Denne side er nedlagt

THE END

Den hemmelighedsfulde sekt på Jesu tid var zeoloterne

Zeoloterne omtales i Ny Testamente, som tilnavn til en af Jesus apostel Luk. 6,15 og Apostlernes Gerninger 1,13.

Den sidste og afgørende kamp før Gudsrigets oprettelse år 33 e.Kr.

Hemmelighedernes bog

Dødehavsrullerne fra ørken ved sandet

Qumran 1947

KOLONE I

Krigsrullen i Dødehavsrullerne, heri tales der om Belilas hemmeligheder. Samme udtryk kommer til udtryk i Sektrullen og Habbakukomentarene jvf. Nytestamente 2. Tess. 2,7. Her drejer sig om konkrete modstander af dødehavssamfundet, præsterne i Jerusalem lige før Messias komme år 33. e.Kr..

I hemmelighedernes bog kollone 1 står, om alle uretfærdighedernes hemmeligheder. De kender ikke hemmeligheden om det, der skal ske, og de tidligere ting de ikke agter på, og ikke ved, hvad der skal komme over dem, jøderne og præsteskabet i Jerusalem og de skal ikke redde sig ud af hemmeligheden, ved det der skal ske. Og dette skal være jer til tegn på, at det skal indtræffe år 33 e.Kr. altså Kristus: Når ryggeløsheden slægter prisgives og uretfærdigheden forsvinder for retfærdigheden, lige som mørke forsvinder for eller lys og ligesom røgen får ende, så den ikke er mere, således skal uretfærdigheden få ende for evigt, og retfærdigheden skal åbenbares som solen, eller jorderigs mål, hvilket så skete år 33. e.Kristus. Og alle de, som har holdt underfulde hemmeligheder tilbage, det gælder også de nuværende trossamfund Jehovas Vidner, Adventisterne, Mormonerne, Power kirken m.fl. skal ikke længere være til, men kundskab skal opfylde jorderig med visdom, og der skal der ingen sinde mere være tåbeligheder uden forstand. Forvist skal ordet gå i opfyldelse som fortælles i Joh.1,1-14 og sandt er budskabet, og af dette skal I vide, at det ikke vender (uoprigtigt) tilbage: Mon ikke alle eller folkeslagene afskyr ryggesløsheden. Og aligevel trives den hos dem alle og i dag år 2022? Aligevel, er der nogen læbe eller tunge, der holder fast ved den? Hvilket folk skulle have behag i, at et, der er stærkere end det, undertrykker det? Hvem har behag i at få sin rigdom stjålet med uretfærdighed? Men er der noget folk, der ikke undertrykker sit nabofolk? Hvor er det folk, som ikke stjæler rigdomme, der hører andre til?

Talen om tegn giver dog den bedste mening, her især Paulus` ord om det, eller den, der holder igen "Antikrist" og derved udskyder tidspunktet for udbredelsen, forjættelsen af de sidste tiders hemmeligheder, som fandt sted på Golgata år 33 e.Kr. Derved er tidspunktet for udfoldelsen af de sidste tiders hemmelighed "Antikrist" og som mange mener i dag er de forskellige sekter, Jehovas Vidner, Adventisterne, Mormonerne m.fl. og kirken, både den katolske, protestantiske og den østlige ortodokse kirke fra Rusland? Paulus gik nærmere og så tæt ind på "Antikrists" optræden og den sidste tids afgørende kamp før Gudsrigets oprettelse for 2.000 år siden. Om "underfulde hemmeligheder; som vi også finder i Dødehavsrullernes fund i 1947 ved Qumran ved Det Døde Hav bl.a. Sektrullen, Takkesalmerne og i Habbakukkomentarerne, sidstnævnt som er blevet stærkt rettet siden Jesus blev korsfæstet år 33 e.Kr. af jøderne og i forhold til fundet af teksterne i Dødehavsrullerne?

Tryk på linket og vend tilbage hertil: Profeten Habakkuk

Thi jorden skal fyldes af kundskab (visdom) om HERRENS herlighed, som vandene dækker havets bund.

Habb. 2,14 

Gud gjorde de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten (måneskær) og stjernerne; og Gud satte dem på himmelhvælvingen til at lyse på jorden og til at herske over dagen (planter) og natten og til at skille lyset fra mørket (uretfærdighed). Og Gud så, at det var godt.

1. Mose bog 1,16-18

Retfærdighed skal åbenbares som solen, der er jorderigs mål, forsåvidt som dens "vandring" deler døgnet ind i nat og dag.

Hemmelighedernes bog:

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud

Joh. 1,1-14; Kristi fødsel ; 1.Mos.1,1 ; Joh. 8,58 : 10,30 ; 17,5 ; 1. Joh. 1,1 ; Åb.19,13.

Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det var der liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket begreb det ikke.

Joh.1,2-5 ; Joh.12,35-46:

Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn! Det sagde Jesus og gik bort og skjulte sig for dem (Farisæerne).

Joh. 12,35-46

Takket være vor Guds inderlige kærlig og barmhjertighed (helbredelse), hvilke solopgangen fra det høje vil besøge os for at skinne for dem, som sidder i mørke og dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens og frelsens vej.

Luk. 1,78 ff. ; Esajas 60,1 ff.

Thi jorden skal fyldes af kundskab om Herrens herlighed, som vandene dækker havets bund. Der gøres ej ondt og voldes ej mèn i helle mit eller bjergland; thi landet er fuld af HERRENS kundskab (visdom), som vandene dækker havets bund.

Es. 11,9-11 ; Esajas 65,25 ; Ezikel 34,25 ; Hos.2,18. 

PROFETIENS ÅND

Alle skal høre hans røst!!......

"Følg mig, siger Jesus og lad de døde begrave deres døde"!!...

Thi den time kommer siger Johannes, da alle de, som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå frem: de, som har gjort det gode, for at opstå til liv (genfødsel) og reinkarnation, men de, som har øvet det onde, for at opstå til dom.
Joh.5,28-29 ; Åb.1,3-6


Men hver i sit hold: som førstegrøde Kristus, dernæst ved Kristi komme (hvert tusinde år) ifølge Johannes Åbenbaring 20,1 ff. de, som hører ham til; derpå kommer enden, når han overgiver Riget til Gud og Faderen, efter at han har tilintetgjort al magt og al myndighed og kraft.
Luk.20,38-44. Sl.110,1 ; Ap.G.2,34 ; 1 Kor.22,41-46 ; Mark.12,35-37.
                                   ______________________________

I de fleste verdensreligioner, betegnes genfødsel (reinkarnation), at et dødt menneskes sjæl forlader legemet (ikke ånden) og genfødes i et nyt legeme f.eks. Kristi ikarnation, hvilket er en oprindelige lære om sjælevandring; genfødsel efter døden (opstandelse til et nyt åndeligt liv) her på jorden. Maria Magdalene var netop Jesus første deciple, der blev inkarneret af Jesu skikkelse, før Han opstod af graven? Hun var den største og mest betydningsfulde person i Jesus liv og forkyndelse sammen med de tre Maria`er!!....
Matt.28,1-6 ; Matt.16,20-21 ; Matt.17,23 ; Matt.17-19 ; Matt.18,29-40 ; Ap.G.13,13-15 ; Ap.G.2,23-32 ; 1.Kor.15,12-44.

Tryk på linket: Dronningen af Saba

I en kongegrav under pyramiden, har man fundet et kors på en sarkofage (kristi kors) og herioglyfferne fortæller: De gamle ægypter sagde, at "ord er levende væsner" idet de mente at "sjælen" er udødelig og vandrer videre fra slægt til slægt? Man må give ægypterne medhold i, at ord kan være en forvandlende kraft, for ord kan føre til holdningsændringer og dermed ændre menneskers adfærd. Holdninger bør komme til udtryk i handling som Jesus siger: Omven dig thi Himmeriget er dig nær (tanke, fornuft, mådehold ect.). Men selve handlingen må begrundes og forklares i Ord ellers virker det ikke
. Joh.1,1-18. 

Katharismens doktrin og reinkarnation

Thi Jesus vidnesbyrd er
profetiens ånd!!.......
 
Åb.19,19.

"Du skal ikke gemme denne bogs profetiske ord under segl, thi tiden er nær"                                                  Åb.22,10.

Retfærdig er den, som holder  fast ved de profetiske ord i denne Åbenbaringens Bog 22,7

Sejre har løven af Judas stamme Davids rodskud "JESUS KRISTUS", Faderen Sønnen & Helligånden, så han kan åbne bogen, og dens syv segl!

Jesus siger: Jeg er Davids rodskud og æltning, jeg er den strålende morgenstjerne (Solen).   Åb.22.16 ; Åb.1,1 ; 2,28 ; 5,5 ; Es.11,1.10 ; Es. 4,2 ; 4. Mos.24,1 ; Mat.2,2 ff ; Matt.3,1-17 ; Sl.110,5.

Det grundlæggende doktrin i den franske orden Katharismen fra Lyon i Frankrig i det 11-12 årh. e.Kr. var vegetarismens frembrud, som den romerske kirke anså for en kætterisk kristen "Illuminati" bevægelse d.v.s. afvigelse fra den oprindelige katolske officielle læresæstning: 

Den var efter katharernes opfattelsen, at Jesu Kristi genopstandelse ikke var som de fleste kristne opfattede det "steg op af graven", men en ord eller genfødsel "reinkarnation"? "Jesus stod ikke op fra graven i legmlig" tryk på dette link: Illuminati og vend tilbage til denne sides fantastiske historie længere nede på siden!!...

Profeten Hoseas siger: Kærlighed vil jeg, ikke slagtoffer - men søge kendskab til Gud (Visdom), som er det højeste et menneske kan opnå og det går igen i Salomon Visdomsbog, en bog man skal lede langt efter i den protestantiske kirke og menighed og som kun står på hylden i de protestantiske præsteboliger. Bogen høre ikke blandt den revideret kristne bibel i dag?

Hoseas`Bog 6,6.

Men Samuel sagde: "Mon HERREN har lige så meget behag i brændoffer og slagtoffer som i lydighed mod Herrens røst? Nej, at adlyde er mere værd end slagtoffer, og at være lydhør er mere værd end vædderfedt;

1. Samuel 15,22 ff.

Jesus ophæver nemlig slagtoffer i Jerusalem ved hans død og opstandelse, idet han siger: Gå hen og lær, hvad de ord betyder: "Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer; "thi jeg er ikke kommen for at kalde retfærdige, men syndere".

