THE END

Denne side er under opdatering

Historien om Kiosk 44 i Valby

HELSEINFORMATION 1980 - 1985

I 1985 blev min kone og jeg indehaver af Kiosk Vigerslevvej fra 1980-1985. Her blev klimatolog Gerhard Nielsen venner med redaktør af HELSEINFORMATION Henning Christensen, et helse tidsskrift og blad for alle til Naturhelbredelsen Fremme i Hvidovre og Danmark. Bladet fik en forrygende start og fremgang over hele Danmark med optryk af 500 eksemplarer med alle mulige spørgsmål og svar fra læserne med annoncer om "Sundhed & Livsstil". På det tidspunkt havde min kone og jeg købt et nyt levebrød en kiosk efter min fars død i 1980 og min invaliditet. Siden Valby Gasværks katastrofen i 1966, blev han invalid med lungekraft og fortalte mig, at hvis man ikke kunne arbejde p.g.a. nedsat arbejdsevne, så skulle man bare invistere i en tobaksforretning og dette gjorde jeg og min kone. Jeg indrømmer blankt, at siden jeg gik ud af skolen til jeg blev 26 år gammel var handicab - analfabeter og kunne hverken læse eller skrive, men til gengæld så hjalp min kone mig. Da jeg blev alvorlig syg i 1976 fik jeg rodfæste med at læse og skrive, hvilket førte til at min kone og jeg købte en nedslidt tobaksforretning, som vi øjeblikkelig lavede om til en kiosk i 1980. Tobaksforretningen var i så dårlig af forfatning, at alt inventar røg ud, det satte øjeblikkelig skub i omsætningen, som hurtig steg med god tipsomsætning vi bare alene kunne leve af.

Allerede fem år efter i 1985, måtte vi afhænde kiosken af særlige omstændige, men for den unge kioskindehaver hang alle mulige job nærmest på træerne, først som sælger af indeklima løsninger gennem Scandion 1985-1996 af luftrenser for astmapatienter, dem med luftvejslidelser og sygdomme i åndedrættet, og med elektronisk målemetoder for et sundt indeklima. Jobbet var halvtid og jeg passede nærmest mig selv med tilrettelæggelse af salg og information. Ved siden af dette job blev jeg ansat som deltids biblioteksbetjent, et halvdagsjob fra 1985 - 1996, hvilket gav mig så stor viden og indsigt i arbejdsmiljø og klima på store virksomheder indenfor offentlige institioner bl.a. på Københavns Universitet Amager, der havde alvorlige indeklimaproblemer.

Nyhed fra Sundhedsstyrelsen 2010

TÆNK SUNDHED IND I MILJØET

- det gør politikerne ikke?

Et prioteringsværktøj og inspiration til kommunernes forebyggende indsats (side 63).
Landbrug - den direkte eksponering (forurener), luft, lugtgener og vandforsyningen.

Omfang og baggrund

Sundhedsstyrelsen skriver, at dette fakta ark (side 63) omhandler den direkte eksponering fra svinefarme i form af lugt fra gødning og gylle. For at afgrænse faktaarket omtales problematikken omkring partikler (smitteoverførelse og endotoxin) og allergener i det eksterne miljø ved husdyrproduktion kun perifert.
 
I Danmark er der siden 1970èrne foregået en affolkning af landbruget. Tal fra Euro SAT viser, at der i 1995 var ca. 70.000 brug og i 2005 50.000 brug. Udviklingen er gået fra mindre multiproducerende brug (svin, kvæg og fjerkræ og afgrøder) til store specialiserede brug, der producerer dyr og afgrøder indenfor en eller få kategorier f.eks. svin. Antallet af producerede svin i Danmark er f.eks steget fra ca. 10 millioner i 1990 til mere end 20 millioner i 2009. Fra 2009-2013 vides endnu ikke, men indehaveren af denne hjemmeside www.vitanyhed.dk er kommet i besiddelse af tal og nået frem til en kraftig stigning på ca. 30 millioner stykker svin og 25.000 døde smågris hver dag ifølge Dokumentaren DR 1 13. januar 2014 "Det store svineri" som er begyndt, at true vores sundhed og velfærd i de danske landsbyer!!.....
Sundhedsstyrelsen skriver videre: I EU og USA har man været opmærksom på virkningerne af ammoniak fra svinegylle i en årrække, men især som kilde til næringsberigelse af naturområder. I USA og efterhånden også i EU har der været fokus på kontrol af spredning af luftbårne partikler fra husdyr (PM10 og PM2,5). Der foreligger dog kun yderst få og ikke klart konklusion ved undersøgelser af sundhedspåvirkninger herfra fra naboer til landbrug.
PM10 er så fine "luftbårne" partikler, at de kan komme ind i lungerne, hvilket kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer.

Helbredsmæssige effekter

Omkringboende til landbrug kan derfor blive udsat for organisk støv, mikroorganismer, lugt, insektplage og pesticider, der kan eksponere personer der opholder sig i nærheden af kilderne. Gylle kan potentielt spredes over større afstande via luftbårne partikler eller som dråber (aerosoler) og påvirke personer i større afstand fra kilden.

Det har således i mange år (50) været kendt, at der findes potentielt sundhedsskadelige komponenter i damp, støv og aerosoler fra svinefarme, der kan spredes via vinden til omgivelserne. Det er bl.a. dampformige stoffer som svovlbrinte, ammoniak, mercaptaner og methan, samt støv der alle kan relatere til forskellige former for lungesygdomme, luftvejs- og slimhinde irritation, skriver Sundhedsstyrelsen.
De akutte helbredseffekter skriver SUHEDSSTYRELSEN hos mennesker, der opholder sig i nærheden af gylle, er slimhindeirritationer i øjne, næse, svælg og eventuelt bronkierne, og der kan opstå almensymptomer i form af hovedpine, træthed, kvalme og koncentrationsbesvær.

Folketingets Landsmøde på Bornholm 2014

Lars Lykke Rasmussen Venstre udtalte på landsmødet på Bornholm, at hvis han kom til magten ville han udvide svineproduktionen med 1 million grise om året og det vil skabe beskæftigelse? Men han tænker overhovedet ikke på konsekvenserne i miljøet, gylle og smittespredning af MRSA bakterier, vores alle sammen drikkevandsforsyning, hospitalsudgifter, indlæggelser med MRSA bakterier osv....

Han beviste det allerede i 1853, at det skidne drikkevand var giftig i København

"Bibelen har altid ret"

Gud har aldrig nogenside tilladt at forgifte vores jord, vand, natur med kunstgødning, sprøjtegifte, kviksølv, pesticider, gylle og den luft vi skal indånde til kamp mod coronavirus? Frisk luft og Ilt-respirator forhindrer, at mennesket ikke dør?

Kilde: af Søren Kierkegaard som udformede eksistentialisme

Mennesket dør ikke af frisk luft fyldt med negative ioner (Ilt), som bekæmper virus, bakterier eller luftforurening?

Kilde: G.N. forsker i kulturhistorie, klimatolog og økolog siden 1976

Søren Kierkegaard den mest populære filosof i nyere tid!!.....

Søren Kierkegaard den mest populære filosof i nyere tid!!.....

Søren Kierkegaard mere populær end nogen sinde i Danmarkshistorien?

 

Kilde: G.I.N., religionsforsker i kulturhistorie, klimatologi og økolog siden 1976

Søren Kierkegaard havde ret: Landbrugets reformator og gudsforladte salmedigter Grundtvig var den store "Antikrist", idet han lærte bønderne i 1800-tallet uden omtanke, at ødelægge vores alle sammen Guds natur, forurening af landbrugsjord, kildevæld, bække, årer, søer, fjorde med gylle fra svineproduktion? Han forudså bibelens rædsler med byldepest forårsaget af svin, brugen af enorme mængder kunstgødning, cadium og arsenik i det 19. århundrede, nu gyllespredning med voldsom stank hver forår af ammoniak dampe CO2, og store mængder af pesticider, som nu er fundet i grundvandsmagasiner den 14. marts 2018 i dagens nyheder. Tidligere opdagelser af kviksølv fra såsæd i 1950èrne, alt sammen har sat sine tydelige spor bl.a. også i slamgødet landbrugsjord, som indeholder medicinrester, bakterier, mikroplastik fra rensningsanlæg eller for den sags skyld forurenet bioaske fra halmfyrede kraft- varmeværker. Vi har bange anelser at alt sammen er en blanding af giftstoffer, fenoler herunder dioxin, som er verdens farligste gift for mennesker og dyr? Mennesket er blevet immuniseret overfor giftstoffer, men ikke når det gælder bakterier og vira, som skal understøtte vores immunforsvar overfor levende mikroorganismer? 

Ingen politiker har taget hensyn til det alvorligte eller for den sags skyld tænker på sprøjtegiften "Roundup" fra korn eller GMO splejset sojabønner, der i stor stil bliver brugt som foder i svineproduktionen og til fremstilling på kyllingefabrikker, hvor de stakkels dyr bræker benene?

Hvad er eksistenstialisme?

Ytringsfrihed og computeren er vejen frem til forståelse af et bedre samfund!!.....

Den nye tidsalder vi lever i med Corona og Covid-19, luftforurening, atom- eller religionskrig og terror, truer menneskets eksistens, således lever mange børn og unge i frygt og angst for fremtiden og det er ikke sundt. De rettroende muslimer og kommunismens Rusland tror, at de kan styre hele verden ved hjælp af vold, terror og krig, men de ved ikke, at Bibelen er grundlaget for vore "eksistentialisme", som Søren Kierkegaard udtrykker det: Han regnes for den nye tidsalder største filosof og er langt mere populær end nogen sinde bl.a. især i Asien, Rusland og Kina m.m.!!....Ytringsfrihed er vejen frem til et bedre "oplyst samfund" gennem Facebook m.fl., som skaber rigdom og velstand også for de syge og svage mennesker i samfundet.

Eksistenstialisme er en filosofisk retning, som sætter individet og dets eksistens i centrum, når det gælder, krig, pandemi og ytringsfrihed. Ifølge eksistentialisme er ethvert menneske ansvarlig for hele menneskeheden også når det gælder den tikkende bombe "forureningen", som truer hele vores og alles eksistens?

Søren Kierkegaard eksistensfilosofi bruges ofte til at betegne en mere populær idelogi eller livsanskuelse, der bygger på eksistentialisme, som fik storhedstid i 1940èrne og 1950èrne med J.P. Sartre og den franske oprørskvinde Simone de Beauvoir, hvis filosofi efter 2. Verdenskrig blev et modefænomen, nøjagtig lige som beatmusik og med John Lennon i spidesen af 1967?

Eksistentialisten Jan - Paul Sarte, som var en fransk forfatter og filosof, fik sit gennem slagværk L`Etre et Le Nèaut, som analyserede jeget (1943, da Væren og intet, 1966). Han ser forholdet mellem mennesker som et kampforhold lige som nogen på de sociale medier som f.eks. Facebook, der ytrer sig med mobning og chikane? "Eksistenstialismen" er i overensstemmelse med J-P- Sartes teorier, som anser verden for meningsløs (absurd), hvor mennesker har skyklapper for øjnene og som reagerer på dette med alvorsfulde, stærkt virkende eller manglende forståelse? Sartes påstand var, at menneskets realiserer sig selv gennem naturlige handlinger og blev omsat i et konkret, det man kalder venstreorienteret politisk engament.

Fra Jan - Paul Sartes !Eksistenstialisme", bredte strømningen sig til det meste af Europa og Danmark bl.a. med kredsen af omskrivning af tidskriftet Heretica i perioden 1948-1953, som blev udgave af Wirels Forlag: Med titlen "Heriticas" betydning af "kætterier", vendte man sig mod retionalismen og de herskende ideologier og hævede i stedet poisien og den kunstreniske erkendelse som vej ud af den efterkrigens kulturkrise. 

Ordet Heretica er latin og græsk hairetikos (ionisk), af hairein om en retning f.eks. specielt i kristen tid om kættere, d.v.s. kætterske sager; kætterier. I slutningen af 1953 var det litteratære tidsskrift i Danmark "Heriticas" epokeskabende med bl.a. Karen Blixen, både som person og i en provokerende, kontroversiel skikkelse i dansk åndsliv og betydning for "Heritica". Flere steder i sit forfatterskab bruger hun den klassiske græske mytologi gudinden Diana, som symbol på kvinden, der eksisterer i sin egen ret i stedet for at lade sig definere og dominere af mandens forventninger. Længslen efter at være fri og selvberoende kolliderer imidlertid med kvindens ønske om at blive elsket og begæret, skriver hun!!....

Den oprindelige første kvindeoprører, franske forfatter og filosof Simone de Beauvoir og som blev født 9. januar 1908 - 1986, udtrykte kvinden sådan: Man fødes ikke som kvinde, man bliver det. Fra hendes 1200 siders storværk, Le deuxième sexe (1949, da. Det andet køn, 1965, som i 1970èrnes kvindebevægelse gjorde til teoribogen om de historiske bestemte undertrykkelse af kvinden, hvilket også stemmer overens med Bibelen? Ved hendes bogs udgivelse vagte den skandale (kætterisk) og begejstring blandt kvinder; bogen blev fordømt af paven som kætteri!!.....

I 1970èrne skrev Simone de Beauvoir La Viellese (om Alderdommen, 1983 om samfundets tilsidesættelse af de gamle). Disse to studier er blandt de mest perspektive skrifter i forfatterskabet, der også rummer skrifter om f.eks. totur under frihedskrigen i Algeriet (Djamila Boupach 1962) en meget fængslende og forfatrisk bog oversat til dansk fra 1962, som alle kvinder bør læse og som handler om Danatisme "Thanugadi "Algeriets-historie" moralfilosofi.

Søren Kierkegaard moralfilosofi 

Fire af Ægyptens 10 plager: fluen, myggene, rotterne og græshopperne

Siden kolera-epedimien brød ud på Søren Kierkegaards tid juni 1853, har der blandt læger og embedsmænd i Københavns Kommune været enighed om, at fæces (menneskeafføring) smidt på marker lige som gylle indebærer uacceptabelt risiko for smitte af sygdomme i landlige byområder. Fra juni til oktober 1853 bliver 7219 mennesker syge af kolera, hvilket svarer til 5-6 pct. af Københavns befolkning. Allerede i 1840èrne forsøgte den bibelske loge brøderne Emiel Hornemann, at overbevise det Københavnske bystyre om, at den dårligste del af Københavnske bebyggelse samt vandforsynings-, renovations- og kloarksystem bør fornys.
De åbne rendestene var altid fyldt med "stinkende vand lort og mudder" og ofte havde de ikke noget fald, så slammet var stillestående. Da man ikke havde nogen form for dræning, og grundvandet stod højt under København, gravede man huller under kælder, hvori vandet kunne samle sig og derfra udpumpes. Udover grundvandet samlede der sig i disse huller vand, som var løbet fra latringruber, rendestene og kirkegårde, og det medførte en slem stank, når vandet blev pumpet op.
Trods forhandlinger og planer om et kloarksystem med vandklosetter, skete der ikke noget på dette felt før mange år senere. Således var København i 1853 i hygiejnisk henseende en meget usund og farlig by at bo i, og som sådan blev den angrebet af koleraen d. 12. juni 1853 i Nyboder.
Latringruberne med menneskeafføring var af og til så store, at de kun behøvede at blive tømt et par gange om året, og de var ofte utætte, så grundvand kunne trænge ind og skylle latrin (afføring) ud i den omgivende jord, hvor vandrør af egetræ var lagt. Den høje pris at få tømt sin latrinegrube medførte, at nogle i stedet tyede til rendestenen eller hældte indholdet ned i det føromtalte hul under kælderen. Mange steder havde man sit "private" latringrube inde i husene under beboede lejligheder i side- og baghuse. Der var ingen ventilation, og luften steg op i lejlighederne ovenover.
I slutningen af juni 1853 tog sygdommen rigtig fat i Adelgade, som lå i forbindelse med Nyboder og ikke langt herfra hvor min mor bliver født i 1914, idet hendes forældre godt kendte historien om koleraepidemien i København 60 år tilbage i 1850èrne.

