Metro i København årsag til tinnitus og søvnforstyrrelser?

I weekenden d. 25-27. november 2022 har jeg fået en e-mail fra en dame her på www.vitanyhed.dk. Hun bad mig om hjælp i opklaringe af hendes tinnitus og som hun har døjet med i mange år, flyttede fra bolig til bolig og Nordjylland men nissen fulgte med. Jeg bad hende om adresse og det viste sig, at hun boede på Østerbro - København, hvor flere andre beboer var plaget af Metroen (lavfrekvent lyd) og vibrationer lige som i Odense - Århus af Letbanen?

En telefonsamtale to dage efter med damen i en time og som ekspert i indeklima og selv plaget af tinnitus, så fandt jeg en formentlig sammenhæng og årsag til hendes tinnitus/lavfrekvent lyd som var vibrationer STRUKTURLYD, gnistrende ioniseret "STATISK ELEKTRICITET". Hun boede i stuen i en meget befærdet og gade, hvor man for en del år siden gravede under hendes lejlighedskompleks og i dag bor hun 11 meter fra Metroen, som ligger under den dybe muld med jord/vibrationer.

Tidliger indeklima konsulent Gerhard Nielsen ansat hos den nordiske firma Scandion 1985-1996, har fået stribevis af henvendelser siden medlem af Landsforeningen Infralydens Fjender med plagende lavfrekvent/tinnitus/patienter og med samme problemer af "bygningsresonanser" og rystelser fra stål- vindfang, blæst fra vindmøller, ventilationsanlæg, op-vaskemaskiner (bolig ejendomme), nabo støj, forstærker anlæg (bas fra højtalerkabinetter), pigtråds/koncerter, varmeveksler i parcelhuse, og beboelses ejendomme, rystelser og vibrationer fra vaskekældre, køle kompressor, jordvarme - pumper, naturgasnettet, varme- kraftværker, rystelser eller vibrationer fra Metroen i København og letbanen i Århus og Odense. Han har fulgt sagen op med de problemer, og måling af vindmølle støj som har med infralyd/lavfrekvent lyd og "bygningsresonander" at gøre, herunder vibrationer hvor der opstår "STRUKTURLYD" og som kan fremkalde høje værdier af " STATISK ELEKTRICITET" helt op til 5-6.000 volt o.m.a. på Københavns Universitet?

Da man anlagde Metro projektet i København og da G.N. læste en avisartikel "Det lyder som om der kører tog gennem stuen", hvilket også var et problem for hans faster "bygningsresonanser" i hendes stuelejlighed på Frederiksberg - Hostrupshave fra Metroen, hvor hun tydelig kunne høre og mærke den dybe vibration/lavfrekvent lyd, når toget kom og paserede hver 10 minut døgnet rundt. Der gik ikke mange år efter, hvor hun blev alvorlig syg af sukkersyge, men pludselig hørte jeg ikke mere fra hende fortæller han. Jeg rådede hende dengang til at flytte og det gjorde hun så langt væk på plejehjem i Jylland, hvor hun formentlig døde. Pludselig hørte jeg ikke fra hende efter voldsom diskussioner i telefonen. Hun ville ikke rigtig høre efter mine gode råd og forsknings projekt, hvor jeg mener at have fundet ind til årsagen og kilden bl.a. rystelser, vibrationer og "STRUKTURLYD", som nu har vist sig at fremkalde "statisk elektricitet" og en skæv IONBALANCE som er ophav til 5-6.000 volt og måling af jord/vibration i boliger fra 0,5-16 og 20 Hz med høje frekvenser på 5-6.000 hertz. I 1990 blev Gerhard Nielsen sendt ud af DTU for at undersøge det dårlige indeklima på Københavns Universitet Amager, Psykologisk afd. Her viste det sig, at være ventilationssystemet og anlæget der satte vibrationer i gang med rystelser af hele bygningen så der opstod infralyd på 76 dB og STATISK ELEKTRICITET af rystelserne.

INDEKLIMA - følt af medarbejderne pga. "statisk elektricitet" 1974-1985

Hundredetusinde af mennesker lider dagligt under dårligt indeklima - på arbejdsplads, i skole, jemme

På Københavns Universitet, Amager, starter "INDEKLIMAETS LANGE HISTORIE" med de første beboers indflytning i 1974, hvor medarbejderne gav kraftig udtryk for indeklimagener (s.15). Der skulle gå ti år før der med udskiftningen af gulvbelægningens nålefilter skete den første radikale ændring af forholdene i 1984. 

En undersøgelse over omfanget af indeklimagenerne (s.20 ff.) 2 år efter indflytningen i 1976 klargjorde imidlertid, at indeklimagenerne var udbredte: et flertal af medarbejderne på KUA led af hovedpine, træthed, slimhindeirritationer, når de opholdt sig i bygningen. Medarbejderne foranledige en række tekniske undersøgelser af ventilationstræk, radioaktiv stråling, infralyd og statisk elektricitet (s.42) Kun sidstnævnt gav entydigt svar: "generelt uacceptable høje elektriske personopladninger".