Matt.9,13 ; 12,7 , Hos.6,6 ; Ordsp.21,3 ; Matt.12,7 ; 1.Sam.15,22 ;

Når den katolske kirke hævder, at Jesu Kristi opstandelsen allerede har fundet sted, er de kommet bort fra sandheden, og de nedbryder trosbegrebet hos nogle ifølge disse kapitler: 

2. Tim.2,15-19. (1.Kor.15,15 ; Ap.G.2,25-32 ; Ap.G.13,32-39 ; Sl.16,10 ; Sl.2,7 ; Hebr.1,5 ; 5,5-7 ; Matt.27,46-50 ; Sl.22,2 ; Hebr.5,8-9 ; Es.45,15-18 ; Hebr.2,1-14 ; Es.455-13 ; Sl.45,7-8 ; Es,11,2-5)? 

Profeten Esajas ord går i opfyldelse:

Skønt Jesus havde gjort så mange tegn og mirakler for deres øjne, troede de dog ikke på ham, så det ord gik i opfyldelse, som profeten Esajas havde sagt: "Herre, hvem troede det, vi forkyndte, og for hvem åbenbares Herrens arm.

Joh.12,36-38 ; Rom.10,16.

Derfor kunne de ikke tro; Esajas har jo et andet sted sagt: "Gud har forblindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjne og fatte med hjertet og omvende sig, så han kan læge dem (for sygdom)!!...

Joh.12,38-40 ; Es.6,9 ff. ; Matt.13,14 ; Ap.G.27,33 ; Rom.11,5-8 ; Es.29,4-6 ; 5. Mos.29,4 ; Es.8,2-13 (Matt.4,4.) ; 2.Mos.16,4-16 ; 2.Mos.15,26 ; 2.23,25 ; 4.Mos. 11,1-10 (v/18-35) ; Sl.78.26 ff. ; Sl.103,1-5 ; Sl.106,24-26 ; Kor.10,5 ; Hebr.3,17 ; 4.Mos.14,32 ff. (29-34) ; 4.Mos.11,25-27

Opstandelse fra de døde

Åbenbaring 20,6-12: Retfærdig og hellig er den, som har del i den første opstandelse! dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusinde år: Og når de tusinde år er til ende (1000 år), skal Satan blive løsladt af sit fængsel. Og han skal gå ud for at forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner.
Og Djævlen "Satan" ismanuel som havde forført dem blev kastet i ild- og svovlsøen, hvor også dyret (666) og den falske profet var: og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder indtil jordens ende.
Og jeg så de døde, store og små, stå foran tronen (i himlen), og bøger blev åbnet; endnu en bog blev åbnet: Livets bog "Det ny Testamente"; og de døde (som ligger i graven), blev dømt ud fra det, der stod skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.
Kom derfor Jesus Kristus i hu (tanke, ihukommelse og omvendelse), oprejst fra de døde, af Davids slægt - ifølge mit evangelium. 1. Kor.15,4-5 (reinkarnation).
Jeg overgav jer nemlig som noget af det første, hvad jeg selv modtog: at Kristus døde for vore synder, efter skrifterne "Det gamle Testamente".
Det, som Han har forjættet ved sine profeter i hellige skrifter;  
Rom.1,2.
- og at han blev begravet, og at han er opstået på den tredje dag efter skrifterne "Det gamle Testamente"
1. Kor.15,3-4 ; Sl.16,10-11.
Thi Dødsriget giver du ikke min sjæl, lader ikke din hellige skue graven eller forrådnelse. Ap.G.13,35.
Jeg forkynder jer det glædelige budskab efter (år 2000 siden), at den fojættelse, som blev givet forfædrerne, har Gud opfyldt for os disciple, og      deres børn, ved at lade Jesus opstå, sådan som der står skrevet i den anden salme: "Du er min Søn, jeg har født dig i dag" altså ( altså for 2000 år siden)!
Ap.g.13,32-39 ; Sl.2,7
Men Gud gjorde ende på døden og lod ham opstå, fordi det ikke var muligt, at han kunne fastholdes af døden, men blev "metaforisk" eller som et skinlegeme!!......
Ap.G.2,24.
Denne Jesus, har Gud ladet opstå; derom er vi vidner (ikke Jehovas Vidner)? Så kommer vi også til at stå som "falske vidner" om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han opvakte Kristus, hvem han ikke har opvakte , såfremt døde i virkeligheden ikke opstår. 1. Kr.15,15: Thi David siger med sin forstand på ham "Fader Guds Søn Jesus". "Jeg havde altid Gud som han kaldte "Fader" (Abba) for øje; thi han er ved min højre, at jeg ikke skal rokkes.

Ap.G.2,15-27 ; Sl.16,8-11

David siger med tanken på ham: Jeg har altid Herren (Jesus Kristus) for øje, han er ved min højre side, så jeg ikke rokkes:

Du har lært mig livets veje; den vil fylde mig med glæde for det åsyn.

Ap.G.2,28-36 
Ap.G.2,28-32:
Mine brødre! lad mig få lov at tale frit til jer om patriakken David; han er jo både død og begravet, og hans grav findes hos os den dag i dag.

1.Kong 2,1-10 
1. Kong. 2,1-10
Så lagde David sig til hvile hos sine fædre og blev jordet i Davidsbyen. David sov jo hen, efter at han i sit slægtsled havde tjent Guds frelseplan, og han blev lagt hos sine fædre og så forrådnelse; 1. Kong. 2,10 ; ApG.2,29. 
Ap.G. 13,32-39.
- men den, som Gud Fader har opvakt, så ikke forrådnelse altså " det var Jesus Kristus"; Så skal, I da vide, brødre, at ved ham forkyndes jer syndernes forladelse og ved ham bliver enhver, der tror, retfærdiggjort fra alt det, som I ikke ved Moses lov kunne blive retfærdiggjort fra:

1. Kong 2,1-10 (Ap.G.13,39):

Fredens Evangelium:
skrevet af evangelisten Johannes Markus

"Moses, den største i Israels, tillod vore fædre at spise kødet af rene dyr og forbød kun kødet af urene dyr. Hvorfor vil Du "Jesus" da forbyde os kødet af alle dyr? Hvilken lov kommer fra Gud? Moses`lov eller Din"? Og Jesus svarede: "Gud gav gennem Moses ti bud til Jeres forfædre. "Disse bud er hårde", sagde Jeres forfædre, og de kunne ikke holde dem. Da Moses så dette, fik han medlidenhed med sit folk og ville ikke, at de skulle gå til grunde. Og han gav dem da ti gange ti bud, der var mindre strenge, så at de kunne følge dem!!....
Thi det, som var umuligt for loven (Moses), fordi den var magtesløs på grund af kødets (begær), det gjorde Gud, da han sendte sin egen Søn i syndigt køds "skikkelse" og for syndens skyld og således fældede dødsdom over synden i "kødet", for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden.

Rom.8,1-15


                                              ________________________

Fredens Evangelium: 
af evangelisten Johannes Markus

Og Moses sagde til Herren: Mit hjerte er fuldt af sorg, thi mit folk vil gå til grunde. Thi de er uden indsigt og kan ikke forstå Dine bud.
(jvf. 2. Mos.32,14-16).
De er som små børn, der endnu ikke kan forstå deres faders ord. Om de end ikke er med Dig, Herre, så lad dem dog ikke være med dig, at de kan holde sig oppe. Og når tiden er kommen, og de er modne til Dine ord, da åbenbar dem Dine love". Af den grund sønderbrød Moses de to stentavler (slog dem i stykker), hvorpå de ti bud var nedskrevet, og han gav dem ti gange ti bud i deres sted.
5. Mos.32,15-18.
Og af disse ti gange ti bud har de skriftkloge og Farisæerne skabt hundrede gange ti bud. Og de har lagt uudholdige byrder på vore skuldre, som de selv ikke kan bære.
Derfor lærer jeg Jer kun de love, som I kan forstå, at I kan blive mænd og følge menneskesønnens syv love. Da vil englene også åbenbare deres love for Jer, så at >Guds hellige ånd kan dale ned over Jer ( jvf. Joh.1,32 Matt.3.16-17), så at Guds hellige ånd kan dale ned over Jer og lede Jer til hans lov" (Det fortæller evangelisten Johannes i Fredens Evangelium).
Og Jesus forsatte: "Gud befalede Jeres forfædre: "Du må ikke slå ihjel. "Men deres hjerter var forhærdet, og de dræbte. Da forlangte Moses, at de i det mindste ikke skulle dræbe mennesker, og han tillod dem at dræbe dyr. Og da forhærdedes Jeres forfædres hjerter endnu mere, og de dræbte mennesker og dyr i flæng. Men jeg siger Jer: "Dræb hverken mennesker eller dyr eller den føde, som kommer i Jeres mund.
Thi hvis I spiser levende føde, da vil den vederkvække Jer (gøre gengæld), men hvis I dræber Jeres føde, da vil den døde føde dræbe også Jer. Thi liv kommer altid fra liv, og fra død kommer altid død. Thi alt, hvad der dræber Jeres føde, dræber ogsåJeres legemer. Og alt, hvad der dræber Jeres legem,er, dræber også Jeres sjæle (tanker, forstand, hukommelse etc.). Og jeres legeme får, hvad Jeres føde er, ligesom Jeres ånd får, hvad Jeres tanker er?

                                 _________________________

Denne, Jesus har Gud Fader ladet opstå (genfødsel); derom er vi alle discible vidner. Ap.G.2,32
Thi hvis døde ikke opstår, så er Kristus heller ikke opstået ifølge Moses? 1. Kor.15,16-20
Men nu er Kristus opsået fra de døde som en "førstegrøde" af de hensovende. Åb.1,4-5.
Thi fordi døden er kommet ved et menneske (Adam), er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske åndsvæsen (skinlegeme) "Kristus". (1. Kor.15,21-28 ; 1. Mos. 16-18 ; Rom.5,12-18.)
Thi ligesom alle dør i Adam, således skal også alle levendegøres i Kristus d.v.s. ved "omvendelse".
(1. Kor.15,12 ; Joh.5,28.)
Ordet "opstandelse" betyder at gå fra en død over til en levende tilstand, så lad de døde begrave de døde, siger Jesus, og at det åndelige selv skulle opholde sig evigt hos Gud i den åndelige verden?

Tryk på linket: Illuminati og vend tilbage igen til denne side!!...

Tryk på linket:   

Hvem var Jesus?

Hvert femte medlem af folkekirken mener, at folkekirken bør acceptere troen på reinkarnation på linje med andre opfattelser af, hvad der sker efter døden?

Biskopper vil heller ikke anerkende folkekirkens medlemmer, som tror på reinkarnation!!...

Biskopper vil heller ikke anerkende folkekirkens medlemmer, som tror på reinkarnation!!...