Kilde: fortalt af Kiwi, climatolog og indehaver af denne 123hjemmeside.

Adelgade i 1850èrne var den mest ramte gade i hele København med ialt 331 døde af kolera, da epidemien var slut. I Nyboder blev 558 mennesker syge, og heraf døde 395. I alt blev 1535 mennesker syge i indre by af København, heraf 960 døde. Koleraen kom stort set ikke til Vesterbro, mens dødeligheden var stor på Nørrebro.
I alt døde 4737 mennesker i København af kolera, heraf halvdelen på hospital eller lazaret, resten i hjemmet.
Mærkelig nok gik de velhavende familier ram forbi af sygdommen, og det var dem som havde langt bedere og lyse boliger og som havde råd til at lev af sunde frugter og grøntsager. De boede i Borgergade, St. Kongensgade, og uden for voldene på Østerbro, Trianglen, Hellerup og Vesterbro og undtagelsesvis Amager, var mindre ramt af koleraepedimien.

Det var ikke nogen muntre tid i 1850èrne. Hovedstaden København havde gennem de fattige årtier været en lille indeklemt by bag de forældede fæstningsværker før voldene blev til. Frederik den sjete stadfæstede med lov, at ingen slagtedyr måtte komme ind i det indre København, som lå inden for voldene af frygt for pest og kolera. Boligsituationen var slet og usel. Underklassens familier var klmpet sammen i bitteså lejligheder i baghuse, på kviste og særdeles fugtige kælder. Mellemklassen havde lidt rummeligere, men ubekvemme lejligheder i forhusene, som de havde mere råd til i husleje. Kun overklassen, d.v.s. adlen, de højere embedsmænd og de større købmænd havde nogenlunde rimlige pladsforhold. Der var somregel rent i stuerne, som blev gjort af stuepiger, i al fald hos over- og mellemklassen, men fugt og træk, mus og rotter, dårlig ventilation og stinkende lokummer, selv i jævnt velstillede folks huse, gav hygiejnen ringe muligheder. Afvaskningen foregik ved hjælp af små vandfade, der fyldtes fra små vandkander. Offentlige badeanstalter fandtes ikke. Rendestenene var i en elendig forfatning, og kloaker og afløbsrender var en stimkende plage for borgerne.

Den første halvdel af 1800-tallet havde været en trist og fattig tid for hovedstaden København. Både de gode konjunkturer og de politiske og administrative omvæltninger ved århundrets midte i 1850 bevirkede, at hygiejne og hospitalsmæssige forhold i hovedstaden København blev sat under debat. Allerede i vinteren 1848-49 drøftede man således i Det kongelige medicinske Selskab, hvad der kunne gøres for bedre  medicinforhold i hospitalsvæsnet, lige før epedimien kolera? Det kom derfor ikke noget ud af på møder i første omgang, men så brød koleraen ud:

Fra 12. juni til 31. oktober 1853 blev næsten 4.800 af byens ca 130.000 indbygger revet bort af den frygtelige sygdom, der kom så pludselig og virkede så uhyggeligt.

De velhavende borgere flyttede i stort tal bort fra byen København, og talrige jævne mennesker fra de mest usunde og hårdest ramte kvaterer tog deres tilflugt til friluftslejre i byens udkant.

 

Læs historien om familien Sabinsky, hvordan de oplevede hverdagen i gaden "Peder Madsens Gang" i det indre København fra 1630-1871. Her får du den historiske sandhed, om fattigmandslivet, frygtelige uhumske sanitære boligforhold med megen elendighed, sygdom og død!!..

 

Læs også Dansk Fællesråd historie om kolera:

På Christianshavn så man ikke meget til koleraen før midten af juli 1853, da sygdommen for alvor brød ud i Prinsessegade, Amagergade og Overgade oven Vandet.
Amager Tårnby, Ullerup, Sundbyøster gik heller ikke forbi koleraepidemien, hvilket kan læses på Amager - Lokalarkive!!..........


Flueplagen omtalt i Bibelen!!..

En Christianshavnerdreng fortæller om hvordan fluerne sværmede rundt i lejlighederne i 1850èrne, hvis vinduerne åbnes om sommeren, og om Amagergade med sine rendestensbrædder, der dækker rendestene med menneskeafføring på fortovene: "Jeg så engang en rotte angribe en 14-årige dreng. Den sprang op på ham, han slog den ned, den sprang op på ham igen, han slog den attet ned, men trådte uvilkårligt et skridt tilbage. Det viste sig, han havde stået på det hul i rendestens brædtet, rotten skulle ned i, og der forsvandt den.

Den "sorte død" som slog millioner af mennesker ihjel i middelalderens Europas, skyldes lopper som kom fra rotter. Flueplagen har også sat sit tegn på epidemier helt tilbage før Kristi fødsel og er omtalt og nævnt i Bibelen under navnet Beelzebul Matt. 12,24. Først

Fluen sætter sig først på møddingen eller lort og derefter på i middagsretterne på spisebordet eller i kødet? Så hvis landmanden spreder slam på markerne, spreder man også sygdom og yngel med collieforme bakterier ved fluernes hjælp? Men ikke nok med det, slam indeholder tungmetaller, dyrenes medicinrester og hormonforstyrrende stoffer?

Læs på Google: Norsk flueplage på skole av bibelske dimensjoner?

"Menneskets 6000 år historie står tydelig skrevet med store bogstaver i sandet ved havet Det Døde Hav - Qumran. Jorden og dens beskaffenhed, beliggenhed, frugtbarhed og som er den tidligste historie hentet fra selve Bibelen. Det var Abraham børns overlevelse, hans efterkommer som nomader, en omvandrende folkestamme kaldet Ionerne, der slog sig ned først i Tyrkiet og derefter i Israel".

NB! Tryk på linket her og vend tilbage til denne vigtige side og omtale af kolera, MRSA bakterier m.m.

Fra Metro Exspres d. 7. juni 2017?

Fra Metro Exspres d. 7. juni 2017?

Corona Covid-19 SARS pandemien og forskellige vaccinationer, har vist sig at forvolde problemer med immunitet hos syge og svækket patienter og hvorfor?

Læs teksten under billedet

Rekord-smog i Beijing Kina jan. 2013

En tyk forurening af smog i den kinesiske hovedstad Beijing januar 2013 er så ekstrem, at børn ikke må lege længere udendørs. Det driver også flagermus til at søge indendørs i bassarbygninger og haller, hvor der er masser af frisk luft og føde at hente, som de kan smittet med virus? Stille vindforhold og invation i de nederste luftlag kombineret med millioner af biler, kuloptænding og skorstene får skylden. Forureningen er så tyk i Beijing at den er langt over de anbefalede niveauer. En lørdag i januar 2013 nåede forureningen 755 på et indeks, der viser graden af forureningen. Et niveau på 100 anses som sundhedsskadeligt, og Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler et daglig nivea på højest 25, skriver flerer nyhedsbureauer.

Hvis den forurenet luft indåndes, kan den forudsage luftvejsinfektioner, astma- allergi, bronkitis, samt øget risiko for influenza herunder som corona, lungekræft og hjertesygdomme og som vi så i januar 2019 så på samtlige hospitaler i Wuhan i Hubei-provinsen Kina.

Smog i Wuhan og sidstnævn Beijing var et tilbage problem i byen, der var vært for OL i 2008, idet mange af deltagerne ved de olympiske leje havde vejrtrækningsproblemer og måtte stoppe deres udfordringer med lejene. Dengang lovede myndighederne, at man ville gøre noget ved problemet, men flere indbyggere siger til CNN, at siatutionen nærmest er forværet.

Kul, biler og ingen vind

En repræsentant fra kinesisk Greenpeace, Zhou Rong, siger til CNN, at forureningen i Beijing jan. 2013 blandt andet skyldes en øget kulafbrænding efter en rekordkold vinter.

Og en professor i miljøkundskab, Zhu Tong, giver vindforholdene en del af skylden - der er nemlig vindstille i millionbyen, der også er plaget af os fra fem millioner biler samt mange skorstene. I 2012 var den heftige luftforurening skyld i aflysningen af næsten 700 fly i Beijing lufthavne.

Tryk på linket her: Immunsystemet

Forurening, pandemi og sult er verdens ende, omtalt i Bibelen flere steder både i Gamle og Nye Testamente

Kilde: PREDICT d. 26. marts 2013

Flagermus mistænkes for at bære den dødbringende virus SARS?

Et udbrud af virusset Nipah dræbte tilbage i 2011 op imod 40 indbygger i det nordlige Bangladesh. Virusset blev sporet til at stamme fra områdets flagermus.

Af frygt for at flagermus er små smeltedigler for nye farlige virra, har forskere, der er medvirkede i det internationale forskningsprojekt PREDICT, udnævnt Bangladesh til at være et "hotspot" for nye farlige virus (corona) for mennesker. I et forsøg på at mindske risikoen for pandemier, har man derfor beslutte at følge området tæt.

Viraerne forandrer sig hurtigt

Det faktum, at der er tale om nye virus-varianter, bekræfter forskerne i, at der er grund til at holde øje med virus fra flagermus fra bl.a. Bangladesh.

Flagermusene vidner nemlig om, at flagermusenes vira her er under konstant udvikling. Sa et virus har mange gener, er mulighederne for mutationer mange. Et virus kan derfor blive til tusinde forskellige vira, som i princippet kan blive farlige.

Et virus er en uendelig lille mikroorganisme, som kan være årsag til smitsomme sygdomme f.eks. forkølelse, influenza og lever- og lungebetændelse.

Når viraene udvikler sig med stormskridt, kan det, der er ufarligt for os lige nu, med tiden forvandle sig til dræbermaskiner, som Nipah i Bangladesh. Da vira trænger ind i mennesket og udnytter levende celler til at formere sig, er de en slags snyltere. Uden for en værtscelle eksisterer viruspartiklen som en livløs organisme uden eget stofskifte i iltrig luft. Såsnart de trænger ind i menneskets organisme, sker der en katastrofal rivende udvikling, hvis mennesket ikke er sund og rask eller har et godt immunforsvar?

Grunden, til at virus kan mutere hurtigt, er fordi arvematerialet er lavet af RNA (der findes også DNA - virus), men disse muterer langsomt). Mange af de virus fra vilde dyr, som man anser som farlige for mennesker er RNA-virus.

Biolog Sandra Abel Nielsen, som er dansk forsker og som var med i internationalt forskningsprojekt PREDICT, fandt frem til 15 nye virus i flagermusområdet i Nipah i Bangladesh 2011.

"De 15 virus, man fandt, var nye varianter af alle kendte virus, men de ser ikke umidelbart ud til at være farlige for mennesker. Det er ikke ensbetydende med forklarer hun, at de kan have endnu uerkendte virus, som kan være farlige, eller at andre flagermus, som ikke undersøgte prøver fra, kan have farlige virus i sig. Den analyse, jeg har bidraget med, er derfor kun en lille brik i et stort puslespil - overvågning af flagermus som vi ved kan bære farlige virus, "siger Sandra Abel Nielsen, der til daglig dengang var ph.d.-studerende ved Center for GeoGenetik.

Hun har også gennemført sine analyser på Center for Infection and Immunity ved Colombia University i New York. Sandra Abel Nielsen har ikke publiceret sine resultater, da det ikke er kotùme, når det gælder den slags forskning. Resultaterne indgår i stedet som data-base til fremtidige analydser.

"Jeg fandt ingen Nipahvirus, fortæller Anndra Abel Nielsen, men en blanding af harmløse herpesvirus, coronavirus, polomavirus og astrovirus. Den sekvens, jeg fandt for coronavirus, er ikke beslægtet med SARS-coronavirus eller det nye virus fra de arabiske lande, som er i omløb for tiden (2011)? Derimod minder det allermest om coronavirus, der indtil videre kun er fundet i flagermus 2011, "siger hun". 

 Bønder og flagermus elsker sirup

Grunden til, at lokale i Nipah i Banglades blev smittet med virus, er at bønder og flagermus har hang til samme drink sirup. Bønderne ynder at drikke sirup fra daddelpalmer i deres plantager. Hver morgen henter de nye forsyninger fra de store åbne tønder af dadelsaft, der er opstillet rundt omkring i plantagerne.

Hvad de ikke vidste, er at den søde drik kan rumme en lang række vira fra flagermus, som har tyvstjålet af tønderne om natten. Problemet er vokset, fordi bønderne i mangel på landbrugsjord flytter længere ud i buschen, hvor flagermusene bor.

Nærkontakt skaber en reel risiko for, at et af de mange vira fra flagermus inficerer bønderne og tilpasser sig en tilværelse blandt mennesker.

Tidligere forskning viser genetiske ligheder mellem de fleste patogene humane coronavirusser - blandt andet SARS-CoV and MERS-CoV - og virusser i flagermus.

Denne diversitet skaber en række virusser, der kan blive overført hvis lejlighederne bryder sig, oftets fra dyr til dyr og så videre til mennesker.

For eksempel viste bio-overvågningsstudier, der fokuserede på at finde SARS-coronavirussens reservoir, at den nærmeste relaterede virus var at finde i hestesko-næser (flagermusslægt, Rhinolophus, med hesteskoformede næsebladet) i Kina.

Smitten gik fra flagermusen til mennesker via desmerkatte (et mellemstort, brunlig eller gulligt rovdyr med langstragt krop og hoved ofte pliettet eller stribet pels og lang hale, især udbredt i Afrika og i Syd- og Sydøstasien, red).

SARS-COV-2

I februar 2020 gav Den Internationale Komitè for Taksonomi af Vira (ICTV) virussen det officielle navn og svar på akut luftvejssyndrom coronavirus 2 (SARS-Co2) baseret på retningslinjer for navngivning af nye sygdomme offentliggjort i 2015 af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Sygdommen blev kaldt "covid-19" med ordene "coronavirus", "disease" og året 2019, hvor virusudbrudet begyndte.

SARS-Co-2 er en svær akut respiratorisk syndrom coronavirus 2 (SARS-Vo-2) også kendt som coronavirus efter udbrudet i Wuhan i Hubei-provinsen, Kina.

I epicentret januar 2020 for coronaviruset covid-19, den kinesiske by Wuhan i Hubei-provinsen, er mange hylder på byens apoteker tomme. De blev støvsuget for remedier og naturprodukter, der kan hjælpe med at forebygge og beskytte 11 millioner indbygger mod coronaviruset covid-19 - deriblandt beskyttelses masker, bind og håndsprit. Det nye virus menes at være i familie med netop viruset SARS, der kostede 800 mennesker livet i Kina mellem år 2002 - 2003.

I alt vil lukningen af den kinesiske by Wuhan, Hubei-provinsen på virke 56 millioner mennesker.

Kød med blod det er sjælen (virus og bakterier) og det må du ikke spise? Ap.G. 15,20 - 1- Mos. bog 9,4 - 3. Mos. bog 17,11

Kød med blod det er sjælen (virus og bakterier) og det må du ikke spise? Ap.G. 15,20 - 1- Mos. bog 9,4 - 3. Mos. bog 17,11

Folk skal holde sig indendørs p.g.a. rekord-smog 2013 i Beijing Kina

Det er ikke tilfældigt, at nogle af de værste virussygdommes udbrud i de seneste år - SARS, MERS, Ebola, Marburg og sandsynligvis med den nyankomne 2019-Covid virus - stammer fra flagermus?

 Det nye University of California, Berkeley, undersøgelser fortæller, at flagermuss voldsomme immunrespons på virus kan drive virus til at muterer sig hurtigere, når de hopper til pattedyr med gennemsnitlig immunforsvar, såsom mennesker, virus skaber dødelig ravage.