Forskningsrapporten som blev tilsendt 1990 til indeklimakonsulen G.N. for Scandion 1985-1996 antydede en sammenhæng mellem indeklima ventilations luftgnidning og nålefilter gulvtæpper og brug af fodtøj med lædersåler (s.63). Stop for ventilationen og øget rengøring i forsøgsperioden bevirkede en forbedring af indeklimaet (s.64).

Medarbejderne, der havde fået udskiftet gulvbelægninges nålefilter oplevede generelt en stor forskel: fra ubehageligt eller stærkt generende indeklima til rimeligt indeklima (s.79). - og de der dagligt opholder sig længst i bygningen mærkede den største forbedring. Indeklimahovedpine er stort set forsvundet med nåle tæpperne, træthedhedsfænomenet er klart aftaget og hud- og slimhindeirritationer er for de fleste mindskede. Blandt sygdomme, der syntes forårsaget af ophold i bygningen på KUA er forkølelser, influenzaer, bihulebetændelser og de almindeligste lungeinfektioner.

Kombinationen af gulvtæppe og kunstig ventilation forværrer problemet. Men efter at tæpperne er fjernet vil det værre muligt at fjerne flere årsager til det dårlige indeklima på KUA. Et totalstop for den kunstige ventilation, friskluftventiler (i vinduer), forbedret rengøring og en meget mere bekostelige aflukning af de åbne støvsamlende lofter (ventilations kanaler) ville udgøre flere skridt på vejen mod "et sundt hus" uden indeklimaproblemer.

Et sundt hus KUA 

Overvejelser om indeklimaets årsager er kommet så langt, at det er muligt at stille følgende spørgamål:

STOP FOR VENTILATIONEN 

Det må antages, at en betragtelig del af de sundhedsskadelige støvforekomster formeres i ventilationsanlæget (lange krogformet zinkrør) som støvsamler. Den kunstige ventilation (ryster hele bygningen med vibrationer og infralyd) og bør erstattes af naturlig ventilation med udeluft. Selv en ubetydelig blanding af naturlig frisk luft i indeluften antages af klimatologer at have en mærkbar virkning.

Bortset fra den nye pålægning af linoliumsgulvene, så består alle glatte overflader i bygningen - bordpladerne, møbler, vægge, lamper, paneler, ect. - af plastbelægninger eller andre højisolerede syntetiske materialer. Alle overfladerne "suger" opladet støv i rumluften til sig af skadelige "positive ioner" og afgiver dem, når personer bevæger sig i rumet til "STATISK ELEKTRICITET", når en pperson bevæger sig i rummet, samt påvirker rumluftens ionbalance så man bliver syg af alle mulige påvirkninger. Det vil være urealistisk kostbart at ændre de statiske elektriske forhold for flertallet af genstande. Men når større eller mindre områder i bygningen af andre grunde skal ommales, bør selvsagt benyttes godkendt antistatisk maling ect. møbler, fodtøj o.s.v..

Blandt de mangfoldige tekniske indeklimaundersøgelser, der blev foretaget på Københavns Universitet Amager, gav professor N.J. Jonassens DTU (Danmarks Tekniske Universitet) i Lyngby med senere undersøgelser det mest entydigt udsagn: Uacceptable høje personspændinger. UUddrag af Rapporten: STATISK ELEKTRICITET PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET; AMAGER, (s. 27). Du kan læse mere om uddybende og grundbeskrivelse på Google: Fysikleksikon Københavns Universitet.

Institut for social medicin

Københavns Universitet 

Jullane Maries Vej 32 2100 København Ø

Att. Poul Bonnevie                     København d. 18. april 1977

Efter Christian Bach`s måleresultater er der for mig Paul ingen tvivl om, at man må tilskrive de elektriske forhold  så stor en andel i det årsagskompleks (ventilation, infralyd og gulvbelægning)?, der ligger bag personalets klager, at man i første omgang absolut må søge disseårsager normaliseres. Først derefter er det mulighed for at vudere de andre faktorer. Med biblioteket som den største støvkilde må ventilationens betydning for støvspredningen heraf (positive ioner) taget med i betragtning, sålænge dette støv spiller en - formentling væsentlig - rolle for den kraftige rumladning f personer på 5-6.000 volt.

Uacceptablet høje spændinger 

Sammenfattende kan da siges: Man bør holde personspændingerne så lave som praktisk muligt, og i hvert fald under ca. 3.000 volt (for maksimalspændingernes vedkommende), da man ellers er næsten sikker på at en del mennesker vil føle ubehag ved opladningerne. Ud fra ovenstående betragtninger må da konstateres, at adskillige af de undersøgte, ubehandlede gulve m.m. under visse omstændigheder giver anledning til uacceptabelt høje spændinger af STATISK ELEKTRICITET:

Som led i studieprojektarbejdet tog to studerende på KUA initativ til målingen af den statiske elektricitet. Eksperten, professor  Niels Jonnasen, Danmarks Tekniske Højskole - Lyngby, "scorer selv højest" med en elektrisk opladning af ioner af professoren til 5.600 volt (uddrag af eksamens opgave).