Troen på reinkarnation går i opfyldelse ifølge Dødehavsrullerne?

Der er mindst lige så mange folkekirkemedlemmer, som tror på reinkarnation som på Jesus opstandelse, men landets biskopper vil ikke anerkende folks almindelige tro på reinkarnation, ej heller Jehovas Vidner?

- Men hvis man som præst mener, at det er et problem, at danskerne både tror på krystaller (ionernes vandring), Jesus og reinkarnation, så har folkekirken et problem.

Viggo Mortensen, professor i teologi ved Aarhus Universitet, peger på det store fokus på selvet, hvor man sætter individet i centrum, som en medvirkende årsag til, at folkekirkemedlemmer tror på reinkarnation.

Undersøgelser fra 2009 viser, at hver fjerde dansker synes, at de religiøse tradtioner fra Østen er spændende, men ifølge Olav Hammer, religionsforsker og ekspert i ny religiøsitet ved Sydfynsk Universitet tror ikke, at den voksende interesse for de østlige religioner vil true folkekirkens overlevelse. For som han ser det, vil danskerne stadig bruge kirken ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. www.vitanyhed.dk/55835467

Jehova var jødernes gud og ikke de kristne?

 

Magten er Guds, og miskundhed er hos dig, o Herre

Sl.62,10-12 ; 1. Kor.4,5

Paulus som var apostel for hedningerne, rejste omfattende rundt i det geografiske område af Middelhavslandene Grækenland og Tyrkiet og var ganske fortrolig med Septuaginta den græske udgave af Det Gamle Testamente, hvilket var oversat fra Tanakh (den gamle jødisk herbraiske bibel), så de græske indfødte jøder bedre kunne forstå Gud. For de græske jørder var Tanakh (Det Gamle Testamente) oprindelig uforståelig, fordi de var vokset op i Grækenland og Tyrkiet.  Septuaginta den græske bibel, menes derfor at være brugt af græsktalende jøder, som boede andre steder og uden for Israel, hvor hebraisk ikke var et primær eller flydende sprog.

Utvivlsomt har Paulus læst og oprigtigt endda brugt den græske bibel Septuagingta i hans mysterium ved mange lejligheder ved sine prædikender og vandringer i hele Middelhavsområderne. Jesus havde ikke kun 12 disciple, men i alt 72, idet alle havde været med til at omskrive Tanakh - Thoraen "Det gamle Testamente "fra hebraisk til den græske bibel Septuaginta, herfra til  Det Nye Testamente, som blev overdraget til den første katolske kirke på græsk/latin?

Hvad hedder Gud?

Gud sagde til Moses: "Sådan skal du sige til israelitterne": JHWH, er jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jacobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt til slægt.

Men i det 2. århundrede før Kristus blev født d.v.s. vor tifsregning, trådte et forbud i kraft blandt jøderne mod at udtale Guds navn. I begyndelsen af Moses bog fra gammel tid, var der ikke noget helligt ved Guds navn, hvordan folk begyndte, at "påkalde Herrens navn", som vi kan læse om i 1. Mosebog 4,1-6: Adam kendte sin hustru Eva, og hun blev frugtsommelig og fødte Kain; og hun sagde: "Jeg har fået Kain en søn med HERRENS hjælp".

Når der blev læst højt i synagoerne fra Det gamle Testamente, gjorde (og gør) rabinerne det, at de i stedet for at udtale Guds navn sagde "Adona", der betyder "Herre". Det var de samme tider at jøderne oversatte deres Gamle Testamente til græsk, den såkaldte Septuaginta. Ved oversættelsen erstatte man Guds navn med "Kurios", der på græsk betyder Herre "Adonia".

Det er usikkert, om apostlene i Israel brugte Septuaginta, idet Josva og Jesu navn er det samme på hebræisk. Det var åbenbart velbevandret i græsk, at navnet Jesus (IESOUS), men vi har ingen klare beviser for, at Septuaginta blev brugt i Israel, kun udenfor Palæstina?

I Hebræerbrevet 4,8-12 i den orginale græske tekst og den danske bibel, ser vi navnet IESOUS henvisning til Yehoshua (Joshu) i Toraen - Tanakh. Brevet til Hebræerne er skrevt af apostlen Paulus, der var meget bekendt med Septuaginta den nye græske bibel til brug for de indfødte græske jøder i Athen (Ap.G.17,15-18).

Brevet til hebræerne (4,8) indeholder referancer til både Yehoshua (Joshua) og Jesus som i begge tilfælde oprindeligt blev kaldt IESOUS (græsk), og helt sikkert var den hebraiske kristne i stand til at skelne mellem ordet. Det er helt fejlagtig og tro, at Josva betyder Jehova, idet de 72 Jesu disciple, heriblandt græske filosoffer oversatte Eliohim (Jahve) med ordet "Herren" i stedet for Gud. Matt.27,46 ; Salme 22,1-4. Hebræerne 5,7. Matt.27,43-44. Sl.22,3-9           

I septuaginta den græske bibel finder vi ikke ordet Jehova, som den hundrede år gamle menighed "Vagttårnet" påstår, men kun ordet "Herren"? Ordet Jehova blev ved en fejltagelse koblet til i det Ny Testamente omkring det 8. og 9. årh e.Kr. i stedet for Jesus "Herren" vor Gud. Jesus udtaler heller ikke nogen steder navnet "Jahve" eller "Jehova", men overalt i det Ny Testamente bruges ordet Faderen (ABBA)?
Matt.11,25-27 ; 28,18 ; Joh.1,18 ; 3,35 ; 6,46 ; 10,15 ; 14,6.
 
Derfor skal I bede således: "Vor Fader (ABBA), du som er i Himlene! Helliget vorde dit navn.
Matt.6,9 ; Luk.11,2 ; Ez.36,23 ; 28,20-26.
 
I Ap.G. 7,45-51 ser vi navnet Jesus og Josva som er det samme navn. Det er en henvisning til Yehoshua (Joshua) i Toraen (Det Gamle Testamente). Dette er ikke en fejl. Den græske omskrivning af Yehoshua til IESOUS var begrundet deri, at de Israelske jøder i flæng udtalte Guds navn lige som "Jehovas Vidner" den nye kristne bevægelse Jehovas Vidner, som opstod i mideten af det 18. årh. e.Kr.?

Omskrivning af navnet Javeh, Israels Gud, blev afkortet til Jah eller Jahu. Man undlod gerne det sidste h og skrev Jahve.

Den tidligere gængse, men gale udtalelse Jehova blev mulig ved, at hebraisk skrift oprindelig ikke havde bogstaver for selvlyde, men kun for medlyde; først i det 8. århundrede e.Kr. blev selvlydstegn opfundet af jøder, som blev indføjet i teksten under eller over medlydstegnene. Altså blev navnet oprindelig skrevet JHWH, og israelitterne udtalte det Jahveh. Nu ville de senere jøder ikke bruge navnet, måske fordi de skønnede, at et guddommeligt egennavn kan lede tanken hen på flere guder; i stedet sagde de Gud (hebr. Elohim), den Højeste som Jesus også udtalte før han blev korsfæstet i Ny Testamente danske oversættelse:
Matt.27,46 ; Sl.22 ff. Sl.18,32 ; Sl.106,1. 107,1 ; 117,1-2 ; Rom.15,11 ; Sl.100,1 ; 118,1.

Til sidst ville jøderne ikke engang udtale Guds navn, men sagde i stedet Herre (Adonai), hvorfor også de græske jøder (og Jesus disciplene) oversatte det til Herre (græsk Kyrios) i Septaginta. For at sikre denne sprogbrug gav man senere navnet Jhvh Adonajs selvlydstegn o og a. I tidens løb gik den rette udtalelse i glemmebogen, og da de lærte kristne i 13. århundrede Gamle Testamente, intet kendte til navnets historie, ja, også Christian d.4 som plantede navnet Jehova på Rundetårn i København, udtalte de det, som det skrives i den hebraiske bibel: Jehova.

Den græske udgave af Det Gamle Testamente Septuaginte blev skrevet af 72 jøder, heriblandt og græske filosoffer og mere end 100 år før Messias blev sendt her til jorden og den indeholdt allerede det græske navn IESOUS som er en omskrivning for Det Gamle Testamente hebraiske navn Yehoshua (Joshua) vist neden for.

                                   ____________________________

Paulus brev om frelse til Filliperne

Lad det samme sindelag råde i jer, som hører livet til i Kristus Jesus, siger Paulus. Da Jesus var i guddomsskikkelse her på jorden, holdt han det ej for et røvet bytte, at være Gud lig (Eliohim)? For de kristne på Jesu tid blev HERREN det navn, man gav ham for at tilkendegive hans guddommelighed. 

Salmernes Bog 22,1 og Matthæus 27,46??....Filliperne 2,1-9. ; 1.Kor.8,5-13; Joh.17,1 ; 2.Kor.8,9:

Således talte Jesus. Og han opløftede sine øjne mod Himmelen og sagde: Fader timen er kommet; herliggør din Søn, så Sønnen kan herliggør dig (Eliohim): Salme 22,1 jvf.

Matt.27,46 ; Joh.17,1-8 ; Joh.6,30-46.

Thi jeg er kommet ned fra Himmelen, ikke for at gøre min vilje, men Faderens vilje (Eliohim), som sendte mig, så derfor. Ingen kan komme til mig, uden Faderen, som sendte mig, drager ham; og jeg skal oprejse ham på den yderste dag (før dødsriget)?

Joh.6,38-47:

Der står jo skrevet hos profeterne: "Og de skal alle være oplært af Gud". Enhver, der har hørt og lært af Gud Faderen, kommer til mig (IESUS).

Joh.5,21-34.

Johannes var den bærende og skinnende lampe, og til en tid ville I fryde jer ved hans lys.

Joh.5,35-37 ; Joh.1,18-23 (Dødehavsrullerne).

Jesus gav afkald på ordet og tømte sig selv og tog en tjenerskikkelse på sig og blev et menneske lig. Og da han i fremtræden fandtes som et menneske, ydmygede han sig selv og blev lydig til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne: Jesus Kristus, Guds Søn Frelseren

Hebr.2,9 ; 1,4 ; Ap.G.2,23 ; Ef.1.20 f.

❤for at Jesu navn hver knæ skal bøje sig i Himmelen og på jord og under jorden,

Es.45,23 ; Rom.14,11 ; Åb.5,13.

😘og hver tunge skal bekende (bede) til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre!

Ap.G.2,36 ; Rom.10,9 ; 1.Kor.8,6.

Det står skrevet i Dødehavsrullerne


Temaet over verdensdommen står bl.a. skrevet i Dødehavsrullerne og Esajas kap.24 - 28,1-15.
1. Kor.14,21 og 22.) Matt.11,25-27. Joh.1,18 3,35-36 ; 6,34-40 ; 10,15 ; 14,6.

