16 ; 59, 2 siger profeten Esajas også?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hvem var Lukas og de 72 disciple?

Lukas (fra romersk Lukas) var læge og Paulus` medarbejder og rejseledsager. I 1. Timotheusbrev nævnes han som den, der er hos Paulus blev ledsaget til det sidste. Han tillægges forfatterskabet til Lukasevangeliet og Apostlernes Gerninger. Det afvises dog alment, i det billede man får af Paulus i Ap.G., næppe kan komme fra en, der har kendt ham personligt. Vi er nu oppe på rigtig mange "tilslørrede" billeder fra Det nye Testamente, idet nogle henviser til opdigtede personer fra Det gamle Testamente?
I et forsøg på at gøre Lukas til øjnvidne til Jesus, blev han blandt nogle kirkefædre sat i forbindelse med de 70 discple, Jesus udsendte som beskrevet i Lukas 10. kapitel: Derefter udpegede Herren også de halvfjerdsindtyve andre og sendte dem i forvejen, to og to, til hver by og hvert sted, hvorhen han selv ville komme, idet han sagde: Høsten er stor, men arbejderne er få; bed derfor høstens Herre om at sende arbejderne ud til sin høst (evangeliet) for at Herrens ord må få frit løb:

Den græske oversættelse af Det gamle Testamnte til "Septuaginta", blev allerede påbegyndt i det 3. årh. f.Kr. og fuldført efterhånden som "skrifterne" blev anerkendt af bl.a. rigtig mange gnostikker?

Navnet Septuaginta betyder halvfjerds - skrives LXX - og stammer fra legenden om de 72 alexandriske, heriblandt gnostiske jøder, som hver for sig i 72 dage oversatte Det gamle Testamente til (græsk/latin). Den blev til, fordi hebraisk var blevet et dødt sprog for den meget store græsktalende koloni af jøder i Alexandria, deraf de som spredetes til de talrige jødekolonier i "adspredelsen" udenfor Palæstina. Det var med "Septuaginta" den græske bibel af "Det Gamle Testamente" i hånden, at apotlen Paulus rejste ud og forkyndte Jesus, selvom han ikke havde set en skygge af ham, men kun var blændet af et lys?
I den delvis græsktalende romerske (latinske) verden og Ægyptens Alexsandria, blev Jeus forkyndt "uden Mattæus, Markus og Lukasevangeliets" medvirken!!.... Således blev Septuaginta et særligt bindeled mellem den gamle pagt tid og den nye pagts tid til "Det nye Testamentes" tilblivelse, hvilket skete først flere hundrede år e.Kr. Det gamle Testamnte var stadig brugbar kanon (rettesnor), indtil evangelierne blev samlet af "biskop Irenus" år 180 e.v.t.

Hvad fortæller Bibelen om det oprindelige juleevangelie og Jesus fødsel?

Bibliotek?

Vidste du, at ordet bibliotek stammer fra Bibelen Det gamle Testamente og betyder samling af bøger, fragtmenter og tidsskrifter, som udgør et bibliotek græsk/latin, heraf  biblion/tek!!....

Jesus havde ikke kun 12 disciple, men ialt 72?

Mange af Jesus disciple var filosoffer, eneboer og blev uddannet teologer i græsk filosofi og kultur? Septuatinta er det græsk/latinske ord for halfjerds, og oversættelsen har fået sit navn, fordi det iføllge legenden (Ptolemaios d. 2) var 72 jødiske lærde i den græske og ægyptiske verden, som stod over for oversættelsen af den hebraiske bibel Det Gamle Testamente til den nye græske bibel "Septuaginta". Den indeholdt revideret ord fra Det Gamle Testamente og de gamle apokryfiske skrifter, som fik stor betydning for tilblivelsen af Det Nye Testamente.

Oversættelsen af den hebraiske Bibel til "Septuaginta" den græske bibel Det Gamle Testamente, blev flittig brugt af apostlen Paulus på hans missionsrejser da han omvendte jøder i byer som Korint, Grækenland og Tyrkiet.

Oversættelsen af den hebraiske Bibel til den græske "Septuaginta" blev gjort af 72 af de jødiske lærde; 6 fra hver af de tolv jødiske stammer: Semion, Levi, Juda, Issakar, Josef, Benjamin, Ruben, Gad, Asher, Zebulon, Dan og Naftali. Initativet til oversættelsen tilslrives Ptlemaios 2 og menes at være udført allerede 250-130 f.Kr. af diasporajøder i Ægypten og kaldes derfor også den Alexandriske Bibeloversættelser. Den første kristne menighed brugte Septuaginta som deres første hellige skrift og tilføjede udtalelsen Gud som HERREN?

Åbenbaring 8,5-15 ff.

Bibliotek

Alexandria Biblioteket i Ægypten, regnes derfor det første og største i den antikken verden og udgjorde det førende læredomcenter. Biblioteket formodes at være grundlagt omkring 280 f.Kr. af Ptolenaios d. 2. af Ægypten og arenaen var i stand til at kunne rumme og undervise 5.000 lærestuderende. Mellem 400.000 og 700.000 skriftruller fortrinsvis græsk literatur. gik tabt i 47 f.Kr. af en storbrand, som hærgede Alexandria biblioteket, heriblandt vigtige bibelfragtmenter. Siden tidernes morgen er alt videnskab blevet samlet på biblioteket her, og denne samling blev senere spredt ud over det meste af verden gennem lærde biskoper, kirker, præster, kloster og læreanstalter. I dag bliver det vigtigste opbevaret på computer eller internettet, som bliver fremtidens database for et bibliotek?

I oldtidens Ægypten, Alexandria var det strafbart og med døden til følge, ikke at afleverede et eksemplar eller kopi af sit værk og  manuskript (fragtment) til biblioteket, som man havde skrevet. Således blev mange kunstværker, bibelske fragtmenter, filosoffiske literatur og bøger opbevaret på biblioteker, hvilket var en kongelig anmodning Koden: OCRUXAVES PES

Det 21. århundrets analfabeter vil være dem, der ikke kan læse og skrive, men dem, der kan lære, at omstille sig og læse nyt på sin computer (i forhold til det, de lærte i den gammeldags skole)? Skribenten af denne hjemmeside var selv analfabeter, døv på det ene øre og gik sjældent i skole og hans største interesse var senere i 1980, da han fik sin første computer og lagde alle sine egne og faderens vigtigste oplysninger om billedkunst, græsk filosofi m.m. ind på sin Commodore+4 ?

 

"Se Jomfruen skal blive fugtsommelig og føde en søn,og man skal give ham navnet Immanuel!" (det betyder: Gud med os).

Efterlysning
Duør gives!

Hvem var Jesus Krisus?
Også kladet: Messia, Gus Søn, Kongerns Konge
Herrerns Herre, Fredsfyrste m.m.

Efterlyst for følgende anklager:
- Lægevirksomhed, vinfremstilling og brødudeling uden bevilling.
- forstyrlse af odensmagten, idet han havde forbindelse med farlige kriminelle personer og radikaliter, nedbrydende elmenter og prostierede folk på gaden. Påstand om besiddelse af autoritet og tilladelse til at gøre folk til Guds børn.

Signalement:
- Typisk hippie med langt hår, skæg, løsthængende hvid klædning, går med sandaler og færdes i slumkvarterer og har, få rige vener. Sniger sig gerne ud  i ørkenen, gemmer sig pludselig midt i en flok af vener, også når de fædes på torve eller blandt farisæerne og i synagogen.