I 1990 kontaktede professor Niels Jonnasen DTU, indeklima konsulent Gerhard Nielsen Scandion 1985-1996 om at undersøge Københavns Universitet, Amager psykologisk Afd for eksempelvis IONMÅLING, desværre kunne ledelsen ikke skaffe midler til en forundersøgelse som kun kostede et minimal beløb.

Gerhard Nielsens hypermoderne lydudstyr som kan måle støj og helt ned i jordskælv 0,5 Hz og op til 20.000

Gerhard Nielsens hypermoderne lydudstyr som kan måle støj og helt ned i jordskælv 0,5 Hz og op til 20.000

Infralyd i C-vægtning og ikke (A) over en vis grænse på 50 dB i indeklimaet, skaber ioniseret luftmolekyler "STATISK ELEKTRICITET"

Ved hjælp af audiodetektor lydmåling af indeklimatet, som er et meget fint måleudstyr, er det nu muligt f.eks. i de fleste tilfælde at pejle infralyd, d.v.s. brummen af "statisk elektricitet" fra 50 Hz" vaskemaskine, ventilationsanlæg fra 20 Hz ned til 0,5 Hz (bygningsresonans) i murværk, som frembringer "STATISK ELEKTRICITET" en brummen der kommer fra væge, loft og ud af murværk?

Tryk på linket her: Kontakt mig  

Forsætter d. 1. december 2022

Allerede i pjece nr. 4 december 1992 skriver Forbrugerstyrelsen om støj?

Kraftig høreskader giver tinnitus?

Impulsstøj som f.eks. dybe lyde, tog på skinner, kortvarig skud, et hammerslag eller to stykker metal der slås mod hinanden f.eks. nitning af stålplader på skibsskrog, som arbejderne på stålskibsværfter B&W dengang det eksisterede, blev udsat for kraftig impulsstøjstøj?

Kraftig støjimpulser kan give høreskader eller tinnitus eller voldsom kraftig hovedpiner m.m. efter bare en eller få påvirkninger. Teksten forsætter nedenunder om ørets "forsvarsmekanismer". Sidste nyt om støj og specielt infralyd skyldes "bygningsresonas", og farlige vibrationer i indeklimaet som følge af anlægsarbejde ved byggearbejde, kraner, tung trafikstøj fra lastbiler, busser, traktorer, tog og fly herunder helihopter? Disse kraftige støj impulser kan sætte bygninger i voldsom selvsvingninger, som myndighederne ikke fortæller og det kan i det lange løb være medvirkende til, at man vågner med hovedpine, hjerteforstyrelser, blodpropper, tinnitus o.m.a.

NY VIDEN OM HØRETAB

Ifølge nye tal og undersøgelser fra 2022 lider 42% af alle over 50 år, en eller anden form for tinnitus, 71% af alleover 70 af høretab, som er den største sygdom i udbrud, herunder 770.000 som er ramt af tinnitus. De fleste er ikke engang klar over, at de har et høretab som følge af den voksende lavfrekvent støj og infralyd i samfundet der påvirker balancenerven?

Kilde: Klimatolog Gerhard Nielsen, tidligere inndeklimaekspert for det Nordiske firma Scandion 1985-1996

Medlem af Landsforeningen Infralydens Fjender fra 1996-2010. 

Letbanen i Århus og Odense spolerer nattesøvnen hos beboer i lejligheder, der rystes af vibrationer?

I 2002 sendte professor Henrik Møller Aalbork Universitet for lyd, akustik og elektroniske systemer over 100 spørgeskema ud til patienter som var plaget af lavfrekvent tinnitus, infralyd og vibrationer i deres bolig, herunder til tidligere indeklima konsulent og ekspert Gerhard I Nielsen, som var plaget af lavfrekvent tinnitus og hvor der blev spurgt ind til folks måde at høre på i deres soveværelse og på kroppen om natten. 45% svarede, at de kunne mærke både lyd og vibrationer på kroppen, når de sov? Vi hører ikke kun med hørelsen, men også kroppen, sådan var sveret (lydoverfølsomhed)? G.N. har fået mange henvendelser fra ældre i Landsforeningen Infralydens Fjender fra 1995 - 2010, som var plaget af infralyd og vibrationer i deres bolig bl.a. Bodiel Waye, som han har kendt siden foreningen Infralydens Fjender blev opretttet i 1995. Det er især ældre mennesker, som var plaget af vibrationer i boligen, som jeg har lagt mærke til og med hørenedsættelse. Den form for lydløst støj (vibratione) helt ned i 0,5 hertz kan G.N. måle med sit eget fine audiodetektor måleudstyr, ja selv naboens op-vaskemaskine midt om natten i boligkomplekser for at spare på el-regningen?