Forskere har bemærket, at mange af de bat virus som overføres til mennesker gennem et dyrs mellemmand: SARS kan komme til mennesker gennem den asiatisk dadelpalme sirup fra flagermus, MERS via kameler, Ebola via gorillaer og chimpanser, Nipah vira svin, Hendra via heste, Aids Aber der overføres via sex (homoseksuelle) og Marburg gennem afrikanske grønne aber, ikke destomindre, disse vira er stadig yderst virulent og dødbringende ved at gøre det sidste spring i mennesker.

Forskerne har tegnet en mere formel model for sygdoms evolution af flagermus for bedre at forstå virus spille over i andre dyr og mennesker.

"Det er virkelig vigtigt at forstå en bane af infektion for at kunne forudsige fremkomst og spredning og transmission.

Flere virus stammer fra dyr, omtalt i Bibelen?

Det er ikke første gang, at et dyr har fået skylden for, at være smittekilde og vært til en dødbringende virus, oplyser Statens Serums Institut:

MERS blev påvist i 2012, og er også caronavirus. De første personer, der fik påvist virusset havde opholdt sig på Den Arabiske Halvø. Virusset stammer oprindeligt fra dyr og er påvist hos dromedarer.

En anden coronavirus, der i 2003 smittede omkring 8000 mennesker og tog livet af ca. 800, er SARS. Ifølge WHO stammer virusset med stor sandsynlighed fra flagermus, der elsker dadelpalme sirup.

 

Den egyptiske frugt bat, Rousettus egyptiatus, er vært for Marbur virus, som kan inficere aber og krydse over mennesker til at forårsage hæmoragisk feber.

Den egyptiske frugt bat, Rousettus egyptiatus, er vært for Marbur virus, som kan inficere aber og krydse over mennesker til at forårsage hæmoragisk feber.

Bibelen Det Gamle og Nye Testamente er mere populær end nogensinde før?

 Er coronavirus fra

flagermus forureningskilden? 

- en af Ægyptens 10 plager,

som truer med

at invadere hele Verden med Covid-19 varianter?

 Guttenbergs Bibel Bogtrykkerkunst var den første

oplysningstid, men nu lever mennesheden

i computerverdens tidsalder?

Tryk på linket: Immunsystemet

De milde vinter og store mængder regn sætter spor efter sig, idet utøj som myg, spyfluer, flagermus og nu rotten forpester vores dagligdag!!....Først sætter fluen sig på møddingen, men også på gyllemarken og derefter på vores spisebord med uhumskheder efter sig?

De milde vinter og store mængder regn sætter spor efter sig, idet utøj som myg, spyfluer, flagermus og nu rotten forpester vores dagligdag!!....Først sætter fluen sig på møddingen, men også på gyllemarken og derefter på vores spisebord med uhumskheder efter sig?

En af Bibelens ti plager "rotterne" har ramt København

 

Efter skybrud over København

Onsdag d. 6. juni 2011

 

København blev også invaderet af rotter i 1850`fortæller Søren Kierkegård i sin bog.

Der er stadig vand overalt i Københavns kældre juni måned 2011 og vi bliver aldrig færdig, sådan siger de lokale beboer i den Indre By. Men den værste plage foruden de voldsomme vandmasser er rotterne, der flyder overalt i gaderne. Oplevelsen har nærmest været som "Dommedagagtig" i lørdags, hvor man aldrig havde forventet så stort et skybrud. Vandmasserne fra kloarkdækslerne sprang nærmest læk eller blev løftet 30 cm op fra gadernes asfalt. Men værst af alt var rotterne som fulgte med og i løbet af dagen lå de døde på asfalten. De kunne ikke tåle det store pres mod kloarkrørerne, men blev mast eller lemlæstet af vandmasserne af udmattelse. I dag har de efterladt den største trusel nogen sinde, siden København blev ramt af kolrapesten i i 1853. Overalt i København har rotterne efterladt kolerabakterierne, så bare man får lidt kloarkvand på huden kan man risikere at blive angrebet af rotte eller kolerabakterien.
Mange restauranter, butikker og indkøbscentre er blevet så hårdt ramt, at de må smide tonsvis af fødevare væk i contæner, som var opbevaret i kældre og frysebokse, idet koliebakterier fra afløbsrør, toialetter og kloarker overalt har træng ind i deres kælderlokaler med oversvømmelse til følge. København er i øjeblikket truet af den værste epedemi siden 1853, hvor koleraen hærgede den Indre By med 3.000 dødsofre.
I året 1340-1375 blev verden  ramt af den værste  epedimi i menneskehedens historie. En tredjedel af verdens befolkning blev angrebet af lopper der overførte blodpest- bakterien fra rotter til mennesket, som fprårsagede en slags blodforgiftning hvoraf mennesket blev blåsort, heraf navnet "Den sorte død".
Pesten kom østfra med asiatiske vandrotter ombord på skibsforsyninger af korn, hvis lopper spredte pestbacilen til mennesker. Den sorte død eller diegerdød som den blev kaldt kom til Europa ad skibsvejen, som dengang var tyndt befolket, bredte sygdommen sig langsomt og uforsigeligt fra Italien og nordpå til områder i Frankrig. Det er forsat en gåde, hvorfor de kristne Valdenserne (vegetarerne) i Frankrig, og jøderne næsten gik fri for sygdommen "Den sorte død"? Pesten udrydede næsten hele befolkningen i byer og landsbyer i store dele af Tyskland, Danmark, Norge og Sverige. Ialt har denne epidemi af bylde og lungepest krævet 25 millioner dødsofre i Europa.
I urte- og apotekerbøger (skrift med blæk) fra dengang fortælles det, at nogle blev helbredt og gik fri af "Den sorte død" fordi de havde betroet sig til bestemte urteafkog, der var virksomt mod lungesygdomme, influenza (Corona) og bylder bl.a. bukkehornsfrø m.m.
      

Læs historien på Google om Søren Kierkegaard og familien Sabinsky om gaden

Læs historien på Google om Søren Kierkegaard og familien Sabinsky om gaden "Peder Madsens Gang" i det indre København om de dårlige sanitære forhold, sygdom og død.

Øjendiagnose af naturapat Axel O. Hansen:

Menneskeheden er ført bag lyset af fortidens alkymister, kemikere, politiker, læger og præster: 

Axel O. Hansen naturlæge, afslørede allerede  "kviksølvforgiftning" hos mange patienter og børn fra 1940 til 1960èrne ved hjælp af øjendiagnose. Det var personer som arbejde i landbrug ved brug af sprøjtegifte og gartneri, industrien og hos spædbørn der blev vaccineret med det farlige kviksølv mod polio?

Fra perioden før det 19. århundrede (1850-1899) er det blevet rapporteret i bøger, tidskrifter, aviser og publikationer, at næsten alle organsystemer i kroppen er involveret og påvirket af kviksølv. Psykiske symptomer såsom udmattelse, nervøsitet, depression, søvnløshed eller problemer med koncentration og tænkning, herunder angst og irritation var almindelige blandt specialarbejderne i industrien med omgang af kviksølv. Andre symptomer fra centralnervesystemet var beskrevet som værende hovedpine eller migræne, muskelsvækkelse, tinnitus eller lettere lammelse, rysten eller muskelcitren. Hovedpine og udmattelse var de symptomer, der hyppigst blev rapporteret. Men aligevel i 1920èrne forsatte man, at give patienter med kønssygdommen syfilis medicinpræparater med kviksølv:

 
Fra 1896-1990 levede Martha Hitz, som har fortalt indehaver G.I.N. af denne hjemmeside www.vitanyhed.dk, at hendes ægtemand var hende utro i 1920èrne og således fik syfilis i en forholdsvis ung alder af 25 år. Hun blev således tvunget til at måtte indtage medicin i form af kviksølvpræparat, som blev brugt dengang mod syfelis. Inden hun blev ca. 40 år. begyndte hun at benyttede meget stærke briller og efter 35 år med medicin der indeholdt brøkdele af kviksølv, blev hun blind på begge øjne? I en alder af 75 år gammel kom hun på plejehjem for blinde og ønskede at dø. Hun beskrev ensomhedens gade nummer 9 lige som sangen af John Mogensen.

Naturapat Axel O. Hansen der praktiserede fra 1949-1976 fortæller, at medicin og vaccine med kviksølv kan ses ved øjendiagnose? Han advarede allerede i 1950èrne brugen af vacciner, der indeholder mikroskopiske små mængder af kviksølv!!....

I en lægebog fra 1907 (Sundhedslære) står der: Når man ved, at der i Byen København med dens 400.000 indbygger findes omtrent 50.000 mennesker med Syfilis i det smittende stadium, vil man kunne forstå, hvilken fare der lurer i enhver løs, kønslig omgang. Det var nøjagtig det min mors mosters mand gjorde mod hende, idet han rendte efter andre damer på værtshuse og kom fordrukken hjem sent om aftenen. Blot èn eneste gang at have indladt sig på et sådant forhold kan være tilstrækkelig til at føre ulykken ind over èns liv, skev læge Arnold Møller i bogen Sundhedslære i 1907, bogen blev udgivet af Kgl. Hoftrykkeri. Det er af største vigtighed, at et sygdomstilfælde kommer under behandling straks ved sygdommens begyndelse, og at behandlingen forsættes årevis igennem. Alt synes at tale for, at man ved de to medikamenter, kvægsølv (kviksølv) og jodkalium, er i stand til at svække bakterierne så stærkt, at de omsider dør, så at den syge kan opnå en fuldstændig helbredelse? Sådan skrev han i bogen "Sundhedslære" anno 1907.

Siden har man i lægebøger fra år 2000 kunne læse, at kviksølv tidligere har været brugt en del til desinficerende håndvask og desuden som forebyggelse mod syfilis. Men i disse bøger står der nu, at kviksølv er et flydende, spejlblankt metal med stærk giftvirkning på alle levende celler. Og videre kan man læse, at alle kviksølv forbindelser er giftige, om end i varierende grad, afhængig af, hvor let de afspalter deres kviksølv. En kronisk kviksølvforgiftning kan give mundhule betændelse, løse tænder, mørkfarvet tandkød, irritabilitet, søvnløshed, angstfølelse, nedsat hukommelse og koncentrationsevne, rystende fingre og hænder (rystelserne kan brede sig til hele armen), manglende appetit, forandringer i øjets linse samt påvirkning af nyre og tarm.

I andre informationskilder står der: Kviksølv er farligt og blokerer energitransporten ILTEN og mineraler m.m. til cellen, og tillader større mængder kalium at trænge ind i cellen, der påvirker appetit- og smagscentrene, samt nervesystemet.
                                              ___________________

Allerede i 1940-èrne kunne den danske naturlæge Axel O. Hansen ved hjælp af øjendiagnose konstatere, at mange af hans patienter var forgiftet med tungmetaller ved frugtsprøjtning af træer m.m.: kviksølv, arsenik, cadium og sprøjtegifte som f.eks. DDT, Bladan m.m.. Ligeledes kunne han se i øjnene, hvilken branche og hvilke tungmetaller og gifte de havde arbejdet med i f.eks. landbrug, gartneri og industrien. Men lægerne gad ikke høre på hans advarsler gennem publikationer, men stævnede ham i lægeforeningen som kvaksalver, skønt han mente det modsatte, at det var dem som var "kvaksalver" og som anvendte ortodokse metoder, giftige kemiske forbindelser i vacciner m.m.?

Naturhelbreder Axel O. Hansen rettede skarpt angreb og kritik mod den kemiske industris opfindelse, herunder "tungmetallet kviksølv" som blev anvendt første gang på patienter i slutningen af 1890èrne mod syfelis og senere i 1935 ved forarbejdning af kviksølv til såsæd, ekstrahering af soja "Sojakagefabrikken på Islandsbrygge - Amager", herefter andre virksomheder bl.a. Ceminova på Harboøre Tange; arsenik, sprøjtegift DDT og Bladan, sidst nævnt som i stor udstrækning blev anvendt i landbruget i 1950èrne.

Axel O. Hansen kunne ved hjælp af "øjendiagnose" konstatere, at landbofamilier og industriarbejder var særlig udsat og ramt af giftstoffer, sprøjtemidler og tungmetaller ved berøring på hænderne og indånding!!....Men ingen læge gad høre på hans advarsler, heller ikke journalister i Danmarks Radio, som han mente havde monopol eller saglige rettigheder på andre nyhedsmedier. Axel O. Hansen ønskede lige før sin død, at kunne råbe disse advarsler ud gennem æteren til befolkningen? Han blev før sin død en stor taler i Dansk Naturfredningsforening. I dag har vi Google og Facebook til at formidle oplysninger om hans store bedrift til folket, som den største naturhelbreder i Danmarks historien og det fortælles, at han helbredte mellem 70-100.000 patienter fra sin konsultation som lå på Vesterbro. 

Axel O. Hansen holdt adskellige foredrag i Naturfrednings Foreningen, var et utrolig aktiv og religiøst menneske der mente, at en dag vil ulykkerne ramme hele befolkningen? Tiden må komme, hvor mennesker i stor flok gør oprør mod al den gift, som den kemiske industri og lægerne (medicinalindustrien) har produceret i de sidste100 år? Den opstandelse "oprør" forsøgte Axel O. Hansen, at udbrede gennem sine bøger på samme måde som Jesus med sin "barmhjertighed", at hjælpe de syge og som blev proklameret for 2000 år  gennem Bibelen og Johannes Døberen og de andre disciple.

Johannes Markus, der skrev ÅBENBARINGENS BOG kap. 22,14 ff. hentyder i sit skrift til "alkymisterne", giftblanderne om ikke at forgifte den dyrbare jord vi lever af, ellers bliver mennesket kastet i søen som brænder med ild og svovl? Så her er et eksempler på giftblandere, som Johannes Markus referere til i Bibelen, hvis start (alkymister) allerede begyndte lang tid før Kristi tidsregning og forsatte lige som den "kemiske industri" i dag helt op til begyndelsen af det nittende og tyvende århundrede!!.....  
    
Det var her, at rigtig mange mennesker, hvis arbejde i industrien blev ødelagt på liv og lemmer og som Axel O. Hansen hentyde til gennem sine bøger bl.a. "Og Satan Ler". Kloge folk brugte deres indsats for vor skyld, at informere os om Djævlens magt, folkestyre og velstand? Politikerne har alt for længe haft svært ved at forstå det, men her bliver det nu skåret ud i pap? Axel O. Hansen var fortaler for økologien og  modstander af den ortodokse giftige medicin, brug af giftige kemiske stoffer i naturen!!...Mennesket de små børn bliver svækket allerede fra fødslen gennem vaccinationer skrev han i sit store værk "HELBREDELSE" på 1500 sider. Et fantastisk værk til selv helbredelse.


Tryk på linket her: Vaccine der dræber? 

Øjendiagnose - kviksølvforgiftning af vaccine

Ved hjælp af meget fine optiske linser kunne naturpat Axel O. Hansen allerede i 1950èrne afsløre alle mulige sygdomme, vaccinationsskader m.m. som afspejler sig i øjets linse, det man kalder øjendiagnose, forgiftninger af tungmetaller bl.a. kviksølv fra vacciner.

Tungmetalforgiftning, kolera, musetyfus, gylle, udledningsgasser fra skorstene, motorkøretøjer og CO2 udslip de værste forurenings kilder

DOMMEDAG

allerede i morgen?
Store fisk fra verdenshavene f.eks. tun er fyldt med det giftige tungmetal:
"Kviksølv"
  Så du DR 1 dokumentarfilm om kviksølv d. 3. nov. 2014,
hvor to dygtige danske forsker i spidsen
fraråder gravide kvinder at spise fisk?
Fødevareminister Dan Jørgensen

(S) vil nu have EU til at kigge på sagen, om der er behov for at drøfte grænseværdierne for kviksølv i blandt andet tunfisk. Hvorfor blev slagtesvin fra 1950-1970èr ikke krontrolleret for kviksølv  

Kamstrup - Grindstedværket, farlige kviksølvforbindelser, som også findes ved vaccinationer og i almagan fyldninger i tænder?