Takket være den aktualiserende omtydning af bibelordene er Habakkukkommentarerne i Dødehavsrullerne som blev fundet i 1949, blevet vort hidtil vigtigste kildeskrift til dødehavssektens "Essæerne" ældste historie kendt, en sekt som man tidligere ikke kendte noget til? Gennem kommentarernes spredte oplysninger i Dødehavsrullerne, åbenbarer der sig visse hovedlinjer af et drama, der begyndte som et modsætningsforhold mellem Jerusalems ledende præster farisæerne og en gruppe fromme jøder kaldet "Essæerne", hvis præstelige leder, retfærdighedens lære, blev genstand for forføgelser på Jesus disciple, som måtte flygte bort fra den hellige stad Jerusalem og ud i ørkenen (Massada), hvor ellers røvere, fribytter og flygtninge holdt til, og hvor den nye pagts menighed Qumran (Kristendommen) blev grundlagt.
Tryk på linket: Qumran
 
 
Dødehavsrullen til den såkaldte Habbakuk-kommentar fra hule 1 ved Qumran er sammensat af to strimler læder. Håndskriften er klar, stor og regelmæssig, større end de fleste fundne ruller fra hule 1, men knap så smuk som Krigsrullen og i Takkesalmerne. Overalt er den såkaldte "kvardratskrift" benyttet fra Aramæisk i århundrede før Kr. f. og anvendt af Jøderne lige siden. I Habbakuk-kommentaren er Gudsnavnet Jahve (tetragrammet, dvs. navnet med de 4 bogstaver J-H-W-H skrevet med den gammelsemetiske skrift, som Israelitterne (og Moabitterne og Fønikkerne) tidligere benyttede.

Thi HERREN er Jeres Gud, han er den, der vandrer med Jer.
5.Mos.20,4 ; 2.Mos.14,13 ff. ; Dødehavsrullerne: Krigen mellem lysets og mørkets sønner KOLONNE X 4 linje. 

Gud (JHWH) talede til Moses og sagde: "Jeg er HERREN! For Abraham, Isak og Jakob åbenbarer jeg mig som Gud den Almægtige (Himlen og Jordens Skaber), men under mit navn "HERREN" gav jeg mig ikke til kende for dem.
2.Mos.1-8 ; Ez.20,19 ; 5.Mos.4,1

Tryk på linket: Halleluja  

Fra det hebraiske navn Yehoshua (Jesus) til græsk og derefter ukorrigeret fejl i omskrivning til sidste forvandlet fejl til korrupt engelsk J (Jesus) er ikke Frelserens navn, idet der ingen bogstav J på hebraisk. Der er ingen J i Tanakh Det Gamle Testamentes) skrifter, som blev skrevet på hebraisk og aramæisk.

Fra det hebraiske navn Yehoshua (Jesus) til græsk og derefter ukorrigeret fejl i omskrivning til sidste forvandlet fejl til korrupt engelsk J (Jesus) er ikke Frelserens navn, idet der ingen bogstav J på hebraisk. Der er ingen J i Tanakh Det Gamle Testamentes) skrifter, som blev skrevet på hebraisk og aramæisk.

Den Ioniske Græske Filosofi blev til Kristendommen

Filosofi historie

I den nyere filosofihistorie er de ioniske filosofers indsats karaktiseret som overgangen fra mutos (ca. 300 f.Kr.) til logos, d.v.s. overgangen fra forklaringer i form af gudesagn til forklaringer i form af rationelle naturlove og - elementer (kosmonogi).

Naturen opfattes som en enhed. Den fælles møntfod kan enten være et af de fire elementer eller dem alle (jord-, ild-, vand- og luftelementet), den kan være matematiske elementer, dvs. tal og deres tilsvarende figurer uden for vores syns rækkevidde. Hermed er grunden lagt til den græske rationalisme, den filosofiske overbevisning, at vi med vores rationelle tænken har et middel til at erkende virkeligheden, at verden er fornuftig indrettet efter Guds anvisninger, som står skjult som retorik i Bibelen. Som alle generelle udsagn om konkrete ting siger det ikke meget, før man med eksempler har oplyst, hvad der menes med fornuft".

Ifølge den græske filosof Aristotles, som i korte historiske indledninger til sine store værker, udpeger han sin forløbne Thales fra Milet i Ioniens kulturcentrum som værende "den største filosof". Thales skal have hævdet, at alt kommer af vand.

Aristoteles selv rubricerer Thales vand som et af sine egne fire perspektiver på tingene, nemlig det noget består af, materien, elementerne. Her er vand det fortrin også senere, at være velkendt fra Bibelen Det Gamle Testamente i alle tre tilstandsfoprmer: is, vand, damp svarende til de tre af elementerne og med ilden som det dynamiske fjerde element, alle nævnt i Bibelen, der med sin varme smelter det faste og får det flydende til at fordampe f.eks. ildens engle i Johannes Åbenbaring 14,18, vandenes engel Åb.16,5.

Den særlige evne hos ilden får senere filosofen Heralkit til at udnævne den til altings ophav i stedet for vand. I brevene til Galaterne fortæller apostlen Paulus og betragter magterne de engleskarer, der står bag ved elementerne (ilden, luften, vandet osv.) og hersker over dem; (jfr. 2-Pet.5,10, vandenes engel Åb.16,5, ildens engel Åb.14,18, vindens engel Joh.3,8 (jvf. Åb.7,1).

Englemagter er oprindeligt et græsk ord, der betyder sendebud. Jud.9 kaldes Mikael ærkeenglen (overengel), som meddeler visdom til mennesket. I Ny Testamente omtales forskellige klasser af engle f.eks. skytsengle for ting, som de har herredømme over, vindens engel (Åb.7,1) vandenes engel (Åb.16,5) og ildens engel (Åb.14,18), som førnævnt.

I forbindelse med magter og myndigheder, betegner Paulus brev til Efesserne 3,10 ; 6,12 og Kolloserne 2,15, troende ånder eller herskere eller magter og myndigheder (Kor.1,16), engle eller åndemagter (Rom.8,38 ff jvf. 2. Pet. 2,10 ; Jud 8, magt og myndigheder og kraft (1. Kor. 15,24) - ligesom de øvrige her nævnte forskellige klasser af engle:

Jeg så en vældig engel komme ned fra Himlen. Han var (Jesus Kristus) indhylet i en sky, og regnbuen over hans hoved, og hans ansigt var som solen over hans hoved (gloria), og hans ansigt var som solen og hans ben som ildsøjler, så dette er virkelig Åbenbaring 1,16 ; 4,3 ; 5,2)., og i hånden holdt han en lille, åben bog. Og han satte sin højre fod på havet og den venstre på Jorden (Åb.10,1 ff.). Og han råbte med høj røst når en løve brøler; og da han havde råbt, lod de syv tordner (basun) deres røst høre. Og de syv tordner havde talt, ville jeg skrive; men jeg hørte en røst fra Himelen sige: "Gem under segl, hvad de syv tordner (med et brag) talte, og skriv det ned!" Åb.10.4 ; Daniel 12,4.9.

Og englen, som jeg så stå på havet og på jorden, hævede sin højre hånd mod Himelen.Daniel 12,7 ; 1.Mos. 14,22

og svor ved ham, som lever i evighedernes evigheder (reinkarnation), ham som har skabt himmelen, og hvad der er i dem, og jorden, og hvad der er på den, og havet, og hvad der er i det: Fristen er omme; ja i de dage, da den syvende engel lader sin røst lyde og skal til at blæse i basunen, er Guds hemmelige rådslutning fuldbyrdet, således som han har forkyndt i glædesbudskabet til sine tjenere profeterne.

Åbenbaring 10,1-7 ; Amor 3,7 ; Ap.G.3,21.

Åndsvidenskabelige ord:

Ifølge åndsvidenskaben er naturånder naturens ikke-menneskelige intelligente eller halvintelligente skabninger af forskellige grader. De har intet fysisk legeme, og hører ikke til menneskehedens udviklingslinje. De lavtstående naturånder, som også er beskrevet i Bibelen, har æteriske legemer og de højt udviklede er astrale. De fleste tilhører dog de lavere niveauer af devaernes evolutionslinje. De deles sædvanligvis i fem hovedgrupper, der svarer til Bibelen de fem manifesterede elementer: Æterens, ildens, luftens, vandets og jordens naturånder eller elementer. Bibelen nævner ånder mange gange, hovedsageligt i Ny Testamente hvor Jesus uddriver onde ånder.

Den Hellige Ånd er en del af den hellige (reenighed (Gud, Sønnen og Helligånden) og er som en slags stedfortræder for Jesus Kristus. Kristendommen lærer, at når du bliver frelst og bestemmer, at du vil have Jesus i dit hjerte, strømmer Helligånden ind og gør den stærk i troen. Særlig visse kristne bevægelser lægger megen vægt på Helligåndens kraft, og mener, at der er vigtigst at bruge gaver, som du kan få fra Ånden (tungetaler, profetier lige som her osv.).

Da lød der i Himmelen høje røster, som sagde: "Verdensherredømmet er nu blevet vor Herrens og hans Salvedes "Mesias" Jesus Kristus og således meddelte ham Helligånd, han skal være konge i evighedernes evigheder!!....

Åbenbaring 11,15 ; Sl.2,2 ; 22,9 ; Daniel 2,44 ; Zakarias 14,9 ; Åb.10,7 ; 12,10.

Jordens konger rejser sig, fyrsterne samles til råd mod HERREN og mod hans salvelse.

Sl.2,2

Den vide jord skal mærke sig det og omvende sig til Herren, og alle folkeslagenes slægter skal tilbede for hans åsyn; thi HERREN er riget, han er folkenes hersker. De skal tilbede ham alene.Sl.22,29-32.

"Vi takker dig Herre, den almægtige Gud Herren Zeabot "Herskares Herre", der hersker over engleskarene, som er, og som var, fordi du har overtaget din store magt og tiltrådt dit kongedømme.

Åbenbaring 11,17 ; 2.Kor.6,18 ; Åb.1,8 ; 4,8 ; 11,17 ; 15,3

Og jeg hørte altret sige i Himelen: "Haleluja" lovpris vor Gud Jesus Kristus, du Almægtige! sande og retfærdige er dine domme.Åbenbaring 16,7.

Og jeg så en ny himmel og en ny jord (uden forurening); thi den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var ikke mere.