Naboens vaskemaskine gjorde hende syg

Nat efter nat skete de. På præcist samme tid om natten, var min veninde vågnet med en heftig hjertebanken. En lettere panikslagen og fortumlet, måtte hun sætte sig på sengekanten i det svulmende mørke, imens resten af familien sov trygt. Med håmden på sit hjerte konstaterede hun egen uro, at noget aldeles var galt i kroppen og soveværelset? Lægens dom faldt prompe, da hun under en konsultation fortalte de natlige ting, udsatte scener over for lægen, "Du har højest - sandsynlig angst, og det vil kræve medicin", lød det helt dramatisk.

Den diagnose måtte hun lige give noget tid til. Hverken lysten til piller eller en ny livsrolle, som angstplaget var så stor. En nat var den gal igen. Da hun i mørket på ny sad og med sved på panden, noterede hun sig, at garderobeskabet rystede lidt og at der i soveværelset lød en snurrende lyd.

Nu stikker det hele for mig, tænkte hun, indtil hun fik tanke om og opdagede, at vibrationerne incl. infralyd helt og holdent stammede fra underboens rystende vulgær centrifugerende vaskemaskine, der var gået automatisk med at centrifugere kl. 3 om natten.

 

 

Richerts Fond er en udløber af opfindelsen vedrørende udstyr til jordskælvsmåling, og vibrationer i jorden helt ned til 0,5 Hz audio detektor lydmåler.

Richerts Fond er en udløber af opfindelsen vedrørende udstyr til jordskælvsmåling, og vibrationer i jorden helt ned til 0,5 Hz audio detektor lydmåler.

Underboens vaskemaskine sendte vibrationer og dyb infralyd op i lejligheden, så hun var lige ved at måtte tage anbefalet sovemedicin, udskrevet af lægen.

Underboens vaskemaskine sendte vibrationer og dyb infralyd op i lejligheden, så hun var lige ved at måtte tage anbefalet sovemedicin, udskrevet af lægen.

Fællessang "YESTERDAY" til ære for George Harrison, der døde i 2001 af kræft

19 amerikanske diplomater udsat for tinnitus lyde på hotel i Kina og på Cuba. Her er optagelsen der viser høje skingrende lyd i området 5.000 - 7.000 hertz, lysnettet 50 Hz og vibrationer helt ned i infralyd området.

19 amerikanske diplomater udsat for tinnitus lyde på hotel i Kina og på Cuba. Her er optagelsen der viser høje skingrende lyd i området 5.000 - 7.000 hertz, lysnettet 50 Hz og vibrationer helt ned i infralyd området.

I går er alle mine problemer glemt, således lyder teksten i Yesterday, George Harrison der blev 58 år og døde af kræft i november 2001. I 1997 udtalte den populære i lyd og guitarist eks. Beatlen George Harrison i protest på en pressekonference omkrig støjforurening således: "Jeg har inderst inde en stærk drøm, at den dag kommer (2025), hvor alle maskiner forstummer. De ægte ting i naturen kvæles af den inferalske larm. På gader og stræder tudes vi ørerne fulde af trafikstøj. Ja også i supermarkederne stimuleres vi til at købe, købe gennem harmfulde højtalere, hvad skal pauser bruges til? Når jeg mærker øjenlågene glide et øjeblik, et iminalt øjeblik, begynder min overboes vaskemaskine at centrifugere med vulgær overaktivitet af infralyd o.s.v. Så når jeg endelig falder i søvn, sker det med en kimelyd for ørerne af tinnitus.

Kosmisk stråling og tinnitus

Jeg søgte og fandt til sidst løsningen på kosmisk stråling og "Sudden Deafness" fortalte naturhelbreder Julia Vøldan allerede i 1968??...

Kosmisk stråling er en stærk ioniseret og gennemtrængende radioaktiv stråling øverst fra ionsfæren, som dog aftager i styrke, efterhånden som den når ned i jordens atmosfære. Men den er endnu så stærk, når den træffer jordoverfladen, at den trænger langt ned i jorden.

Vi er nomalt skabt til at tåle den kosmiske stråling, så derfor mærker raske mennesker ikke noget til den. Det gør til gengæld utallige syge, for hvem denne strålepåvirkning er størst ved månefaser og som udløser smerteanfald, ørepine, lydoverfølsomhed og ildebefindende m.m., og mange bliver bange og angst, fordi de ikke kender årsagen.