Kamstrup - Grindstedværket, farlige kviksølvforbindelser, som også findes ved vaccinationer og i almagan fyldninger i tænder?

Opsigtsvækkende rapport af kviksølv i åløbet ved Grindstedværket, jord og på arbejdsplader

Høje målinger

Kviksølvskandalen vokser støt på 26 virksomheder med alt for høje målinger. Fagbladet 3F kan nu afsløre, at tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) og hendes finansminister dengang Claus Hjort Frederiksen (V), oktober 2008 har haft kendskab til yderligere 26 danske virksomheder, hvor ansatte har haft forhøjet kviksølv i kroppen over den tilladte grænseværdi. Det drejer sig bl.a. om Esbjerg Kemikaliefabrik, Poul Bergsøe & Søn A/S Glostrup, Tempress, Aarhus, Vitrolm, Glostrup, Elektroluma, Herlev og Dansk Soyakagefabrik, Islands Brygge. De to ministre skal stilles til ansvar politisk, mener professor på Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. Henning Jørgensen.
- Det er utroligt, at vi skal have en kviksølvsskandale igen. Den egentlige skandale nu er, at to ministre ikke har handlet. Det ser meget alvorligt ud, siger Henning Jørgensen. Ministrene har pligt til at handle med den viden, de har haft siden 2008.

Høje målinger

På kampstrup, der fremstiller manometer og termometer havde flere ansatte kviksølvmålinger, der var højere end dem, der førte erstatning på Grindstedværket. Men de to ministre har ikke kontaktet tidligere ansatte på Kamstrup - selvom de har haft adgang til navn, adresse og personnumre på folk med kviksølvmålinger op til mere end 11 gange det tilladte.
På nogle af de 26 andre virksomheder har ansatte haft kviksølvmålinger syv gange over datidens tilladte grænseværdi på 100 mikrogram kviksølv pr. liter urin. For eksempel på Esbjerg Kemikaliefabrik, hvor der i 1960 blev målt 720 mikrokram pr. liter urin.
Også på Dansk Sojakagefabrik i København på Islands Brygge lå målingerne højt. En del lå på mellem 200 og 500 mikrogram. Topscoreren på 675 blev målt i 1975.
Arbejdsmarkedsordføre Torben Hansen (S) kalder det skræmmende, at ministrene har forsømt at kontakte skadelidte og efterladte.
                                     ________________________

Kviksølvofre kræver erstatning

25/6-08

Op imod 50 tidligere ansatte på Grindstedværket er parrate til at føre erstatningssag imod Danisco. Det vuderer fagforeningen 3F efter dagens stormøde for offerne og pårørende i den såkaldte kviksølv skandale fra Grindsted. Grindsted Værket stod her i 60-70-èrne bag en omfattende kviksølvforurening der efter alt at dømme forgiftede 80 medarbejder.

Grindstedværket og Arbejdsskadestyrelsen forventer derfor en regn af erstatningssager, efter at 3F er gået aktiv ind for at hjælpe de tidligere ansatte på værket. De tidligere omkring 100 medarbejer blev udsat for kviksølvforgiftning på fabrikken for godt 30-40 år siden i 1960-70-èrne.
"Det er en meget alvorlig sag", siger 3F. Vi har fået masser af vidnesbyrd om, at fabrikken godt vidste, at den overtrådte grænseværdierne for farlige stoffer mange gange. Det er det, der er forbrydelsen, at man har ladet folk arbejde i et livsfarligt arbejdsmiljø, siger 3F-formanden.

Kviksølv i lommen

"Vi har hørt om folk, der gik med rester af kviksølv i lommerne, når de kom hjem, vi har hørt om opløsningsmidler, vi har hørt om udsugningsanlæg, der blev ædt op - ætset bort. Og så var der èn, der spurgte: "Hvordan ser jeg så ikke ud indvendig?" Et møde gav ikke noget klart billede af, hvilke lidelser, de tidligere ansatte døjer med, men der kan i bred forstand være tale om hjerneskader,  svigtende hukommelse, irritablitet og "ændret personadfærd". "Nu har vi haft folk samlet, siger 3F-formanden, men vi kender ikke til, hvilket liv, de har haft. Det billede vil vi nu stykke sammen, og så ved vi lidt mere, hvad vi skal snakke med Danisco om. Med et overskud på 1,2 milliard kroner, så har de noget at gøre godt med, hvis de vil sige undskyld," siger 3F-formanden. En dybt berørt enke 66 år, forklarede efter mødet, at hendes mand, døde for 12 år siden, kun 55 år gammel.
"Han døde af en hjertesygdom, men han havde også dårlig lever. Han startede aldrig en arbejdsskadesag, selv om han ofte klagede sig, i de 20 år han var på Grindstedværket. Han fik taget blod- og urinprøver på fabrikken, men det hele blev dysset ned. Hans hjerte blev for stort," fortæller enken.
Der er så vidt man ved ikke blevet foretaget undersøgelser af kviksølvindholdet i jord på selve Grindstedværkets fabriksarealer eller arealer, der støder op hertil. Disse arealer er sandsynligvis også stærkt belastede med kviksølv på grund af spildevand og deposition. Depoter med gammelt industriaffald er ofte en kilde til jordforurening med kviksølv, i Danmark kendt fra Grindstedværket og Cheminova, der forarbejdede kviksølvsbejsning af korn som var sket ved tørbejsning, hvor kornet blev "pudret2 med bejdsemidlet i særlige anlæg. Disse tørbejdseanlæg kunne være så utætte, at de folk, der betjente dem blev røde af det farvestof, der var tilsat bejdsemidlet kviksølv. Det må derfor formodes skriver Miljøstyrelsen i rapporten fra 1986, at der tillige er sket en væsentlig spredning af kviksølv til omgivelserne omkring disse anlæg.
Kviksølv er i de fleste former stærkt giftig for planter og dyreliv. Det blev tidligere brugt til at sikre sædekorn mod sygdomme, hvilket bl.a. havde den følgevirkning, at fugle, der spiste kornet lige før såning, blev forgiftet. For rovfuglene i fødekædens sidste led blev forgiftningen værre, fordi kviksølvet blev ophobet. I nogle tilfælde kunne fugle pludselig styrtdykke ned mod jorden af lammelser og blev dræbt på stedet. Kviksølvets enorme farlighed blev for alvor erkendt i forbindelse med forureningen i Minamatabugten i Japan i 1950èrne, hvor der var udledt spildevand med det giftige methylkviksølv fra en kemisk fabrik. Kviksølvet endte i fisk og skaldyr, der var vigtig føde for områdets befolkning.

Grinsted Værket - Varde å systemet er påvirket af kviksølv på grund af spildevandsudledning Grindsted Products (tidligere Grindsted-værket), som anvendte kviksølv til elektrolyseprocesser for bejsning af korn i 1950-60 og 70èrne. Denne anvendelse ophørte i slutningen af 1970-èrne, men i 1986 kunne man stadig konstatere forhøjede kviksølvforurening i å-systemet. På landarealer nær å-løbet kunne man konstatere forhøjede kviksølvkoncentrationer på grund af oversvømmelser, oprensning af å-løbet eller naturlig flytning af å-systemet. Det blev ved en undersøgelse i 1975-76 vuderet, at der som forurening i jord langs å-systemet og marsken, i alt lå gemt ca. 1,0 tons kviksølv, hvilket skønnes at være foruroligende på det vegatative insekter, frøer og fugleliv?

Grinsted Værket - Varde å systemet er påvirket af kviksølv på grund af spildevandsudledning Grindsted Products (tidligere Grindsted-værket), som anvendte kviksølv til elektrolyseprocesser for bejsning af korn i 1950-60 og 70èrne. Denne anvendelse ophørte i slutningen af 1970-èrne, men i 1986 kunne man stadig konstatere forhøjede kviksølvforurening i å-systemet. På landarealer nær å-løbet kunne man konstatere forhøjede kviksølvkoncentrationer på grund af oversvømmelser, oprensning af å-løbet eller naturlig flytning af å-systemet. Det blev ved en undersøgelse i 1975-76 vuderet, at der som forurening i jord langs å-systemet og marsken, i alt lå gemt ca. 1,0 tons kviksølv, hvilket skønnes at være foruroligende på det vegatative insekter, frøer og fugleliv?

Københavns mest forurenede grund Dansk Sojakagefabrik og arbejdsplads fra 1909 - 1980.

Dansk Sojakagefabriks historie på Amager.

Den 15. juli 1980 blev der sat stop for produktion og levering af foder til landbruget på Dansk Sojakage fabrik, der i folkemunde blev kaldt øgenavnet Sojakagen. Det skete ved midnat, hvor en eksplosion opstod i ekstraktionsanlægget, der kunne høres og mærkes helt ud på Nørrebro hvor min familie boede og det meste af København. Ved ulykken blev 23 mennesker såret og bragt til hospitalet og der skete skader for over 200 millioner kroner. Fabrikshallen og anlægget blev aldrig mere genetableret som produktion, og skønt resten af firmaet forsatte, kunne produktionen og økonomien ikke længere hænge sammen, der forældede sojabønner til foder og madolie. Sojakager er det restprodukt, der fremkommer efter ekstraktion af olien, idet den faste ekstraktionsremanens bliver til formalet sojamel eller sojakager til husdyrfoder så som svin og køer. Sojamel har et stort proteinindhold på op til 50% og blev tidligere i Danmark hovedsageligt anvendt som foder i svineproduktionen som foderkager.

Efter Sojakage fabrikslukningen den 17. januar 1991 forsøgte ØK som ejede fabrikken, der hentede sojabønner til landet af ØK-skibe, at sælge ekstraktionsanlægget til Pakistan, men blev efter pres fra Greenpeace stoppet og handlen mislykkedes. Fabrikken der var etableret af ØK-rederiet blev grundlagt i 1909 på Islands Brygge i København og udviklede sig i 1850èrne til en stor arbejdsplads med 1200 medarbejder, hvoraf mange boede i området. Siden 1935 har Sojakage fabrikken fremstillet chlor efter amalgam metoden, d.v.s. fremstillet kviksølv ved brug af flydende elektroder. Denne metode medførte en spredning til omgivelserne gennem udledning af kviksølv med spildevand og til luften via tab af kviksølv til jord i nærheden af fabrikken. Den direkte forurening til jord kendes endnu ikke, men der er store mængder. Det skønnes og er antaget, at i perioden fra ca. 1935 - 1975 er sket en tilførelse til jord indenfor fabriksarealet på ca 50 kg pr. år og at dette tab er sket jævnt fordelt over et areal på ca. 10.000 m2 d.v.s. en tilførelse på ca. 200.000 mg Hg/m2. Dette regn stykke er kun et skøn, der er foretaget af Københavns Miljøkontrol på foranledning af Miljøstyrelsen - Miljøprojekt 77 1986 - kviksølv i jord. Despositionen af kviksølv på fabriksarealet kendes derfor ikke præcist, men kan antages at have været af mindst samme størrelse som registreret på andre arealer tæt ved Dansk Sojakagefabrik.
Nærliggende arealer til fabrikken vides at have været meget kraftigt påvirket deponering af kviksølv: Ved undersøgelser på Amager Fælled skydebanen i ca. 1974 fandt man kviksølv indhold i urten røllikeblade på op til 400 gange det Københavnske baggrundsniveau.
Ved undersøgelse af grøntsager i 195 fra nærliggende haveforening Bryggen (50-250 m fra Dansk Sojafabrik) fandt man høje koncentrationer af kviksølv: 800-1500 ng Hg/g (100 gange større end baggrundsniveau). I haveforeningerne Faste Batteri og Røde Mellemvej (ca. 1-2 km fra fabrikken) fandt man ca. 100 ng Hg/g (10 gange større end baggrundsniveau).
Ved følgende undersøgelser af grøntsager fra haveforeningen Bryggende i 1976 fandt man, kviksølv indholdet lå 160-170 gange højere end ikke forurenet planter, mens indholdet i 2 andre fjernere liggende Faste Batteri og Røde Mellemvej var 20-30 gange niveauet i ukontaminerende områder. Højeste værdi af forurening af kviksølv fandt man i en prøve af grøntkål med et indhold på 3700 ng Hg/g.
Beboerne i haveforeningen Bryggen indgik i 1975 en frivillig aftale med Københavns Kommune om at undlade dyrkning af bestemte typer grøntsager. Der foreligger ikke oplysninger om analyse af overfladejord fra haveforeningerne eller Amager Fælled, hvilket virker mig bekymrende som medlem af Biodynamisk Forening 1976. Rapporten fra Sojakage fabrikkens forureningsområde af kviksølv, har jeg først gennemlæst den 16. juni 2011. Jeg finder det yderst skræmmende, at beboerne og embedslægerne ikke blev informeret om beboernes helbred på en jordgrund med planter som havde så høje værdier af kviksølv som haveforeningen Bryggen. I en menneskealder har beboerne dyrket og spist frugt fra træerne og grøntsager som var yderst forgiftet? Jeg er rystet over Københavns Kommunes Miljøkontrol på den måde de har handlet og fortiet kviksølv skandalen - Sojakage fabrikken, der var ejet dengang af ØK - A.P. Møller!!...I området nær Islands Brygge har der boet 10-20.000 mennesker, hvoraf mange arbejdede på virksomheden.
Amager Fælled var endvidere påvirket af tidligere udledning af kviksølvholdigt spildevand fra Dansk Sojakage fabrik. Udledningen fandt sted til den del af fælleden som tidligere var et lavt vandområde. Københavns Miljøkontrol fandt i et ca. 5 cm tykt slam-sedimentlag, som findes i dybder på 3-5 m under det nuværende terræn, konstateret kviksølv indhold på 100-1700 ng Hg/g. Området er senere opfyldt og ligger i nærheden af  Københavns Universitet Amagers som blev bygget i 1974 og senere blev forladt p.g.a. dårlig indeklima? Kviksølv blev fundet i sedimenter omkring udledning af spildevand, hvilket bl.a. kendes fra Københavns Havn - Kalveboderne, hvor havneslammet har været stærkt forurenet med kviksølv fra den tidligere chlor produktion på Sojakage fabrikken Islands Brygge. Det blev spredt til omgivelserne i en radius af rigtig mange kilometer med spildevand, fast affald og i skorstensrøgen fra ovne. Det vides ikke hvor mange ældre pensionister, der har gået rundt med en alvorlig kviksølv forgiftning som har boet i området af de 26 mest forgiftede kviksølv virksomheder i Danmark? Mit skøn ligger på omkring et par hundrede tusinde, hertil kommer andre virksomheder med andre tungmetaller som f.eks. bly, kobber, m.m. som har været ansat i støberier, ved smelteovne, porcelæn o.s.v.
 

Dansk Sojakagefabrik som den så ud for ca. 60 år siden.

Dansk Sojakagefabrik som den så ud for ca. 60 år siden.

Anvendelse af kviksølv i såsæd gik lige i svinekødet?

Disse billeder er fra dagspressen i 1976-78 og fortæller sandheden om kviksølv i vores mad og drikkevand!!..

Hvad med de mennesker som har spist flæskesteg med kviksølv, uden at det er blevet opdaget?

Hvad med de mennesker som har spist flæskesteg med kviksølv, uden at det er blevet opdaget?

1 million førtidspensionister eller døde sjæle er måske blevet forgiftet fra 1940èrne til begyndelsen af 70èrne med tungmetaller og sprøjtegifte uden at de selv vidste det?

Tiden er kommet, hvor mennesket og naturen må genforenes, og hvor vi alle må gøre en indsats for at etablere det "nye paradis på jorden", som er proklameret og står skrevet i Bibelen? Fjern de fabrikker som forgifter vores jord og afgrøder med plantegifte bl.a. Ceminova i Danmark ved Harboøre Tange - Tyborøn o.s.v. Ceminova ødelage blåmuslinger i limfjorden og mange fiskere blev tvunget til at måtte opgive og forlade deres erhverv? Men hvad med de mennesker, som har spist blåmuslinger og fisk i fjorden ved indsejlingen fra Vesterhavet gennem årtier før forureningen blev opdaget?