Åbenbaring 21,1 ; 20,1-15

Og jeg så den hellige stad, det ny Jerusalem, komme ned fra himelen fra Gud, rede som en brud, smykket for sin brudgom.Åbenbaring 21,2

Jesus svarede dem: "Kan brudesvendene faste, mens brudgommen (Jesus) er sammen med dem?

Markus 2,18-20

Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: "Se, nu er Guds bolig hos menneskene, og han skal bo hos dem (re/inkarnation), og de skal være hans folk, og Gud skal være hos dem, og han skal tørre hver tåre af deres øjne, og der skal ingen død være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, thi det, som var før er forsvundet.

Åbenbaring 21,1-4

Og han sagde til mig: Disse ord er troværdige og sande; og Herren, profeternes ånders Gud, har udsendt sin engel for at vise sine tjener, hvad der skal ske i en hast.

Åbenbaring 22,6

Og han siger til mig: "Skriv: Retfærdige er de som er indbudt til Lammets bryllupsmåltid" (vegetarisme). Og han siger til mig: Dette er sande Guds ord.

Åbenbaring 19,2

Og Ånden og bruden siger: Kom! "Og den, som hører (tror på evangeliet), skal sige: "Kom!" Og den, som tørster, skal komme; den, som vil, skal modtage livets vand (engel) uforskyldt.

Åbenbaring 22,17

Og han sagde fremdeles til mig: "De er opfyldt. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand uforskyldt.

Åbenbaring 21,6.

Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn: Jeg giver min lov i deres indre, og jeg vil være deres Gud og de skal være mit folk.

Åbenbaring 21,7 ; Jermias 31,33 ; 2. Kor.6,16 ; Hebr. 10,16.

Men de feje og utro og afskyelige og morderne og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres plads er i søen, som brænder med ild og svovl; det er den anden død.

1 Kor.6,9 ; Gal.5,19 ff. Ef.5,5. Åb.19,20 ; 20,14 ff. 22,15 ff.

Og en af de syv engle med de syv skåle, der var fulde af de syv sidste plager, kom og talte med mig og sagde: "Kom, så skal jeg vise dig bruden og, Lammets hustru.

Åb.15,1 ; 17,1 ; 19,7

Og han førte mig i ånden op på et stort og højt bjerg og viste mig den hellige stad, Jerusalem, som kom ned fra Himmelen fra Gud,

ÅB.21,2

med Guds herlighed i eje. Den funklende som den dyreste ædelsten, som krystaslklar jaspis.

Esajas 60,1.

Den havde en svær og høj mur med tolv porte, og ved portene stod der tolv engle; og der stod skrevet navnene over portene; navnene på Israels børns tolv stammer.

Ezikels Bog 48,31 ff.

Mod øst var der tre porte og mod nord tre porte og mod syd tre porte og mod vest tre. Og bymuren havde tolv grundstene, og på dem stod tolv navne: navnene på Lammets tolv apostle.

Og de tolv porte var tolv perler, hver af portene bestod af èn perle, og stadens gade var af rent guld ligesom gennemsigtig glas.

Og noget tempel så jeg ikke i staden; thi dens tempel er Herren, Gud, den Almægtige, og Lammet "Jesus Kristus".

Og staden behøver ikke sol eller måne til at skinne for den; thi Guds herlighed har oplyst den, og Lammet er dens Lys.

Esajas 24,23 ; 60,19.

Og folkeslagene skal vandre i dens lys og jordens konger bringe deres herligheder til den, og dens porte skal ikke lukkes dagen lang - nat skal dèr jo ikke være - og man skal bringe folkeslagenes pragt og kosbarheder til den.

Esajas 60,11-20.

Og intet urent skal nogen sinde komme ind i den, ej heller nogen, som øver vederstykkelighed og løgn; kun de, der står skrevet i Lammets bog, som er livets bog.

Åbenbaring. 21,27.

Ørken og hede skal fryde sig, ødemark juble og blomstre frodig som Sarons rose og juble, ja juble med fryd. HERRENS herlighed skuer de, Guds højhed.

Esajas 35,1

Som en lilje midt iblandt torne er min veninde blandt piger. Som et æbletræ blandt skovens træer er min ven blandt unge mænd. I hans skygge har jeg lyst til at sidde, hans frugt er sød for min gane.

Ven skal ikke mere lære sin ven eller broder og sige: "Kend HERREN!" Thi de skal alle kende mig fra den mindste til den største, lyder det fra HERREN; thi jeg deres brøde og kommer ikke mere deres synd i hu.

Jermias 31,33

Der står skrevet hos profeterne (Jermias): "Og de skal alle være oplært af Gud." Enhver, der har hørt og lært af Faderen (ABBA), kommer til mig.

Joh.6,45 ; Tess. 4,9-14 ; 1. Joh.2,27 ff.

Så siger HERREN, som skabte dig og fra moders liv dannede dig, dine hjælpere: Frygt ikke, hvem jeg har udvalgt! Så siger HERREN, han, som satte solen til at lyse om dagen og månen og stjernerne til at lyse om natten, som oprører havet, så bølgerne bruser, han, hvis navn er Hærskares HERRE:

Thi jeg udgyder vand på de tørstende, strømme på det tørre land, udgyder min Ånd på din æt, min velsignelse over dit afkom; de skal spire som græs mellem vand, som pile ved bækkenes løb.

Jeremias 35,35 ; Esajas 44,5 ; Sl.136,7 ff. ; Esajkas 51,15

Halleluja! Lovpris HERREN Jesus Kristus, thi han er god; thi hans miskundhed varer evindelig!

Salme 136,1 ff : Sl.24,2 ff.

Så siger HERREN Israels konge "Jesus Kristus", dets genløser, Herskares HERRE Zeabot "den Almægtige": Jer er den første og den sidste, uden mig er der ingen Gud.

Esajas 44,6

Mine vidner er I, sådan lyder det fra HERREN "Jesus Kristus", mine tjener, hvem jeg har udvalgt, at I må kende det, tro mig og indse, at jeg er den eneste. Før mig blev en gud ej dannet, og efter mig kommer der ingen.

Esajas 43,10 ; 44,6-8 ;

På den sidste og store højtidsdag (Påsken) stod Jesus frem, råbte og sagde: "Hvis nogen tørster, skal han komme til mig og drikke" Den, som tror på mig, fra han indre (nyrerne) skal der, som skriften har sagt, rinde strømme af levende vand.

Johannes Døberen 7,37-39

Det sagde han om den Ånd (Hellig), som de, der troede på ham, engang skulle få; thi Ånden var endnu ikke kommen, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.

På den store dag skal du sige: Jeg takker dig, HERRE Jesus Kristus, thi du vredes på mig, men din vrede svand, og de trøstede mig.

Esajas 12,1-5 : Joh.4,13-26 ; Joh,16.17-22 ; 16,7-16 ; Ap.G. 2,4 ; 10,44 ; 19,2-6 ; 5. Mosebog 31,1-5

Vær ikke bange for dem som dræber legemet, men som ikke kan dræbe sjælen (reinkarnation); frygt hellere for ham der kan ødelægge både sjæl og legeme i Gehen`na.

1. Pet.3,14-22 ; Jak. 4,12 ; Matt. 5,10 ; Ez.8,12 f.

Videnskaben forfulgt!!.....

Religion har altid forfulgt videnskaben og hundrede tusinder af kloge mænd og koner er blevet myrdet og brændt på bålet af dem katolske kirke, fordi de afslørede videnskabelige sandheder som f.eks., at jorden var rund? De frygtede, at kirkens monopol på sandheden "Oplysning" udgjorde en trussel mod intellektuel oplysning af verden.

"Mennesket er ikke tanken, men fornuften til inspiration og inteligens": Hvad vidste de gamle ægypter om "sjælen" eller hvorfor byggede menneskene pyramiderne? Pyramiderne var den første del af et religionssystem, som spredtes ud over jorden med oprindelse i Mesopotanien. Systemet var et frafald fra den oprindelige tilbedelsesform "Babylon", som Gud i begyndesen havde givet til menneskene.

Guder og Mytologi i Oldtidens Ægypten var mandens guder de kræfter som fandtes i naturen; torden, ild, statisk eletricitet, magnetisme, jordstråler, Sankt Elms- ild, vulkaner, jordskælv o.s.v.

Ægypternes gudetro var højt indviklet. Det var guddomme, som blev anerkendt i hele landet, og guder, der kun allerførst dyrkedes et enkelt steder på høje bakker "Pyrmiderne" o.s.v.. Men al dyrkelse af guder går tilbage til soldyrkelsen, idet pyramide betyder "Solen i midten" afledt af ordet Py (ild), Ra (Solen) og mide (midten). Det er en ældgammel tro hos ægypterne, at solen er det højeste af alle væsner, derfor prædiker romerkirken også solhverv d.24. december (lysets komme),,,, den var for ægypterne symbolet på al magt og godhed i univrset, opretholdelse af livet, planter, dyr og mennesker.

De rigdomme, som kom for dagens lys, da man fandt Tuankhamons grav, giver os en forståelse af det miljø, hvori Moses voksede op. Han blev opfostred som sin egen søn ved det ægyptiske hof, undervist i "al ægypternes visdom" og i sin faders hus, idet han var prinsesse Hatschepsuts adoptivsøn, hvilket gjorde ham til en sandsynlig aftager af Ægyptens trone!!......

Ap.G.7,20-23?

Moses blev opvokset i "visdom" og ordet Israel kan også fortolkes på lignende måde som pyramiden, idet ordet Israel egentlig betyder "elektrisk ild gennem solstrålerne fra solopgang i øst? Jo er det hebraiske navn for ildguden. Det optræder også på græsk, idet det omvandrende jødiske folk Hetitterne også kaldt Ionerne: "JON" er opkaldt efter As (Is), Ra er solstrålerne. El er som vi allerede har hørt - guden for statisk atmofærisk el-fænomener "JOASRAEL" er lig med Israel. Moses hentyder hele tiden til "HERREN" Jesus Kristus i nærhed af Pyramiden i Giza (Skystøtten), der følger med "HERREN" under deres ustanselig vandring på 40 år fra Ægypten til Israel? I ørkenen lever jødefolket udelukkende af vegetarkost "Manna" himmelkorn jvf. 2.Mos. 16 ; Joh6,31 ; Hebr. 9,4 ; Åb. 2,17? Da de ser fuglene falde til jorden udenfor lejren i ørkene og spiser kødet og har vagtlerne (fugle) mellem tænderne, dør 1500 jøder, som er en advarsel fra Gud HERREN om at leve vegetarisk af manna på deres vandring!!....

4.Mos.9,15-17 ; 10,33-36 ; 2.Mos.40,38 ; 4.Mos.14,14 ; 5.Mos.1,32-33 ; 4.Mos.11,25 ; 12,5 ; 14,10 ; Ap.G.2,17-21. Es.44,3-9 ; Es.41,4 ; Åb.1,8 ; 22,13. 