I 1976 kontaktede oliefyrsmontør i jord/krybestrømme Gerhard Nielsen Danmarks dygtigste naturhelbreder og kostekspert Julia Vøldan, som i en lang åræke var redaktør af NY TID OG VI og hun fortalte mig, at der ligger spændende forskningsarbejde og venter på dem, som vil prøve at udforske naturens hemmeligheder (jordstråler), som også er beskrevet i Bibelen. Det skete efter min alvorlige sygdom helt tilbage som baby og hvor han begynder og huske tilbage i femårsalderen. Hver vinter i barndommen blev jeg syg med konstant kroniske mellemørebetændelser, nærmest døvhed på det ene øre indtil voksenalderen. G.N. havde mange bylder og betændelser i øregange, der stoppede brat i 26-års alderen efter anvisning og bestemt kostomlægning og ved mange samtale med naturhelbreder Julia Vøldan og med henvisning fra en kiropraktor af min alvorlig rygskade, hvor jeg havde fået masser af antibiotika gennem årerne som barn  og med en forgiftning på sit arbejdsplads med håndtering af kemikalier.

Julia Vøldan skrev i sit medlemsblad og tidsskrift NY TID & VI, der startede allerede i 1952 med sin mand som redaktør Stefan Vøldan og hans alvorlige sygdom, hvor han blev lam fra bæltestedet i 14 års alderen indtil sit 19 år, og pludselig kunne rejse sig op og gå fra sin rullestol, smide både krykker og stok. Julia Vøldan fortæller, at der findes en del mennesker (ud fra bibelsk beretning), at hvis man er døv på det ene øre eller på begge øre, og hvor skaden skete pludselig og uforklarlig på èn bestemt dag (Markus Evangeliet kap.7.v. 33-38.)....Kolosserne 2,16:

Alle kender de fire månefaser, som er omtalt i Bibelen: Lad ingen dømme eder for Mad eller for drikke eller Henseende til Højtid eller nymåne, første kvarter (halvmåne), fuldmåne og sidste kvarter (halvmåne); men IKKE mange ved, at sensible mennesker dem som arbejder meget med hovedet kan påvirkes af den kraftige ioniseret kosmiske månestrling, især under de stærke strålingsdage omkring nymåne og fuldmåne, således som afdøde Julia Vøldan har berettet i sit tidsskrift fra 1952-1968, og hvor hun fandt løsningen på kræft, gigt, pludselig hørenedsættelse, øresygdom  Sudden Deafness - tinnitus o.m.a. forårsaget af luftens elektriske ladninger og forkert kost.

Diagnosen at miste hørelse "Sudden Deafness" opstår ofte uden kendt årsag, det fortæller ørelæger og audiologiske center også Høreforeningen. Der findes en del mennesker, som enten er døve på det ene øre eller på begge øre, og hvor skaden skete pludselig og uforklarligt på èn bestemt dag

Klimatolog Gerhard Nielsen som i en menneskealder har været voldsomt plaget af voldsom hørenedsættelse, ørebetændelser, bylder i øregangen, smerter i øret og lydoverfølsomhed af lavfrekvent/tinnitus siden 6 års alderen fortæller, at han boede dengang i 1953 langt ude på landet med sine forældre på en nyopført landejendom, hvor efterårs blæsten tog fat i ham og ejendoms tagkonstruktion på bondegården i Vendsysel Nordjylland. Det var et øde sted med store vind og snestorme. P.g.a. kraftige blæst og dage med voldsom lavtryk, fik han altid øresmerter og betændelser og oplevede to gange Sudden Deafeness d.v.s. at mistede hørelsen pga. 960 millibar lavtryk, der skaber infrasusen for ørerne af voldsomme sne/storme?

Naturhelbreder Julia Vøldan fortæller, at hun kendte to damer, som begge blev stokdøve af Sudden Deafeness på begge øre ved voldsom lavtryk ved nymåne før forårsjævndøgn i 1968: Den ene var en mangeårig abonement lige som G.N., og som en dag ringede til Julia Vøldan og sagde: "Fru Vøldan, jeg er så ulykkelig, for jeg er blevet stokdøv, og jeg er bange for, at jeg skal miste mit arbejde. "Jeg svarede: Hvordan kan De være stokdøv, når De kan tale med mig i telefonen?----. Jeg har lige i dag fået høreapparat" forklarede hun, "men jeg er blevet virkelig stokdøv for en uge siden på fastelavnsmandag (nymåne)? Det skete pludselig om eftermiddagen, at jeg måtte køres hjem i taxa. De kan tro, jeg er ulykkelig og angst!"

Tag det roligt! "sagde Julia Vøldan, "For jeg kan se i min kalender, at det var to dage før nymåne, at de mistede hørelsen, altså på en og samme dag med stærk sammentrækkende kosmisk stråling. Om 11 dage har vi fuldmåne, og da er der lige så stærk udvidende kosmisk stråling, så  mon ikke der da bliver åbnet for Deres hørelse igen?

Julia Vøldan fortæller til NY TID OG VI mange år efter, at hun godt kendte damen, som hun havde hjulpet før med en knude i brystet som blev helbredt, og om lørdagen, som var dagen efter fuldmåne, ringede hun mig op: Fru Vøldan. De har ret! Jeg har fået hørelsen igen, og jeg er så lykkelig!--- "Hvilken dag begyndte bedringen?--, spurgte jeg. _

"Fjerdedagen før fuldmåne var der en ganske lille bedring, tredjedagen også en ganske lille bedring og så kom en stor bedring to dage før fuldmåne, en stor bedring den sidste dag før, og i går på selve fuldmånedagen var jeg til hørekontrol og få konstateret, at hørelsen er helt normalt igen!" - Senere besøgte jeg hende en dag fortæller Julia Vøldan, og kiggede da på høreapparatet, som lå i komodeskuffe.