Tidligere miljøminister Connie Hedegaard ville have Ceminova lukket, men kunne ikke få opbakning hos sine modstander (V) eller flertal blandt politikere på Christiansborg eller senere i EU? 

Stor kviksølvforgiftning i Japan

Op gennem 1950èrne var befolkningen omkring Minamata Bugten på øen Kyushu i det sydlige Japan vidne til uhyggelige og uforklarlige fænomener. Man kunne se fisk foretage mærkelige bevægelser i vandet, idet fiskene havde vanskeligt ved at holde balancen, vendte bugen i vejret og døde. Man så døde muslinger med åbne skaller. fugle faldt ned som sten under flyvningen. Mange katte i området sås "dansende" med fråde om munden og med kramper. De faldt i mange tilfælde døde om eller sprang pludselig i havet og druknede, og katten blev efterhånden et sjældent dyr i området af Minamata Bugten.
Mellem 1953 - 1956 blev fyrre familier pludselig ramt af Minamata-sygen, hvor nogle japanske læger på det lokale sygehus i selve byen Minamata med 50.000 indbygger opdagede, en uforklarlig epidemi af en dødelig hjernebetændelse. Patienterne mærkede først følelsesløshed, lammelser, tale og synkebesvær og andre neurologiske symptomer, hvorefter fulgte kramper, der endte med døden. Blandt de første fire døde patienter var to søstre på henholdsvis tre og fire år. I første omgang var de japanske sundhedsmyndigheder forvirede, men eftersom der var katte, som var døde af sygdommen, og næsten alle de ramte patienter kom fra fiskefamilier, fandt myndighederne straks deres søgen efter en forklaring mod forurenede fisk. Da man i første omgang troede, at sygdommen var smitsom, isolerede man ofrene og holdt sygdommen hemmelig.
Ud af en snes familier levede de fleste udelukkene af fisk og skaldyr fra Minamata-bugten hver dag som  var forurenet med metylkviksølvforbindelser overalt, der var udledt fra en kemikaliefabrik som udtømte sit affald i Minamata-bugten. Her var der tale om den hidtil alvorligste metalforgiftning til dato i verdenshistorien. Det blev senere klarlagt i 1961, at kviksølvforureningen kun kunne stamme fra den eneste større kemiske virksomhed i området, nemlig firmaet Chisso, en af de største af sin art i Japan. Chisso-fabrikken producerede blandt andet vinylclorid og acetaldehyd (acetoneprodukt) med henholdsvis kviksøl(II)chlorid, asoberet til kul, og kviksølv(II)ocid opløst i svovlsyre samt jernsalte og brunsten som katalysator. Processerne blev udledt med det urensede spildevand, således at i 1959 var højkoncentrationen i spildevandet henholdsvis 0,1 til 20 ppm. I slam nær fabrikkens spildevandsudløb blev der målt 2000 ppm kviksølv (vådvægt). I 1959 var kviksølvindholdet i vandorganismer fra Minamata Bugten meget højt, mere end 100 ppm i skaldyr og mere end 10 ppm i fisk. Niveauet faldt gradvist i de følgende år. Efter 1968 var koncentrationen således kun en tyvendedel. Under katastrofen kom de lokale fiskere hurtigt i økonomiske vanskeligheder, idet de lokale handlende undgik fisk fra området. Det gik så vidt, at fiskerne trængte ind på fabrikken i raseri for at protestere. Det lykkedes endeligt at få kompensation af det mulitnationale selskab, der i første omgang ikke var særlig samarbejdsvillig over for forskerne (opdagelse af kviksølv), idet virksomheden frygtede, at fortrolige procecesoplysninger kunne slippe ud og skade virksomheden.
Der skulle imidlertid gå endnu ni år, før myndighederne officielt anerkendte forskergruppens konklusion og indførte mere effektive foranstaltninger med kviksølvsforureningenskilden. Myndighederne indførte således aldrig et fiskeforbud. Mange fostre eller spædbørn modtog forsat metylkviksølv fra deres forgiftede mødre. Børnenes forgiftningssymptomer var kraftigere end mødrenes. De havde forstyret motorik; følelsløse lemmer, gangbesvær, synkebesvær, taleforstyrelser, indsnævring af synsfeltet, hørenedsættelse, mentalt tilbagestående, krampetrækninger, kramper og meget mere. Rystende billeder af disse forgiftede børn med en nedbrudt hjerne gik verdenspressen rundt. Så sent som i 1972 var der officielt registreret 181 tilfælde af Minamata-sygen, hvoraf 52 patienter var døde. Antallet forsatte med at stige, og i 1992 var der næsten 2300 anerkendte tilfælde, hvoraf knapt halvdelen var døde.

Kilde: Allan Astrup, civilingeniør, fagmedarbejder på bladet økotoxikologi, livscyklusanalyser.
 

I dag får vi tilført micro plastik  via vores fødekæde bl.a. fra fisk, skaldyr og havsalt m.m..Kviksølv findes i flere forbindelser f.eks. totalkviksølv og methylkviksølv, sidstnævnt findes i fisk. Det er den forbindelse, der anses for at være den mest giftigste. kviksølvindholdet i fisk kan være forskellig bl.a. arten og det farvand, hvor den er fanget, specielt i det område den er fanget med forurening. Der er derfor flere områder i danske farvande - bl.a. i Øresund - hvor der har været fiskeforbud længe, hvilke også skete i 1970èrne ved Lynetten på Amager, Kalvebod Brygge og Hvidovre Havn i nærheden af Advedøre-Værket (kloark udledning). Her kom forureningskilden fra mange andre kilder, tandlæger, Hvidovre Hospitalet m.m.

I dag får vi tilført micro plastik via vores fødekæde bl.a. fra fisk, skaldyr og havsalt m.m..Kviksølv findes i flere forbindelser f.eks. totalkviksølv og methylkviksølv, sidstnævnt findes i fisk. Det er den forbindelse, der anses for at være den mest giftigste. kviksølvindholdet i fisk kan være forskellig bl.a. arten og det farvand, hvor den er fanget, specielt i det område den er fanget med forurening. Der er derfor flere områder i danske farvande - bl.a. i Øresund - hvor der har været fiskeforbud længe, hvilke også skete i 1970èrne ved Lynetten på Amager, Kalvebod Brygge og Hvidovre Havn i nærheden af Advedøre-Værket (kloark udledning). Her kom forureningskilden fra mange andre kilder, tandlæger, Hvidovre Hospitalet m.m.

Danmarks største naturkatastrofe på Harboøre Tange klit

Den store vandkatastrofe bliver Dommedag allerede i morgen. Vi har ingen rent vand mere i vandposten, hvis landbruget og de kemiske fabrikker forsætter med at forgifte naturen.

Plantegiften Parathion= Bladan

På Harboøre Tange (billede foroven), blev der i 1957 med myndighedernes tilladelse lavet et kemisk affaldsdepot ved Høfde 42 vest for fabrikksområdet. Det blev brugt indtil 1962, ikke kun af Cheminova, men også at staten til giftigt affald. Deponeringen omfattede omkring 100 forskellige miljøfarlige stoffer, deriblandt mange tons "ethyl-parathion" (bladan). I 1981 opdagede man, at der sivede giftige kviksølvforbindelser ud i Vesterhavet, hvilket forurenede fisk, blåmuslinger o.m.a. Fiskerne fik påbud om ikke at fiske? Ingen læger eller myndyigheder har offentliggjort endnu, hvor mange fiskere og mennesker som er blevet syge eller er døde af forgiftning fra denne fabrik Cheminova? I 1981 blev affaldet gravet op og transporteret bort i 26.000 tønder, som blev deponeret i en saltmine i Tyskland. I oktober 2003 valgte Miljøministeret at indgå aftale med Ringkøbing Amt om i fællesskab at finanisere en spunsvæg, der kunne indkapsle restforureningen, samtidig med at man ønskede at undersøge mulighederne for på lang sigt at foretage en oprensning. Forundersøgelserne for spunsningen viste, at restforureningens omfang og sammensætning var noget anderledes end forventet, og at spunsvægen derfor måtte forventes at koste ca. 30 millioner i stedet for 14 mio. På baggrund af undersøgelser udført i 2004-2005 blev vuderingen af restforureningen at være på 270 tons, heraf 170 tons parathion (bladan). Denne  restforurening siver i dag (2004) langsomt ud i vesterhavet og påvirker havmiljøet. Blandt andet er der målt (år 2004) forhøjede koncentrationer af parathion i havet ud for Harboøre Tange.
På grund af sagens særlige karakter valgte Miljøministeret, derfor i 2006 at isolere området med en tæt, 14 m dyb spunsvæg og en topmembram. Formålet med indkapslingen er at vinde kapløb med tiden til udvikling af en effektiv metode til at oprense forureningen, dette projekt blev igangsat 2007 af Region Midtjylland og Miljøministeriet.

kilde: Plakaten Dansk Naturfrednings Forening

kilde: Plakaten Dansk Naturfrednings Forening

FORGIFTNING?

Insekticider

Ved brug af insekticider (sprøjtemidler) kan der hos mennesker forekomme ved uforsigtig brug selv i meget små doser (1 milliard reduktion) forgiftning. Parathion (bladan), som både optages ved indånding og gennem føden og huden, hæmmer enzymet acetylcholinesterase og medfører derved en ophobning af acetylcholin. Acetylcholinforgiftningen kan indtræde i løbet af få minutter og viser sig ved sammentrækning af pupiller, opkastning og åndedrætsbesvær, der i udtalte tilfælde ledsages af kramper, bevidstløshed og død. Forgiftningen behandles med atropin og om nødvendigt med respirator. Pga. uvidenhed og dårlig arbejdshygiejne medfører forgiftningen med bladan o.l. et stort antal dødsfald i ulandene, hvor man sprøjter planter for insekter m.m.. Ifølge WHO skønnes blandt arbejde med bladan 100.000 dødsfald om året (1993). I Danmark er det forbudt og sprøjte med Parathion (bladan), derfor undgår mange vegetarer at spise fødevare som ikke er økologisk, særlig fra områer i Asien hvor stoffet Parathion er meget udbredt og er tilladt. 

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/437201127  

Hvor længe kan jorden, mennesket, dyr og planter tåle alle disse giftstoffer? Vi må handle nu inden det er for sent!!........

Hvor længe kan jorden, mennesket, dyr og planter tåle alle disse giftstoffer? Vi må handle nu inden det er for sent!!........

Landbruget står for den største forurening i Danmark

For 75 år siden i 1950èrne kunne man opleve den dejlige landlige luft og grønne enge, men kun 50 meter fra en landbrugsejendom kunne man lugte svinestalden med lort til lang op over ørerne derinde? Den oplevelse har vi ikke mere, når man kører forbi en svinefabrik med op til 10.000 krise og alt den gyle som nu bliver smidt ud over mark langs trafikeret landeveje og motorvejsstrækninger?

I 2012 ansøgte en stor grisefarm i Ringsted om at etablere store svinestalde med plads til 29.000 nye grise, men banken spændte ben efter nedturen i 2008. Der var mange problemer foruden lån i banken, idet landmanden også ville etablere egne bønde på sin mark til de stor mængder vand som grisene skulle bruge, rengøring m.m.? Kommunen sagde nej, idet to mindre landsbyer måske ville komme til at mangle vand, men så ansøgte gårdejeren som i forvejen havde rigtig mange grise det nærliggende lille andels vandværk om, at få lov at tilslutte sig. Her fik han et tydeligt nej, fordi vandværket også ville sikre vand til nærliggende landsby i krisetilfælde, hvis vandværket blev forurenet med giftstoffer fra landbruget eller kom til at mangle vand på grund af brud m.m.

2018 blev det største år for statsmenister Lars Lykke Rasmussen, hvor han rejste til Kina og indgik den aftale om, at Dansk Landbrug kunne levere alt det grisekød som kineserne ville have oven på deres grissepest. Mange danske landmænd så nu i øjnene, at de kunne ehverve sig større indtægter og højere priser på svinekød som følge af svinekødeksport til Kina. Nu kunne de virkelig udvide deres produktion, men ikke nok med det blev utrolig mange interesseret i udvidelse endnu engang, etablering af vindmøller på deres svinefarme. Mange af landmændene i de danske kommuner sidder i byrådet og så er det nemt for kommunalbestyrelsen, at få flertal og godkendelser kørt igennem, om opførsel af vindmøller uden at tale med de nærmeste beborer, hvad de syntes? Det hele ligner et demokratisk og komunistisk system lige som i Kina, hvor befolkningen ikke har nogen indflydelse på politik, derfor den megen uro med vindmølleparker i landistrikter?

Bekæmp forureningen, ellers bekæmper den dig?

Sidder Djævlen i loftet?      

De store Landbrug forurener meget mere end forventet og er ved at ødelægge kalkmalerier i landsbykirkerne!!......

Gylle og bilernes udstødningsgasser kan i fællesskab ødelægge landsbykirkernes kalkmalerier.
Kilde: Syddansk Universitet

Gylle og bilernes udstødningsgasser kan i fællesskab ødelægge landsbykirkernes kalkmalerier.
Kilde: Syddansk Universitet

Svineproduktion er den store Co2 synder?

Gylle og bilos ødelægger landsbykirkernes kulturskatte

Udstødningsgasser og gylle (kvælstof) er en farlig cocktail for kalkmalerierne i de gamle landsbykirker, viser ph.d.-afhandling fra Syddansk Universitet.

Nutiden er hård ved de helgener, djævle, konger og fabeldyr, der breder sig på væggene og lofter i mange af de gamle landsbykirker.

I de seneste 40-50 år er nedbrydningen af kalkmalerierne taget til - og det kan der være adskellige årsager til: Kirkerne har fået centralvarme, restaureringer er måske udført forkert. Luftforureningen er steget. Men hvad siger bibelen om billeddyrkelse?
2.Mos.20,3-5 ; 5.Mos.27,16.

Men selv om der er flere plausible forklaringer på hvorfor de århundrede gamle kulturskatte løsner sig og falder af i flager, kniber det med at finde videnskabelig dokumentation for dem. Den ville kemiker Lillian Skytte fra Syddansk Universitet gerne være med til at skaffe, da hun 2010-11 gik i gang med at søge en mulig forbindelse mellem ødelæggelsen af landsbykirkernes murværk af kalk og kalkmalerierne, inklusiv landbrugets stigning af gylle og gødning.
"Ammoniak nedbryder kalk, og da koncentrationen af ammoniak i luften er steget med 200 procent i de seneste 100 år, er det rimeligt at antage, at den ætsende gasart forvolder skader på kalkmalerierne, "siger Lillian Skytte og nævner, at landbruget alene tegner sig for 90 procent af den totale ammoniak-mængde i atmosfæren.
"Derfor bliver Nationalmuset også spurgt, hver gang en svinefarm søger om tilladelse til at udvide i nærheden af en kirke med kalkmalerier," siger Lillian Skytte.
Men selv om ammoniakken på forhånd var udsat som skadevolder, fik Lillian Skytte sig lidt af en overraskelse, da hun begyndte at måle inde i kirkerne.
"Koncentrationen af ammoniak var tre gange højere end udenfor, og det passede slet ikke med min tese om, at ammoniakken som gas i luften blev transporterede direkte fra landbruget og ind i kirkerne, for så ville koncentrationen være højest udenfor og lidt lavere inde i kirken," fortæller Lillian Skytte.