I Mathæus Evangeliet 1. kap. fortælles det, at Maria, Jesus moder, var af Isajs slægt, af Isajs stub også kaldet "Jessetræet", men det hebraiske ord Jes betyder ild, sol og lyset (guddommen). At være af Isajs slægt (David) er altså afledt af ordet, at være af solen, lyset og ildens slægt. Som materien stammer fra solens ild, som vi netop har set, så er selve Jesus navn for os i sin opfattelse den himmelske stråleglans: ild, sol, lyset og Gud, som Jesus, ånden der er blevet kød i os (inkarnation). Og "Ordet" blev kød og tog bolig iblandt os, her hentydning til inkarnation:

Joh.1,14 ; Matt.1,16.

Da sagde Jesus til dem: "Endnu en kort tid er lyset hos jer". I skal vandre, mens I har lyset, for ikke mørket skal få bugt med jer (Djævlen). Og den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han går hen. Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn! Det sagde Jesus og gik bort og "skjulte" sig for dem.

Joh.12,35-36.

Men så mange som modtager og adlyder "Ordet", til dem gives kraften og lyset "Helligånden" til at blive Guds sønner og døtre, og til dem som tror på det hellige navn (ikke til forveksling Jehova), men det oprindelige og rigtige Guds navn: Jesus kristus Guds Søn Frelseren, som blev født - ikke af "kød og blods" vilje, men af Guds Ånd ved hjælp af Ordet. Og Ordet blev legemliggjort i "sjælen" og boedede iblandt os, og vi så hans kærlighed fuld af nåde. Se Guds godhed, sandhed og skønhed ifølge Johannes 1,1-14: Og Herren Jesus udstrækte sin hånd, rørte ved min mund og sagde "Nu lægger jeg mine ord i din mund, idet jeg åbenbarer:

Jeremias 1,4-9 ; Es.6,7-10 ; Matt.13,14 ; Ap.G.28,25 ; Joh.12,40 ; Rom.11,8. 
 

Min pagt rækker ikke til dem, der handler uret!!...

HERREN Jesus Kristus er "Den Nye Pagt" repræsentant af forjættelser. Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, for at de kalede kan få den evige arv efter Abraham, der er lovet, ved at han (Jesus) er død til forløsninge fra overtrædelser under den første pagt (Israel).

Johannes vidner om ham, råber og siger: "Hvem var det, om hvem jeg sagde: "Den, som kommer efter mig, er kommen forud for mig; thi han var til før mig?"

Joh.1,16.

Den næste dag ser han Jesus komme hen imod sig, og han siger: "Se Guds lam, som borttager verdenssynd! Det er ham, om hvem jeg sagde: "Efter mig kommer en mand, som er kommet forud for mig; thi han var til før mig," altså før vor tidsregning. Og jeg kendte ham ikke "Jesus Kristus"; men den, som sendte mig for at døbe med vand, han havde sagt til mig: "Den du ser Ånden dale ned over og bliver over, han er den, der døber med Helligånd, altså Jesus+ Nu har jeg selv set det, og jeg har vidnet: Han er Guds Søn."

Joh.1,29-33.

Derfor har Ingen nogensinde set Gud; den enbårne Søn, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk (den nye pagt)?

Joh.1,18 ; 2.Mos.33,17:

HERREN (Jesus) svarede Moses: "Også hvad du siger, vil jeg gøre, thi du har fundet nåde for mine øjne, og jeg kender dig ved navn. Og han sagde: "Du kan ikke skue mit åsyn, thi intet menneske kan se mig og leve."

Dom.13,22 ; 2.Mos.33,20.

Derfor er "Jesus" mellemmand for en ny pagt, for at de kaldede må få den forjættelse, evige arv, efter at Hans død har fundet sted (Jesus) til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt.

Hebræerne 9,15.

Men Jesus dadler jo, når han siger: "Se, dage skal komme, lyder det fra Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og Judas hus;

Hebræer 9,16 ; Jermias 33,1 f.f. ; Hebræer 10,16

- ikke som den pagt, jeg sluttede med deres fædres Gud "JEHOVA", den dag jeg tog dem ved hånden for at føre dem ud af Ægyptens land, derfor brød jeg ikke om dem, siger Herren (Jesus Kristus).

2.Mos. 24,6 ff.

Thi dette er den pagt, jeg i dagene herefter vil oprette med Israels hus, forjættelsen.

Hebræerne 8,8-13.

Dog er det ikke således at forstå, at Guds ord har svigtet; thi det er ikke alle dem, der stammer fra Israel, som virkelig er israeliter;

4. Mos. 23,19 ; Samuel 15,29 ; Joh.8,39 ; Rom 2,28 Åb.2,9.

- ej heller er de alle sammen børn, fordi de er Abrahams afkom, men; kun "Isak" skal afkom nævnes efter dig.

1.Mos. 21,12.

Det vil sige; det er ikke de kødelige børn (Islam) araber og murhamed, der er Guds børn, men det er kun de børn, som er født i kraft af forjættelsen, der regnes for afkom.

Rom. 9,8 ; Gal. 3,29 ; 4,23-28.

Thi et forjættelsesord er dette: "Ved denne tid kommer jeg igen, siger Gud Herren Jesus Kristus, og så har Sara en søn.

Rom. 9,9 ; 1.Mos. 18,10-11.

Så sagde han: "Næste år ved denne tid kommer jeg til dig igen, og så har din hustru Sara en søn? "Men Sara lyttede i teltdøren bag ved denne (åbenbaringens telt):

1.Mos.17,19.

Og da Abraham og Sara var gammel højt oppe i årerne, og dette ikke mere gik på kvindens vis,

Hebræerne 11,11 ; 1.Mos.17,15-27,

Endvidere sagde Gud til Abraham: "Din hustru Saraj skal du ikke mere kalde Saraj, hendes navn skal være Sara (herskerinde);

jeg vil velsigne hende og give dig en søn også ved hende; jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til et folk, og folkeslags konger skal nedstamme fra hende!"

Da faldt Abraham på sit ansigt og lo, idet han tænkte: "Kan en hundredeårig få børn, og kan Sara med sin halvfemsindstyve år føde en søn?"

1.Mos.17,15-19 ; 1.Mos.18,12 ; 21,6 ; Luk.1,18

Abraham sagde derfor til Gud: "Måtte dog Ismael leve for dit åsyn!" Men Gud sagde: "Nej, din ægtehustru Sara skal føde dig en søn, som du skal kalde Isak, (som betyder ler); med ham vil jeg oprette min pagt (forjættelsen), og det skal være en evig pagt, der skal gælde afkom efter ham!

1.Mos.17,18-19.

Men min pagt opretter jeg kun med Isak, som Sara skal føde dig om et år ved denne tid.

1.Mos.17,21.

Og HERRENS engel sagde til slavinden Hagar: "Se, du er frugtsommelig, og du skal føde en søn, som du skal kalde Gud hører Ismael, thi HERREN har hørt hvad du har lidt; og han skal blive et menneske-vildæsel (Islam), hvis hånd er mod alle, og alles hånd er mod ham, og han skal ligge i strid med alle sine fjender!"

Og Saras slavinde Hagar fødte Abraham en søn, og Abraham kaldte sønnen, Hagar fødte ham, Ismael.

1.Mos.16,11-16

Koranen?

Da Abrahams Herre prøvede ham med ord. Da lod Han denne gå i opfyldelse. Han sagde: "Jeg vil gøre dig (Abraham) til forbillede for menneskene." Abraham sagde: Og hvad så med mine efterkommere?  "Gud sagde: "Min pagt rækker ikke til dem, der handler uret."

Sura 2,1124 ;

Herre! Sen en udsending til dem, en af deres egne, som kan læse Dine tegn op for dem, lære dem skriften og Visdommen at kende og rense dem! Du er Den Mægtige og Den Vise"

Hvem anden end en tåbe kan føle uvilje imod Abrahams trosbekendelse? I denne verden udvalgte Vi (Ismael) ham, og i den hindsides hører han til blandt de retfærdige.

Sura 2,128 Koranen al-Baqura

Nye Testamente, Paulus ord i brevet til Galaterne?

Der står jo skrevet, at Abraham havde to sønner, èn med trælkvinden Hagar og èn med den frie kvinde?

Galaterne 4,22-23 ; 1.Mos.16,1 ff.

Trælkvindens søn (Ismael) er avlet efter kødet, den frie kvinde i kraft af forjættelsen.

Rom.9,7 ; 1.Mos.17,16 ; 18,10

Dette har en billedlig betydning. Thi disse kvinder er de to pagter: den ene fra bjerget Sinaj, den som føder børn i trældom, og det er Hagar.

Hebræerne 8,9

Hagar er bjerget Sinaj i Arabien (Babylon) og svarer til det nuværende Jerusalem, thi det er i trældom med sine børn.

Åbenbaring 18,1 ff.

Men det Jerusalem. som er oventil, er frit, og det er vor moder.

Hebræerne 12,21 ff. : Åb.3,12 ; 21,2.10 ff.

Thi der står skrevet: Fryd dig, du ufrugtbare, du som ikke føder; bryd ud i råb, du som ikke har veer, thi mange er den enliges børn, ja, flere en hendes, som har manden.

Esajas 54,1 ff.

Og I, brødre, er ligesom Isak forjættelsens børn i Jesu Kristi navn og ikke Jehova, som er jødernes Gud

Galaterne 4,28 ; Rom 9,8-31.

Dog er det ikke således at forstå, at Guds ord har svigtet; thi det er ikke alle dem, der stammer (bor) i Israel, som virkelige er israelitter;

ej heller er de alle sammen børn, fordi de er Abrahams afkom (Ismael), men: kun gennem Isak skal afkom nævnes efter dig.

1.Mos.21,12. ; Gal.4,28.

Det vil sige; det er ikke de kødelige børn, der er Guds børn, men det er kun de børn, som er født i kraft af forjættelsen, der regnes for afkom. Thi forjættelsesord er dette: "Ved denne tid kommer jeg igen, og så har Sara en søn (Isak).

Rom. 9,8-9 ; 1.Mos.18,10.

Men ligesom dengang, han, der var avlet efter kødet, forfulgte ham, der var avlet efter Ånden "Jesus" Kristus, som er HERRE og GUD, således er det også nu.

Gal.4,29 ; 1.Mos.21,9

Men hvad siger skriften? "Jag trælkvinden (Hagar) og hendes søn bort, thi ikke trælkvindens søn (Ismael) arver sammen med den frie kvindes søn!"