Den anden dame fortæller Julia Vøldan traf jeg et par måneder senere og erfarede, at hun blev stokdøv på selve nymånedagen om eftermiddagen, altså om onsdagen efter fastelavnsmandag (faste ifølge Bibelen). Damen spadserede på gaden, da hun pludselig følte sig så mærkelig tilpads. Og selv om der var livlig gadetrafik (infralyd), og se hun kunne se de forbipasserede bevæge læberne, kunne hun ikke høre en lyd. Hun blev så forskrækket, at hun skyndte sig hjem og gik i seng. Og da hun vågnede næste dags morgen, var hørelsen i orden igen!

Når man har to tilfælde af samme art, så begynder man uvilkårligt at drage sammenligninger, siger klimatolog G.N. som i 1977 havde kontakt med Julia Vøldan som fjernede hans kroniske mellemørebetændelser fra den ene dag til den anden med en bestemt kostomlægning og forståelse af "kosmisk stråling", men hans voldsomme hørenedsættelse og lavfrekvent/tinnitus var ikke til at rede pga. arbejdsrealiterede forgiftning og mange års anvendelse af antibiotika.

Vigtig at kende årsrytmen og infralyd i soveværelse ved lydmåling

Ligesom månedsrytmen kan deles i to halvdel, den ene med udvidende kosmisk stråling og den anden med sammentrækkende stråling, så har årsrytmen to jævndøgn. Ved forårsjævndøgn skal jorden "åbnes" for vækst og afgrøde, og ved efterårsjævndøgn skal jorden "lukkes" og forbedres til vinterens dvale.

Derfor er der altid megen sygdom og mange dødsfald omkring efterårsjævndøgn ved nymåne. Ligeledes forekommer der ofte stormvejer og orkan ved ved måneskifter (ebbe og flod), og især ved de måneskifter, som ligger op til et jævndøgn. Dette har været kendt siden oldtiden på Vestkysten og Føhnvinden i Sydeuropa m.m.

Erfaringen har derfor lært mig, at den allerbedste forebyggelse - både mod pludselig sygdomsanfald og mod de tilbagevendende ved forår og efterår, at sørge for en god søvnbalance og ikke blive ramt af forstyrrelser i soveværelset bl.a. infralyd og vibrationer i sengen fra trafik-, fly- og togstøj, tekniske installationer herunder fra ventilationanlæg, varmeveksler, luft- tl jordvarme pumper, rysten og vibrationer i fjernvarme rør fra varmeveksler tilslutning under gulve- væge. Og i beboelsesejendomme fra naboens op- vaskemaskiner, indbygget køleskab eller fra overboens fod og gulvtrin, elevator i samme beboelses ejendomme og boligblokke. Infralyd og vibrationer kommer meget nemt fra olie- og gasfyr, og som "snurrende" vibrationer i væge og på samme måde forplanter sig i boligen og kan opstå i andre rum som "STRUKTURLYD OG STATISK ELEKTRICITET" m.m., Omkring nymåne sammenblander infralyd i boligen med lavtrykket og vejrets forårs- og efterårs jævndøgn, så der opstår der forstærkes "kosmisk stråling" med STATISK ELEKTRICITET i boligen med forstyrrelse ved hørenedsættelse, tinnitus, gigt, fibromyalgi, kræft o.m.a.

Hvordan påvirkes mennesker af statisk elektricitet?

Forskere over hele verden har gennem næsten hundrede år arbejdet intens med udforskning af "Statisk elektricitet" dvs. ved ionernes indvirkning på mennesker, dyr og planter - og der er blandt forskerne blevet 100 pct. enighed om, at "positive ioner" kan være skadelige for den menneskelige organisme. De positive ioner kan angribe blodpladerne, hormoner, melatonin o.m.a., og således udløse et "stresshormonserotonin. For meget stresshormon serotonin i organismen forårsager forhøjet tinnitus "lydoverfølsomhed" tørhed, øjenkløe, næsekløe, forstoppelse af næse, åndedrætsbesvær, synkebesværlighed, hæshed, voldsom hovedpine ved Føhnvind", svimmelhed, kvalme, rystelser, irritablitet, nedtrygthed søvnløshed som den værste sygdom oma.

Reumatiske patienter får mere ondt i ledene, fibromyalgi. Migrænepatienter ofte hovedpine. Høfeber og astmapatienter det værre - alt sammen pga. stresshormonet Serotonin, som på syge patienter kan udløses af elendig dårlig indeklima!!... Positive ioner og luftens ekstreme lave frekvenser som f.eks. infralyd, lavfrekvent baggrundsstøj og vibrationer i boligen kommer udefra af atmosfærens kilder f.eks. vindmøller, uisoleret varme- kraftværker, vibrationer fra gasledninger, vandværker m.m.