Kemisk saks

Hun gik derefter på jagt efter en anden forklaring og fandt efter længere tids søgen ud af, at der er kombinationen af bil-os og gylle, der skaber problemerne for de kalkede kulturskatte i kirkerne:
"Det viser sig, at ammoniakgasser fra gyllen går sammen med nitrogenoxider fra bilernes udstødningsgasser og danner ammoniumnitrat-partikler, som føres gennem luften. Når de kommer indenfor - for eksempel i store kirkerum - udsattes de for andre temperaturer og luftfugtighed, som bevirke, at partiklerne går i stykker og gendanner grundkomponenterne ammoniak og salpetersyre, siger Lillian Skøtt Syddansk Universitet.

"Ammoniakken er jo let at spore, fordi den lugter, men salpetersyren er en tavs skygge, som angriber kalkmalerierne direkte. Salpetersyren er faktisk en kemisk saks, som klipper kalkmaleriernes bindinger til underlaget over, så kalkmalerierne falder af," siger hun.

Ud over det direkte syreangreb kan kalkmalerierne også blive udsat for direkte og skadelige påvirkninger, som skyldes ammoniak.

Skånsom test

Lillian Skøttes forskning kan vise sig at blive særdeles brugbar for konservatorer og andre der arbejder med at beskytte og bevare vores kulturarv. Ikke mindst fordi hun undervejs har afprøvet en ny skånsomt metode til at undersøge kalkmalerier - og andre gamle kulturværker - for angreb af syre-, salt- og mikroorganismer.

"Jeg skyller overfladen med destilleret vand, opsamler vandet og måler mængden af ioner i det. Ud fra koncentrationen af ionerne kan jeg aflæse mængden af ammoniak og syre på overfladen. Metoden, der ikke skader kunstværket, kan dels afsløre, hvor hårdt angrebet overfladen er, dels vise, om det er syre eller ammoniak, der er årsag til problemerne," siger Lillian Skytte, som håber at kunne udvikle sin kemiske målinger til en egentlig test.

Kilde: Lillian Skøtts Syddansk Universitet

G.I.N - klimatolog i mikrobiologi syntes godt om denne fantastiske videnskab, der nu også beviser de skadelige positive ioner ammoniak udviser. Ammoniak har været kendt i tusinde vis af år, helt tilbage til 1500 f.Kr. Ammoniak blev dengang fremstillet af lort fra kameler, hvilket står skrevet i bibelen.

Tryk på linket:

Vidste du, at 720 millioner mennesker i Indien er vegetarer og er det største land i verden, som producerer planteføde til befolkningen. Vidste du, at den indiske miljøminister var fortaler for at bekæmpe CO2 forureningen i Bella Centret og opfordrede alle de europæiske miljøministre på mødet i Bella Centret, at vi må stoppe den animalske produktion, hvis vi skal rede verden for CO2 forurening, som er med til at smelte de store isbjerge på Grøndland?

Vidste du, at 720 millioner mennesker i Indien er vegetarer og er det største land i verden, som producerer planteføde til befolkningen. Vidste du, at den indiske miljøminister var fortaler for at bekæmpe CO2 forureningen i Bella Centret og opfordrede alle de europæiske miljøministre på mødet i Bella Centret, at vi må stoppe den animalske produktion, hvis vi skal rede verden for CO2 forurening, som er med til at smelte de store isbjerge på Grøndland?

Sundhedssystemet brudt sammen, flere og flere bliver stmittet med multiresistente bakterier!!...

Problemer med resistense MRSA-bakterier vokser: Flere og flere mennesker smittes
Kilde: Ritzau 19. september 2013

Flere og flere danskere smittes med MRSA - antibiotikaresistente stafylokker. Svin bærer en større del af skylden, siger en overlæge på Hvidovre Hospital.

Et stigende antal danskere bliver hvert år smittet med bylder og de genstridige MRSA-bakterier, som ikke lader sig slå ud af antibiotika, der er nødvendig i behandlingen af livstruende infektioner hos mennesker. I 2012 blev 1556 personer i Danmark smittet med de antibiotikaresistente stafylokokker, MRSA som f.eks. bylder

Tryk på linket:
og vend tilbage til denne side!!......
___________________________________________________

Stadig flere danskere smittes med MRSA-bakterier

Stigningen i antallet af danskere smittet med den farlige MRSA-bakterie forsatte i 2012, og det totale antal smittede er næsten fordoblet siden 2009. Langt de fleste bliver smittet udenfor hospitalerne, for eksempel ved familiebesøg i landbruget. Også blandt slagtesvin er antallet af smittede steget, oven i købet markant fra 2011 til 2012. Det viser DANMARP-rapporten fra 2012 fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

Raske personer kan være smittet med MRSA uden at have symptomer eller infektioner med stafylokokker. Men problemet med personer, som bærer MRSA, er, at bakterierne kan spredes på hospitalerne, pizzarier, restauranter, viskestykke, vaskekumme, toiletbesøg, håndklæder, håndtag i busser, tog o.lign.,hvis de ikke bliver opdaget i tide. Derfor bør børn og voksne vaske hænder efter disse besøg.

Bylder og betændelse

Hvad man ved med sikkerhed er, at en MRSA-infektion kan påføre meget alvorlige konsekvenser, hvis man bliver smittet med den. Det mest almindelige symptom på en MRSA-infektion er, at der skaber sig en byld henover det, der før var en skramme eller et sår. MRSA-bakterien kan således sprede sig og give betændelse i knoglemarven, i hjerteklapperne eller mange andre steder i kroppen (lunger, øre o.s.v.), hvis infektionen går i blodet. Og det kan i sidste ende få fatale konsekvenser for patienten.

Som tidligere år blev kun få danskere smittet ved kontakt til sygehuse - 67 i 2012 mod 58 i 2011. Derimod steg antallet af smittede personer, såkaldte samfundserhvervede MRSA fra 596 smittede i 2011 til 726 i 2012. Disse personer er smittede andre steder end på hospitaler, ofte ved familiebesøg i eller udlandet eller ved arbejde i svinelandbrug.
Der findes en række forskellige typer MRSA, men den der giver anledning til størst bekymring, er den såkaldte svine-MRSA - eller CC398, som er det officelle navn. Det seneste år har den såkaldte MRSA-bakterie været meget diskuteret i medierne og i folketingssalen. MRSA kan nemlig smitte fra svin til mennesker, det har man set rigtig mange eksempler, siger en overlæge fra Hvidovre Hospital i Aftenshowet torsdag d.19. september 2013. MRSA-bakterien kan nemlig smitte fra menneske til menneske og op mod en tredjedel af de påviste svine-MRSA-infektioner kan man umidelbart føre tilbage til en svinebesætning.
MRSA står for "Methicilin-resistant Staphyloccus aureus. Det er en art af den gule stafylokok-bakterie, hvis normale form er meget almindelig i Danmark og meget nem at behandle med almindelig antibiotika, som eksempelvis stafylokok-penicili.. Men det specielle ved MRSA-bakterien er, at den har erhvervet et gen, som gør, at stafylokok-penicilin og andre antibiotika, der minder om penicilin, ikke virker på den.
Det vides endnu ikke hvor mange personer, der bliver smittet med MRSA-bakterier ved restaurantbesøg, pizzarier, smørrebrøds forretninger m.m. hvor man dypper sine hænder ned i kød og derefter i grøntsager? På mange store restauranter, bager m.m. er man begyndt at bruge plastikhandsker, hvilket mindsker risikoen for spredning af MRSA-svinebakterier.
Det er, hvad jeg vil kalde et meget varmt emne, men vi har foreløbig intet bevis for, at det finder sted. MRSA-bakterien findes i øjeblikket i godt 10 procent af det kød, der bliver solgt hos slagtere i danske supermarkeder, og det er markant højere end for tidligere år.
I forskerkredse er der en stigende bekymring for, om man kan blive smittet med bakterien ved at spise svinekød fra inficerede grise?
Både Bibelen og Muslimer taler om forbud ved at spise svinekød og enkelte stedet på pizarier og restauranter, har man i år set ramaskrig, idet slagtere har blandet grisekød i oksekød!!...

5.Mos.14,3-8 ; 2.Mos.9,8-9

Men om Israel siger Herren Jesus kristus: "Dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et ulydigt og genstridigt folk.
"Se her, her er jeg!" til et folk, der ej påkaldte mig, et folk, som uden ophør krænker mig op i mit åsyn (for øje), som slagter ofre i haven, lader offerild lue på teglsten, som tager sæde i grave og om natten er på skjulte steder, som spiser svinekød og har væmmelige ting i deres skåle!!....

Rom.10,20-21 ; Esajas 65,1-7 ; 64,1-11 ; 63,14-16.

Vandinformation og e-colie bakterier

Corona, Kolera og MRSA bakterier er blevet den største trusel i nyere tid!!...

Svin har en medfødt trang til at rode i jord, strøelse, gødning og slikke hinanden i røven med deraf følgende risiko for optagelse af sygdomme, infektioner og død. Det er noget profeterne i Det Gamle Testamente har skrevet om i Bibelens sekstusinde år historie? Søren Kirkegaard en af nutidens største filosoffer, kendte allerede til colibakterier i 1850èrne og smittekilder fra grise?

Ved gødningsprøver fra svin f.eks. gylle, har man påvist parasitter, æg fra spoleorm, knudeorm, trådorm, piskeorm, colibakterier fra fluen m.m. En speciel form for overføring gennem luften af mikroorganismer (e-colibakterier) sker ved hjælp af fluer, som lægger sine æg i den mad som f.eks. findes på spisebordet, og er nævnt i bibelen som spyfluen?

Colibakterier findes oprindelig i badevand, søer og drikkevand som er inficeret. De bor i menneskers og svins tyk eller endetarm og kan give blodforgiftning, urinvejsinfektioner og blærebetændelse, hvormed stafylokokker MRSA-bakterien sidder i næsen og ørerne på svin. Lungebetændelse og bylder kan derfor være forårsaget af stafylokokker MRSA-bakterien. Jo mere antibiotika der anvendes, jo mere modstandsdygtige bliver MRSA-bakterierne.
Svinefarme i Polen bruger vækstfremmer og pumper antibiotika til det danske marked bl.a. i form af billigt bacon til supermarkederne.
Forskere fra DMU, Danmarks Miljøundersøgelse har for længst fundet tegn på, at landbrugets forurening gennem de seneste årtier, har medført en belastning af vandmiljøet, der er historisk udsædvanligt høj.

Beboerne i den lille landsby ved Ringsted blev slet ikke advaret og orienteret , hverken gennem pressen om de farlige e-colie bakterier? Utætte kloaksystem i vejen side om side med utætte vandrør var måske årsagen? Beboerne blev ikke informeret om årsagen af kommunen før en borger opdagede dette sammenhæng flere år senere?

Beboerne i den lille landsby ved Ringsted blev slet ikke advaret og orienteret , hverken gennem pressen om de farlige e-colie bakterier? Utætte kloaksystem i vejen side om side med utætte vandrør var måske årsagen? Beboerne blev ikke informeret om årsagen af kommunen før en borger opdagede dette sammenhæng flere år senere?

Gylle/tank af cement kan være en bakteriebombe efter et regnskyl?

Kilde: G.N. økolog siden 1976

Tryk på linket "Åbn dette i nyt vindue" 

www.ing.dk/artikel/kraftig-regn-sender-gyllebakterier-direkte-i-grundvandet-127660 

Byggeri med udvidelse af svinefarm op til 29.000 girse er midlertidig blevet indstillet af ukendte årsager? Gårdejeren ville have vand fra det lille lokale vandværk, som måske ikke kan rumme millioner af liter vand til 29.000 grise, plus landsby beboernes drikkeforsyning?

En svinefarm med 29.000 slagtesvin og gylleudledning ved Ringsted, truer landsbyidylen med at tage kvælertag på de ældre borger, syge mennesker og børn i vuggestuealderen?

De ubetænksomme landmænd!!.....

Nu vil svinefarmen ikke sprede gylle ud på markerne dagen før et regnskyl, som tidligere planlagt for at undgå lugtgener?  Nu kører de gyllen ud på marken lige efter et kraftigt regnskyl og i 25 graders sommervarme, hvilket skete onsdag d.23. august 2012 og udløste kvælende ildelugtende gener pga. fugtigheden i atmosfæren. Det var den mest hæslig sommerdag i mit liv fortæller en af landsbybeboerne, der vendte hjem fra en operation på Næstved Sygehus. Til daglig har jeg problemer med vejrtrækning, slimhinderne pga. søvnopnø. Til Ørslev Nyt siger han, at vi som bor  tæt på marker ved den lille landsbyen i alt 500 beboer, generes af de store mængder gyllespredning som er blevet en plage lige siden min kone og jeg flyttede til byen. Ofte har der hvert år været mindre gyllespredning på de omliggende marker fra små landbrug, men i dag er de blevet forpagtet ud og opkøbt af de store svinefarme. Men i år 2012 d. 23.august 2012 er det blevet en så voldsomt plage, at man ikke kan  åbne hverken vinduer eller terassedør, uden at det forpester hele huset. Den hede sommervarme som var på sit højeste fra kl.13,30-21,00 forværede stanke. som følge af en meget kraftige vind. Den ildelugtende pest af en gyllestorm trængte ind i vores nyere parcelhus med ellers højisolerede døre og vinduer. Gyllen kom fra en af Ringsteds største svninefarm, der nu af Kommunen har fået lov til at udvide sin produktion med 29.000 grise - heraf med ekstra udkørsel af gylle 4 gange om året i stedet for kun èn gang i marts - april? Det samme år eller året efter, er 13 ældre beboer døde hvilket er det højeste tal i kirkebøgerne nogen sinde er blevet noteret?

Klager til kommunen hjalp ikke?

Uanset hvor meget man klager til Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning, så får man som borger bare den besked: Det er vedtaget af politikerne på Christiansborg. Der er ingen lovhjelm på området ved almindelig "gyllespredning"? Denne metode har man brugt i årtier er kommunens svar til borgerne fra Tekniske Forvaltning. Men mit spørgsmål som "Specialist i ren luft" og som indeklimaekspert i 25 år til kommunen er, at man ikke tidligere i gamle dage udledte millioner af litetter gylle ud på marken samme dag? 

Min afdøde far, som selv har været landmand i 1950èrne kunne dårlig nok udlede mere end to gylletønder bag sin hestevogn, trukket af en hest på samme tid. I dag udleder man hundredetons gylle med store herkules traktorer og algebeholder efter sig. Hvis der sker et uheld og traktoren eller for den sags skyld algebeholderen vælter og der går hul på tanken, så kan den værste katastrofe indtræffe og udløse forgiftning i landsbyen? Mange polakker som er beskæftiget ved dansk landbrug er slet ikke uddannet til at håndtere disse uheld? Det kræver Beredsskabsstyrelsens hjælp i disse områder, som ofte kommer lang vejs fra. Landbrugsmedhjælperne som kører disse store traktorer af udlandsk herkomst er heller ikke uddannet på de danske landbrugsskoler, men bruges ofte som en billig arbejdskraft!!.. De kan ikke på forsvarlig måde håndtere, hverken traktor eller disse yderst farlige maskiner. Jeg har selv været vidne til, at åbne slanger hænger efter sig og drypper efter algebeholder og strør gylle ud på vejbanen med hæslige ildelugt gener i den landsby hvor jeg bor?
Mange polakkerne som er ansat i dansk landbrug, hvor jeg bor kan slet ikke tale dansk, men er blevet hyret af deres egne venner og blevet importeret af gårdejerne, måske uden lovbeskyttelse?

Farlig fordampning af gylle på markerne?

Den ekstrem kraftige lugt som er forbundet med stor svineproduktion og gyllen, hænger i høj gad sammen med produktionen af smådråber og fordampning i sommervarmen. Jo højere temperatur er, jo mere lugtgener, idet lugten skyldes gasmolekyler (ammoniak) strømmer ud gennem overfladen af gyllen. Jo mindre dråbestørrelse, jo større reduktions overflade. En klump som har form som en terning med sidekant 1 cm har en overflade på 6 cm. Deles terningen op i terninger med sidekanter 0,01 cm får vi 1 million terninger med en samlet overflade på 600 cm2. Den totale overflade, for denne samme masse, er blevet 100 gange større!!.... Og lugten tilsvarende stærkere, nærmest ildelugtende (ammoniak)
Jo højere temperaturen er i atmosfæren (tør luft) eller sommervarme, vil få dråber til at fordampe. En dråbe som har mistet vand ved fordampning tar med sig sit indhold af smittestoffer (bakterier) samtidig som fugtigheden aftager.
Kilde: Norsk tidsskrift fundet på Google

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, climatolog og økolog siden 1976

Tryk på dette link og vend tilbage på denne side:

Tro ikke på alt. 