1.Mos.4,21,10 ; Joh.8,35 ff.

Så er vi da, brødre! ikke trælkvindens, men den frie kvindes børn.

Gal.4,31.

Derfor skal I vide, at de, som er af tro, de er Abrahams børn.

Galaterne 3,7 ff.

Og da skriften forudså, at det er af tro, Gud ville retfærdiggøre hedningerne, forkyndte den forud Abraham det evangelium: "I dig skal alle folkeslag velsignes; altså velsignes de, der er af tro, sammen med den troende Abraham. Thi alle de, der er af lovgivninger, er under forbandelse; der står jo skrevet: "Forbandet enhver, som ikke bliver i alt det, der står skrevet i lovbogen, så han handler derefter".

Og at ingen bliver retfærdiggjort for Gud ved loven, er åbenbart, thi det hedder: "Den retfærdige skal leve af tro; derfor løskøbte Kristus os fra lovens forbandelse, idet han blev en forbandelse for vor skyld; (thi der står skrevet: "Forbandet hver den, der hænger på et træ), for at den velsignelse, som blev givet til Abraham, måtte blive hedningerne til del i Kristus Jesus, for at vi ved troen kunne få Ånden, som var forjættet os.

Paulus brev til Galaterne 3,1-20.

Thi det var ikke ved loven, at Abraham eller hans slægt fik den forjættelse, at han skulle arve verden, men ved tros-retfærdighed på Jesus Kristus. Guds Søn.

Rom. 4,13-25 

Mit navn er HERREN (Jesus Kristus)?

Og de blev alle fyldt med Hellig Ånd!!...

Kan et menneske lave sig guder? De er dog ikke guder (udskåret billeder af træ, støbte figurer, altertavler i kirker osv.)!!....
5.Mos.7,25 ; Jer.16,20 ; Es.40,19 ; 44,4-11.

Se, derfor lader jeg dem mærke min hånd og min styrke; og de skal kende, at mit navn er HERREN (Jesus Kristus)!!.....
Es.40,12-31 ; Rom.11,34 ; 1.Kor.2,16.

Jeg HERREN, jeg er din Gud, som førte dig op fra Ægypten; luk din mund vidt op, og jeg vil fylde den! Men mit folk Israel ville ikke høre min røst. Da lod jeg dem fare i deres stivsind, de vrandrer efter deres egne råd.

Salm 81,11-13.

Men under mit navn HERREN, gav jeg mig ikke til kende for dem (Israel). Fra Himmelen lod han dig høre sin røst for at undervise dig, og på jorden lod han dig se sin ild, og hans ord hørte du ud af ilden (tornebusken)

2.Mosebog 3,3-14

Du fik det at se, for at du skulle vide, at HERREN (Jesus) og ingen anden er Gud.

5. Mosebog 4,35 ff.

De der elsker hans navn (IESOUS= græsk), skal bo deri (inkarnation).
Sl.69,37 ; Es.65,8-9.

Så formaner jeg jer da, brødre! ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse!!.....
Rom.12,1-2 ; 1.Kor.2,10-16 ; 3,16.

Vi ved, at Guds Søn er kommen, og han har givet os forstand (Ånd) til at kende den sande; og vi er den sande (blevet inkarneret), i hans Søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv.
1. Joh.5,20

Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, som du har sendt, IESOUS (græsk) - Kristus: Således talte Jesus. Og han opløftede sine øjne mod Himmelen og sagde: "Fader! timen er kommet; herliggør din Søn, så Sønnen kan herliggør dig (ABBA), som betyder Fader, du som er i himlen, hellige vorte dit navn?
Joh.17,1-3 ; Joh.12,23 ; joh.13,1

Thomas svarede og sagde til Jesus: "Min Herre og min Gud!" Jesus siger til ham: "Fordi du har set mig "HERREN GUD"; retfærdige er de, som ikke har set og dog tror.
Joh.20,28-31.

Jesus svarede Thomas: "Jeg er vejen sandheden og livet; ingen kommer til Faderen (ABBA) uden ved mig. Havde I kendt mig, så havde I også kendt min Fader (Jesus), og fra nu af kender I ham (HERREN) og har set ham."

Fillip siger til ham: "Herre vis os Faderen, og det er os nok:
Joh.14,6 ; 2.Mos.33,18-20 ; 1.Tim.6,16 ; 1.Joh.6,16 ; 1.Joh.4,12 ; 2,5 ; Joh.1,18 ; 1.Joh.4,12-16 ; 1.Joh.5,1 ; 2. Joh Brev 7 ; Sl.22.1-3 ; Matt. 27,46?

Ap.G.3,22:

Moses sagde: "En profet som mig vil HERREN jeres Gud lade fremstå for jer, en af jeres brødre; ham skal I høre på i alt, hvad han taler til jer. For enhver sjæl der ikke hører på en profet (Jesus), vil blive fuldstændig udrydet af folket.

Ezikel 18,4: Se, alle sjælene tilhører mig "HERREN". Såvel faderens sjæl (ABBA) som sønnens sjæl (Jesus) - de tilhører mig. Den sjæl der synder skal dø. Sådan dannede Gud mennesket af støv fra jorden (muld) og blæste livsånde i hans næsebor (luft), og mennesket blev en levende sjæl (Gud) menneskesøn?

1. Mos.2,7 ; Josua 3,9-12 ; 2.Kor.3,3-6.17-18 ; Joh.6,63.

Valentin var den romantiske kristne teolog

Valentins Dag er de romantiske klichèers dag: Blomster, rødt velur og romantikkens musik. Vi hylder ham og den kommercielle helligdag d.14. februar, det vi ikke kender: Valentin blev forelsket i fangevogterens datter, der blev vegetar lige som Valentin. Hun var smuk som en roser, havde forståelse for livet, men uheldig i kærlighed, for Valentin led martyrdøden for sin overbevisning om, at Jesus ikke var et menneske kun et skinlegeme (Ånd), der var kommet til verden (sjælevandring) for at frelse os syndige mennesker!!.....

Profetiens Ånd: Den evige SANDHED

Kærlighed gør ikke næste noget ondt, derfor er kærlighed lovens opfyldelse!!.....

Tryk på linket: Qumran

Vagttårnet vakler med løgn og bedrag og er det nye Babylon!!...

Jehovas Vidner Politianmeldes for rasisme

nordjysk.dk 25. juli 2013

Vagttårnets retorik mod frafaldne medlemmer af Jehovas Vidner er gået over stregen, mener støttegruppen for tidligere medlemmer.
Det står nu klart, at Jehovas Vidner bliver anmeldt til Politiet for rasisme. Det bekræfter Poul Dal, der er formand for støttegruppen for Tidligere Jehovas Vidner.
På deres stormøde anklager Vagttårnet deres tidligere medlemmer for at være bærer af dødsens farlig virus, Roskildesyge og som slanger og forurenet jod og at 10 partikler er nok til at smitte mennesker? Det er den åndelige sygdom Jehovas Vidner anklager, der hedder "frafaldne" og den kan på mange måder, sammenlignes siger Vagttårnets øverste råd med en smitte- og dødsensfarlig sygdom. I deres sympositum peger de på 2 smittefarlige kilder til denne sygdom: Satan Djævlen og frafaldne mennesker, der ikke er Jehovas Vidner. De forsøger, at drage folk til sig i løgn og magt uden at kende tilstrækkelig til Ny Testamentes budskab og henviser til Johannesevangeliet. Her siger Jesus om Satan, men Vidnerne glemmer alt om, at Jesus var Gud og ikke jødernes  Jehova?


Thi Gud har ikke givet os fejheds ånd, men krafts og kærligheds og besindigheds ånd.
2.Tim.1,7 ; Rom.8,10-16.


Jesus er Guds Søn:

Vi ved, at Guds Søn er kommen, og han har givet os forstand til at kende den sande; og vi er i den sande, i hans Søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud (Jesus) og det evige liv.
Joh.17,3 ; 20,28 ; 14,6:
Og deri består kærligheden, at vi vandrer efter hans bud. Dette er budet, at I skal vandre i kærligheden, således som I har hørt fra begyndelsen.
Joh.14,15 ; 1.Joh.5,3
Thi mange forfører er draget ud i verden (Jehovas Vidner), og bekender ikke, at Jesus er Kristus, kommen i kødet (inkarnation). Sådan er forføren og Antikrist. Jehovas Vidner tror nemlig ikke på inkarnation (det levende ord eller genfødsel), at vi bliver født påny?
2.Joh.7.
Mine børn, nu er det de sidste tider (2000 år siden); og som I har hørt, at Antikrist kommer, således er allerede nu (år 33 e.Kr.) mange antikrister trådt frem; deraf ser vi, at det er de sidste tider.
1.Joh.2,18 ; 1.Joh.2,18-22.
I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud; thi mange falske profeter er draget ud i verden.
1.Joh.4,1.
Vogt jer for de falske profeter, som kommer til jer i fåreklæder (kjortler), men i deres indre er glubske ulve.
Matt.7,15. 
Derpå kan I kende Guds Ånd; enhver ånd, der bekender, at Jesus er Kristus (den salvede) kommen i kødet (inkarnation) er af Gud.
Og enhver ånd (menneske), der ikke bekender Jesus (Kristus; den salvede) er ikke af Gud, men dette er Antikrists ånd (græsk ord), der betyder Mod Kristus som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden.
1.Joh.4,2-6 ;

Johannes vidner nemlig om ham, råber og siger: "Ham var det, om hvem jeg sagde: "Den, som kommer efter mig, er kommen forud for mig; thi han var til før mig (Jesus)."
Joh.1,13-18 ; 3,3 ; 1.Pet.23-25 ; Jak.1,18-27 ; 1.Pet.5,1-13.
Thomas svarede og sagde til Jesus: "Min Herre og min Gud (om Jesus).
Joh.20,28-31.
Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vide, at I har evigt liv, I, som tror på Guds Søns navn (Jesus)?
1.Joh.5,13-21.
Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans Søns Jesu Kristi navn og elske hverandre, som han har befalet os.
1.Joh.3,23
Og den, der holder hans bud, bliver i Gud (Jesus), og Gud i ham; og deraf kender vi, at han bliver i os (inkarnation), af den Ånd, han har givet os.
1.Joh.3,24.
Judas (ikke Iskariot) siger til Jesus: "Herre! hvoraf kommer det, at du vil åbenbare dig for os (disciple) og ikke for verden?"
Joh.14,22-23:
Jesus svarede og sagde til ham: "Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord; og min Fader (ikke Jehova) skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham (inkarnation).
Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i jer?
1.Kor.3,16 ; 6,17-20 ; Ef.3,17-21.
Ingen har nogensinde set Gud: den enbårne Søn (Jesus), som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.
Joh.1,18 ; Matt.11,25-30 ; Joh.6,44-51 ; 1.Tim.6,16-17.
   