Videnskaben kom fra det antikke GRÆKENLAND og i Bibelen fortæller apostlen Paulus, at han besøgte af "Ioniens Kultur Centrum" i Tyrkiet?

Allerede i det antikke GRÆKENLAND vidste verdens første fillosof Thales det fænomen, at et stykke RAV, når det blev gnedet med f.eks uld, tiltrak støv, uldfibre, hår og andre lette småting. RAVèt blev nemlig det vi kalder "statisk elektrisk" Og vi kalder det elektrisk fordi RAV på Græsk hedder ELEKTRON.

Som nævnt har menneskeheden kendt statisk elektricitet i mere ens totusinde år, men ikke mindst i vor tid med tørt indeklima, betonbyggeri og med anvendelse af en lang række plast- og andre syntetiske stoffer, møbler, husholdningsmaskiner og tekniske instalationer, kan "statisk elektricitet" være særdeles generende fordi personer kan trække lange gnister efter sig ved berøring af håndtag. Det var tilfældet på København Universitet Amager Psykologisk Ambulatorie fra 1974-1990 som følge af et forkert installeret Herkulæs ventilationsanlæg på toppen af taget på betonbygningen.

Derfor bliver du måne syge pga. vejrforandringer

I Sovjetunionen har man forlængst i 1960èrne konstateret en sammenhæng mellem vejrforandringer, snestorme, lavtryk, og tillige månens tiltrækningskraft i forholdet til antallet af arbejdsulykker. De stiger kolosalt, når barometeret falder brat 960 millibar eller det er ny- eller fuldmåne.

Adskillige videnskabelige undersøgelser har også vist, at over 80 procent af alle trafikulykker med dødelig udgang sker i perioder, når barometret er faldende. Mange klimaforsker mener helt bestemt, at det luftens indhold af "statisk elektricitet" elektriske atomer, plus-ioner, der spiller rollen. En klar sommerdag med højtryk er der ektra mange livsvigtige negative - ioner i luften. Når et uvejr f.eks. torden er i anmars, luftens fugtighed øges og lufttrykket falder betydeligt, kommer der overskud af positive ioner. Og der er ifølge teorien dem, der er skurken.

Ladninger i luften kan påvirke kroppen

I luften vrimler det med usynlige ioner, dvs. elektriske ladede partikler "STATISK ELEKTRICITET" også nogen gange indendør i dårligt indeklima med kraftig indhold af infralyd og vibrationer, som kun kan måles med audiodetektor måleudstyr!!..... Før et tordenvejr er i anmarts øges mængden af positive ioner i luften kraftig. Derfor føler mange mennesker ubehag - de "kan mærke", at et uvejr er under optrapning og på vej.

Indeklima og IONER 1985

I 1985 fik klimatolog Gerhard Nielsen overrakt denne puplikation, en artikel og skrivelse ved ansættelse i firmaet Scandion 1985-1996, et citat af Richard M. Carlton dr. med næstformand i Climatologi U.S.A.

THE END

NY forskning:

Klimaet har de sidste 70 år ændret sig så meget, at en dyb brummen (ikke hørbar) i boligen frembringer "STATISK ELEKTRICITET" ud fra vibrationer i vægge, gulv og lofter som er plastikbehandlet med maling, og frembringer lavfrekvent lyd vi næsten ikke kan høre, og hvor der er opstår vibrationer d.v.s. "bygningsresonanser" som er med til at gøre vores hverdag alvorlig stresset for millioner af patienter: Det er årsag til, at der opstår farlig "statisk elektricitet" i vores boliger og hverdag med yderst skadelige og farlige "positive ioner", støvpartikler o.s.v.. De er ophav til alvorlige ubelance i indeklimat og kroppen med forstyrrelse af "stresshormonet serotonin", hvilket forstyrrer hjertet og blodets dannelse eller ophav til mange alvorlige sygdomme bl.a. hovedpine, nedsat hørelse, tinnitus, blodpropper, kræft m.m.

Redigeret af klimatolog Gerhard Nielsen Scandion 1985-1996

Denne side er derfor under opdatering og forventet færdig d. 1. decembe 2022 med yderligere oplysninger og nyheder om tinnitus, ringen for ørerne, lyd overfølsomhed, akustik som G.N. har arbejdet med gennem sit tidligere firma Scandion som indeklimakonsulent fra 1985-1996. Det er derfor min overbevisning, at indeklimaet har fået alvorlig slagside i 9 ud af 10 boliger, hvor der er infralyd, lavfrekvens støj og "STATISK ELEKTRICITET", som høres af mange tinnitus patienter med nedsat hørelse? I 1974-1990 var jeg med til at opklare det dårlige indeklima på Københavns Universitet Amager, Psykologis Amb afd.hvis årsag var "STATISK ELEKTRICITET" og brummelyd fra ventilationssystemet, hvor 350 medarbejder var blevet syge i den lange periode fra 1974-1990 med daglig hovedpine o.m.a., uden at nogen vidste hvad der var årsagen før jeg gik ind i bygningen?