 ________________________________

Mit barndomshjem 1953 i Vendsysel - Lygtved

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158288 og læs Min Dagbog.
                                                
  

Mødding, gylletanke af cement inklusiv das (lokum i gården) med menneskelort og urin, lå ofte i nærheden af vandforsyningen lige som på dette billede (brønden med sort omkreds). Denne landejendom fra 1953 tilhørte min far, men havde den samme stor fare var lige som 20.000 andre landejendomme, idet brønden kun lå som regel kun 20-30 meter fra mødding (gylletank) også af menneskelort (koliebakterier). Titusindevis af små og store landbrugsejendomme med deres egen vandboringer og brønde i nærheden af de gammeldags cement gylletanke er blevet lukket siden 1950èrne?

Mødding, gylletanke af cement inklusiv das (lokum i gården) med menneskelort og urin, lå ofte i nærheden af vandforsyningen lige som på dette billede (brønden med sort omkreds). Denne landejendom fra 1953 tilhørte min far, men havde den samme stor fare var lige som 20.000 andre landejendomme, idet brønden kun lå som regel kun 20-30 meter fra mødding (gylletank) også af menneskelort (koliebakterier). Titusindevis af små og store landbrugsejendomme med deres egen vandboringer og brønde i nærheden af de gammeldags cement gylletanke er blevet lukket siden 1950èrne?

Gyllestank er lige så kraftig og sundhedsskadelig som cigaretrøg

      Danmark er et lorteland

Kilde: udtryk af Buster Larsen,
skuespiller, grisehandler i Matador

Danmark er i øjeblikket ramt af den værste byldepest i dansk historie og med smittespredning MRS til dele af befolkningen og hospitalerne., Der i er blevet registreret 1656 i år 2012, som havde fået den multiresistente bakterie MRSA på sig og som stammer fra landbruget. Der findes ingen medicin (antibiotika) mod  MRSA - multiresistente bakterier, der kan forårsage koldbrand, amputeret legemsdele m.m. og med dødelig udgang!!......Bylder på hospitalernes brandsårsafdelinger, er derfor blevet et stort problem i Danmark, idet antibiotika ikke altid virker, hvis man som patienter er bærer af MRSA multiresistente bakterier?
 

Rygeforbud mod gyllestank?

Folketinget har indført rygeforbud overalt i Danmark, men man kan som ikke ryger slet ikke dø af at indhalere 100 cigaretter på èn gang. Derimod kan man dø og skade åndedrættet eller lungerne ved at indhalere kraftig gyllestank, som er bærer af de farlige MRSA- multiresistente bakterier fra bylder? Hvis  man måler luftens lugtgener af gyllestank, så indeholder den lige så mange skadelige positive ioner pr. kubikcentimeter som f.eks. 100 cigaretter eller tjærestoffer ved asfalt/vejbelægning.


Svinefarme er den største forureningskilde!!...

Forår og efterårets udbringning af gylle på markerne, er med til at sprede smitten af den farlige multiresistente MRSA på landets institutioner, børnehaver og skoler, hvor snot, feber, opkast og diarrè er hverdagskost. I nogle tilfælde kan landbofamilier, ejer af svinefarme være den direkte årsag til smittespredning, når forældre afleverer deres børn i børnehaven eller skolen. Det er en kendsgerning, at smittespredning af farlige MRSA- bakterier alene kan sidde på børnenes tøj, men også i bihulerne, svælget og ved hoste eller på trynen, nøjagtig som de grise der er bærer af bakterien. Med andre ord avler svinefarme syge børn, der giver smitten videre til institutioner. Man ved fra spildevandsprøver, at slam og gylle indeholder mikroorganismer i form af bakterier, rester af hormoner, medicin o.s.v., så børn er langt mere sårbar end voksne, der endnu ikke har opbygget sit immunforsvar. De svage og syge mennesker i samfundet, bliver således oftere ramt af infektioner, hvilket læger og Statens Serum Institut har vidst i mere end 50 år.
Når travle forældre sender deres syge børn af sted i skolen og børnehaven, har Staten noget af ansvaret, at forebygge disse smittespredninger, der foregår i øjeblikket. Forældre skal derfor ikke finde sig i, at der ikke gøres nogle tiltag i landbruget, og således få stoppet smittespredning af de farlige multiresistente MRSA-bakterier i det industrialiseret landbrug.  Her opbygger landmændene i fællesskab med lån i bankerne, kæmpe store svinefarme med avl af helt op til 29.000 grise om året, der spreder smitten fra gyllen ud over kæmpe landbrugsarealer, der indeholder smittefarlige bakterier?
Lars Lykke Rasmussen Venstre som er landbrugets toppolitikker, har i årevis set blålys i øjnene og givet tilladelse ved udvidelse af kæmpe store svinefarme og mislykket banklån, idet han ikke har tænk på mennesker liv og vel. Vi kan f.eks. tage nogle af Lars Lykke Rasmussens vilde fantasier, at opbygge kæmpe hospitaler og nedlægge de små skadestuer, der ofte ligger langt væk lige som lægevagten? Forældre som nu skal køre op til 50 km med deres syge børn midt om natten, der måske har pådraget sig snot, feber, opkast og diarrè (infektioner) på grund af det i øjeblikket landbrug omtalte MRSA- bakterier fra gylle og smittespredning, der nu på nært hold ligner pandemi? Bibelen har i mere end 3500 år advaret om denne smittespredning af MRSA- bakterien (stafylokokker), der til sidst vil ramme det meste af verden som en pest? I Danmark har vi Miljøstyrelsen med 3000 ansatte på Christianshavn til at passe godt på os mennesker, men det store svineri af forurening som foregår i landbruget, griber de ikke ind sålænge et mindretal af befolkningen lider herunder. Det står endda tydeligt skrevet i Miljøstyrelsens bekendtgørelse, og som kun tager forbehold for, at industrien skal kunne producere eller landmændene kan overleve? Miljøstyrelsens bekendtgørelse er ikke til for et mindretal på 2- 3 personer, selvom de er udsat for at blive smittet og dø?


Bibelen fortæller, at de retfærdige skal arve jorden?
Mattæus 5,3 ff. www.vitanyhed.dk/12158298
 

Hvad har vi politikkerne til?

De er til for at skabe ro og orden, men ikke når det gælder befolkningens sikkerhed med hensyn til sygdom og smittekilde indenfor dansk landbrug. De tænker kun på nationaløkonomi i lange baner med eksport af landbrugsprodukter til de store asiatiske lande bl.a. Kina og Rusland m.m., hvor indtjeningen snart runder de 50 milliarder kroner ved salg af svinekød og oksekød.
I øjeblikket trues Kina, verdens folkerigeste Stat af den værste forurening i Kinas historie, bilos, der hænger som en dyne over Hongkong, Den Gule Flod (Huang He), hvor  giftstoffer, tungmetaller o.s.v. findes og svæver som tyk røg? Derfor flygter de rige kinesere i stor stil fra forureningen til Vesteuropa og slår sig ned bl.a. i Danmark for at få en endnu sundere og bedre levebrød med rene økologiske produkter. De er allerede parat nu til at give 25 kroner for en liter mælk? Siger det os om noget, at forureningen er ved og ramme os selv i nakken, hvor dansk landbrug og svinefarme bliver større og større bl.a. Ringsted, hvor man er igang med at etablere Danmarks største svinefarm på 29.000 grise om året, der samtidig skal forurene vores alle sammens drikkevand og den rene luft vi skal indånde?

Danmark er i stand til at kunne tjene milliarder af kroner på en hel anden måde ved at omstille sin produktion til økologisk landbrug, hvor grisene har deres oprindelige tilholdssted frit ude i naturen og ikke i fængsler med bure lige som høns. Vi behøver ikke pis og lort på markerne, der smitter vores børn og syge mennesker i samfundet og gør næste generation skade på sjæl og legeme. Danmark kan blive virkelig rige ved at fremstille økologiske produkter, fri for sprøjtegifte, tungmetaller, antibiotika i grisekød, kvæg, høns o.s.v..

Danmark er parat til at betale for vores velstand med en ny epidemi (byldepest) som er omtalt i Bibelen i 1-5 Mosebog. Det jødiske folk der levede i ørkenen i 40 år fik kun vegetarisk føde da de forlod Ægypten i eksil efter deres fangeskab.

Kina er Verdens rigeste nation og største trussel for Vesteuropa, hvis vi ikke passer på vores land Danmark. Kina er parat til at købe store dele af dansk industri "landbruget", hvis det bliver muligt for dem og så er vi underlagt deres vilkår lige som DONG. Vi kan bare tage f.eks. Grønland og dens undergrund, hvor de store kinesiske og multinationale firmaer står parat som en slange (Kinesiske Drage) ved at udnytte råstofferne til deres kæmpe industrimarked. Afrika er bare et af eksemplerne, så vores danske politikere har endnu ikke fået øjnene op for denne store fare!!...... Vi ser overalt i Vesteuropa, hvor de store asiatiske firmaer slår sig ned. U.S.A. har længe været bange for Kinas dominerende pengemagt og interesser i Amerika, så det er bare et af få eksemplerne?

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, klimatolog og
økolog siden 1976               

Sålænge vi slagter svin og kvæg, vil der være svinehoveder til.

Byldesvin

😥Kilde: Samvirke maj 2012
af Lillian Andersen

Jeg var engang på besøg hos nogle bekendte, som med mellemrum fik en gris fra landet og fik den skåret op lige til frysning.
Vi skulle så have flæskesteg, og den stod jo der og så indbydende ud (festen). Der blev skåret skiver at stegen ved bordet, og pludselig bredte der sig en uhyggelig mammel stank, og det flød ud med materie (stafylokokker) fra en byld midt i stegen.
Flere af os for op af stolen og åbnede døre og vinduer, og manden strøg lige ud i skraldespanden med stegen, og konen kastede helt vildt det op. Hele middagsbordet blev ryddet, ingen havde appetit overhovedet efter den oplevelse. Det to lang tid, inden den stank var ude af huset.

Det er bevisligt, at et stigende antal mennesker bliver syge som følge af den farlige MRSA-bakterie.. Hvis vi skal knække MRSA-kurven, skal der ske flere test kontrol på slagterierne og forbud mod handel af inficerede svin. På et år har fødevarestyrelsen uddelt 58 gule kort til svineprocecenter som har anvendt formeget antibiotika i produktionen.

Denne overskrift blev skrevet i 1976 på et Københavnsk Dagblad

Denne overskrift blev skrevet i 1976 på et Københavnsk Dagblad

Fluer (Bremser)

"Men hvis du ikke lader mit folk rejse ud af Ægypten, se. da sender jeg bremser (spyfluer) over dig og dine tjener, dit folk og dine huse, og ægypternes huse skal blive fulde af pest og bylder, ja endog jorden, de bor på!!....

2. Mosebog 8,21

HERREN skal udrydde dig med Ægyptens plager, svulster (cancer), med bylder, skab og skurv, der ikke kan læges. HERREN skal slå dig med blindhed, vanvid og vildledelse.

5. Mos. 28,27-28.

Tryk på linket: Tro ikke på alt.

Hvert år når der bliver kørt millioner af tons gylle ud på markerne i Danmark, så det vrimler med spyfluer i de små landsbyhuse, soveværelser m.m.? Sygdomme spredes med fluen!!....

Hvert år når der bliver kørt millioner af tons gylle ud på markerne i Danmark, så det vrimler med spyfluer i de små landsbyhuse, soveværelser m.m.? Sygdomme spredes med fluen!!....

Overskrift fra 1980èrne

Den sjette plage: Byldepest 2.Mos.9,8-12

Derpå sagde HERREN til Moses og Aron: "Tag begge dine hænder fulde af sod "aske" fra smelteovnen, og Moses kastede det i vejret i Faraos påsyn!
Så skal det blive til en støvsky over hele Ægypten og til betændelse, der bryder ud i bylder (og kræft) på mennesker og kvæg i hele Ægypten.
Da tog de sod fra smelteovnen og trådte frem for Farao, og Moses kastede det i vejret; og det blev til betændelse, der brød ud i bylder på mennesker og kvæg.
Og koglerne kunne ikke holde styr over Moses på grund af betændelseen, thi betændelsen angreb koglerne såvel som alle de andre ægyptere.
2 Mos.9,9 ;
Herren skal slå dig med Ægyptens svulster (kræft), bylder, skab og skurv, der ikke kan læges.
5.Mos.28,27 ; 2.Pet.2,8-9 1.Mos.19,23-28.

Landbruget stresser vores børn med sprøjtegifte, væksthormoner, stråforkorter, gyllelort, penicillin og medicinrester i kødet du spiser?

Bevar vores efterkommer og undgå hormonforstyrrende stoffer, der gør os syge og invaliderene førtidspensionister?

Alvorlig udsat stressfaktorer som f.eks. sprøjtegifte, hormonforstyrrende stoffer kan påvirke mennesker og dyr og give reduktionseffekter som f.eks. nedsat frugtbarhed, cancer i testikler, prostata,  bryst og underlivs sygdomme hos kvinder og andre alvorlige skader. Hos børn har hormonforstyrrende stoffer ændret udvikling af kønsorganer, som f.eks. ikke-nedfaldet testikler, hos dyr deformeret kønsorganer på alligatorer i U.S.A. eller nedsat yngel af sæler i Østersøen og Nordsøen (DDT, Dioxin, impotent hos purpur snegle i kystvandområdet bl.a. i Norge.

Fremtiden overlevelse er økologi, hvis jorden skal bestå!!......

Fremtidig brug af plantevækst, genteknologi GMO, antibiotika og en mulig brug af væksthormoner som en indsatsfaktor i landbruget indebærer risici for vor menneskelig helse og miljø, og opleves af mange økologer som en kilde til utryghed for forbrugerne. Det er derfor blevet efterspørgelse efter vare fra økologiske landbrugsprodukter som det norske landbrug ikke kan klare at kunne dække hos forbrugerne.
Et bæredygtigt landbrug er kredsløbsbaseret, med minimale tab af næringsstoffer og jord, godt tilpasset energiforbrug og brug af indsatsprodukter (naturlig gødskning, planteværns midler m.v.). Desværre ser vi den modsatte effekt i traditionelle landbrug, hvor man overgøder og sprøjter med gift som forurener grundvandet, kildevæld, bække, årer og fjorde m.m. og med deraf følger: hormonforstyrrende stoffer?Hormonforstyrrende stoffer sker ved udslip fra affaldsforbrændingers skorstene (dioxin) og ved brug af produkter både i industrien, landbrug og i husholdningen og kan findes i en lang række forbrugerprodukter, bl.a. tekstiler, malinger, rengøringsmidler, renset tøj, plast, fødevare-embalage, konserveringsmidler, medicin, kosmetik og hudpleje herunder solcreme, hårfarve, fastelavnssminke,  blødgøre i plastik og gummistøvler eller legetøj, benzin alm. oktan 95, tungmetaller, spildevandsslam på marker, tjærestoffer i tobak- og grillrøg, sprøjtegifte som kan findes i mad, frugter og afgrøder fra landbrug, drikkevand og den luft vi indånder. På Miljøstyrelsens liste over 194 kemiske stoffer, hvor der er fundet dokumentation for hormonforstyrende egenskaber i mindst en levende organisme. Værst af alle stoffer er ved ildebrande, hvor matrialer betsår af plastmaterialer (PCB, PVC HCB og TCDD) f.eks. byggematerialer i store eller små bygninger eller ejendomme, hvor der udvikler brand eller ildebrand i biler og køretøjer, herunder farlig udvikling af røgen bl.a. dioxiner m.m.
Europæiske og danske miljøorganisationer har opstillet en liste over 22 stoffer, som mistænkes for at være hormonforstyrrende. Det er dog ikke alle, som er at finde i danske produkter.