Hvem er den gamle Beelzebul?

😎"Dæmonernes fyrste"

Det gamle Testamente taler om dæmoner. I tiden mellem Det gamle, og Det nye Testamente, rundt regnet et tidsrum på 400 år, kobles dæmonerne og djævlen sammen, således at djævlen bliver dæmonernes fyrste, altså de onde ånders fyrste "Beelzebul" spyfluernes herre, der smitter andre med bakterier og uhumskheder fra møddingen hvor de end sætter sig?
Thi alle borde er fulde af spy (fluerne), uhumskheder (kød, blod og råddenskab) flyder på hver en plet? "Hvem vil han belære, hvem tyder han syner"? Kun hakke og rakke (ned), rakke og hakke, lidt i vejen her og lidt i vejen der!" Ja, med lallende læber, med fremmed mål vil han tale til dette folk, han, som dog sagde til dem: "Her er der hvile, lad den trætte hvile her, her er der ro!" - men de ville ej høre, jøderne - (Jehovas Vidner). Kilde: Esajas.28,8-11. ; 1.Kor.14,21 ; Es.33,21-25 ; Zakarias.8,18-23 ; Joh.4,19-26 ; Hebr.4,12-14 ; Jeremias 6,11-22 ; Matt.11,25-30 ; Matt.23,34-39 ; Matt.21,9-11 ; Salme 118,20-29.

Og Josua (IESOUS) på græsk sagde: "Derpå skal I kende, at der er en levende Gud iblandt, jer?
JOSUA BOGEN 3,10.


Fandens naive billede!!...

I dag er nogle blevet så oplyste, at vi jo godt ved, at Fanden med horn og fork var middelalderens naive billede, malet på kirkelofter, kirkens folk til magt, lægmanden til skræk og advarsel.
Middelalderen skabte til skræk sit billede, som menigheden altid havde for øje og i sind, hvilket også gælder for Jehovas Vidner som går fra dør til dør og forsøger, at formidle Bibelen?


Nu er djævlen kulturhistorie og restaureringsværdig sat op i enhver dansk kirkehvælving, udbringning af bladet Vagttårnet!!.. Nogle ved ikke, hvad middelalderens mennesker egentlig forestillede sig med djævlen  "Beelzebul"., men han var sikkert en realitet, en man undertiden foreskrev sig til, sluttede aftale med til evig fortabelse.
Satan, Djævlen, Beelzebu betyder fjenden. Denne Satan får kun en beskeden plads i Det gamle Testamente "fluernes herre", idet han faktisk kun nævnes tre gange: Jobs Bog, hvor han og Gud diskuterer om Jobs menneskelige kvaliteter. Gud priser Job, men Satan Djævlen "Beelzabul" får Gud til at udsætte Job for mange og hårde prøvelser lige som mennesket i dag?

I Mattæusevangeliet fjerde kap. 1-11. bliver Jesus fristet af Satan - Djævlen Beelzebul efter de 40 dages og nætters faste i ørkenen. Så fasten og "nadveren" må have spillet en afgørende rolle for midelalderens kristne menighed uden tvivl? I Fredens Evangelium beskrives nadveren, som faste og vegetarkost hvor kødspisning er en forbandelse, som giver sygdom af enhver art? Vi møder Djævlen som den onde frister allerede som slangen i paradisets have. Den onde som lokker mennesker bort fra den gode vej, en slags faste og vegetarkost, som er Guds vej.

Slange eller djævel eller Beelzebul, eller hvilken navn man end ville kalde ham, så repræsenterer det i alle skikkelser det ondets magt i menneskets evige kamp og sygdom mellem godt og ondt, et "dualistisk" syn bl.a. lys og mørke.

Hvem er han denne Djævel, denne Fanden, Lucifer, Mørkets Fyrste og Beelzebul eller hvad man nu foretrækker at kalde ham: Det er ham med hornene i panden. Selvfølgelig kender vi ham da, idet han er hæslig som alt det onde. Han er den skinbarnlige modsætning til den hvide Jesus-skikkelse med det lange hår, det bløde skæg og den ædle skikkelse, som Thorvalsen har skabt ham som en statue foran Vor Frue Kirke.

Middelalderens billede af Satan, Djævlen og Beelzebul har stadig tag i nogle mennesker. Der foregår jo den dag i dag djævleuddrivelse i visse ofte isolerede og fattige egne. Men nogle finder ham selv i sig selv bl.a. sangeren og sangskriveren Michael Falck og Lars Lilholt, som har skevet en bog om "Besat af Dæmoner", hvilket består af druk hver dag som til sidst tager overhånd!!.. Man må nok sige, at djævlebegrebet i sin middelalderlige, klassiske form ofte er miljøbestemt, således at den middelalderlige djævleskikkelse fremtræder tydeligt i samfundsgrupper blandt sangere og musiker, der har en primitiv trang til at konkretisere det onde, hvilket kan være en positiv ting, hvis blot ikke modsætningen mellem godt og ondt forenkles for meget og det skrev dr. teolog Bent Noack om et signalement "Hvem er Satan" til POLITIKKEN Søndag d. 9 februar 1975, hvilket jeg blev opvækket af: 

Viljen som person Djævlen lever stadig som en person. Vi mennesker har bare mægtig svært ved at forestille os en vilje, altså Guds eller djævlens vilje, uden at forbinde ham som en person i os selv?

Når man beder til Gud, forestiller de fleste sig vel på en eller anden måde en person, en menneskelig skikkelse. Jesus gik på jorden, og da han var i en menneskeskikkelse af opfattelse, er det som om vi også mener, at Gud må være det. 
Vanskeligere er det med djævlen. Vi må opfatte ham som fortabelsen, det man er prisgivet, hvis Gud slår hånden af os. Men hvorfor taler vi om djævlen, når vi i dåben har fået frelsen og er blevet Guds børn?
Jo, mange vil måske stille det spørgsmål, hvorfor vi ikke bliver frelst resten af tiden indtil vi dør? Der gør vi også, fordi Gud i os selv (ondt og godt) er herre over vor liv og død.

Besat af narkotiske stoffer?

Som skribent af denne blok www.vitanyhed.dk har jeg tit tænkt over narkotiske stoffer, hvilke rolle det betød i 60èr-miljøet og som musiker, hvor ikke mindre end 7 af de bedste rockstjerner er afgået ved døden af Djævlens købmænd, besat af narkotiske stoffer bl.a. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones (The Roling Stones) Jim Morrison ( The Doors) , Elvis Presley, Michael Jackson og ikke mindst verdens bedste sangerinde Withney Hutson: 

At overvinde Satans fristelser?

 

Da Jesus overvandt Satan`s fristelser efter de 40 dage og nætters faste i ørkenen, mistede djævlen til sidst for evigt sin magt til at ødelægge sjæl og legeme. Som der står skrevet, skal han gå til grunde i sit eget helvede (os selv). Helvede er at være overladt til sig selv, at ville råde sig selv uden at tænke på, at vort liv er hele tiden at være stedt for Guds domstol. Vi lytter ikke til, hvad der er "skidt og kanel", godt og ondt, dersom vi vil overleve eller forlænge livet. Vi propper os med alt skadeligt i vores hverdag, bliver ofte fristet på hænder og fødder af reklamer, billige skadelige ting (fødevare) og styrter lige i afgrunden.
Det er som om djævlen i disse år vender tilbage i en mere og mere personlig form som magthaver, hvilket også gælder på arbejdspladser, politisk osv. Vi finder os i alting, uden at gå på kompromis, om vi nu kan holde til disse fristelser f.eks. ny bil, hus, i stedet for at leve sundere. Vi bruger mange penge på materielle goder, men sparer på sundheden og køber billige discaunt varer, der slet ikke har nogen værdi eller indeholder kvalitet i sig selv for et godt og sundt helbred. Det gælder f.eks. genetisk modificerede fødevare (GMO) i planter, foder og dyr som bliver slagtet og indført i supermarkeder eller restaurationsbranchen f.eks. oksekød fremstillet af hestekød til bøffer, grise med lang krop som har flere ribben o.s.v.? De fleste økologer er betænkelig med denne form for fødevare, hvis indhold måske kan skade mennesket på længere sigt, et indhold som ikke er fra Guds skabte natur? Forkert kost eller sammensætning af proteiner, vitaminer og mineraler ved nedbrydning, der måske i den sidste ende skader menneskets stofskifte i organismem med sygdom til følge?
 

I år 2009 læste jeg i et motorblad, at Djævlen også sidder bag rettet og det er måske sandt, idet han kan være en ung eller lidt ældre fartbølle? Selvfølgelig findes han mange andre steder i vores hverdag, og når ulykken så rammer os kan vi måske ikke forstå, at det netop skulle gå ud over mig. Det er min opfattelse, at præsterne er for dårlige til at informere konfirmanterne om Djævlen i vores hverdag. Bibelen fortæller overalt mere end totusinde steder, at han er til; f.eks. naturkatastrofer, oversvømmelser o.m.a., og her gælder det for alles vedkommende, at vi skal være mere barmhjertige og hjælpe disse ofre, hvilket også lægerne gør i stor udstrækning.
Jesus fastede i 40 dage og nætter, idet han lod kroppen (sjæl og legeme) få hvile, derfor er fasten en slags "den sidste nadver". Vi bør være tænksom med alt det vi putter i munden og ikke sluge alt for et godt ord (kamelen). Jesus siger også, at dette er mit legeme og dette er mit blod, derfor er der også mange som i dag bliver syge af den mad med ringe kvalitet!!.....
Præsterne har fået til opgave, at udlægge lignelser om sundhed, men de gør det bare ikke efter foreskrifterne!!.....I stedet prædiker de om en Gud som kommer til os og det gør djævlen også? De forsøger at få os til at tro på, at han har langt hår, fuldskæg og går i hvide klæder? Man kan spørge sig selv, hvorfor præster har hvide klæder ved højtider og sorte klæder ved begravelser, men bibelen siger tydeligt: Vogt jer for dem som kommer til jer i lange fåreklæder, i deres indre er glubske ulve.
  

Den værste Djævel finder vi i den grå middelalder, hvor katolismen, paven med "korstogene" slog 4 millioner mennesker ihjel p.g.a. af deres tro på vegetarismen!!... Katharene (vegetarerne)  vidste godt, at fluen (Beelzebul) satte sig på kød, blod og uhumskheder, så mennesket kunne blive smitte og angrebet af bakterier!!..

Tryk på linket: Den gode husholder     

Har du nogensinde mødt ham ?