Ledelsen på Københavns Universitet Amager nævner få ord i INDEKLIMARAPPORTEN til G.N. om Chr. Bach fra 1960èrne, som indeklimakonsulent G.N. vidste fra et Radioprogram 1981 og fra forskningsresultater fra U.S.A. 1985. Læs indlæget nederst på siden om infralyd og ioner.

Er du med i Facebook gruppen Tinnitus og lydoverfølsomhed, så kan du kontakte mig her, men opgiv venligst tlf. nummer og adresse.

Tryk på linket Kontakt mig her og skriv din kommentar.

Jeg henviser fremover her til min hjemmeside vitanyhed.dk

Ingen audiolog kan måle lydbilledet af lavfrekvent infralyd på patienter længere ned end 20 til 125 hertz, som også dækker lavfrekvent støj.

Ingen audiolog kan måle lydbilledet af lavfrekvent infralyd på patienter længere ned end 20 til 125 hertz, som også dækker lavfrekvent støj.

Kilde: af G.N. klimatolog og økolog siden 1976

Infralyd er målt til at være den mest kraftigste og skadelige støj af alle "lavfrekvent lyde" som findes og lydmåles forkert i dB (G og A-vægtet) af Miljøstyrelsen, uden at almindelige mennesker hører eller lægger mærke til den i dagligdagen eller om natten mens de sover. Den nedbryder vores nerve- og immunsystem, stresser vores krop under søvnen og påvirker hørenerven, børn og ældre mennesker, får hørenedsættelse o.m.a..

I øjeblikket er Odense Letbane i søgelyset, fordi børn og voksne ikke kan sove for larmen "vibrationerne" fra skinnerne om natten og det betyder, at den dybe infralyd forstyrrer REM-søvn? Oxytocin er derfor et vigtig våben i kapløbet for lapning af vores celler, som produceres af REM-søvnen om natten. Forstyrrer vi nattesøvnen produceres i stedet stresshormonet serotonin. Det blev opdaget allerede under 2. Verdenskrig af læger og forsker.

Tryk på linket i din messinger hver måned, så får du nyheder og svar direkte leveret med det samme. Tryk på linket her: Tinnitus / øresusen

 

Tinnitus og lydfølsomhed hilsner

fra tidligere indeklimaekspert, patient

& konsulent: Scandion 1985-1996

audio detektor lydmåler

Gerhard I Nielsen

 

Tinnitus og STATISK ELEKTRICITET på indspillet lydoptagelse

THE END

Denne side er under opdatering og forventes at blive færdi d. 1. januar 2023.

Infralyd skaber ioniserende luftmolekyler "STATISK ELEKTRICITET" i boligen og murværk, og kan opfattes ved nedsat hørelse og tinnitus, som en svag susende og hvislende lyd (TV) og som findes overalt i atmosfæren eller i beboelsesrum f.eks. soveværelset, i TV-rum, stuen, vaskekældre m.m.!!!!...

Få det målt det inden det er for sent?

Tryk på linket: Kontakt mig

THE END

 Denne side er under opdatering og forsætter d. 1. december 2022

Hun oplevede klirende glas i vitrineskabet, rystelser der kom fra underboens vaskemaskine kl.3.00 om natten

Det er ikke STØJ gennem hørelsen alene vi bliver påvirket af men

Det er ikke STØJ gennem hørelsen alene vi bliver påvirket af men "farlige bygningsresonanser" gennem vibrationer i boligen som kaldes "STRUKTURLYD". Vibrationer i boligen frembringer og opbygger langsomt infralyd i boligen ud fra vibrationer i tagkonstruktionen, spær, vægge til fundamentet, mure o.s.v......Den er medvirkende til at nogle hører en "brummen" af en lastbil i tomgang, som Miljøstyrelsen i 1997 kaldte lavfrekvent tinnitus? Tusinde af mennesker i Danmark er plaget af vibrationer gennem jorden fra vindmøller, varme- kraftværker, pumpestationer, gasledninger, rør fra centralvarme, vandværker m.m. og som myndighederne forblindet ikke vil gøre noget ved. Ventilationsanlæg i betonbyggeri er den største synder, når det gælder søvnforstyrrelser, hovedpine m.m.

Lukkemusklen på balancenerven bliver påvirket af ekstrem dybe lyde

Denne side MTF-NYT er fra 1998 og som jeg har gemt i mit fotoarkiv

Jeg har selv været stor forbruger af internet oplysninger, tidligere ansat i biblioteksvæsnet fra 1985. Klimatolog Gerhard Nielsen

Denne side forsætter om en måned d. 1.07 - 2022

THE END