Danmark vil gå forrest i EU mod giftstoffer!!....

Tidligere miljøminister Ida Auken (SF) stiller nu virkelig skrappe krav til sundhedsskadelige kemikalier i hverdagsprodukter og udpeger 22 konkrete stoffer, som skal undersøges nærmere. EU skal presses til fælles regler, mener ministeren, som også er klar til danske forbud. Grønne organisationer jubler lige som jeg indehaver af denne min 123.hjemmeside.dk  Kend dig selv.
Kilde: 24timer indland Fredag 28. oktober 2011.

Husk at vende tilbage til denne hjemmeside:
Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158265Forurening af luften, vandet og jorden, vores alle sammen mad?

Når man i årtier bekendt har kæmpet mod en overmagt, ved både i skrift og tale at fremføre sine meninger, bliver man så uendelig glad ved nu at høre og se, hvor mange autoriteter heriblandt læger som politiker der nu har fået øjnene op for forureningen i luften, vandet og jorden, - de tre elementer, der er så livsnødvendige for folkesundheden, ja for hele slægtens forsatte beståen -, og man forstår, at nu må politikerne "tage skeen i den anden hånd", selv om det går på tværs af økonomiske interesser, for nu er det i den ellevte time.
I dag sprøjter gartner, frugtavler og landmændene, sviner vandløb og planterne til med gift. Bagefter  spiser vi frugterne deraf. Er der noget at sige til, at børn og voksne får ondt i maven, eller får kræft eller anden dårligdom? Jeg forstår skam godt, at man i mange årtier for længst er begyndt at demonstrere mod denne forfærdelige ulykkelige udvikling, at unge allerede i 1967 i San Francisco "Flawer Power børn" gik til modstand og angreb mod de farlige gifte man brugte i Vietnam krigen og den øvrige forurening med plastik, der nu i 50 år har fundet sted mod vor Moder Jord i dag. Det var en protestbevægelse, som opstod dengang mod brugen af krigsgift og anvendelsen af farlig plastik, der nu flyder overalt i naturen og på vores middagsbord i form af embalage som vi ingen anelser har, måske afgiver giftstoffer sammen med det vi spiser? Vi må virkelig modsætte os den agrikulturelle voldtægt, der finder sted mod vor Moder Jord i dag. Den både meningsløs, smagløs og usædelig.
Kilde: G.I.N. Naturhelbredelsens Fremme og Bevarelse

Tryk på linket: www.vitanyhed.dk/12158277 og vend tilbage til denne side!!....... 

Køb dansk frugt og grønt, som indeholde minemale sprøjtegifte eller slet ingen. Det er især økologiske æbler fra udlandet som kan indeholde rester af sprøjtegift kobbersulfat?

Køb dansk frugt og grønt, som indeholde minemale sprøjtegifte eller slet ingen. Det er især økologiske æbler fra udlandet som kan indeholde rester af sprøjtegift kobbersulfat?

Det er nødvendig og beskytte dit drikkevand inden det er for sent?

Sprøjtegifte i drikkevandet lukker 100 vandboringer hvert år.

Regeringens egne eksperter konkludererde i 2003, at der skulle etableres sprøjtegiftfri zoner på helt op til 300 meter for at  undgå giftrester i drikkevandet. Aligevel er zonerne ikke etableret.
Sidste år fandt man rester af den mest brugt ukrudtsgift, Roundop i 4,5 pct, af de danske drikkevandsboringer.
Det koster mellem to og fem millioner kroner at etablerte en ny vandboring. Nu lukker vandværkerne altså 100 boringer om året, fordi der er rester af sprøjtegifte i drikkevandet.
 
Se denne video fra 15. april 2014:

www.tv2oj.dk/arkiv/2014/04/15?video_id=46247&autoplay=1
 
GMO: genmodificeret soja www.vitanyhed.dk/55835459  

Blandt de vingede væsner er bien kun liden, men hvad den frembringer er det bedste af alt sødt.
Siraks Visdom 11,2
Salomos Visdom 7,7-8

Blandt de vingede væsner er bien kun liden, men hvad den frembringer er det bedste af alt sødt.
Siraks Visdom 11,2
Salomos Visdom 7,7-8

Svin forgiftet af kviksølv i 1970èrne

Her er beviserne om forurening og de farlige tungmetaller, som blev beskrevet om for 50 år siden?

Her er et lille udpluk af de tusindvis bøger, som handler om forurening i vores daglig dag!!... Dommedag allerede i morgen? Vi lever i en beskidt og forpestet verden med forurening, krigshelved, terror, henrettelser og folkemord på uskyldige mennesker!!...

Her er et lille udpluk af de tusindvis bøger, som handler om forurening i vores daglig dag!!... Dommedag allerede i morgen? Vi lever i en beskidt og forpestet verden med forurening, krigshelved, terror, henrettelser og folkemord på uskyldige mennesker!!...

Kvælstof, gylle og slam dræber alt liv og spreder MRSA bakterier med sig overalt og ind på hospitalerne, venteværelser m.m.?

Venstres politik med landbruget i spidsen truer fremtiden med forurening, så næste generation ikke har rent drikkevand om 20 år? Hvert år lukker der 100 vandboringer!!...

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk igen og du kan læse teksten

Sæt pilen på billedet så der kommer en lup frem, tryk igen og du kan læse teksten

Det store madspild ender som CO2 forurening?

Landbrugets udledning af kvælstof er opbrugt for 2016?

Metro Expres 25. februaf 2015

Når havene oversvømmes af plastik, kemiske stoffer o.m.a., så dør koralhavene

Vi står overfor den største miljøkatastrofe i nyere tid, opvarmning af atmosfæren og det store CO2 udslip?

Den værste forurening i 100 år med CO2 udslip fra gylle og bakterier!!....

Gylle (ammoniak) er den værste bakteriebombe og CO2 forurening af dem alle?

Bjørn Lomborg er en af de danskere, der er bedst kendt internationalt. Med sit forfatterskab, samt efterfølgende debut og foredrag er han en af de mest efterspurgte foredragsholder over hele verden. I 2008 blev han udnævnt som "en af de 50 mennesker", der kunne rede planeten "JORDEN". I 1998 skrev Bjørn Lomborg fine kronikker i Politikken, af de mest publicerede påstande og forudsigelser om global opvarmning var forkerte.

I 1973 blev jeg som er indehaver af denne 123hjemmeside.dk udlært i bekæmpelse og reducering af den globale opvarmning CO2 fra oliefyr som montør, idet mit arbejde bestod i at være med til blandt andre i oliefyrsbranchen, at regulere 100.000 oliefyr der bare stod og blafrede lige ud i den blå luft, forkert justeret og indstillet, så oliebrænderne på små og store ejendomme sendte store mængder CO2 ud i atmosfæren. Det førte mig senere til, at studere klimatologi og klimaforandringer. Nu fulgte en ophedet debat også med i kølvandet efter Bjørn Lomborgs udsagn, idet han skrev mere en 400 artikler i de største danske og udenlandske dagblade, nogle af dem læste jeg.

I 2008 fulgte jeg med i Galthea skibet, en havekspeditionen over 50 år. Oceanernes påvirkning af det globale klima i form af optagelse af CO2. Det største - og måske vigtigste - projekt på Galthea 3 havekspedition, var "kulstoffets kredsløb". Der var himmel til stor forskel, hvor skibet indhentede sine målinger af "kulstoffets kredsløb" CO2, idet ikke alle målinger på havoverfladen var ens? Hvor der var mest plankton og koralrev eller dybde på havoverfladen, viste måleresultaterne stor aktivitet af CO2? Formålet med havekspeditionen var at undersøge, hvor meget CO2 koralrev eller plankton (tang) kan optage eller afgives, herunder også forrådnelse fra verdenshavene. Ifølge undersøgelser tyder alt på, at verdenshavene ikke vil kunne hjælpe med at dæmpe den globale opvarmning, som ellers var hovedformålet med reducering af CO2. Det skyldes sandsynligtvis at havene er fyldt med dumpning af giftigt affald fra 1950-2000, senere de store mængder opløst mikroplastik fra rensningsanlæg, der skyller spildvandet ud i havene. Siden den verdensberømte havforsker Jack Coustay i 1950èrne udforskede verdenshavene, fandt han store områder med råddent plankton som indeholder "metangas" og når det eksploderer under havoverfladen, udløses jordskælv med tsunami til følge (undersøiske eksplosioner). Man har opserveret sådanne undersøiske eksplotioner ved en stor sø i Rusland, men disse eksplotioner i verdenshavene kan også ske ved olielommer efter oppumpning på olieplatforme? Derfor sørger man for, at pumpe vand ned i disse lommer igen. "Der er ingen tegn på, at optaget af CO2 i havet vil øges i takt med, at det bliver varmere i atmosfæren". Tværtimod må vi forvente, at optaget bliver mindre fremover i havene, hvilket nu også skyldes de milliarder af tons mikroplastik som findes i havene omkring Bermuda trekanten år 2015, som bliver ført med Golfstrømmen? Så hvis vi forsætter med at udlede CO2 som i dag, vil mængden af CO2 i atmosfæren stige drastisk, hvis vi stadig i større mængder udleder metangas fra husdyerne i form af kvælstof, gødning eller gylle, som er den største forureningsklide til metangas?

Kilde: Kiwi, religionsforsker i kulturhistorie, climatolo og økolog siden 1976  

100 landmænd dør hvert år af dyernes staldgødning (ammoniakdampe).

Af økolog, klimatolog
og indeklimaekspert,
tidligere ansat i Scandion (ionmåling)


Unge landbrugsmedhjælper sætter deres liv på spil p.g.a. giftige ammoniakdampe (kvælstof) i svinestalde og ved gylleudledning på markerne. For der er ingen statstik på, hvor mange landmænd som bliver syge og dør af lugtgener fra giftgassen ammoniak, men officielle tal viser, at ca. 1300 personer som hvert år er nabo til grisefarme i Danmark dør af kræft, bylder, blodsygdomme og et nedbrudt immunforsvar. Fri ammoniak i blodet er så giftig, at det føres til centralnervesystemet hvor det sker en reduktion, arminering af biosyntesen af livsvigtig glutaminsyre og påvirker aminosyrerne (B-vitaminer).

Den 7. april 2011 blev der i den lille landsby Ørslev ved Ringsted med 500 parcelhuse, udledt tonsvis af store mængder gylle fra tre nærliggende svinefarme, heraf med op til 6-7000 grise i svinebesætningen bl.a. ved Ottestrup - Ringsted. Grisefarmen har nu fået tilladelse til at producere 29.000 grise årligt, men indtil nu ser det ud til at det er gået i hårdknude? Svinefarmen skal tilsluttes det lille vandværk i byen, som skal levere store mængder vand til grissestaldene og det er der flere som er imod? Det drejer som om tusindevis af kubikmeter årligt og her er man bange for forurening? Gårdejeren havde ellers troet, at han kunne udvinde vand fra eget vandværk, men det er der vidst ikke givet tilladelse til af hensyn til naturen i området? 

Fredag den 8. april 2011 blev lugtgenerne i området af gylleudledning fra flere svinefarme så voldsomme, samtidig med at metrologerne havde målt orkanstyrke flere steder i Danmark. I vores parcelhus, der ligger midt i byen op mod hovedgaden fortællere en af landsbybeboer, at gyllestanken nærmest blev suget eller presset ind i boligen gennem vinduer og dørsprækker med thermo vinduer. Som indeklimaekspert gennem ti år hos Scandion, var de positive iontal helt oppe i det røde felt, tal der godt kunne se ud til at være livsfarligt, at opholde sig indendørs i stuen eller køkkenet med så ram en lugt var uliderlig. Så min kone og jeg besluttede os i hast, at forlade vores bolig og flygte i vores by i bil til ophold hos familie i København.

Uheldigvis fik min kone gener med sit ene øje allerede samme dag, hvilket blevet værre og være nærmest somblodsprængt rødt og som jeg mener skyldes den kraftige basiske ammoniakdampe, der blev presset ind i øjet p.g.a. vejret.

Mandag den 11. april kl.11,00 tre dage efter da Ringsted Teknisk Forvaltning åbnede for borgerservice og da gyllestanken var på sit højeste og endnu ikke forsvundet i luften, kontaktede jeg Kommunen. Men som sædvanlig kan man ikke få fat i den medarbejder, som skal behandle den slags sager. Hen på eftermiddagen da lugten endnu var slem, blev jeg ringet op af Ringsted Kommune Miljøafdelingen og forelagde dem sagen, men hvorfor skal borgerne finde sig i denne stank fem dage i træk? Hvorfor skal man netop smide den stank af gylle ud på markerne i vindstyrke "orkan"?

Teknisk Forvaltning havde ingen anden forklaring, at der ikke er nogen lovhjelm på området, så man kan ikke gribe ind i dens slags sager, sagde den ansvarlige i Teknisk Forvaltningen.  Jeg fortalte om den stinkende og giftige gasarten metan, og det dårlige øje som min kone havde pådraget sig?

Ammoniak kendes fra gyllebeholdere hos landmænd, idet den stinkende lugt herfra kan værre temmelig ram og overvældende. Derfor husker min kone og jeg tydelig måneden før, da vi fik besøg af en landmand og hans kone og som kun var på besøg en halv time. En time efter de havde forladt vores hus, stank det stadig af lort og pis i stuen, men meget være var stanken fra landmandens træsko, der blev sat i gangen, hvor lugten forblev i huset op til flere timer!!.....

Ammoniak er en giftig gasart, der består af kvælstofatom sat sammen med tre brintatomer, som har en skrækkelig stinkende lugt. Tidligere tiders redning af et menneske heriblandt børn som er faldet ned i en gylletank som i gamle dage lå under en mødding, har ofte kostet to liv samtidig, fordi redning kræver åndedrætsværn  med lufttilførsel og beskyttelsesdragt, samt iltanlæg til genoplivning.

Ammoniak bruges i større køleanlæg f.eks. i København i nærheden af Dybels Station ved Kødbyen, hvor en 16 tons ammoniak tank står, der tidligere fordelte ammoniak rundt til brugerne af kølemidlet. Anlægget blev bygget i 1930èrne og renoveret i 1990èrne. I dag er der pålagt skrap miljøkontrol af en overbrusnings anordning som sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af udslip. Lagertanken der delvis kun er fyldt, rummer tre tons ammoniak, hvilket vil kunne skabe alvorlige problemer for beboerne på det halve Vesterbro eller jernbanelinjen og de øvrige virksomheder, skoler o.s.v., der ligger i nærheden. Flere steder i verden er der sket togulykker med væltede ammoniaktanke, værst i Indien, hvor 6.000 mennesker omkom.

Vælter sådan en togtankvogn med ammoniak, opstår der en voldsom eksplotion af katastrofale følger og som dræber alt i en omkreds af op til flere kilometer. Ammoniak suger alt ilt til sig, så der er ingen luft tilbage til nærmeste omgivelser, mennesker , dyr og fugle dør. Sådanne kemikalietogstammer kører over hele verden og den værste togkatastrofe skete i Bopal Indien for årtier siden.

Vælter sådan en togtankvogn med ammoniak, opstår der en voldsom eksplotion af katastrofale følger og som dræber alt i en omkreds af op til flere kilometer. Ammoniak suger alt ilt til sig, så der er ingen luft tilbage til nærmeste omgivelser, mennesker , dyr og fugle dør. Sådanne kemikalietogstammer kører over hele verden og den værste togkatastrofe skete i Bopal Indien for årtier siden.